Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1928/15 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku z 2018-02-19

Sygn. akt I C 1928/15

POSTANOWIENIE

Dnia 19 lutego 2018 r.

Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym Gdańsk - Północ w Gdańsku Wydział I Cywilny:

S. S.

po rozpoznaniu w dniu 19 lutego 2018 r. w Gdańsku

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa D. K.

przeciwko (...) Spółka Akcyjna w G.

o zapłatę

postanawia:

przyznać biegłemu sądowemu M. S. wynagrodzenie w kwocie 3.824,61 zł (słownie: trzy tysiące osiemset dwadzieścia cztery złote 61/100) brutto za sporządzoną w niniejszej sprawie opinię pisemną.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 22 grudnia 2017 r. biegły sądowy M. S. złożyła kartę pracy wraz z fakturą VAT, opiewającą na kwotę 3.824,61 zł brutto za sporządzoną w sprawie opinię pisemną.

Zgodnie z treścią art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 167, poz. 1398 ze zm.; dalej: ustawa) należności świadków, biegłych, tłumaczy, stron oraz mediatorów za prowadzenie mediacji na skutek skierowania przez sąd, przyznaje i ustala sąd lub referendarz sądowy.

W myśl art. 89 ustawy biegłemu powołanemu przez sąd przysługuje wynagrodzenie za wykonaną pracę oraz zwrot poniesionych przez niego wydatków niezbędnych dla wydania opinii. Wysokość wynagrodzenia biegłego za wykonaną pracę ustala się, uwzględniając wymagane kwalifikacje, potrzebny do wydania opinii czas i nakład pracy, a wysokość wydatków niezbędnych dla wydania opinii – na podstawie złożonego rachunku. Wynagrodzenie biegłych oblicza się według stawki wynagrodzenia za godzinę pracy albo według taryfy zryczałtowanej określonej dla poszczególnych kategorii biegłych ze względu na dziedzinę, w której są oni specjalistami. Podstawę obliczenia stawki wynagrodzenia za godzinę pracy i taryfy zryczałtowanej stanowi ułamek kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, której wysokość określa ustawa budżetowa.

Powyższe precyzuje Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu cywilnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 518, dalej: rozporządzenie), które stanowi w § 2, iż stawka wynagrodzenia biegłych powołanych przez sąd za każdą rozpoczętą godzinę pracy wynosi – w zależności od stopnia złożoności problemu będącego przedmiotem opinii oraz warunków, w jakich opracowano opinię – od 1,28 % do 1,81 % kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, której wysokość określa ustawa budżetowa.

Ogólny koszt wynagrodzenia za sporządzoną opinię pisemną Referendarz Sądowy uznał za uzasadniony z uwagi na nakład pracy i poświęcony czas (łącznie: 96 godzin: zapoznanie się z aktami sprawy – 3 godziny, analiza problemu – 2 godziny, oględziny nieruchomości – 2 godziny, przeglądanie aktów notarialnych z zasobu Referatu Ewidencji Gruntów – 24 godziny, analiza rynku – 18 godzin, określenie jednostkowej wartości rynkowej prawa własności gruntu nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową na 28 lipca 2014 r. i na daty końca poszczególnych okresów objętych pozwem przy wykorzystaniu trendu cenowego – 6 godzin, analiza podstaw prawnych – 2 godziny, określenie stopy dyskontowej w poszczególnych latach objętych pozwem – 4 godziny, ustalenie wysokości wynagrodzenia za bezumowne korzystanie – 6 godzin, opracowanie opinii – 24 godziny, czynności pomocnicze – 5 godzin), a także stopień skomplikowania sprawy. Przyjętą stawkę w tym zakresie zawartą w rachunku oceniono jako prawidłową, mieści się ona bowiem w granicach zakreślonych przez przepisy cytowanego rozporządzenia, co zostało potwierdzone badaniem głównego księgowego tutejszego Sądu.

Jednocześnie Referendarz Sądowy ustalając wysokość wynagrodzenia biegłego miał na względzie, iż biegły sądowy jest płatnikiem podatku VAT i w związku z tym stawkę wynagrodzenia za godzinę pracy należało podwyższyć o kwotę podatku VAT w wysokości 23 % zgodnie z art. 89 ust. 4 ustawy, w myśl którego wynagrodzenie biegłego będącego podatnikiem obowiązanym do rozliczenia podatku od towarów i usług podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług, określoną zgodnie ze stawką tego podatku obowiązującą w dniu orzekania o tym wynagrodzeniu.

Mając na względzie powyższe, Referendarz Sądowy na mocy art. 89 w związku z art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych , orzekł jak w sentencji.

Na oryginale właściwe podpisy

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Agnieszka Sadło
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
Data wytworzenia informacji: