Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1478/17 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku z 2018-12-18

Sygn. akt I C 1478/17

WYROK ZAOCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 18 grudnia 2018 r.

Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Marek Jasiński

Protokolant: Justyna Jankowska

po rozpoznaniu w dniu 18 grudnia 2018 r. w Gdańsku

na rozprawie

sprawy z powództwa Gminy M. G.G. (...)

przeciwko D. B. i W. B.

o eksmisję

oddala powództwo.

Sygn. akt I C 1478/17

UZASADNIENIE

Powód Gmina M. G.G. (...) (G. Zarząd (...)) wniósł o nakazanie pozwanemu P. B. opuszczenia i opróżnienia lokalu mieszkalnego nr (...) położonego w G. przy ul. (...) wraz ze wszystkimi osobami i rzeczami prawa jego reprezentującymi, a także o zasądzenie od pozwanego na jego rzecz kosztów procesu.

W uzasadnieniu pozwu powód podał, iż pozwany zajmuje należący do niego lokal bez tytułu prawnego, zaś podjęta próba pozasądowego rozwiązania sporu zakończyła się niepowodzeniem.

Na rozprawie w dniu 14 września 2018 r. pozwany wskazał, iż przedmiotowy lokal zajmuje od czerwca 2017 r. wraz z konkubiną D. B. i synem W. B., co skutkowało wezwaniem ich do wzięcia udziału w sprawie w charakterze pozwanych.

Wyrokiem częściowym wydanym w niniejszej sprawie w dniu 13 listopada 2018 r. Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku nakazał pozwanemu P. B. opuszczenie i opróżnienie przedmiotowego lokalu, ustalając przy tym iż pozwanemu nie przysługuje uprawnienie do lokalu socjalnego.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Lokal mieszkalny numer (...) położony w G. przy ulicy (...) stanowi własność Gminy M. G..

/bezsporne/

Przedmiotowy lokal zajmował bez tytułu prawnego od czerwca 2017 r. P. B., a także osoba pozostająca z nim w faktycznym pożyciu – D. B. i jego syn W. B..

/dowód: przesłuchanie pozwanego P. B. – k. 25-26/

D. B. wraz z małoletnim synem W. B. wyprowadzili się z przedmiotowego lokalu z uwagi na agresywne zachowanie w stosunku do niej P. B..

/informacje powzięte przez Sąd z urzędu, ze sprawy I C 216/17 Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku – k. 37/

Sąd zważył, co następuje:

Stan faktyczny sprawy Sąd ustalił na podstawie dowodu z przesłuchania pozwanego P. B. oraz informacji powziętych przy rozpoznaniu sprawy I C 216/17 toczącej się przed tutejszym Sądem, które nie były kwestionowane przez żadną ze stron.

Należy pamiętać, że zgodnie z przepisem art. 228 § 2 k.p.c. nie wymagają dowodów fakty znane sądowi urzędowo, jednakże Sąd powinien na rozprawie zwrócić na nie uwagę stron, co Sąd uczynił na rozprawie 18 grudnia 2018 r.

Powódka domagała się opuszczenia i opróżnienia przez pozwanych lokalu mieszkalnego nr (...) położonego w G. przy ul. (...) w G. wraz ze wszystkimi rzeczami prawa jej reprezentującymi.

Zgodnie z art. 222 § 1 k.c. właściciel może żądać od osoby, która włada faktycznie jego rzeczą, ażeby rzecz została mu wydana, chyba że osobie tej przysługuje skuteczne względem właściciela uprawnienie do władania rzeczą. Ustalenia takie pozwoliły Sądowi na wydanie w dniu 13 listopada 2018 r. w niniejszej sprawie wyroku częściowego w stosunku do pozwanego P. B., w oparciu o który powódka może egzekwować obowiązek wydania jej lokalu przez tego pozwanego.

Mając na uwadze fakt, iż pozwana D. B. wraz małoletnim synem W. B. opuścili lokal należący do powódki oraz fakt, iż powódka nie dokonała skutecznego cofnięcia pozwu Sąd oddalił powództwo jako bezzasadne. Należy bowiem pamiętać, że zgodnie z przepisem art. 316 § 1 k.p.c., Sąd po zamknięciu rozprawy wydaje wyrok, biorąc za podstawę stan rzeczy istniejący w chwili zamknięcia rozprawy. Jak wynika z ustalonego w sprawie stanu faktycznego, w dacie orzekania pozwani D. B. i W. B. opuścili sporny lokal, zatem powództwo w stosunku do nich podlegało oddaleniu.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Agnieszka Sadło
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
Osoba, która wytworzyła informację:  Marek Jasiński
Data wytworzenia informacji: