Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 951/17 - zarządzenie, wyrok, uzasadnienie Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku z 2018-07-03

Sygn. akt I C 951/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 3 lipca 2018 r.

Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Marek Jasiński

Protokolant: Michał Czerwiński

po rozpoznaniu w dniu 3 lipca 2018 r. w Gdańsku

na rozprawie

sprawy z powództwa M. O.

przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W.

o zapłatę

I.  zasądza od (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz M. O. kwotę 3240,76 zł (trzy tysiące dwieście czterdzieści złotych siedemdziesiąt sześć groszy) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 18 listopada 2016 r. do dnia zapłaty;

II.  w pozostałym zakresie powództwo oddala;

III.  zasądza od (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz M. O. kwotę 1325,64 zł (tysiąc trzysta dwadzieścia pięć złotych sześćdziesiąt cztery grosze) tytułem zwrotu kosztów procesu.

Sygn. akt I C 951/17

UZASADNIENIE

Pozwem z 16 listopada 2016 r. powód M. O. domagał się zasądzenia od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. kwoty 3 279,49 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz kosztami procesu według norm przepisanych.

Roszczenie dochodzone pozwem stanowiło odszkodowanie z tytułu uszkodzeń pojazdu marki O. (...) należącego do powoda, a powstałych w wyniku czynu niedozwolonego uczestnika ruchu drogowego, ubezpieczonego od odpowiedzialności cywilnej w pozwanym towarzystwie ubezpieczeniowym. W toku postępowania likwidacyjnego pozwany przyznał powodowi bezsporną część odszkodowania w kwocie 2 616,97 zł.

W ocenie powoda, koszty naprawy pojazdu po zdarzeniu z 30 sierpnia 2016 r. wynoszą 5 327,46 zł. Na dochodzone pozwem roszczenie składają się kwoty: 2710,49 zł z tytułu dopłaty do odszkodowania za uszkodzony pojazd, 369 zł tytułem zwrotu kosztów najmu pojazdu zastępczego za przynajmniej 3 dni oraz kwota 200 zł tytułem zwrotu kosztów wykonanej na zlecenie powoda kalkulacji kosztów naprawy pojazdu.

Nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 21 grudnia 2006 r., wydanym w spawie o sygn. akt I Nc 2255/16, Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku orzekł zgodnie z żądaniem pozwu.

Od powyższego nakazu zapłaty sprzeciw złożył pozwany (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W., zaskarżając nakaz w całości i wnosząc o oddalenie powództwa oraz o zasądzenie od powoda na rzecz pozwanego kosztów procesu według norm przepisanych.

Pozwany zarzucił powodowi m. in. bezzasadne zawyżenie kosztów naprawy, niewykazania szkody związanej z wynajmem pojazdu zastępczego, a także bezzasadność roszczenia o zwrot kosztów sporządzenia opinii prywatnej.

Zdaniem pozwanego, wypłacone w toku postępowania likwidacyjnego odszkodowanie, pozwala na przywrócenie pojazdu do stanu sprzed kolizji. Niezasadnie powód przyjmuje przy kalkulacji kosztów naprawy pojazdu ceny części nowych i oryginalnych, które mogą być zastąpione tzw. „zamiennikami”.

Pozwany zarzucił również, że powód przyczynił się do zwiększenia rozmiaru szkody, gdyż nie skorzystał z proponowanej mu przez pozwanego możliwości dokonania naprawy pojazdu w warsztacie współpracującym z pozwanym, za kwotę wypłaconego odszkodowania.

Powód nie wykazał również poniesienia szkody majątkowej związanej z wynajmem pojazdu zastępczego.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

30 sierpnia 2016 r. doszło do kolizji drogowej, w wyniku której uszkodzony został samochód marki O. (...), nr rej. (...) należący do M. O.. Sprawca kolizji ubezpieczony był z tytułu odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody związane z ich ruchem w (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W..

M. O. zgłosił ubezpieczycielowi szkodę w pojeździe.

dowód: okoliczności niesporne.

W toku postępowania likwidacyjnego, (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. ustaliła wysokość kosztów przywrócenia pojazdu do stanu sprzed kolizji na 2 616,97 zł i taką kwotę wypłaciła M. O..

dowód: kalkulacja naprawy – k. 10 – 19, decyzja o przyznaniu odszkodowania – k. 22.

M. O. wystąpił również o uwzględnienie przez ubezpieczyciela w kalkulacji odszkodowania kosztu najmu pojazdu zastępczego na czas naprawy jego pojazdu.

W toku postępowania reklamacyjnego ubezpieczyciel podtrzymał dotychczasowe stanowisko.

dowód: kopie korespondencji stron – k. 20 – 21, 25 – 29.

Na potrzeby postępowania odwoławczego od decyzji ubezpieczyciela, na zlecenie M. O. sporządzona została przez rzeczoznawcę samochodowego M. Z. kalkulacja kosztów naprawy samochodu O. (...) należącego do M. O. po kolizji z 30 sierpnia 2016 r.

Koszt wykonania kalkulacji wynosił 200 zł.

dowód: kalkulacja naprawy – k. 30 – 34, kopia faktury – k. 35.

Technicznie i ekonomicznie uzasadnione koszty naprawy samochodu O. (...) po kolizji 30 sierpnia 2016 r. wynoszą 5 288,73 zł.

dowód: opinia biegłego z zakresu techniki samochodowej – k. 101 – 109.

M. O. w codziennym życiu korzysta z samochodu, rozwożąc dzieci do szkoły, żonę do pracy i sam dojeżdżając do pracy. Pokonuje około 20 kilometrów. Czas naprawy i czynności około naprawczych przedmiotowego samochodu wynosi trzy dni. Stawka rynkowa najmu pojazdu klasy porównywalnej, wynosi 120 – 160 zł za dzień wynajmu.

dowód: opinia biegłego – k. 101 – 109, przesłuchanie powoda – k. 84 -85.

Sąd zważył, co następuje:

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie zaoferowanych przez strony dowodów w postaci kopii korespondencji stron, kopii kalkulacji, faktury, a przede wszystkim, opinii biegłego sądowego z zakresu techniki motoryzacyjnej oraz przesłuchania powoda.

Przystępując do dalszych rozważań należy wskazać, że stan faktyczny w sprawie był częściowo niesporny. Pozwany nie kwestionował w szczególności faktu wystąpienia kolizji drogowej, jak i samej zasady odpowiedzialności odszkodowawczej pozwanego Towarzystwa (...), na podstawie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

Spornym zagadnieniem w przedmiotowej sprawie była ocena technicznie i ekonomiczne uzasadnionych kosztów naprawy uszkodzonego pojazdu oraz zasadność zasądzenia od ubezpieczyciela na rzecz powoda kosztów prywatnej opinii sporządzonej w toku postępowania likwidacyjnego.

Sąd za wiarygodne dowody uznał złożone do akt przez obie strony kopie dokumentów prywatnych – korespondencji stron. Ich autentyczność nie była w toku procesu kwestionowana, nie budziła również wątpliwości Sądu. Sąd uznał więc je za wiarygodne dowody na to, że osoby, które je podpisały złożyły oświadczenia objęte ich treścią.

Odnośnie złożonej przez powoda prywatnej kalkulacji naprawy, Sąd uwzględnił ją wyłącznie jako dowód tego, że została ona, w toku postępowania sporządzona. Nie stanowiła ona natomiast dowodu na wysokość uzasadnionych kosztów naprawy pojazdu. Wiarygodnym dowodem na tą okoliczność była opinia biegłego z zakresu techniki motoryzacyjnej M. T.. Opinia została sporządzona przez biegłego posiadającego odpowiednią wiedzę i doświadczenie, odpowiada w pełni na pytania postawione przez Sąd w tezie dowodowej, zaś jej wnioski zostały należycie umotywowane w części opisowej opinii.

Sąd dał wiarę również przesłuchaniu powoda. Powód w sposób spójny, logiczny i wewnętrznie niesprzeczny przedstawił okoliczności faktyczne sprawy i brak było podstaw do odmowy jego przesłuchaniu wiarygodności.

Powództwo w znacznej części zasługiwało na uwzględnienie.

Zgodnie z treścią art. 822 § 1, 2 i 4 k.c. przez umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zakład ubezpieczeń zobowiązuje się do zapłacenia określonego w umowie odszkodowania za szkody wyrządzone osobom trzecim, względem, których odpowiedzialność za szkodę ponosi ubezpieczający albo osoba, na rzecz której została zawarta umowa ubezpieczenia. Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmuje szkody będące następstwem przewidzianego w umowie wypadku, który miał miejsce w okresie ubezpieczenia. Uprawniony do odszkodowania w związku ze zdarzeniem objętym umową ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej może dochodzić roszczenia bezpośrednio od zakładu ubezpieczeń. Zasada ta doszczegółowiona została w art. 35 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, (...) odnośnie szkód powstałych w wyniku zdarzeń komunikacyjnych, zgodnie z którym ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych jest objęta odpowiedzialność cywilna każdej osoby, która kierując pojazdem mechanicznym w okresie trwania odpowiedzialności ubezpieczeniowej, wyrządziła szkodę w związku z ruchem tego pojazdu.

Odpowiedzialność sprawcy zdarzenia, który był ubezpieczony w pozwanym zakładzie ubezpieczeń nie była kwestionowana.

Na mocy art. 824 1 § 1 k.c., o ile nie umówiono się inaczej, suma pieniężna wypłacona przez zakład ubezpieczeń z tytułu ubezpieczenia nie może być wyższa od poniesionej szkody. Dlatego istotne znaczenie dla ustalenia wysokości szkody, ma zatem również odpowiedzialność odszkodowawcza pozwanego ubezpieczyciela w świetle przepisu art. 361 § 2 k.c., statuującego zasadę pełnej kompensacji szkody a także przepisu art. 363 § 1 k.c. stanowiącego, że poszkodowanemu przysługuje uprawnienie do wyboru czy naprawienie szkody nastąpić ma przez przywrócenie do stanu poprzedniego, czy przez zapłatę określonej sumy pieniężnej. Dlatego bez znaczenia dla wysokości dochodzonego żądania z tytułu naprawienia szkody w pojeździe mechanicznym ma to, czy poszkodowany dokonał naprawy pojazdu oraz zakresu tych napraw, oraz wykorzystania do tego części używanych lub nieoryginalnych. Zgodnie z argumentacją wyrażoną w tezie i uzasadnieniu uchwały Sądu Najwyższego z dnia 13 czerwca 2003 r. (III CZP 32/03, OSNC 2004/4/51), którą Sąd orzekający w niniejszej sprawie w pełni podziela i przyjmuje za własną – odszkodowanie przysługujące od ubezpieczyciela odpowiedzialności cywilnej za uszkodzenie pojazdu mechanicznego obejmuje niezbędne i ekonomicznie uzasadnione koszty naprawy pojazdu, ustalone według cen występujących na lokalnym rynku. Przy czym jak wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 7 sierpnia 2003 r., sygn. akt IV CKN 387/01 obowiązek naprawienia szkody przez wypłatę odpowiedniej sumy pieniężnej powstaje z chwilą wyrządzenia szkody i nie jest uzależniony od tego, czy poszkodowany dokonał naprawy rzeczy i czy w ogóle zamierza ją naprawiać (por. uzasadnienie uchwały Sądu Najwyższego z dnia 15 listopada 2001 r., III CZP 68/01, OSPiKA 2002, nr 7-8, poz. 103).

Celem ustalenia kosztów przywrócenia pojazdu powoda do stanu poprzedniego oraz zakresu szkód, Sąd dopuścił dowód z opinii biegłego z zakresu mechaniki motoryzacyjnej, kosztorysowania napraw pojazdów oraz wyceny wartości pojazdów.

Biegły w sporządzonej opinii, po dokonaniu zestawienia stwierdził, że celowy i ekonomicznie uzasadniony koszt naprawy samochodu wyliczony w oparciu o stawki obowiązujące na rynku lokalnym wyniósł 5 288,73 zł. Biegły przede wszystkim wskazał, że naprawa pojazdu przy użyciu części innych niż nowe i oryginalne nie pozwoli na przywrócenie pojazdu do stanu sprzed szkody. Ponadto w sposób wyczerpujący wykazał, że zastosowanie do naprawy części nowych i oryginalnych nie doprowadzi do wzrostu jego wartości, natomiast naprawa z użyciem tzw. „zamienników” nie doprowadzi do przywrócenia pojazdu do stanu sprzed szkody.

W ocenie Sądu wnioski zawarte w opinii biegłego są jasne, a przeprowadzony wywód stanowiący ich uzasadnienie jest logiczny. W tym stanie rzeczy Sąd uznał opinię biegłego za rzetelną, mając na względzie także to, że osoba ją sporządzająca posiada odpowiednie kwalifikacje w dziedzinie, w zakres której wchodził przedmiot opiniowania. Sąd nie znalazł też podstaw aby ją kwestionować.

W tym stanie rzeczy ekonomicznie uzasadnione koszty przywrócenia pojazdu do stanu poprzedniego należało ustalić na kwotę 5 288,73 zł, co po odjęciu wypłaconego dotychczas przez pozwanego odszkodowania (2 616,97 zł) daje kwotę 2 671,76 zł i taką kwotę z tego tytułu Sąd na rzecz pozwanego zasądził.

Biorąc powyższe pod uwagę Sąd uznał, iż zasadne było również żądanie zwrotu kosztu sporządzenia prywatnej opinii w wysokości 200 zł. Kosztorys sporządzony na zlecenie powoda na potrzeby niniejszego postępowania był zasadny, albowiem przy ustalaniu wysokości odszkodowania towarzystwa ubezpieczeń posługują się specjalistycznym oprogramowaniem dotyczącym sporządzania kalkulacji kosztów naprawy pojazdu np. (...), jak to miało miejsce w niniejszej sprawie. W ocenie Sądu, skorzystanie przez powoda z pomocy rzeczoznawcy zajmującego się rozliczaniem takich kosztów pomogło precyzyjnie określić wartość przedmiotu sporu i wystąpić z pozwem o zwrot należnego, dalszego odszkodowania.

W ocenie Sądu, zasadne było również przyznanie powodowi odszkodowania w wysokości kosztów wynajmu pojazdu zastępczego na czas naprawy, jako kwoty na równi ze kwotą odpowiadającą technicznym i ekonomicznie uzasadnionym kosztom naprawy, pozwalającej na przywrócenie stanu sprzed szkody. Jak wynika bowiem z ustalonego w sprawie stanu faktycznego, powód w codziennym życiu, z uwagi na odległość od miejsca zamieszkania do miejsca pracy oraz zobowiązania rodzinne, zmuszony jest korzystać z samochodu. Z opinii biegłego wynika, że czas potrzebny na same operacje technologiczne związane z naprawą pojazdu to trzy dni, nie wliczając w to czasu koniecznego na przekazanie auta do warsztatu i jego odbiór. Sąd uwzględnił zatem również wysokość kosztów najmu pojazdu zastępczego na czas uzasadniony długością naprawy pojazdu. Tym bardziej, że będąca podstawą roszczenia stawka czynszu najmu, jakiej dochodzi powód, jest, jak wynika z opinii biegłego, niższa nawet od stawek rynkowych.

Reasumując, zasadne było żądanie pozwu do kwoty 3 240,76 zł, na którą złożyły się: kwota 2 671,76 zł tytułem kosztów naprawy samochodu pomniejszonych o dotychczas wypłacone odszkodowanie, kwota 200 zł kosztów sporządzenia kalkulacji naprawy i kwota 369 zł tytułem kosztów najmu samochodu zastępczego na czas naprawy uszkodzonego pojazdu. W pozostałym zakresie, powództwo podlegało oddaleniu.

Odnośnie zarzutu przyczynienia się powoda do zwiększenia rozmiaru szkody poprzez nieskorzystanie z oferty naprawy pojazdu w warsztacie współpracującym z pozwanym, wskazać należy, że powód zaprzeczył, aby w toku postępowania likwidacyjnego taka oferta została mu złożona, zaś pozwany nie przedstawił na tę okoliczność żadnych przekonujących dowodów. Należy pamiętać, że zaprzeczenie w procesie cywilnym ma ten skutek, że okoliczność zaprzeczone stają się sporne i muszą zostać udowodnione przez stronę, która wywodzi z nich korzystne dla siebie skutki prawne (art. 6 k.c.). Jako jedyne dowody na poparcie swoich twierdzeń pozwany przedstawił zaświadczenie (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wraz z załącznikiem. Brak jest jednak dowodu na to, że powodowi taka oferta została rzeczywiście złożona.

O odsetkach ustawowych za opóźnienie Sąd orzeł zgodnie z żądaniem pozwu na podstawie art. 481§1 i 2 k.c. w zw. z art. 14 ust.1 i 2 ustawy z dnia 22 maja 2003r. ubezpieczeniach obowiązkowych,(...) i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych zasądzając je od zasądzonej kwoty od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty.

O kosztach procesu Sąd orzekł na podstawie art. 100 zd. 2 k.p.c., zgodnie z którym, Sąd może włożyć na jedną ze stron obowiązek zwrotu wszystkich kosztów, jeżeli jej przeciwnik uległ tylko co do nieznacznej części swojego żądania. Na sumę zasądzonych na rzecz powoda złożyły się: opłata sądowa od pozwu w wysokości 164 zł, wykorzystana część uiszczonej przez powoda zaliczki na poczet kosztów przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego w wysokości 244,64 zł oraz koszty zastępstwa procesowego określone zgodnie z przepisami § 2 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych.

Sygn. akt I C 951/17

NOTATKA URZĘDOWA

(...) r.

(...)

ZARZĄDZENIE

(...)

1.  (...)

2.  (...)

3.  (...).

(...)

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Agnieszka Sadło
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
Osoba, która wytworzyła informację:  Marek Jasiński
Data wytworzenia informacji: