Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1142/16 - zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku z 2018-02-14

Sygn. akt I C 1142/16

POSTANOWIENIE

Dnia 14 lutego 2018 r.

Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym Gdańsk - Północ w Gdańsku Wydział I Cywilny

J. K.

po rozpoznaniu w dniu 14 lutego 2018 r. w Gdańsku

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa I. G. i T. G.

przeciwko Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w G.

o zapłatę

postanawia:

przyznać biegłemu sądowemu W. P. wynagrodzenie w kwocie 349,33 zł ( słownie: trzysta czterdzieści dziewięć złotych, 33/100) za sporządzenie opinii pisemnej uzupełniającej w niniejszej sprawie oraz tytułem zwrotu wydatków poniesionych w związku z jej wydaniem.

UZASADNIENIE

Biegły sądowy W. P. przedłożył rachunek wraz z kartą pracy opiewający na kwotę 349,33 zł za sporządzenie w niniejszej sprawie opinii pisemnej uzupełniającej oraz tytułem zwrotu wydatków poniesionych w związku z jej wydaniem.

Zgodnie z treścią art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. Nr 167, poz.1398 ze zm.; dalej: ustawa) należności świadków, biegłych, tłumaczy i stron przyznaje i ustala sąd lub referendarz sądowy.

W myśl art. 89 ustawy biegłemu powołanemu przez sąd przysługuje wynagrodzenie za wykonaną pracę oraz zwrot poniesionych przez niego wydatków niezbędnych dla wydania opinii. Wysokość wynagrodzenia biegłego za wykonaną pracę ustala się, uwzględniając wymagane kwalifikacje, potrzebny do wydania opinii czas i nakład pracy, a wysokość wydatków niezbędnych dla wydania opinii – na podstawie złożonego rachunku. Wynagrodzenie biegłych oblicza się według stawki wynagrodzenia za godzinę pracy albo według taryfy zryczałtowanej określonej dla poszczególnych kategorii biegłych ze względu na dziedzinę, w której są oni specjalistami. Podstawę obliczenia stawki wynagrodzenia za godzinę pracy i taryfy zryczałtowanej stanowi ułamek kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, której wysokość określa ustawa budżetowa.

Powyższe precyzuje Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu cywilnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 518, dalej: rozporządzenie) które stanowi w § 2, iż stawka wynagrodzenia biegłych powołanych przez sąd za każdą rozpoczętą godzinę pracy wynosi – w zależności od stopnia złożoności problemu będącego przedmiotem opinii oraz warunków, w jakich opracowano opinię – od 1,28 % do 1,81 % kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, której wysokość określa ustawa budżetowa (tj. od 22,90 zł do 32,39 zł).

Wydatki poniesione przez biegłego, niezbędne dla wydania opinii, w tym w szczególności wydatki materiałowe, amortyzację aparatury badawczej oraz koszty dojazdu na miejsce wykonywania czynności, biegły dokumentuje za pomocą faktur lub rachunków albo kopii tych dokumentów, a w razie ich braku – za pomocą oświadczenia (§ 8 rozporządzenia).

Ogólny koszt wynagrodzenia za sporządzoną opinię pisemną określony na kwotę 287,73 zł, Referendarz Sądowy uznał za uzasadniony z uwagi na nakład pracy i poświęcony czas (9 godzin), a także stopień skomplikowania sprawy. Przyjętą stawkę godzinową w tym zakresie zawartą w rachunku (31,97 zł) oceniono jako prawidłową, mieści się ona bowiem w granicach zakreślonych przez przepisy cytowanego rozporządzenia.

W rozpoznawanej sprawie biegły sądowy oświadczył nadto, iż w związku z wydaniem przedmiotowej opinii poniósł wydatki w kwocie 61,60 zł obejmujące: koszty sporządzenia kserokopii opinii i materiałów, koszt maszynopisu , zakupu teczek i dojazdu do sądu. W ocenie Referendarza sądowego, oświadczenie to w świetle zasad doświadczenia życiowego oraz treści cytowanego § 8 rozporządzenia uznać należy za wystarczające dla uznania żądania biegłego za uzasadnione w tym zakresie.

Mając na względzie powyższe, Referendarz Sądowy na mocy art. 89 w związku z art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych , orzekł jak w sentencji.

ZARZĄDZENIE

1.  odnotować w rep. C,

2.  odpis postanowienia doręczyć:

- pełnomocnikom stron,

- zaś biegłemu sądowemu wraz z pouczeniem o skardze na orzeczenie referendarza sądowego,

3.  akta przedłożyć referendarzowi sądowemu za 14 dni od z.p.o. w celu podjęcia czynności związanych z uprawomocnieniem niniejszego postanowienia ;

4.  akta przedłożyć sędziemu referentowi z wpływem lub na termin.

G., dnia 14 lutego 2018 roku

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Agnieszka Sadło
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
Data wytworzenia informacji: