Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1264/16 - zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku z 2018-02-23

Sygn. akt I C 1264/16

POSTANOWIENIE

Dnia 23 lutego 2018 r.

Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym Gdańsk - Północ w Gdańsku Wydział I Cywilny:

J. K.

po rozpoznaniu w dniu 23 lutego 2018 roku w Gdańsku

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa P. R.

przeciwko (...) w W.

o zapłatę

postanawia:

przyznać biegłemu sądowemu R. P. wynagrodzenie w kwocie 104,28 zł (słownie: sto cztery złote 28/100) brutto za sporządzoną w niniejszej sprawie opinię pisemną uzupełniającą oraz tytułem zwrotu wydatków poniesionych w związku z wydaniem przedmiotowej opinii.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 13 lipca 2017 r. biegły sądowy (...) R. P. złożył fakturę Vat opiewającą na kwotę 104,28 zł brutto tytułem wynagrodzenia za sporządzoną w sprawie opinię pisemną uzupełniającą oraz tytułem zwrotu wydatków poniesionych w związku z wydaniem przedmiotowej opinii.

Zgodnie z treścią art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. Nr 167, poz.1398 ze zm.; dalej: ustawa) należności świadków, biegłych, tłumaczy i stron przyznaje i ustala sąd lub referendarz sądowy.

W myśl art. 89 ustawy biegłemu powołanemu przez sąd przysługuje wynagrodzenie za wykonaną pracę oraz zwrot poniesionych przez niego wydatków niezbędnych dla wydania opinii. Wysokość wynagrodzenia biegłego za wykonaną pracę ustala się, uwzględniając wymagane kwalifikacje, potrzebny do wydania opinii czas i nakład pracy, a wysokość wydatków niezbędnych dla wydania opinii – na podstawie złożonego rachunku. Wynagrodzenie biegłych oblicza się według stawki wynagrodzenia za godzinę pracy albo według taryfy zryczałtowanej określonej dla poszczególnych kategorii biegłych ze względu na dziedzinę, w której są oni specjalistami. Podstawę obliczenia stawki wynagrodzenia za godzinę pracy i taryfy zryczałtowanej stanowi ułamek kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, której wysokość określa ustawa budżetowa.

Powyższe precyzuje Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu cywilnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 518, dalej: rozporządzenie), które stanowi w § 2, iż stawka wynagrodzenia biegłych powołanych przez sąd za każdą rozpoczętą godzinę pracy wynosi – w zależności od stopnia złożoności problemu będącego przedmiotem opinii oraz warunków, w jakich opracowano opinię – od 1,28 % do 1,81 % kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, której wysokość określa ustawa budżetowa.

Wynagrodzenie za wykonaną pracę biegłych z dziedziny medycyny, w zakresie czynności opisanych w załączniku nr 1 do rozporządzenia, można określić według stawki albo taryfy zryczałtowanej wskazanej w tym załączniku (§ 7 ust. 1 rozporządzenia).

Ogólny koszt wynagrodzenia za sporządzoną opinię pisemną uzupełniającą Referendarz Sądowy uznał za uzasadniony z uwagi na nakład pracy i poświęcony czas (2 godziny), a także stopień skomplikowania sprawy. Przyjętą stawkę w tym zakresie zawartą w rachunku (32,39 zł) oceniono jako prawidłową, mieści się ona bowiem w granicach zakreślonych przez przepisy cytowanego rozporządzenia.

Za zasadne Referendarz Sądowy uznał również żądanie biegłego sądowego w zakresie zwrotu poniesionych kosztów administracyjnych w kwocie 20,00 zł. Na kwotę tę – wedle oświadczenia – składają się w szczególności koszty korespondencji, materiałów biurowych, koszty utrzymania sprzętu elektronicznego , koszty utrzymania gabinetu. W tym zakresie Referendarz sądowy oparł się na oświadczeniu biegłego sądowego, przyjmując, iż nie budzi ono wątpliwości w świetle zasad doświadczenia życiowego. Zgodnie z § 8 cyt. rozporządzenia wydatki poniesione przez biegłego, niezbędne dla wydania opinii, w tym w szczególności wydatki materiałowe, amortyzację aparatury badawczej oraz koszty dojazdu na miejsce wykonania czynności, biegły dokumentuje za pomocą faktur lub rachunków albo kopii tych dokumentów, a w razie ich braku - za pomocą oświadczenia.

Jednocześnie Referendarz Sądowy ustalając wysokość wynagrodzenia biegłego miał na względzie, iż biegły sądowy jest płatnikiem podatku VAT i w związku z tym stawkę wynagrodzenia za godzinę pracy należało podwyższyć o kwotę podatku VAT w wysokości 23 % zgodnie z art. 89 ust. 4 ustawy, w myśl którego wynagrodzenie biegłego będącego podatnikiem obowiązanym do rozliczenia podatku od towarów i usług podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług, określoną zgodnie ze stawką tego podatku obowiązującą w dniu orzekania o tym wynagrodzeniu.

Mając na względzie powyższe, Referendarz Sądowy na mocy art. 89 w związku z art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych , orzekł jak w sentencji.

ZARZĄDZENIE

1.  odnotować w rep. C;

2.  odpis postanowienia doręczyć:

a.  pełnomocnikom stron,

b.  biegłemu sądowemu wraz z pouczeniem o skardze;

3.  akta przedłożyć za 14 dni od z.p.o. w celu podjęcia czynności związanych z uprawomocnieniem niniejszego postanowienia.

G., dnia 23 lutego 2018 r.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Agnieszka Sadło
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
Data wytworzenia informacji: