Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 2117/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku z 2016-08-05

Sygn. akt I C 2117/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 5 sierpnia 2016 r.

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Aneta Szałkiewicz – Łosiak

Protokolant:

sekr. sądowy (...)

po rozpoznaniu w dniu 5 sierpnia 2016 r. w Gdańsku na rozprawie

sprawy z powództwa (...) Bank Spółki Akcyjnej w W.

przeciwko T. R.

o roszczenie z umów bankowych

I.  zasądza od pozwanego T. R. na rzecz powoda (...) Bank Spółki Akcyjnej w W. kwotę 15.434,30 zł (piętnaście tysięcy czterysta trzydzieści cztery złotych trzydzieści groszy) wraz z odsetkami:

- umownymi od kwoty 14.260,05 zł od dnia 20 maja 2015 r. do dnia zapłaty w wysokości czterokrotności stopy lombardowej NBP z tym, że wysokość odsetek nie może przekraczać odsetek maksymalnych,

- ustawowymi od kwoty 1.159,25 zł od dnia 26 maja 2015 r. do dnia zapłaty, z tym, że od dnia 1 stycznia 2016 r. z odsetkami ustawowymi za opóźnienie,

II.  zasądza od pozwanego T. R. na rzecz powoda (...) Bank Spółki Akcyjnej w W. kwotę 194,93 zł (sto dziewięćdziesiąt cztery złote dziewięćdziesiąt trzy grosze) tytułem kosztów procesu.

Sygn. akt I C 2117/15

UZASADNIENIE

Pozwem z dnia 26 maja 2015r. powód (...) Bank Spółka Akcyjna w W. wystąpił o zapłatę przeciwko T. R. kwoty 15.434,30 zł wraz z odsetkami umownymi w wysokości czterokrotności stopy lombardowej NBP od dnia 29 stycznia 2016r. do dnia zapłaty od kwoty 14.260,05 zł, od kwoty 989,95 zł od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty, w wysokości ustawowej, od kwoty 169,30 zł z odsetkami ustawowymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty, od kwoty 15 zł bez odsetek oraz o zasądzenie kosztów procesu w sumie w kwocie 194,93 zł.

W uzasadnieniu wskazano, iż pozwany zawarł umowę, na podstawie której powód oddał pozwanemu środki pieniężne, które pozwany obowiązany był zwrócić. Dochodzona pozwem kwota stanowi: w kwocie 14.260,05 zł kwotę niespłaconego kapitału, w kwocie 989,95 zł odsetki umowne za okres korzystania z kapitału, w kwocie 169,30 zł odsetki za opóźnienie, kwoty 15 zł z tytułu opłat i prowizji. Pozwany, w sprzeciwie od nakazu zapłaty, w którym żądanie zostało uwzględnione w całości, wniósł o oddalenie powództwa wskazując, że powód nie wyczerpał wszystkich możliwości, by doprowadzić do dobrowolnej spłaty przez pozwanego, że zdaniem pozwanego dochodzona pozwem kwota jest zawyżona, oraz że żądanie jest przedwczesne.

Sąd ustalił, co następuje:

Dnia 23 maja 2013r. powód i pozwany zawarli umowę kredytu na kwotę 14.500 zł, mocą której pozwanemu oddane zostały do dyspozycji środki pieniężne.

Pozwany nie wywiązał się z umowy, dlatego umowa została mu wypowiedziana. Wysokość zadłużenia pozwanego to kwota 14.260,05 zł z tytułu niespłaconego kapitału, kwota 989,95 zł z tytułu odsetek należnych za okres korzystania z kapitału, kwota 169,30 zł tytułem skapitalizowanych odsetek za opóźnienie, oraz kwota 15 zł z tytułu opłat.

dowód: umowa k. 39-42, oświadczenie o wypowiedzeniu k. 43-44, wezwanie k. 58-59, rozliczenie k. 62-63

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo było zasadne i zasługiwało na uwzględnienie.

W niniejszym postępowaniu powód domagał się zapłaty należności, z tytułu niewywiązania się przez pozwanego z zapłaty należności wynikających z zawartej umowy kredytu. Na potwierdzenie żądania powód złożył treść umowy, na podstawie której Sąd mógł ustalić, w jakiej wysokości kredyt został udzielony pozwanemu, jakie należności uboczne przysługiwały Bankowi w związku z korzystaniem z wypłaconych środków oraz na wypadek nieuregulowania zobowiązania. Powód przedstawił także rozliczenie umowy, z którego to rozliczenia wynikały kwoty zgłoszonych w pozwie roszczeń, a także dowód na jej wypowiedzenie.

Pozwany, w sprzeciwie od nakazu zapłaty, stwierdził co prawda, że roszczenie jest przedwczesne oraz zawyżone. Jednak nie przedstawił żadnych twierdzeń, na potwierdzenie swojego stanowiska w sprawie. Co więcej, po przekazaniu do tut. Sądu sprawy z postępowania elektronicznego i po złożeniu przez powoda dowodów, które zgłoszone zostały w pozwie, pozwany nie uzupełnił swojego stanowiska. Nie przedstawił przeciwdowodów, do tych złożonych przez Bank, z których wynikała wysokość roszczenia i jego wymagalność, wobec wypowiedzenia umowy.

Dlatego Sąd uznał żądanie powoda, nie znajdując podstaw do zakwestionowania jego wysokości, przyznając jednocześnie zgłoszone w pozwie odsetki, w wysokości umownej od kwoty kapitały, od dnia 20 maja 2015r. z tym, że z uwagi na treść art. 359 k.c., w brzmieniu od dnia 1 stycznia 2016r., Sąd zastrzegł, że wysokość tych odsetek nie może przekraczać wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie. Sąd przyznał także odsetki od należności dochodzonych z tytułu skapitalizowanych odsetek umownych w kwocie 989,95 zł oraz odsetek za opóźnienie w kwocie 169,30 zł, w sumie w kwocie 1.159,25 zł zgodnie z żądaniem pozwu, w wysokości ustawowej od dnia wniesienia pozwu czyli od dnia 26 maja 2016r. do dnia zapłaty, z tym że od dnia 1 stycznia 2016r. w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie. Sąd uznał również żądanie co do kwoty 15 zł. dochodzonej z tytułu opłat i prowizji.

Sąd rozstrzygając o kosztach postępowania miał na uwadze treść art. 98 k.p.c., zgodnie z którym stronom procesu należy się zwrot kosztów procesu. Powód, wskazując na żądanie w przedmiocie kosztów wskazał, że domaga się ich zwrotu w wysokości 193 zł z tytułu kosztów sądowych oraz kwoty 1,93 zł z tytułu innych kosztów. Dlatego, Sąd zasądził na rzecz powoda całość żądanych kosztów tj. w sumie kwotę 194,93 zł.

Zarządzenia:

1.  (...)

2.  (...)

3.  (...),

4.  (...)

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Mirosława Wierzbicka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
Osoba, która wytworzyła informację:  Aneta Szałkiewicz – Łosiak
Data wytworzenia informacji: