Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1750/15 - zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku z 2018-02-21

Sygn. akt I C 1750/15

POSTANOWIENIE

Dnia 21 lutego 2018 r.

Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym Gdańsk - Północ w Gdańsku Wydział I Cywilny:

J. K.

po rozpoznaniu w dniu 21 lutego 2018 r. w Gdańsku

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa E. E.

przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w G. i J. J.

o zapłatę

postanawia:

ustalić i przyznać biegłemu sądowemu Ł. D. wynagrodzenie w kwocie 2.715,03 zł (słownie: dwa tysiące siedemset piętnaście złotych 03/100) za sporządzenie opinii pisemnej w niniejszej sprawie oraz tytułem zwrotu wydatków poniesionych w związku z wydaniem przedmiotowej opinii, zaś w pozostałym zakresie wniosek oddalić.

UZASADNIENIE

W dniu 26 listopada 2017 r. biegły sądowy dr n. med. Ł. D. złożył rachunek raz z kartą pracy opiewający na kwotę 2.806,29 zł tytułem wynagrodzenia za sporządzoną opinię pisemną w niniejszej sprawie.

Zgodnie z treścią art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. Nr 167, poz.1398 ze zm.; dalej: ustawa) należności świadków, biegłych, tłumaczy i stron przyznaje i ustala sąd lub referendarz sądowy.

W myśl art. 89 ustawy biegłemu powołanemu przez sąd przysługuje wynagrodzenie za wykonaną pracę oraz zwrot poniesionych przez niego wydatków niezbędnych dla wydania opinii. Wysokość wynagrodzenia biegłego za wykonaną pracę ustala się, uwzględniając wymagane kwalifikacje, potrzebny do wydania opinii czas i nakład pracy, a wysokość wydatków niezbędnych dla wydania opinii – na podstawie złożonego rachunku. Wynagrodzenie biegłych oblicza się według stawki wynagrodzenia za godzinę pracy albo według taryfy zryczałtowanej określonej dla poszczególnych kategorii biegłych ze względu na dziedzinę, w której są oni specjalistami. Podstawę obliczenia stawki wynagrodzenia za godzinę pracy i taryfy zryczałtowanej stanowi ułamek kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, której wysokość określa ustawa budżetowa.

Powyższe precyzuje Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu cywilnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 518, dalej: rozporządzenie, które stanowi w § 2, iż stawka wynagrodzenia biegłych powołanych przez sąd za każdą rozpoczętą godzinę pracy wynosi – w zależności od stopnia złożoności problemu będącego przedmiotem opinii oraz warunków, w jakich opracowano opinię – od 1,28 % do 1,81 % kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, której wysokość określa ustawa budżetowa.

Natomiast z § 3 ust 3 cytowanego rozporządzenia wynika, że dla biegłych posiadających stopień naukowy doktora wynagrodzenie za godzinę pracy wynosi 2,55 % kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, której wysokość określa ustawa budżetowa.

Wynagrodzenie za wykonaną pracę biegłych z dziedziny medycyny, w zakresie czynności opisanych w załączniku nr 1 do rozporządzenia, można określić według stawki albo taryfy zryczałtowanej wskazanej w tym załączniku (§ 7 ust. 1 rozporządzenia).

W opinii Referendarza Sądowego wniosek o przyznanie wynagrodzenia biegłemu sądowemu zasługuje jedynie w części.

Podkreślenia wymaga w pierwszej kolejności, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami, wynagrodzenie przysługuje biegłemu sądowemu jedynie za czynności przygotowawcze i badawcze, zapoznanie się z aktami sprawy oraz opracowanie opinii wraz z uzasadnieniem. Ponadto możliwe jest przyznanie zwrotu wydatków poniesionych w związku ze sporządzeniem opinii, w tym między innymi zwrot kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca wykonywania czynności sądowej. Brak jest natomiast postaw do uwzględnienia żądania biegłego sądowego w zakresie przyznania mu dodatkowego wynagrodzenia za czas zużyty na dojazd do miejsca czynności sądowej (por. również uchwała Sądu Najwyższego z dnia 21 września 2005 r., I KZP 27/05 Nr 10, poz. 92). Z tych przyczyn Referendarz Sądowy zobligowany był oddalić wniosek biegłego w tym zakresie.

Tym samym Referendarz Sądowy uznał, iż ogólna liczba godzin poświęconych przez biegłego na sporządzenie przedmiotowej opinii pisemnej powinna zostać zmniejszona z podanych przez biegłego w sumie 54 godzin do 52 godzin. Przyjętą stawkę zawartą w rachunku (45,63 zł) oceniono jako prawidłową, mieści się ona bowiem w granicach zakreślonych przez przepisy cytowanego rozporządzenia

Wydatki poniesione przez biegłego, niezbędne dla wydania opinii, w tym w szczególności wydatki materiałowe, amortyzację aparatury badawczej oraz koszty dojazdu na miejsce wykonywania czynności, biegły dokumentuje za pomocą faktur lub rachunków albo kopii tych dokumentów, a w razie ich braku – za pomocą oświadczenia (§ 8 rozporządzenia).

Za zasadne Referendarz Sądowy uznał również żądanie biegłego sądowego w zakresie zwrotu poniesionych kosztów administracyjnych w kwocie 342,27 zł obejmujących koszty przesyłek pocztowych, przejazdu samochodem do miejsca przeprowadzenia badania lekarskiego, wynajmu gabinetu lekarskiego, koszty wydruku opinii.

Mając na względzie powyższe, Referendarz Sądowy na mocy art. 89 w związku z art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych , orzekł jak w sentencji.

ZARZĄDZENIE

1.  odnotować w rep. C,

2.  odpis postanowienia doręczyć: pełnomocnikom stron, zaś biegłemu sądowemu wraz z pouczeniem o skardze na orzeczenie referendarza sądowego;

3.  akta przedłożyć referendarzowi sądowemu za 14 dni od z.p.o.;

4.  akta przedłożyć sędziemu referentowi z wpływem lub na termin.

G., dnia 21 lutego 2018 roku

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Agnieszka Sadło
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
Data wytworzenia informacji: