Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1830/14 - zarządzenie Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku z 2015-09-15

Sygn. akt I C 1830/14

1.

3.WYROK

W IMIENIU RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

3.1.Dnia 15 września 2015 roku

3.1.1.Sąd Rejonowy Gdańsk -Północ w Gdańsku, Wydział I Cywilny

w składzie :

Przewodniczący SSR Agnieszka Piotrowska

Protokolant sekr. sąd. Katarzyna Warzocha

po rozpoznaniu w dniu 08 września 2015 roku

sprawy z powództwa A. Z., M. Z.

przeciwko M. C., K. C.

o zapłatę

I.  oddala powództwo;

II.  zasądza od powodów A. Z., M. Z. solidarnie na rzecz pozwanych M. C., K. C. kwotę 180 zł (sto osiemdziesiąt złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu.

Sygn. akt (...)

5.UZASADNIENIE

A. Z. i M. Z. wnieśli pozew przeciwko M. C. i K. C. o zapłatę kwoty 854 złotych z ustawowymi odsetkami od dnia 12 czerwca 2014 r. do dnia zapłaty i o zasądzenie kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego wg norm przepisanych.

W uzasadnieniu żądania strona powodowa wskazała, że w dniu 8 sierpnia 2013 r. zakupili od pozwanego lokal mieszkalny położony w G., przy ul. (...). W dniu 10 lipca 2013 r. (...)podjęła uchwałę w sprawie remontu pokrycia dachu w budynku przy ul. (...) z natychmiastowym terminem realizacji. Kwota przypadająca z tego tytułu do zapłaty przez pozwanego wynosiła 854 zł. W związku ze sprzedażą lokalu, pozwany zwrócił się w dniu 12 sierpnia 2014 r. do wspólnoty o obciążenie ww. kwotą nowych właścicieli, co wspólnota uczyniła. Powodowie, nie uznając zasadności obciążenia ich przedmiotową opłatą, wezwali pozwanego, w dniu 2 czerwca 2014 r., do jej zapłaty. Równocześnie, chcąc uniknąć ewentualnych negatywnych konsekwencji nieuiszczenia ww. kwoty, powodowie dokonali jej zapłaty na rzecz wspólnoty w dniu 5 czerwca 2014 r.

Pozwani w odpowiedzi wnieśli o oddalenie powództwa w całości oraz zasądzenia na swoją rzecz kosztów postępowania wg norm przepisanych. W uzasadnieniu wskazali, że nie są zobowiązani do zapłaty spornej kwoty, bowiem w uchwale wspólnoty z dnia 10 lipca 2013 r. wskazano sposób i termin rozliczenia kosztów remontu, który określono na 30 września 2013 r. Ta data jest zatem datą wymagalności spornej kwoty, a tym samym obowiązek jej zapłaty obciąża powodów, którzy w tym momencie byli już właścicielami nieruchomości. Ponadto, wbrew twierdzeniom powodów, również same prace remontowe miały miejsce w okresie od 30 sierpnia do 26 września 2013 r., a więc już po przeniesieniu własności lokalu na powodów.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Dnia 8 sierpnia 2013 r. powodowie A. Z. i M. Z. kupili od M. C. lokal mieszkalny nr (...), położony w G., przy ul. (...).

/ bezsporne , nadto: akt notarialny – k. 9-12/

Budynek, w którym znajduje się przedmiotowy lokal jest budynkiem składającym się z dwóch klatek. Dach nad klatką, w której znajduje się sporny lokal był wyremontowany przed zakupem lokalu przez powodów, natomiast dach nad drugą klatką miał być remontowany, później, przy czym w kosztach remontu obu części zobowiązani byli partycypować mieszkańcy całego budynku, o czym pozwany informował podczas oględzin lokalu przed sprzedażą.

/ dowód: zeznania świadka K. B. – k. 100 (protokół elektroniczny)/

Uchwałą z dnia 10 lipca 2013 r., Wspólnota Mieszkaniowa (...), 10 w G. zdecydowała o wykonaniu remontu pokrycia dachu w budynku przy ul. (...). Koszty remontu, szacowane na 16.400 zł, postanowiono rozliczyć w ten sposób, że 14.000 zł miało być rozliczone z wpłat własnych właścicieli zgodnie z procentowym udziałem w nieruchomości wspólnej, z terminem płatności do 30 września 2013 r., natomiast 2.400 zł z funduszy zgromadzonych na koncie bieżącym i funduszu remontowym. Koszt wykonania prac miał zostać określony po zrealizowaniu robót i rozliczony na poszczególnych właścicieli wg powierzchni użytkowej zajmowanych lokali. Udział przypadający na M. C. (właściciela lokalu w chwili podjęcia uchwały) wynosił 854 zł.

/ dowód: uchwała z dnia 10. 07. 2013 r. – k. 34/

W dniu 5 sierpnia 2013 r., pomiędzy (...) (...), 10 w G. (zamawiającym) a J. G. (wykonawcą) zawarta została umowa o roboty budowlane, w której wykonawca zobowiązał się do wykonania remontu pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi za cenę 16.000 zł brutto. Zamawiający zobowiązał się do przekazania terenu budowy do dnia 19 sierpnia 2013 r., a wykonawca do wykonania przedmiotu zamówienia do dnia 16 września 2013 r. Aneksem z dnia 10 września 2013 r. zmieniono termin wykonania przedmiotu zamówienia na 30 września 2013 r. Roboty rozpoczęto dnia 30 sierpnia 2013 r., natomiast zakończono dnia 26 września 2013 r.

/ dowód: umowa o roboty budowlane – k. 35-36, aneks do umowy – k. 39, oferta cenowa – k. 37, protokół wprowadzenia na budowę – k. 38, protokół odbioru robót – k. 40, faktura VAT – k. 41/

Opłatą w kwocie 854 zł z tytułu partycypacji w kosztach remontu dachu zostali obciążeni powodowie.

/ bezsporne , nadto: pismo z dn. 10. 12. 2013 r. – k. 13/

Sąd zważył, co następuje:

Stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie dokumentów przedstawionych przez strony postępowania. Są one w pełni jednoznaczne i przekonujące, a nadto nie były kwestionowane przez strony co do swej autentyczności, zatem brak jest podstaw, by odmówić im przymiotu wiarygodności. Sąd wziął także pod uwagę zeznania świadka K. B.. Zeznania te Sąd uznał za wiarygodne, bowiem były spójne, logiczne i korespondowały z pozostałym materiałem dowodowym zgromadzonym w sprawie. Podkreślenia wymaga fakt, że świadek był dla stron osobą obcą i nie miał żadnego interesu w składaniu zeznań takiej treści. Z tych też względów zeznania świadka T. Z. i D. S. Sąd uznał za niewiarygodne w zakresie w jakim były one sprzeczne z zeznaniami K. B., zwłaszcza mając na uwadze, iż T. Z. jest synem powodów i mógł być zainteresowany w korzystnym dla nich rozstrzygnięciu sprawy.

Powództwo nie było zasadne i jako takie nie zasługiwało na uwzględnienie.

W momencie przeniesienia własności i wydania rzeczy na nabywcę przechodzą wszystkie zobowiązania związane z nieruchomością powstałe od dnia jej nabycia (art. 548 § 1 k.c.). Powodowie twierdzili, iż zobowiązanie do zapłaty spornej kwoty powstało w momencie podjęcia uchwały przez wspólnotę mieszkaniową, a więc w dniu 10 lipca 2013 r. Jednakże, jak wynika ze zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego – w uchwale tej określono jedynie szacunkowy koszt planowanego remontu, określono także, iż koszt wykonania prac będzie określony po zrealizowaniu robót i rozliczony pomiędzy poszczególnymi właścicielami wg powierzchni użytkowej zajmowanych przez nich lokali. Nie ulega wątpliwości, że prace zaczęły się nie wcześniej niż po 30 sierpnia 2013 r., kiedy to wykonawca został wprowadzony na budowę, natomiast ich zakończenie nastąpiło dnia 26 września 2013 r. Ostateczne rozliczenie kosztów pomiędzy wszystkimi właścicielami i będące jego konsekwencją powstanie obowiązku zapłaty po ich stronie, mogło więc nastąpić nie wcześniej niż w tej dacie, tj. 26 września 2013 r. Tym samym obowiązek zapłaty spornej kwoty obciąża powodów, jako że od dnia 5 sierpnia 2013 r. to oni byli właścicielami lokalu. Ewentualny obowiązek zapłaty po stronie pozwanego mógłby więc jedynie wchodzić w grę w przypadku, gdyby pozwany celowo wprowadził powodów w błąd odnośnie mających powstać kosztów remontu. Powodowie w żaden sposób nie wykazali jednak takiej okoliczności.

Ponadto powództwo przeciwko pozwanej K. C. było niezasadne również z tego względu, że nie była ona właścicielką lokalu przy ul. (...), jednym właścicielem przedmiotowego lokalu był M. C..

Biorąc powyższe pod rozwagę powództwo należało oddalić, o czym Sąd orzekł w punkcie I wyroku.

O kosztach postępowania orzeczono w pkt II wyroku na podstawie art. 98 § 1 k.p.c. w zw. z art. 108 § 1 k.p.c., zgodnie z zasadą odpowiedzialności za wynik postępowania. Powodowie przegrali sprawę w całości, wobec czego zostali obciążeni obowiązkiem zwrotu poniesionych przez stronę przeciwną kosztów postępowania, na które składają się koszty zastępstwa procesowego w kwocie 180 zł, których wysokość ustalono na podstawie § 6 pkt 6 rozporządzenia (...)z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez(...)kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu (...)

.

ZARZĄDZENIE

1.  (...)

2.  (...)

3.  (...)

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Agnieszka Sadło
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
Osoba, która wytworzyła informację:  Agnieszka Piotrowska
Data wytworzenia informacji: