Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XV C 516/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Gdańsku z 2017-04-28

Sygn. akt XV C 516/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 kwietnia 2017 roku

Sąd Okręgowy w Gdańsku XV Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Małgorzata Misiurna

Protokolant: stażysta Katarzyna Ignacek

po rozpoznaniu w dniu 27 kwietnia 2017r. w Gdańsku

na rozprawie

sprawy z powództwa K. K. (1)

przeciwko Wspólnocie Mieszkaniowej (...) przy ul. (...) w(...)

o uchylenie uchwały

I. oddala powództwo;

II. zasądza od powoda K. K. (1) na rzecz pozwanej Wspólnoty Mieszkaniowej (...) przy ul. (...) w (...) kwotę 377 zł ( trzysta siedemdziesiąt siedem złotych ) tytułem zwrotu kosztów procesu.

UZASADNIENIE

Powód K. K. (1) w dniu 10 czerwca 2016r. wniósł przeciwko Wspólnocie Mieszkaniowej (...) przy ul. (...) w G. powództwo o uchylenie w całości uchwały z dnia 1 kwietnia 2016r., numer (...). Powód domagał się także zasądzenia kosztów procesu.

W uzasadnieniu powód podał, że podjętą w trybie indywidualnego zbierania głosów przez zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej (...) przy ul. (...) w (...) w osobie J. G. uchwałą numer (...) z dnia 30 marca 2016r. właściciele lokali dokonali zmiany w składzie zarządu polegającej na odwołaniu z zarządu dwóch osób: J. W. i P. K., pozostawieniu w składzie zarządu J. G. oraz powołaniu w skład zarządu U. M., K. K. (1) i R. K.. Zawiadomienie o treści podjętej uchwały zostało okazane tegoż dnia 30 marca 2016r. na początku zebrania sprawozdawczego Wspólnoty za rok 2015 zwołanego na 30 marca 2016r. i doręczone przewodniczącemu zebrania, pełnomocnikowi Gminy (...) oraz administratorowi nieruchomości. Powód podał, że mimo istnienia uchwały o wyborze zarządu , przewodniczący zebrania J. W. z inicjatywy pełnomocnika Gminy (...) M. S. oraz administratora T. O. (1) i kilku właścicieli lokali – z naruszeniem przepisów ustawy o własności lokali – zarządził na przedmiotowym zebraniu głosowanie nad projektem uchwały numer (...) w sprawie powołania nowego zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej (...) przy ul. (...) w (...), które to głosowanie w drodze indywidualnego zbierania głosów zakończono w dniu 1 kwietnia 2016r. Zdaniem powoda uchwała z dnia 30 marca 2016r., numer (...) zatwierdzająca skład zarządu pozwanej Wspólnoty w osobach U. M., K. K. (1), R. K. i J. G., liczona według wielkości udziałów w postaci ułamkowej jest zgodna z przepisami prawa, zasadami prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną i została podjęta w interesie Wspólnoty Mieszkaniowej. Natomiast uchwała numer (...) z dnia 1 kwietnia 2016r. podjęta głosami właścicieli liczonymi według wielkości udziałów w postaci procentowej – zamiast ułamkowej – wprowadziła podwójną reprezentację Wspólnoty. Dlatego też powód wnosi o jej uchylenie, na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy o własności lokali.

W odpowiedzi na pozew członkowie Zarządu pozwanej Wspólnoty Mieszkaniowej wnieśli o oddalenie powództwa i obciążenie powoda kosztami procesu.

W uzasadnieniu pozwana Wspólnota podniosła w pierwszej kolejności, że przesyłka polecona o numerze (...) zawierająca powiadomienie powoda o podjęciu zaskarżonej uchwały została doręczona powodowi w dniu 21 kwietnia 2016r., zatem termin zawity wskazany w art. 25 ust. 1 ustawy o własności lokali upływał dla powoda w dniu 2 czerwca 2016r. Wobec powyższego, zdaniem pozwanej, wytaczając powództwo w dniu 10 czerwca 2016r. powód uchybił 6tygodniowemu terminowi zawitemu. Nadto pozwana wskazała, że argument powoda o liczeniu głosów według wielkości udziałów w postaci procentowej przy podejmowaniu uchwały numer (...) jest nietrafny, z tego względu, że 1% to nic innego, jak 1/100. Ponadto pozwana podniosła, że strona powodowa nie wykazała przesłanek unieważnienia uchwały numer (...) z dnia 1 kwietnia 2016r., o jakich mowa w art. 25 ust. 1 ustawy o własności lokali, a naruszenie subiektywnego interesu właściciela i subiektywnie postrzeganego interesu Wspólnoty poprzez podjęcie uchwały nie uzasadnia jej uchylenia.

W odpowiedzi na zobowiązanie Sądu, powód K. K. (1) pismem z dnia 26 września 2016r. ( k. 69-71) wyjaśnił, iż nie został powiadomiony na piśmie o treści uchwały numer (...), a przesyłka na którą powołuje się pozwana w rzeczywistości zawierała pismo administratora budynku z dnia 14 kwietnia 2016r. wraz z kartoteką finansową lokalu, a nie zawiadomienie o treści zaskarżonej przez powoda uchwały.

Odpowiadając na powyższe ( k. 82-83), pozwana w piśmie z dnia 2 listopada 2016r. podniosła, iż z protokołu numer (...) z dnia 30 marca 2016r. wynika, że powód był obecny na zebraniu, zabierał głos oraz wyraził chęć kandydowania w ponownych wyborach do zarządu, a pismem z dnia 25 kwietnia 2016r. wystosował do administratora wspólnoty wypowiedzenie umowy o administrowanie powołując się na to ,że jest nowym zarządem . Okoliczności te wskazują, zdaniem pozwanej, jednoznacznie, że powód znał treść uchwały numer (...) najpóźniej w dniu 25 kwietnia 2016r., zatem powództwo i tak zostało wniesione z uchybieniem terminu zawitego.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny :

Bezspornym jest ,że w pozwanej Wspólnocie w (...) przy ul. (...) zostało zwołane na dzień 30 marca 2016r. doroczne zebranie sprawozdawcze właścicieli lokali obejmujące sprawozdanie finansowe i absolutorium dla zarządu za rok 2015r. W skład zarządu w roku 2015r. wchodzili J. W. , P. K. i J. G., przy czym J. W. i P. K. zamierzali złożyć rezygnację ze swoich funkcji na w/w zebraniu Na około tygodnia przed zebraniem powód K. K. (1) wspólnie z innym właścicielem R. K. wystąpili wobec U. M. i J. G. z inicjatywą powołania nowego zarządu , w skład którego weszliby powód, R. K., U. M. i J. G. ( członek zarządu) oraz przeprowadzenia głosownia w trybie indywidualnego zbierania głosów z udziałem w/w osób. Powód i R. K. przygotowali pisemną treść uchwały oznaczonej numerem (...) i datą 30 marca 2016r. ( k.7-11akt) i uczestniczyli w zbieraniu głosów pod uchwałą razem z J. G. i U. M., co trwało do daty zebrania w dniu 30 marca 2016r. Przedstawiciel pozwanej Wspólnoty J. G. stanowczo zaprzeczył ,aby za każdym razem uczestniczył w zbieraniu podpisów z uwagi na pracę zawodową, podobnie U. M.. Głosy zostały zebrane i pisemną uchwałę z zebranymi podpisami 43 właścicieli głosujących „za” w udziałach (...) powód i R. K. przynieśli na zebranie wspólnoty w dniu 30 marca 2016r. wnosząc o uznanie ich za nowy zarząd. Obecni na zebraniu administrator wspólnoty - świadek T. O. (1) i pełnomocnik Gminy (...) (...) - świadek M. R. ( dawniej S.) zakwestionowali prawidłowość podjętej uchwały z uwagi na to ,że nie można było zweryfikować prawidłowości obliczenia głosów oddanych „za” uchwałą z powodu różnych mianowników w udziałach właścicieli , braku możności zweryfikowania pełnomocnictw udzielonych p. K. , który oddał głos za uchwałą w imieniu kilku właścicieli, że głosujący nie mieli możliwości wyboru kandydatów do zarządu, jedna z obecnych właścicielek oświadczyła ,że chce wycofać się z udzielonego p. K. pełnomocnictwa natomiast inni właściciele chcieli zagłosować „przeciw” tej uchwale . Powód i R. K. odmówili obecnym właścicielom okazania oryginału uchwały w celu dokonania zmian na liście do głosowania. Wobec powyższego obecni na zebraniu właściciele, po burzliwej dyskusji oświadczyli ,że chcą głosować nad wyborem nowego zarządu, zwłaszcza że przed zebraniem wpłynął taki wniosek 13 właścicieli , co ujęto w porządku obrad w pkt 6 jako „nowy punkt zebrania”. Przebieg zebrania w dniu 30 marca 2016r. i przebieg głosowania nad wyborami do nowego zarządu został szczegółowo opisany w Protokole nr (...) z dnia 30.03.2016r. zebrania Wspólnoty złożonego do akt przez powoda (k. 25-27) Wynika z niego ,że dopiero na zebraniu zgłosili rezygnację z funkcji członka zarządu J. W. i P. K., natomiast J. G. wyraził wolę pozostania w zarządzie , po czym właściciele zgłosili nowe kandydatury do składu 3 osobowego zarządu w osobach : R. K., K. K. (1), U. M. , P. K. i J. G.. Następnie obecni oddali głosy za przyjęciem 3 z 5 kandydatów, w wyniku tego pierwszego głosowania powód i R. K. nie zyskali akceptacji jako kandydaci do zarządu. Następnie przygotowano treść uchwały nr (...) w sprawie: w pkt I przyjęcia rezygnacji członków zarządu J. W. i P. K. , w pkt II wyboru nowych członków zarządu w osobach (...) M. i P. K. , po czym w pkt III ustalono skład 3 osobowego zarządu zgodnie z pkt II wraz z osobą J. G.. Za uchwałą głosowało 55,95% udziałów , co obliczył administrator T. O. (1) i stwierdził podjęcie uchwały w dniu 1 kwietnia 2016r. ( protokół z zebrania wraz z treścią podjętych uchwał , w tym uchwały nr(...) k. 30 )

Dowód: zeznania świadków i stron na rozprawie w dniu 27 kwietnia 2017r. k130-139 , w tym M. R. ( dawniej S. ) czas nagrania 00:40:28 do 01:00:44 , świadka T. O. (1) czas od 01:04:05 do 01:32:00; przesłuchanie powoda K. K. (1) w charakterze strony czas od 01:32:37 do 01:43:20 , zeznania członka zarządu pozwanej J. G. czas od 01:43:27 do 01:52:00, zeznania członka zarządu pozwanej P. K. czas od 01:52:20 do 02:00:23 , dokumenty w postaci kopii uchwały nr (...) z dnia 30 marca 2016r k. 7-11, zawiadomienie o treści tej uchwały k 12, kopia uchwały nr (...) z dnia 1 kwietnia 2016 k.24 , Protokół nr (...) z Zebrania Wspólnoty w dniu 30 marca 2016r. wraz kopiami 8 przyjętych uchwał k. 25-31, karta do głosowania w sprawie uchwały nr (...) k. 55-56

W odpowiedzi na pozew pozwana podniosła zarzut przekroczenia przez powoda 6-tygodniowego terminu do zaskarżenia uchwały nr (...) wskazując że powód odebrał przesyłkę poleconą zawierającą odpis uchwały w dniu 21 kwietnia 2016r., a zatem termin do wytoczenia powództwa upłynął mu w dniu w dniu 2 czerwca 2016r. Bezspornie powód wniósł pozew w dniu 10 czerwca 2016r. Natomiast powód w piśmie z dnia 26.09.2016r. zarzucił ,że w/w przesyłka zawierała jedynie pismo administratora z dnia 14.04.2016r. i kartotekę finansową dla lokalu nr (...) , nie zawierała zawiadomienia o treści zaskarżonej uchwały ( vide kserokopia koperty i pism z koperty k. 72-77, kserokopia potwierdzenia nadania listu poleconego k.57-58 ) Ponieważ w potwierdzeniu nadania przesyłki nie wymieniono jej zawartości , zatem przyjęto za prawdziwe twierdzenia powoda ,że wytoczył powództwo w terminie. Ponieważ powód był obecny na zebraniu w dniu 30 marca 2016r. i oddał głos przeciwko uchwale nr (...) ( k.55) to oznacza ,że znał jej treść , jednakże w przypadku gdy głosowanie , nawet częściowo, odbywa się w trybie indywidualnego zbierania głosów, to zgodnie z art. 25 ust. 1a w zw. z art. 23 ust 3 ustawy z dnia 24.06.1994r. o własności lokali ( Dz. U. Z 2015r. poz. 1892 t.j.) - termin 6 tygodni należy liczyć od dnia powiadomienia wytaczającego powództwo o treści uchwały. Świadek T. O. (1) potwierdził , że jeszcze po zebraniu zbierane były głosy właścicieli i dlatego uchwała nosi datę 1 kwietnia 2016r. , bo wtedy uzyskano wynik ponad 50% udziałów za uchwałą. Zatem obowiązkiem zarządu było zawiadomienie właścicieli o jej treści na piśmie. W ocenie sadu wywieszenie uchwały na tablicy ogłoszeń na klatce schodowej nie spełnia tego wymagania. Zatem należy uznać, że powód wniósł pozew w przewidzianym ustawowo terminie . Ponadto na rozprawie w dniu 27 kwietnia 2017r. powód oświadczył do protokołu (k. 130) ,że przeliczył wysokość udziałów właścicieli głosujących „za” uchwałą nr (...) , przeliczył procenty na ułamki i stwierdził, że za zaskarżoną uchwałą głosowała większość ponad 50 % udziałów.

Sąd zważył, co następuje:

Okoliczności faktyczne istotne dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy były między stronami w zasadzie niesporne , tak co do sposobu i okoliczności zbierania głosów pod uchwałą nr (...) z dnia 30 marca 2016r. o wyborze zarządu między innymi z udziałem powoda , przygotowania jej projektu przez powoda i R. K. przed zebraniem sprawozdawczym zwołanym na dzień 30 marca 2016r. faktu ujawnienia uchwały na tym zebraniu, zgłoszenia i przedstawienia członkom zebrania przez pełnomocnika Gminy (...) i administratora wątpliwości wobec tej uchwały, podjęcia na zebraniu w dniu 30 marca 2016r. przez obecnych właścicieli decyzji o wpisaniu do porządku obrad nowego punktu zebrania – wybór zarządu, przyjęcie rezygnacji 2 osób J. W. i P. K. ze składu poprzedniego zarządu( oprócz J. G. ) , dokonania w trakcie zebrania wyboru 3 z 5 zgłoszonych kandydatów do zarządu , odrzucenie kandydatury powoda głosami 37 właścicieli , rozpoczęcie głosowania w sprawie nowego składu zarządu w osobach P. K. , U. M. i J. G. w uchwale nr (...) , dokończenie glosowania w trybie indywidulanego zbierania głosów i podjęcie uchwały nr (...) w dacie 1 kwietnia 2016 - o czym powiadomiono właścicieli, zaskarżenie uchwały nr (...) do sądu jedynie przez powoda. Fakty te wynikały z zeznań świadków i stron oraz złożonych dokumentów, których autentyczność i wiarygodność nie była kwestionowana.

Ostatecznie powód zarzucał ,że do podjęcia zaskarżonej uchwały (...) doszło z naruszeniem przepisu art. 20 ust.2 ustawy o własności lokali, ponieważ nie została uchylona wcześniejsza uchwała nr (...) o wyborze zarządu ani nie odwołano prawidłowo wybranego zarządu w składzie z udziałem powoda i R. K.. Nie można było w uchwale nr (...) przyjąć rezygnacji J. W. i P. K. , ponieważ zostali odwołani na mocy uchwały nr (...) oraz nie można było ponownie dokonać wyboru U. M. , ponieważ była wybrana do zarządu na mocy uchwały (...).

W ocenie Sądu powództwo o uchylenie uchwały nr(...) nie zasługiwało na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali ( Dz.U. z 2015r. poz. 1892 tj) podstawą roszczenia właściciela lokalu o uchylenie uchwały wspólnoty może być jej niezgodność z przepisami prawa lub z umową właścicieli lokali albo okoliczność, że narusza ona zasady prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną lub w inny sposób narusza jego interesy. Niezgodność z prawem zaskarżonej w trybie art. 25 ustawy o własności lokali uchwały wspólnoty polegać może zarówno na kolizji treści uchwały z przepisami prawa – przede wszystkim z przepisami prawa o własności lokali oraz kodeksu cywilnego w zakresie, w jakim ma zastosowanie do odrębnej własności lokali, jak i na naruszeniu przepisów postępowania określających tryb podejmowania uchwał we wspólnocie mieszkaniowej. W powództwie z art. 25 ustawy powód (właściciel lokalu) może zatem zgłosić zarzuty merytorycznej lub formalnej sprzeczności zaskarżonej uchwały z przepisami prawa. Z kolei sprzeczność z umową właścicieli oznacza naruszenie zapisów umowy określającej sposób zarządzania nieruchomością wspólną, zgodnie z przepisem art. 18 ust. 1 ustawy o własności lokali. Podstawą zaskarżenia uchwały może być także naruszenie zasad prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną, a przez to naruszenie istotnych interesów albo pokrzywdzenie właścicieli lub skarżącego właściciela. Powództwo takie może być wytoczone przeciwko wspólnocie mieszkaniowej w terminie 6 tygodni od dnia podjęcia uchwały na zebraniu ogółu właścicieli albo od dnia powiadomienia wytaczającego powództwo o treści uchwały podjętej w trybie indywidualnego zbierania głosów.

Z powyższego przepisu wynika, iż powództwo o uchylenie uchwały może zostać uwzględnione, jeżeli zostaną spełnione łącznie dwa warunki tj. zachowany zostanie termin do jego wniesienia oraz zostanie ono rzeczywiście oparte na jednej z wymienionych w ust.1 przesłanek ustawowych. W pierwszej kolejności badaniu przez Sąd podlega termin. Zachowanie terminu uzasadnia bowiem rozpoznanie przesłanki merytorycznej powództwa. Termin na wytoczenie uchwały, o którym mowa w art. 25 ust. 1a u.w.l., w zależności od sposobu podjęcia uchwały, liczony jest albo od dnia odbycia zgromadzenia ogółu właścicieli albo od dnia powiadomienia wnoszącego powództwo o treści uchwały podjętej w trybie indywidualnego zbierania głosów. Termin ten jest terminem zawitym toteż wniesienie powództwa o uchylenie uchwały po terminie nie może być skuteczne, a po upływie tego terminu prawo do zaskarżenia uchwały wygasa ( por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 11 lipa 2003 r., I ACa 8/03, M.Prawn. 2006/20/1115, lex 194828). Po upływie terminu, uchwała właścicieli lokali ulega konwalidacji, nawet jeśli jest sprzeczna z prawem ( tak: Kozińska J., Środki kontroli działalności zarządu lub zarządcy według ustawy o własności lokali, Studia Prawnicze 2003/3/21).

W świetle okoliczności przedmiotowej sprawy wskazać należy, iż pozew złożony w dniu 10 czerwca 2016r. należy uznać za wniesiony w terminie, z uwagi na zaprzeczenie przez powoda ,by został powiadomiony o treści zaskarżonej uchwały na piśmie w korespondencji odebranej od zarządcy w dniu 21 kwietnia 2016r. – nie ma żadnej możliwości skontrolowania zawartości przesyłki, co przyznał w swoich zeznaniach świadek T. O. - zarządca nieruchomości . Mając zatem na uwadze, iż strona powodowa w ustawowym terminie wniosła powództwo o uchylenie uchwały, Sąd przystąpił do zbadania zasadności zarzutów merytorycznych zgłoszonych przez powoda. Sedno sporu zatem stanowiła kwestia ustalenia, czy zaskarżona uchwała narusza przepis art. 20 ust 2 ustawy o własności lokali i czy jej podjęcie było dopuszczalne wobec istnienia wcześniejszej uchwały nr (...).

W ocenie Sądu, uwzględniając treść zaskarżonej uchwały, należy uznać ją za ważną, zgodną z przepisami prawa i obowiązującą ogół właścicieli od 1 kwietnia 2016r.

Przede wszystkim wskazać należy ,że jeżeli są wątpliwości co do legalności uchwały o wyborze nowego zarządu Wspólnoty – to dotyczą one uchwały nr (...): sposobu jej przygotowania i przeprowadzenia głosowania, chociaż uchwała nie została zaskarżona do sądu ani uchylona wprost uchwałą nr (...). Uchwała bezspornie nie została przygotowana przez funkcjonujący zarząd Wspólnoty w osobach panów W., K. i G. , ale przez powoda i innego właściciela R. K., którzy krytykowali poprzedni zarząd i sami postanowili wejść w skład zarządu. Podkreślić należy, że przygotowali projekt uchwały i rozpoczęli zbieranie głosów wiedząc o terminie zwołanego zebrania sprawozdawczego na dzień 30 marca 2016r. Zgodnie z przepisem art. 23 ust 1 ustawy o własności lokali uchwała może być podjęta na zebraniu właścicieli, w trybie indywidulanego zbierania głosów przez zarząd albo w wyniku głosów oddanych częściowo na zebraniu a częściowo w trybie indywidualnego zbierania głosów. W ocenie sądu zasadą powinno być głosowanie na zebraniu Wspólnoty , na którym obecni właściciele mogą poznać kandydatów do zarządu, zadawać im pytania i świadomie dokonać wyboru członków zarządu. Zatem nie było przeszkód, by takie wybory przeprowadzić na zebraniu w dniu 30 marca 2016r. – do czego jednak ostatecznie doszło na skutek decyzji obecnych na zebraniu właścicieli. Jak się okazało na zebraniu , na które powód i p. K. dostarczyli projekt swojej uchwały nr (...) z podpisami części członków Wspólnoty i ze stwierdzeniem ,że uchwała została podjęta po oddaniu „za” 43 głosów dysponujących udziałem (...), większość obecnych powzięła poważne wątpliwości tak co do sposobu obliczenia wielkości udziałów, jak i składu nowo wybranego zarządu. Nie ulega wątpliwości ,że największy sprzeciw wzbudziły osoby powoda i R. K. jako członków zarządu wybranych w trybie indywidualnego zbierania głosów. Pomimo zgłoszenia ich kandydatur na członków zarządu , podczas głosowania na zebraniu w sprawie wyboru nowego zarządu, osoby te zostały odrzucone większością głosów. Również wybrani uchwałą nr (...) członkowie zarządu U. M. i J. G. wycofali swoje poparcie dla uchwały nr (...) i przychylili się do wyłonienia nowego składu zarządu w głosowaniu na zebraniu. Wobec postawy pełnomocnika Gminy (...) (...) , która przedstawiła właścicielom swoje wątpliwości co do ważności głosowania nad uchwałą nr (...) i wyrażenia niezadowolenia części właścicieli – obecni właściciele powzięli decyzję o przeprowadzeniu ponownego głosowania w sprawie wyboru zarządu.

W ocenie sądu zatem uchwała nr (...) z dnia 1 kwietnia 2016r. jako uchwała późniejsza w stosunku do uchwały nr (...) z dnia 30 marca 2016r. uchyliła jej skuteczność i pozbawiła mocy obowiązującej. W ocenie sądu nie można przychylić się do stanowiska powoda o istnieniu jedynie ważnie wybranego zarządu z udziałem powoda i R. K. , co skutkowało brakiem możliwości ponownego głosowania na zebraniu i podjęcia uchwały nr (...). Właśnie dlatego ,że właściciele obecni na zebraniu 30 marca 2016r. zakwestionowali uchwałę nr (...) , a w szczególności skład zarządu z nikim nie konsultowany , samowolnie ustalony przez panów K. i powoda, wszyscy obecni postanowili dokonać wyboru nowego zarządu , zwłaszcza że dopiero na zebraniu dowiedzieli się o rezygnacji członków poprzedniego zarządu: J. W. i P. K.. Fakt, że w treści uchwały nr (...) nie uchylono wprost uchwały nr (...) lub nie odwołano wybranego tą uchwałą składu zarządu był wynikiem zakwestionowania jej mocy wiążącej na zebraniu w dniu 30 marca 2016r. Skoro właściciele wyrazili swój sprzeciw wobec sposobu procedowania nad wyborem zarządu w uchwale (...), postanowili wyboru takiego dokonać ponownie , w warunkach pełnej wiedzy o tym kto kandyduje, a kto rezygnuje z kandydowania. W tej sytuacji , wobec uznania przez powoda ,że za uchwałą nr (...) głosowała wymagana większość właścicieli , uznać należy, że uchwała ta jest ważna. Należy uznać ,że głosowanie w dniu 30 marca 2016r. było zgodne z dyspozycją art. 20 ust 2 ustawy o własności lokali stanowiącego ,że „zarząd lub poszczególni jego członkowie mogą być w każdej chwili na mocy uchwały właścicieli lokali zawieszenie w czynnościach lub odwołani.” W ocenie sądu podjęcie uchwały nr(...) o powołaniu nowego składu zarządu na zebraniu 30 marca 2016r. wyczerpuje dyspozycje tego przepisu ,że „ w każdej chwili” i „ poszczególni członkowie zarządu” mogą zostać odwołani. Tak należy rozumieć powołanie nowego zarządu bez udziału powoda i R. K. – nawet przy uznaniu ,że uchwała nr (...) była ważna i skuteczna do chwili podjęcia kolejnej uchwały w tym samym przedmiocie – uchwały nr (...) z dnia 1 kwietnia 2016.

Mając powyższe na uwadze, Sąd na mocy art. 25 ust 1 w zw. z art. 20 ust 2 ustawy o własności lokali a contrario oddalił powództwo, o czym orzekł w punkcie I wyroku.

O kosztach procesu Sąd orzekł w punkcie II wyroku na podstawie art. 98 k.p.c. i art. 108 § 1 k.p.c., uwzględniając zasadę odpowiedzialności za wynik procesu. Wobec tego powód powinien zwrócić pozwanej Wspólnocie koszty zastępstwa procesowego w wysokości ustalonej na podstawie § 8 ust 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015r. ( Dz.U. z 2015 roku poz.1800) w sprawie opłat za czynności adwokackie – w wersji obowiązującej w chwili wytoczenia powództwa ( 360 zł ) wraz z opłata skarbową od pełnomocnictwa ( 17 zł)

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Urszula Skórzewska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Gdańsku
Osoba, która wytworzyła informację:  Małgorzata Misiurna
Data wytworzenia informacji: