Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Cz 71/13 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Elblągu z 2013-02-15

Sygn.akt I Cz 71/13

POSTANOWIENIE

Dnia 15 lutego 2013r.

Sąd Okręgowy w Elblągu I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodnicząca: SSO Teresa Zawistowska

Sędziowie: SO Aleksandra Ratkowska (spr.)

SO Arkadiusz Kuta

po rozpoznaniu w dniu 15 lutego 2013r. w Elblągu

na posiedzeniu niejawnym

z wniosku Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im.F.S. w G.

z udziałem K. K. (1), B. K., J. K. i małoletniej S. K. reprezentowanej przez przedstawicieli ustawowych B. K. K. (2) i J. K.

o stwierdzenie nabycia spadku

na skutek zażalenia wnioskodawcy

na rozstrzygnięcie o kosztach postępowania zawarte w punkcie II (drugim) postanowienia Sądu Rejonowego w Braniewie

z dnia 18 grudnia 2012r., sygn.akt I Ns 748/12

p o s t a n a w i a :

1.  zmienić zaskarżone postanowienie i zasądzić od uczestników K. K. (1), B. K., J. K. i S. K. solidarnie na rzecz wnioskodawcy Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im.F.S. w G. kwotę 166 (sto sześćdziesiąt sześć) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania;

2.  zasądzić od uczestników solidarnie na rzecz wnioskodawcy kwotę 90 (dziewięćdziesiąt) złotych tytułem kosztów postępowania zażaleniowego.

UZASADNIENIE

Sąd Rejonowy w Braniewie w wyniku rozpoznania wniosku Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im.F.S. z siedzibą w G. stwierdził, że spadek po Ł. K. zmarłym dnia 22 lutego 2010r. na podstawie ustawy nabyli rodzice J. K. i B. K. po ½ części każde z nich, nie uwzględnił wniosku wnioskodawcy o zasądzenie kosztów postępowania oraz nakazał pobrać od uczestników nieuiszczone koszty sądowe.

Uzasadniając rozstrzygniecie o kosztach postępowania Sąd Rejonowy wskazał, iż zgłoszone przez wnioskodawcę żądanie zasądzenia od uczestników kosztów postępowania nie zasługiwało na uwzględnienie.

Stosownie do art.520§1 kpc każdy uczestnik ponosi koszty postępowania związane ze swoim udziałem w sprawie, obciążają go zatem koszty tych czynności, których dokonał sam bądź zostały podjęte w jego interesie przez sąd z urzędu lub na jego wniosek. Wyjątki przewidziane w art.520§ 2 i 3 kpc dotyczą jedynie tych spraw, w których interesy uczestników są sprzeczne , bądź są oni w różnym stopniu zainteresowani wynikiem postępowania. Okoliczność, iż wnioskodawca jest wierzycielem spadkodawców nie oznacza, że interesy wnioskodawcy i uczestników są sprzeczne.

W zażaleniu na to postanowienie wnioskodawca domagał się jego zmiany i zasądzenia od uczestników na jego rzecz tytułem zwrotu kosztów postępowania kwoty 166 zł - 60 zł kosztów zastępstwa procesowego, 50 zł opłaty od wniosku, 17 zł tytułem opłaty skarbowej od pełnomocnictwa i 39 zł tytułem zwrotu kosztów uzyskania aktów stanu cywilnego; ponadto wniósł o zasądzenie kosztów postępowania zażaleniowego.

Skarżący zarzucił rozstrzygnięciu Sądu Rejonowego naruszenie art.520 par.1 i 2 kpc poprzez jego błędną interpretację i przyjęcie, iż zachodzą przesłanki do niezasądzenia na jego rzecz kosztów postępowania.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie wnioskodawcy należało uznać za uzasadnione.

Sąd Okręgowy podziela stanowisko skarżącego co do tego, iż okoliczności sprawy, a w szczególności fakt sprzeczności interesów wnioskodawcy i uczestników postępowania, nakazywały odstąpienie od ogólnej reguły ponoszenia kosztów postępowania związanych z udziałem w nich poszczególnych uczestników na rzecz zasady obciążenia tymi kosztami spadkobierców Ł. K.. Art.520 par.3 kpc stanowi , że jeżeli interesy uczestników są sprzeczne, sąd może włożyć na uczestnika, którego wnioski zostały oddalone lub odrzucone, obowiązek zwrotu kosztów postępowania poniesionych przez innego uczestnika. Ze sformułowania „sąd może” wynika, iż sąd powinien zbadać, czy istnieją w danej sprawie podstawy do rozdzielenia kosztów z art.520 par.2 i 3 kpc. W sprawie niniejszej z uwagi na sprzeczność interesów wnioskodawcy i uczestników zachodziły podstawy do przyznania wnioskodawcy kosztów postępowania. Ta sprzeczność interesów wynikała z faktu, że postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku zostało wszczęte na wniosek wierzyciela spadkodawcy, którego spadkobiercy stali się aktualnie dłużnikami wnioskodawcy. W tym stanie rzeczy zastosowanie znaleźć powinna zasada przewidziana w art.520 par.2 kpc Wnioskodawcy należał się zatem zwrot kosztów postępowania poniesionych w sprawie, na które składają się kwoty: 50 zł tytułem zwrotu uiszczonej opłaty od wniosku, 60 zł kosztów zastępstwa procesowego (par.8 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz.U. Nr 163, poz.1349 ze zm.). i 17 zł tytułem zwrotu uiszczonej opłaty od pełnomocnictwa procesowego, a nadto zwrot wydatków poniesionych na uzyskanie niezbędnych dla przeprowadzenia postępowania spadkowego aktów stanu cywilnego w kwocie 39 zł.

Mając powyższe na uwadze Sąd Okręgowy orzekł jak w sentencji na podstawie art.386 par.1 kpc i częściowo art.385 kpc w zw. z art.397 par.2 kpc i art.13 par.2 kpc.

O kosztach postępowania zażaleniowego orzeczono na mocy art.520 par.2 kpc i par.12 ust.2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz.U. Nr 163, poz.1349 ze zm.).

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Agnieszka Krystowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Elblągu
Osoba, która wytworzyła informację:  Teresa Zawistowska,  Arkadiusz Kuta
Data wytworzenia informacji: