Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 461/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku z 2019-01-04

Sygn. akt I C 461/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 4 stycznia 2019 r.

Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Marek Jasiński

Protokolant: Agnieszka Benert-Branicka

po rozpoznaniu w dniu 4 stycznia 2019 r. w Gdańsku

na rozprawie

sprawy z powództwa B. S. (1)

przeciwko (...) Bank Spółce Akcyjnej z siedzibą we W.

o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności

I.  pozbawia wykonalności tytuł wykonawczy – bankowy tytuł egzekucyjny wystawiony 3 lipca 2015 r. przez (...) Bank Spółkę Akcyjną z siedzibą we W. przeciwko B. S. (1), któremu Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku postanowieniem z 30 września 2015 r., sygn. akt XIII Co 3095/15 nadał klauzulę wykonalności, ponad kwotę 1424,44 zł (jeden tysiąc czterysta dwadzieścia cztery złote czterdzieści cztery grosze);

II.  w pozostałym zakresie powództwo oddala;

III.  zasądza od (...) Bank Spółki Akcyjnej z siedzibą we W. na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku kwotę 434,09 zł (czterysta trzydzieści cztery złote dziewięć groszy) tytułem nieuiszczonych kosztów sądowych;

IV.  zasądza od (...) Bank Spółki Akcyjnej z siedzibą we W. na rzecz B. S. (1) kwotę 24,90 zł (dwadzieścia cztery złote dziewięćdziesiąt groszy) tytułem zwrotu kosztów procesu.

Sygn. akt I C 461/16

UZASADNIENIE

Powódka B. S. (1) wniosła przeciwko pozwanemu (...) Bank Spółce Akcyjnej z siedzibą we W. o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego w postaci bankowego tytułu egzekucyjnego wystawionego 3 lipca 2015 r. przez (...) Bank Spółkę Akcyjną we W. zaopatrzonego postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku z 30 września 2015 r. w klauzulę wykonalności, domagając się jednocześnie zasądzenia od pozwanego zwrotu kosztów procesu.

Uzasadniając żądanie powódka wskazała, iż przedmiotowy tytuł wykonawczy wystawiony był w związku z umową kredytu podpisaną przez matkę powódki, która w swojej treści zawierała oświadczenie o poddaniu się egzekucji. Nadto powódka wskazywała, iż ma uzasadnione podejrzenie, iż kredyt ten został zaciągnięty przez brata powódki oraz jego konkubinę z użyciem tożsamości matki powódki. Nadto B. S. (2) wskazywała, iż po śmierci matki na skutek manipulacji doszło do przejęcia przez nią wprost spadku po H. K. (1).

W odpowiedzi na pozew, pozwany uznał powództwo ponad kwotę 1.424,44 zł oraz wniósł o nieobciążanie go kosztami procesu.

W uzasadnieniu pozwany wskazał, iż aktualnie strona pozwana nie prowadzi żadnego postępowania egzekucyjnego, oświadczając jednocześnie, iż postępowanie o sygn. akt Km 4201/15 prowadzone było w związku z cesją na rzecz (...) Sp. z o.o. spółka komandytowa wierzytelności objętej bankowym tytułem egzekucyjnym i zostało już umorzone. Nadto pozwany wskazał, iż po sprzedaży wierzytelności pozwany nie podejmował przeciwko powódce żadnych działań windykacyjnych, których podstawą byłby przedmiotowy tytuł i w związku z tym wytaczanie powództwa było zbędne.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny

W dniu 3 lipca 2015 r. (...) Bank Spółka Akcyjna z siedzibą we W. wystawił przeciwko B. S. (1) oraz W. K. bankowy tytuł egzekucyjny – w związku z zawartą w dniu 9 listopada 2007 r. przez H. K. (2) umową pożyczki NP\ (...). Tytuł egzekucyjny opiewał kwotę 8.275,72 zł tytułem niespłaconego kapitału wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 4 lipca 2015 r. do dnia zapłaty oraz kwotę 68,92 zł tytułem odsetek naliczonych od dnia 10 listopada 2007 r. do dnia 03 lipca 2015 r.

dowód: okoliczności bezsporne a ponadto, bankowy tytuł egzekucyjny – k. 83.

Postanowieniem z dnia 30 września 2015 r. wydanym w sprawie XIII Co 3095/15

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku nadał przedmiotowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzulę wykonalności przeciwko B. S. (2) i W. K. do kwoty 36.754,29 zł.

dowód: okoliczności bezsporne, a ponadto: postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności w sprawie sygn. akt. XIII Co 3095/15 Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku – k. 83 verte.

Pismem z dnia 12 maja 2016 r. pozwany poinformował powódkę o cesji wierzytelności na rzecz (...) Sp. z o.o. sp. komandytowej z siedzibą w W..

/dowód: pismo pozwanego z dnia 12 maja 2016 r. – k. 85/

Z przedmiotowego tytułu wykonawczego pozwany wyegzekwował kwotę 5.538,86 zł.

dowód: karta rozliczeniowa – k. 104

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo zasługiwało na uwzględnienie w przeważającej części.

Stan faktyczny niniejszej sprawy był między stronami w zasadzie bezsporny
i znajdował potwierdzenie w zgromadzonych dokumentach, których żadna ze stron nie kwestionowała, wobec czego również Sąd nie znalazł podstaw pozwalających na podważenie ich wiarygodności lub mocy dowodowej.

Powódka wniosła o pozbawienie wykonalności w całości tytułu wykonawczego
w postaci bankowego tytułu egzekucyjnego zaopatrzonego w klauzulę wykonalności.

W odpowiedzi na pozew pozwany uznał powództwo ponad kwotę 1.424,44 zł, dlatego też Sąd na mocy art. 213 § 2 uznał je za skuteczne, bowiem nie było ono sprzeczne z zasadami współżycia społecznego i nie zmierzało do obejścia prawa. W takiej sytuacji, Sąd uznaniem powództwa jest związany.

Stosownie do art. 840 § 1 pkt 2 k.p.c., dłużnik może żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub części, jeżeli po powstaniu tytułu egzekucyjnego nastąpiło zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie wygasło albo nie może być egzekwowane. W literaturze podkreśla się, iż powództwo opozycyjne z art. 840 może być wytoczone dopiero po nadaniu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności, nawet jeżeli nie doszło jeszcze do wszczęcia egzekucji. Dłużnik traci zaś prawo do wytoczenia takiego powództwa z chwilą wyegzekwowania przez wierzyciela świadczenia objętego tytułem wykonawczym, co nie odbiera mu możliwości poszukiwania sądowej ochrony jego praw w odrębnym postępowaniu (tak O. Marcewicz [w:] Komentarz postępowania cywilnego, Tom 2, stan prawny na 2018 r.).

Mając na uwadze fakt uznania przez pozwanego powództwa ponad kwotę 1.424,44 zł i będąc nim związanym – co zostało już wyjaśnione wyżej – Sąd w punkcie I wyroku uwzględnił powództwo i pozbawił wykonalności ponad kwotę 1.424,44 zł tytuł wykonawczy – bankowy tytuł egzekucyjny wystawiony 3 lipca 2015 r. przez pozwanego, a zaopatrzony w klauzulę wykonalności postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku z dnia 30 września 2015r. w sprawie XIII Co 3095/15. W pozostałym zakresie powództwo oddalono jako niezasadne, bowiem w pozostałym zakresie roszczenie objęte tytułem wykonawczym zostało wyegzekwowane.

Pełnomocnik pozwanego zastrzegł wprawdzie w odpowiedzi na pozew, że po otrzymaniu karty rozliczeniowej z postępowania egzekucyjnego może zmodyfikować swoje stanowisko, jednakże, mimo upływu ponad 5 miesięcy od złożenia odpowiedzi na pozew do zamknięcia rozprawy, taka modyfikacja nie nastąpiła.

O kosztach procesu Sąd orzekł zgodnie z art. 98 k.p.c. zgodnie z zasadą odpowiedzialności za wynik procesu, uznając iż powódka przegrała niniejszy proces w 17 % zaś pozwany w 83%.

W niniejszej sprawie nie było podstaw do zastosowania art. 101 k.p.c., bowiem pomimo uznania powództwa przez pozwanego, dał on podstawę do wytoczenia powództwa. W realiach niniejszej sprawy powództwo przeciwegzekucyjne było jedynym możliwym sposobem zmierzającym do pozbawienia wykonalności przedmiotowego tytułu wykonawczego. Pamiętać bowiem należy, że strona nie ma możliwości samodzielnego, tj. bez udziału Sądu, pozbawienia wystawionego przez siebie tytułu egzekucyjnego, wykonalności.

Koszty procesu stanowiła kwota 523 zł, stanowiąca opłatę od pozwu oraz 30 zł stanowiąca opłatę od zażalenia. Mając na uwadze fakt, iż powódka zwolniona była od kosztów sądowych, zaś pozwany reprezentowany przez zawodowego pełnomocnika, nie zgłaszał wniosku o przyznanie na jego rzecz kosztów, a jedynie wniósł o nieobciążanie tymi kosztami, Sąd zasądził od pozwanego zwrot nieuiszczonych kosztów sądowych stanowiących 83% opłaty od pozwu – tj. w stosunku, w jakim pozwany niniejszy proces przegrał.

Nadto w punkcie IV wyroku Sąd zasądził od pozwanego na rzecz powódki kwotę 24,90 zł, stanowiącą 83% kwoty 30 zł, jaką powódka uiściła od wniesionego w sprawie zażalenia.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Agnieszka Sadło
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
Osoba, która wytworzyła informację:  Marek Jasiński
Data wytworzenia informacji: