Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XV C 377/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Gdańsku z 2015-02-12

Sygn. akt XV C 377/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 12 lutego 2015r.

Sąd Okręgowy w Gdańsku XV Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący SSO Małgorzata Misiurna

Protokolant st. sekr. sąd. Anna Kowalczuk-Diaków

po rozpoznaniu w dniu 29 stycznia 2015r. w Gdańsku

na rozprawie

sprawy z powództwa D. B.

przeciwko Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w R.

o ustalenie

I. oddala powództwo;

II. zasądza od powódki D. B. na rzecz pozwanej Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w R. kwotę 197,00 zł (sto dziewięćdziesiąt siedem ) tytułem zwrotu kosztów procesu.

UZASADNIENIE

W pozwie z dnia 5 maja 2014 r. powódka D. B. wniosła o ustalenie ,że nie istnieje uchwała Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w R. z dnia 28 sierpnia 2006 r. na mocy której została wykluczona z grona członków pozwanej spółdzielni oraz zasądzenie od pozwanej na rzecz powódki kosztów procesu według złączonego spisu kosztów.

W uzasadnieniu powódka podała, iż mocą uchwały Rady Nadzorczej z dnia 28 sierpnia 2006 r. nr (...) została wykluczona z pozwanej spółdzielni, która to uchwałę doręczono jej bez żadnego uzasadnienia, bez wskazania przyczyn jej podjęcia, wbrew dyspozycji art. 24§5 Prawa spółdzielczego, co czyni uchwałę nieważną od dnia podjęcia.

Dalej powódka wskazała ,że wniosła pozew o uchylenie uchwały nr (...) z dnia 20.08.2006r. w sprawie IC 95/07 Sądu Okręgowego w Gdańsku, jednakże jej powództwo zostało oddalone. Dalej powódka wskazała ,że złożyła kolejny pozew o stwierdzenie nieważności w/w uchwały Rady Nadzorczej i spraw toczyła się w Sądzie Okręgowym w Gdańsku pod sygnaturą IC 704/09. Zarzuty powódki opierały się na twierdzeniu, że otrzymała odpis zaskarżonej uchwały bez uzasadnienia , natomiast pozwana Spółdzielnia zmanipulowała jej akta członkowskie i włączyła do nich uchwałę z uzasadnieniem , której powódce nigdy nie doręczono.

W ocenie powódki członkowie organów Spółdzielni podrobili zaskarżoną uchwałę poprzez dopisanie w jej treści brakującego uzasadnienia , umieścili tak spreparowaną uchwałę w jej aktach członkowskich, a obecnie posługują się tą sfałszowaną uchwałą składając ją w sprawach wytaczanych przeciwko powódce. Zatem powódka posiada interes prawny w rozumieniu art. 189 k.p.c. w żądaniu ustalenia nieistnienia spornej uchwały , gdyż uchwała taka nie została nigdy podjęta przez organ upoważniony do podejmowania takich uchwał. Powódka wnosi zatem o ustalenie ,że dana uchwała z uzasadnieniem nie istnieje w obrocie prawnym, ponieważ uchwała jest obarczona tak istotnymi wadami proceduralnymi ,że do jej podjęcia w ogóle nie doszło. Do pozwu dołączono 4 kopie uchwały nr(...)z dnia 28.08.2006r. – bez uzasadnień i z uzasadnieniem doręczonych powódce, które były przedmiotem rozpoznania we wcześniejszych sprawach dotyczących tej uchwały .

W odpowiedzi na pozew z dnia 18 czerwca 2014 r. pozwana Spółdzielnia Mieszkaniowa (...) w R. wniosła o oddalenie powództwa w całości i zasądzenie kosztów procesu według norm przepisanych. Wskazała, iż Sąd Okręgowy w Gdańsku prawomocnym wyrokiem z dnia 13.07.2007r. sygn. akt I C 95/07 oddalił powództwo o uchylenie zaskarżonej uchwały , Sąd apelacyjny oddalił apelację powódki a Sąd Najwyższy odmówił przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania ( dowód akta IC 95/07 )

Kolejne powództwo powódki o stwierdzenie nieważności tej samej uchwały zostało oddalone prawomocnym wyrokiem Sądu z dnia 25.02.2010r. w sprawie sygn. akt IC 704/09, Sąd apelacyjny oddalił apelację powódki a Sąd Najwyższy odmówił przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania.( dowód akta I C 704/09) Pozwana wskazała, że powódka brała udział w posiedzeniu RN w dniu 28 sierpnia 2006r. , na którym większością głosów 7 do 2 ( 1 przeciw, 1 wstrzymujący się ) wykluczono powódkę z grona członków.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Na dzień 28 sierpnia 2006 r. Rada Nadzorcza Spółdzielni (...) zwołała posiedzenie celem omówienia i podjęcia kilku uchwał objętych porządkiem obrad , w tym rozpoznania wniosków zarządu dotyczących wykluczenia 4 ( czterech) członków Spółdzielni , w tym powódki. Na posiedzeniu tym powódka była obecna i umożliwiono jej zabranie głosu. Po wysłuchaniu powódki zarząd podtrzymał swój wniosek a Rada Nadzorcza przewagą 7 głosów „za” podjęła uchwałę Nr (...) o wykluczeniu D. B. z rejestru członków Spółdzielni wobec uporczywego uchylania się od wykonywania istotnych zobowiązań wobec Spółdzielni, a w szczególności zalegania z opłatami związanymi z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości Zadłużenie powódki na dzień podjęcia uchwały wynosiło 8.450,23 zł. W posiedzeniu wzięło udział 9 z 11 członków Rady Nadzorczej , którzy podpisali listę obecności i głosowali nad uchwałami.

O treści uchwały oraz o jej pisemnym uzasadnieniu i sposobem zaskarżenia zawiadomił powódkę Zarząd Spółdzielni w piśmie z dnia 29 sierpnia 2006 r. Wraz z tym pismem powódka otrzymała odpis uchwały nr (...)z dwoma podpisami , który to dokument wyglądał jak załącznik nr 1 do pozwu- k. 5 ( oryginały obu pism złożone przez powódkę do akt sprawy k. 87 i 88 ) W aktach Spółdzielni znajduje się obecnie Załącznik do protokołu nr (...) z posiedzenia Rady Nadzorczej SM (...) odbytego w dniu 28.08.2006r. o godz. 18,00 w biurze Zarządu Sp-ni w R. ul. (...), który zawiera sprawy omawiane w pkt 2 porządku obrad - rozpoznanie 4 wniosków Zarządu dotyczących wykluczenia z członkostwa powódki i innych osób. W protokole tym odnotowano , kto zabierał głos, treść uchwały nr (...) , wynik głosowania , pisemne uzasadnienie i upoważnienie dla Zarządu do podpisania i przesłania zawiadomienia powódce o podjętej uchwale( k.102-103 ) Ponadto w aktach Spółdzielni znajdują się - treść sentencji uchwały z wynikiem głosowania , która została przesłana powódce wraz z pismem Zarządu (k. 106) oraz treść uchwały z pisemnym uzasadnieniem i upoważnieniem Zarządu do przesłania powódce zawiadomienia o uchwale z uzasadnieniem ( k. 107)

Dowód: poświadczone notarialnie odpisy dokumentów z posiedzenia RN w dniu 28 sierpnia 2006r. złożone do akt przez pozwaną i porównane za zgodność z oryginałem na rozprawie w dniu 29 stycznia 2015r. k. 96-117 akt sprawy , w tym uchwała dotycząca powódki k. 106

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie zgromadzonego w aktach materiału dowodowego w postaci dokumentów dostarczonych przez obie strony, których autentyczność i wiarygodność była kwestionowana przez powódkę co do faktu doręczenia jej uchwały nr (...) z uzasadnieniem sporządzonym przez Radę Nadzorczą , ponieważ doręczono jej tylko pismo Zarządu z uzasadnieniem z dnia 29.08.2006r. k. 88 oraz na podstawie dokumentów i wyroków , które zapadły w sprawie IC 95/07 Sądu okręgowego w Gdańsku oraz w sprawie IC 704/09 Sądu Okręgowego w Gdańsku.

Zgodnie z art. 24 § 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze Spółdzielnia może rozwiązać stosunek członkostwa tylko przez wykluczenie albo wykreślenie członka, § 2 stanowi zaś, iż wykluczenie członka ze spółdzielni może nastąpić w wypadku, gdy z jego winy umyślnej lub z powodu rażącego niedbalstwa dalsze pozostawanie w spółdzielni nie da się pogodzić z postanowieniami statutu spółdzielni lub dobrymi obyczajami. Statut określa przyczyny wykluczenia.

Wykluczenia albo wykreślenia może dokonać, stosownie do postanowień statutu, rada nadzorcza albo walne zgromadzenie spółdzielni. Organ, do którego kompetencji należy podejmowanie uchwał w sprawie wykluczenia albo wykreślenia, ma obowiązek wysłuchać wyjaśnień zainteresowanego członka spółdzielni - § 4 wymienionego artykułu. W myśl § 6 jeżeli organem właściwym w sprawie wykluczenia albo wykreślenia członka ze spółdzielni jest, zgodnie z postanowieniami statutu, rada nadzorcza, członek spółdzielni ma prawo:

1)odwołać się od uchwały o wykluczeniu albo wykreśleniu do walnego zgromadzenia, w terminie określonym w statucie, albo

2)zaskarżyć uchwałę rady nadzorczej do sądu w terminie sześciu tygodni od dnia doręczenia członkowi uchwały z uzasadnieniem; przepisy art. 42 stosuje się odpowiednio.

Zgodnie z § 66 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w R. podstawę do wykluczenia członka mogą w szczególności uzasadniać takie okoliczności jak uporczywe uchylanie się od wykonywania istotnych zobowiązań wobec spółdzielni, a w szczególności zaleganie z opłatami związanymi z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na jego lokal, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni oraz pokrywaniem zobowiązań Spółdzielni z innych tytułów.

Zgodnie zaś z przepisem art. 42§ 9 Prawa spółdzielczego w sprawie zaskarżania uchwał walnego zgromadzenia sąd może wydać orzeczenie ustalające nieistnienie albo nieważność uchwały bądź orzeczenie uchylające uchwałę. Bezspornym jest ,że powódka wytoczyła pozew o uchylenie uchwały RN z dnia 28.08.2006r. nr (...) w sprawie IC 95/07 i powództwo zostało oddalone przez sądy obu instancji, zaś SN odmówił przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania. Analogicznie został rozstrzygnięty pozew powódki o stwierdzenie nieważności w/w uchwały w sprawie IC 704/09 , w której przeprowadzono wnikliwą analizę prawidłowości podjętej w 2006 roku uchwały Rady Nadzorczej. W sprawie tej na rozprawie przed Sądem Apelacyjnym w Gdańsku w dniu 17 września 2010r. ( k.229 akt IC 704/09 ) powódka oświadczyła wprost, że nie kwestionuje istnienia i treści samej sentencji uchwały, natomiast sfałszowano dokument uchwały poprzez dopisanie uzasadnienia i pouczenia przez Radę Nadzorczą w wersji jak na karcie 220 akt IC 704/09.

Dowód : akta spraw IC 95/07 i IC 704/09 , których kserokopie zostały dołączone do niniejszej sprawy przez obie strony.

W ocenie sądu aktualnie podnoszone przez powódkę zarzuty wobec zaskarżonej uchwały Rady Nadzorczej są podobne jak w sprawie IC 704/09 i dotyczą nieprawidłowości przy sporządzaniu uzasadnienia do tej uchwały i doręczenia powódce sentencji uchwały z uzasadnieniem sporządzonym przez Zarząd Spółdzielni zamiast prawidłowym uzasadnieniem RN , które to uzasadnienie aktualnie znajduje się w dokumentach Spółdzielni i którym to dokumentem w wersji na k. 107 pozwana się posługuje w sprawach sądowych wytaczanych przeciwko powódce. Zatem wskazać należy ,że okoliczności dotyczące sporządzania uzasadnienia uchwały Rady Nadzorczej nr (...) i doręczenia go powódce był przedmiotem orzeczenia sądów obu instancji w sprawie IC 704/09 i nie może być powtórnie badany w niniejszym postępowaniu.

Jeżeli zaś chodzi o podniesiony obecnie zarzut dotyczący nieistnienia uchwały Rady Nadzorczej z dnia 28.08.2006r. nr (...) , to jest on całkowicie bezzasadny , co potwierdza również stanowisko powódki zaprezentowane przed Sądem Apelacyjnym w sprawie w sprawie IC 704/09. W dotychczasowych procesach wytaczanych przez powódkę i obecnym koronnym dowodem jest sentencja zaskarżonej uchwały doręczona powódce 1 września 2006r. –k.87 , z treści której oraz ilości oddanych głosów za uchwałą wynika ,że uchwała została podjęta większością głosów 7 do 2 ( 1 przeciw , 1 wstrzymujący się ) na posiedzeniu Rady Nadzorczej prawidłowo zwołanym, w którym uczestniczyło 9 z 11 jej członków , a podjęta uchwała była wprowadzona do porządku obrad. Powódka była wezwana na posiedzenie RN celem złożenia ustnych wyjaśnień i z tego prawa skorzystała, po czym po jej wyjaśnieniach uchwała została poddana pod głosowanie. Skoro uchwałę w sprawie wykluczenia powódki podjął organ uprawniony , zwołany prawidłowo , większością głosów i o treści uchwały powódka została zawiadomiona pisemnie , to z całą stanowczością należy uznać ją za uchwałę istniejącą, zwłaszcza że kwestia tej uchwały badana była w dwóch procesach sądowych zakończonych prawomocnymi wyrokami sądów pierwszej i drugiej instancji , które przesądziły o prawidłowym podjęciu uchwały RN .

Reasumując uchwała Nr (...)o wykluczeniu powódki z rejestru członków pozwanej Spółdzielni została podjęta na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółdzielni (...) w R. w dniu 28 sierpnia 2006r. zgodnie z przepisami prawa i statutu , a zatem powództwo należało oddalić w całości.

O kosztach procesu orzeczono na podstawie art. art. 98 kpc w zw. z art. 99 kpc oraz § 10 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 490 ) - obciążając nimi powódkę przegrywającą spór w całości.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Urszula Skórzewska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Gdańsku
Osoba, która wytworzyła informację:  Małgorzata Misiurna
Data wytworzenia informacji: