Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 559/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku z 2015-12-04

Sygn. akt I C 559/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 4 grudnia 2015 r.

Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, Wydział I Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Piotr Połczyński

Protokolant: staż. D. W.

po rozpoznaniu w dniu 4 grudnia 2015 r. w Gdańsku

na rozprawie sprawy

z powództwa M. W.

przeciwko Bank (...) Spółka Akcyjna we W.

o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego

I.  pozbawia wykonalności w całości tytuł wykonawczy w postaci bankowego tytułu egzekucyjnego nr (...), wystawionego dnia 8 września 2010 r. przez (...) Bank Spółka Akcyjna w W. Oddział w L., zaopatrzonego w klauzulę wykonalności postanowieniem referendarza sądowego (...)Wydział (...) z dnia 21 października 2010 r., wydanym w sprawie o sygn. akt (...)

II.  odstępuje od obciążania pozwanego kosztami procesu, od których uiszczenia powód był zwolniony.

Sygn. akt I C 559/15

UZASADNIENIE

Powód M. W., pozwem wniesionym przeciwko pozwanemu Bankowi (...) Spółce Akcyjnej we W., domagał się pozbawienia wykonalności tytułu wykonawczego w postaci bankowego tytułu egzekucyjnego nr (...)- (...)-P-(...), wystawionego w dniu 8 września 2010 r. przez (...) Bank Spółkę Akcyjną z siedzibą w W. i zaopatrzonego w klauzulę wykonalności postanowieniem (...) z dnia 21 października 2010 r. wydanym w sprawie oznaczonej sygnaturą akt (...) W uzasadnieniu swojego żądania podał, że w dniu 7 lipca 2008 r. strony zawarły umowę pożyczki, a ponieważ powód nie spłacił wynikającego z niej zobowiązania, wierzyciel wystawił bankowy tytuł egzekucyjny i wystąpił o nadanie mu klauzuli wykonalności. Dalej stwierdził, że powołana umowa pożyczki wygasła z upływem terminu, na który została zawarta, a zobowiązanie powoda stało się zobowiązaniem naturalnym i bez jego zgody nie może być egzekwowane.

Mocą wydanego w niniejszej sprawie postanowienia referendarza sądowego z dnia 28 lipca 2015 r. powód został zwolniony od kosztów sądowych w zakresie opłaty sądowej od pozwu.

W odpowiedzi na pozew pozwany uznał powództwo i wniósł o obciążenie powoda kosztami procesu. Uzasadniając swoje żądanie w zakresie kosztów procesu, pozwany stwierdził, że uznał przy pierwszej czynności procesowej żądanie pozwu, natomiast powód nie wezwał pozwanego do wydania tytułu wykonawczego. Jako żądanie ewentualne w zakresie kosztów procesu, wniósł o orzeczenie o nich w trybie art. 102 k.p.c. Podał też, że u podstaw uznania powództwa leżą przyczyny inne niż wskazane w pozwie. Pozwany wskazał mianowicie, iż wierzytelność stwierdzona objętym pozwem tytułem wykonawczym została przezeń zbyta na rzecz podmiotu niebędącego bankiem.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 7 lipca 2008 r. M. W. zawarł z (...) Bankiem Spółką Akcyjną z siedzibą w W. umowę kredytu gotówkowego nr (...). Udzielony tą umową kredyt powód zobowiązał się spłacić do dnia 7 lipca 2011 r.

/ dowód: umowa kredytu w dołączonych do akt niniejszej sprawy aktach sprawy sygn. akt (...) – k. 6/

Z uwagi na fakt, iż powód nie regulował wynikających z tej umowy należności, wierzyciel (...) Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w W. w dniu 08 września 2010 r. wystawił przeciwko M. W. bankowy tytuł egzekucyjny nr (...), któremu mocą postanowienia z dnia 12 października 2010 r., sygn. akt (...) (...)nadał klauzulę wykonalności.

/ bezsporne; potwierdzone bankowym tytułem egzekucyjnym – k. 5 akt sprawy(...) dołączone do akt niniejszej sprawy oraz postanowieniem o nadaniu klauzuli wykonalności – k. 18-19 akt sprawy(...) (...)dołączonych do akt niniejszej sprawy/

W oparciu o powołany bankowy tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności wszczęte zostało postępowanie egzekucyjne w sprawie oznaczonej sygn. akt (...) J. T., w którym wierzycielem egzekwującym – jako następca prawny (...) Banku Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. – jest pozwany w niniejszej sprawie Bank (...) Spółka Akcyjna z siedzibą we W..

/ bezsporne; nadto informacja (...) J. T. – k. 48 akt sprawy/

Po wystawieniu bankowego tytułu egzekucyjnego i nadaniu mu klauzuli wykonalności, objęta nim wierzytelności została sprzedana na rzecz podmiotu niebędącego bankiem.

/ bezsporne/

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo zasługiwało na uwzględnienie ze względu na uznanie go przez pozwanego.

Stosownie bowiem do art. 213 § 2 k.p.c. Sąd jest uznaniem powództwa związany, chyba że jest ono sprzeczne z prawem, zasadami współżycia społecznego, albo zmierza do obejścia prawa. Jednocześnie w świetle zgromadzonego w niniejszej sprawie materiału dowodowego brak było podstaw pozwalających na ustalenie wystąpienia którejkolwiek z powołanych okoliczności wyłączających związanie oświadczeniem o uznaniu. Sąd miał w tym zakresie na względzie, iż po myśli art. 840 § 1 pkt 2 k.p.c. podstawę pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności jest w szczególności sytuacja, gdy po jego powstaniu nastąpiło zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie nie może być egzekwowane oraz jednocześnie, że na podstawie bankowego tytułu wykonawczego zaopatrzonego w klauzulę wykonalności możliwe jest prowadzenie egzekucji wyłącznie na rzecz banku(...). Skoro zaś po powstaniu tytułu wykonawczego objętego żądaniem pozwu pozwany zbył stwierdzoną nim wierzytelność na rzecz podmiotu niebędącego bankiem, zobowiązanie to nie może być w oparciu o przedmiotowy tytuł egzekwowane.

W tym stanie rzeczy, działając w oparciu o treść art. 840 § 1 pkt 2 k.p.c. w z zw. z art. 213 § 2 k.p.c. Sąd w punkcie I wyroku pozbawił w całości wykonalności tytuł wykonawczy w postaci bankowego tytułu egzekucyjnego nr (...), zaopatrzonego w klauzulę wykonalności mocą postanowienia (...) z dnia 12 października 2010 r., sygn. akt (...)

W punkcie II wyroku, działając na mocy art. 102 k.p.c., z uwagi na przedstawione powyżej szczególne okoliczności sprawy, Sąd odstąpił od obciążania pozwanego powstałymi w postępowaniu kosztami, to jest opłatą sądową od pozwu, od której uiszczenia pozwany był zwolniony.

G., dnia 22 grudnia 2015 r.

(...)

(...)

1.  (...)

2.  (...)

3.  (...)

G. (...)

(...)

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Agnieszka Sadło
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
Osoba, która wytworzyła informację:  Piotr Połczyński
Data wytworzenia informacji: