Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Ns 1050/13 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Inowrocławiu z 2015-04-29

Sygn. akt I Ns 1050/13

POSTANOWIENIE

Dnia 29 kwietnia 2015 roku

Sąd Rejonowy w Inowrocławiu I Wydział Cywilny

w następującym składzie:

Przewodniczący: SSR Marcin Sroczyński

Protokolant: sekr sąd. Joanna Operacz - Nizioł

po rozpoznaniu w dniu 17 kwietnia 2015 roku w Inowrocławiu

na rozprawie

sprawy z wniosku Związku Zawodowego Budowlani z siedzibą w W.

z udziałem Miasta I. i Związku Zawodowego Meblarzy Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w O.

o zasiedzenie

postanawia

1. oddalić wniosek,

2. zasądzić od wnioskodawcy na rzecz uczestnika Miasta I. kwotę 3.600,00 zł ( trzy tysiące sześćset złotych 00/100) tytułem zwrotu kosztów procesu,

3.ustalić, iż wnioskodawca i uczestnicy ponoszą pozostałe koszty związane z ich udziałem w postępowaniu we własnym zakresie.

SSR Marcin Sroczyński

Sygn. akt I Ns 1050/13

UZASADNIENIE

Wnioskodawca Związek Zawodowy ,,Budowlani z siedzibą w W. pismem z dnia 9 sierpnia 2013 roku złożył wniosek o stwierdzenie, iż nabył z dniem 15 lipca 2004 roku przez zasiedzenie udział 82% nieruchomości, stanowiące działki gruntu, położone w I. przy ul. (...), oznaczone jako działki ewidencyjne nr: (...) dla których Sąd Rejonowy w Inowrocławiu prowadzi księgi wieczyste i tak odpowiednio dla działki nr (...) o powierzchni 0,813 ha oraz działki nr (...) o powierzchni 0,0732 ha dla której to działek Sąd Rejonowy w Inowrocławiu prowadzi księgę wieczystą KW nr (...), dla działki nr (...) o pow. 0,0714 ha – KW nr (...), dla działki nr (...) o pow. 0,1822 ha –KW nr (...), dla działki nr (...) o pow. 0,0140 ha – KW nr (...), dla działki nr (...) o pow. 0,1390 ha – KW nr (...), dla działki nr (...) o pow. 0,4911 ha –KW nr (...). Działki te zabudowane są następującymi budynkami Sanatorium (...)

- budynkiem A – mieszkalnym (...) –cio kondygnacyjnym o łącznej powierzchni użytkowej 4864,52 m 2

- budynkiem C – zaplecza kuchennego 2- kondygnacyjnym, o łącznej powierzchni użytkowej 9323,65 m 2,

- budynkiem D- zabiegowym 2- kondygnacyjnym, o łącznej powierzchni użytkowej 622, 60 m 2,

- budynkiem B – mieszkalnym (...)- kondygnacyjnym, o łącznej powierzchni użytkowej 153,53 m 2

o ogólnej powierzchni użytkowej w łącznej bryle 6561,30 m 2

a także budynkami gospodarczymi

- budynkiem magazynowo – garażowym ( dawna kotłowania) o powierzchni użytkowej 232,47 m 2

- budynkiem garażowym o powierzchni użytkowej 74,66 m 2.

W uzasadnieniu wniosku wskazano, iż wnioskodawca posiada udział wynoszący 82% w posiadaniu nieruchomości położonej w I. przy ul. (...). Pozostały udział posiada Związek Zawodowy (...) z siedzibą w O.. Nieruchomość położona przy ul. (...) w I. została zabudowana w latach 70- tych XX wieku z własnych środków przez Związek Zawodowy (...) obiektem sanatoryjnym. W dniu 7 listopada 1980 roku Związek Zawodowy (...) wystąpił ze Zrzeszenia Związków Zawodowych i utworzył nową organizację pod nazwą: (...) Związek Zawodowy (...). Działalność istniejących związków zawodowych uległa zawieszeniu na podstawie zarządzenia nr 51 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 1981 roku w sprawie zawieszenia działalności związków zawodowych i niektórych organizacji społecznych na czas obowiązywania stanu wojennego, a następnie związki te zgodnie z art. 52 Ustawy o związkach zawodowych w dniu wejścia tej Ustawy w życie tj. z dniem 11 października 1982 roku utraciły osobowość prawną. Majątek byłych związków przejęła w zarząd Komisja do Spraw Zarządu Majątkiem Związków Zawodowych, utworzona na mocy § 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 października 1982 w sprawie tymczasowego zarządu majątkiem byłych związków zawodowych. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 marca 1984 roku w sprawie zasad i trybu przekazywania majątków byłych związków zawodowych zrzeszających pracowników zatrudnionych w danej gałęzi pracy, w danym rodzaju zatrudnienia lub zawodzie następował zwrot majątku związkom zawodowym utworzonym po stanie wojennym w danej branży. Zwrot ten obejmował również obiekt sanatoryjny w I.. Majątek został przekazany na rzecz pięciu nowo zawiązanych następujących federacji związkowych:

- Federacji Związków Zawodowych (...),

- Federacji Związków Zawodowych (...),

- Federacji Związków Zawodowych (...), Sklejek i Zapałek,

- Federacji Zawodowych Organizacji (...) Lasów Państwowych,

- Federacji (...)

Produkcji Leśnej (...).

W grupie tych pięciu federacji związkowych po 1989 roku nastąpiło wiele zmian organizacyjnych skutkujących następstwem prawnym wnioskodawcy. Uchwałą nr 2 IV Walnego Zjazdu Federacji (...) z dnia 3 listopada 1989 roku, Federacja (...) postanowiła połączyć się z Federacją Związków Zawodowych (...). Uchwałą III Konferencji Federacji Związków Zawodowych (...), Sklejek i Zapałek nr 5 z dnia 28 listopada 1991 roku Federacja Związków Zawodowych (...), Sklejek i Zapałek połączyła się z Federacją Związków Zawodowych (...). Sąd Wojewódzki w Warszawie postanowieniem z dnia 9 stycznia 1995 roku wpisał do rejestru związków zawodowych Związek Zawodowy (...), Drzewnictwa i Ochrony (...) w Rzeczypospolitej Polskiej. W związku z uchwałą Krajowego Zjazdu Związków Zawodowych (...) z dnia 28 lutego 1996 roku o likwidacji Federacji i połączeniu ze Związkiem Zawodowym (...), Drzewnictwa i Ochrony (...) Rzeczypospolitej Polskiej, Sąd Wojewódzki w Warszawie postanowieniem z dnia 15 czerwca 1996 roku wykreślił z rejestru związków zawodowych Federację Związków Zawodowych (...). Prawnym następcą wykreślonej Federacji (...) stał się Związek Zawodowy (...), Drzewnictwa i Ochrony (...) w Rzeczypospolitej Polskiej. Sąd Wojewódzki w Warszawie postanowieniem z dnia 20 grudnia 1990 roku wpisał do rejestru związków zawodowych Związek Zawodowy (...) w Rzeczypospolitej Polskiej. Między tym związkiem, a Federacją (...) Lasów Państwowych doszło do połączenia oraz przekazania majątku. Jednocześnie Sąd Wojewódzki w Warszawie postanowieniem z dnia 12 stycznia 1993 roku wykreślił z rejestru związków zawodowych Federację (...) Lasów Państwowych. Prawnym następcą wykreślonej Federacji Zakładowych Organizacji Związkowych (...) Lasów Państwowych stał się Związek (...) w Rzeczypospolitej Polskiej. III Krajowy Zjazd Federacji Związku Zawodowego (...) podjął uchwałę o likwidacji i zmianie nazwy na Związek Zawodowy Meblarzy Rzeczypospolitej Polskiej. Sąd Wojewódzki w Warszawie postanowieniem dnia 4 czerwca 1991 roku wpisał do rejestru związków zawodowych Związek Zawodowy (...) Rzeczypospolitej Polskiej. Związek ten jest następcą Federacji Związków Zawodowych (...). Jednocześnie Sąd Wojewódzki w Warszawie postanowieniem z dnia 30 listopada 1991 roku wykreślił z rejestru związków zawodowych Federację Związków Zawodowych (...). Prawnym następcą wykreślonej Federacji Związków Zawodowych (...) stał się Związek Zawodowy Meblarzy Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w O.. Natomiast Nadzwyczajny Zjazd Krajowy Delegatów Związku Zawodowego (...), Drzewnictwa i Ochrony (...) w Rzeczypospolitej Polskiej podjął uchwałę nr 9 / (...) z dnia 21 października 1999 roku o połączeniu tego związku ze Związkiem Zawodowym ,,Budowlani oraz o rozwiązaniu z dniem 21 października 1999 roku Związku Zawodowego (...), Drzewnictwa i Ochrony (...) w Rzeczypospolitej Polskiej. Związek Zawodowy (...), Drzewnictwa i Ochrony (...) w Rzeczypospolitej Polskiej został wykreślony z rejestru związków zawodowych postanowieniem Sądu Okręgowego w Warszawie dnia 14 stycznia 2000 roku. Uchwałą nr 8/ (...) Nadzwyczajny Zjazd Delegatów Związku Zawodowego (...), Drzewnictwa i Ochrony (...) w Rzeczypospolitej Polskiej majątek trwały będący własnością Związku według specyfikacji stanowiącej załącznik nr 1 do tej uchwały zostaje wniesiony na rzecz Związku Zawodowego ,,Budowlani z siedzibą w W.. W ten sposób następcą prawnym Związku Zawodowego (...), Drzewnictwa i Ochrony (...) w Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie przekazanego majątku stał się Związek Zawodowy ,,Budowlani. Ostatecznie na mocy porozumienia o wzajemnym przekazaniu udziałów zawartego w dniu 10 kwietnia 2002 roku pomiędzy Związkiem Zawodowym ,,Budowlani, Związkiem Zawodowym Meblarzy Rzeczypospolitej Polskiej oraz Związkiem Zawodowym (...) w Rzeczypospolitej Polskiej właścicielami Sanatorium (...) zostali Związek Zawodowy ,,Budowlani w udziale 82% i Związek Zawodowy Meblarzy Rzeczypospolitej Polskiej w udziale 18%. W zakresie samoistnego posiadania wnioskodawca wskazał, iż protokołem zdawczo –odbiorczym z dnia 15 lipca 1984 roku Komisja do Spraw Zarządu Majątkiem Związków Zawodowych przekazała nieruchomość przy ul. (...) w I. na rzecz pięciu wskazanych wyżej federacji związkowych. Majątek związków zawodowych istniejących przed stanem wojennym przejęła w zarząd Komisja do Spraw Zarządu Majątkiem Związków Zawodowych utworzona na mocy § 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 października 1982 roku w sprawie tymczasowego zarządu majątkiem byłych związków zawodowych wydanego na podstawie art. 54 ust. 2 Ustawy o związkach zawodowych. Następnie Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 marca 1984 roku w sprawie zasad i trybu przekazywania byłych związków zawodowych zrzeszających pracowników zatrudnionych w danej gałęzi pracy, w danym rodzaju zatrudnienia lub zawodzie następował zwrot majątku związkom, który obejmował także obiekt sanatoryjny w I., przekazany protokołem zdawczo – odbiorczym z dnia 15 lipca 1984 roku na rzecz pięciu nowo powstałych federacji związkowych. O ocenie wnioskodawcy jego poprzednicy prawni obejmując w posiadanie nieruchomość przy ul. (...) w I. działali na podstawie aktów prawnych rangi ustawy, rozporządzenia i decyzji administracyjnej na mocy których przedstawiciel Państwa Polskiego- formalnie ustanowiony pełnomocnik Komisji do Spraw Zarządu Majątkiem Związków Zawodowych, przekazał im w posiadanie mienie przewidziane dla nich w tych aktach prawnych. Zatem ich objęcie majątku w posiadanie było następstwem i wynikiem obowiązujący wówczas przepisów, które nadawały poprzednikom prawnym wnioskodawcy prawo do uzyskania tegoż majątku, a ponieważ majątek ten był w sformalizowanej procedurze przekazywany przez organ Państwa, a pochodził od zlikwidowanych z mocy ustawy, a więc nie istniejących już wówczas związków zawodowych, to należy uznać że nie było wejście w sytuację prawną związków zawodowych – byłych dysponentów majątku lecz akt przekazania stanowił nabycie pierwotne. Zarówno poprzednicy prawni wnioskodawcy jak i sam wnioskodawca, który w posiadanie nieruchomości wszedł w dniu 25 marca 2000 roku byli posiadaczami samoistnymi. Nie przysługiwało im żadne ograniczone prawo rzeczowe jak i obligacyjne. Samoistność tego posiadania przejawia się w ich postępowaniu, w ramach którego traktowali nieruchomość jak jej właściciele dysponowali nią w ramach przekształceń organizacyjnych. Również pozostałe czynności wnioskodawcy oraz jego poprzedników wskazują na samoistność posiadania tj. opłacanie podatku od nieruchomości, dokonywanie w nieruchomości remontów, ulepszeń oraz inwestycji koniecznych do dalszego działania lub rozwoju sanatorium. Powyższe działania potwierdzają, że zarówno wnioskodawca jak i jego poprzednicy prawni od początku posiadania byli przeświadczeni, że są właścicielami tej nieruchomości. Dokonywali obrotu prawnego bez uzyskiwania zgody Miasta I.- co wskazuje na sprawowanie przez nich samoistnego władztwa nad nieruchomością. Tym samym jako okres samoistnego posiadania w dobrej wierze wnioskodawcy oraz jego poprzedników prawnych, należy zaliczyć okres od dnia 15 lipca 1984 roku tj. daty protokołu przekazania majątku przez pełnomocnika Komisji do Spraw Zarządu Majątkiem Związków Zawodowych pięciu Federacjom (...) – poprzednikom prawnym Wnioskodawcy, które pozostawały od dnia jej przejęcia w dobrej wierze.

Uczestnik Miasto I. wniósł o oddalenie wniosku. W uzasadnieniu swego stanowiska wskazał, iż nie zostały spełnione przesłanki do uznania nabycia udziału we własności nieruchomości przy ul. (...) w I.. Podniósł, iż wnioskodawca jest dzierżycielem nakładów na nieruchomościach, a gdyby go uznać za posiadacza, to jego posiadanie nie ma charakteru samoistnego. Nie upłynął również czas niezbędny do nabycia własności nieruchomości. Zasiedzenie nie jest również możliwe z powodu niewyodrębnienia udziałów w przedmiocie własności Miasta I.. Wnioskodawca nie jest również następcą prawnym żadnego związku zawodowego w znaczeniu przepisów prawa cywilnego. Takimi następcami nie były również pozostałe związki zawodowe, pomiędzy którymi dochodziło do przekształceń organizacyjnych. Uczestnik Miasto I. wskazał, iż wnioskodawca powołuje się na protokół zdawczo- odbiorczy sporządzony w dniu 15 lipca 1984 roku. Z treści tego protokołu jak również podstawy prawnej jego sporządzenia tj. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 1984 roku w sprawie zasad i trybu przekazywania majątku byłych związków zawodowych zrzeszających pracowników zatrudnionych w danej gałęzi pracy, w danym rodzaju zatrudnienia lub zawodzie wynika, iż przekazano federacjom zarząd majątkiem, a nie jego posiadanie. Sporne nieruchomości były własnością Skarbu Państwa, a w przypadku działki nr (...) także Gminy W. I., a następnie stały się własnością Miasta I.. Nie były przedmiotem użytkowania wieczystego. Zatem przedmiotem podziału były nakłady na nieruchomościach. Wnioskodawca jest więc dzierżycielem, względnie posiadaczem zależnym nakładów poczynionych przez związki zawodowe. Uczestnik Miasto I. wskazał, iż zasiedzenie dotyczy wydzielonego udziału we własności nieruchomości. Sporne nieruchomości zawsze miały jednego właściciela. Ponadto wnioskodawca nie korzystał z określonych pomieszczeń oraz przyległego terenu, które łącznie miałyby odpowiadać wskazanemu przez niego udziałowi wynoszącemu 82% nieruchomości. Również podniósł, iż wnioskodawca nie jest następcą prawnym wskazanych wyżej związków zawodowych. Nadto w jego ocenie wnioskodawca jest posiadaczem w złej wierze i w związku z tym nie upłynął 30 letni okres zasiedzenia. Uczestnik Związek Zawodowy Meblarzy Rzeczypospolitej Polskiej poparł wniosek wnioskodawcy.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny

We wrześniu 1972 roku rozpoczęto budowę Sanatorium (...) w I. na gruntach stanowiących własność Skarbu Państwa. Prace wykonywane były przez Związek Zawodowy (...).

Dowód: protokół z dnia 27 lipca 1976 roku k. 86-89, dokumentacja geodezyjna

k. 57-85

W związku z wprowadzonym stanem wojennym w oparciu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 1982 roku w sprawie tymczasowego zarządu majątkiem byłych związków decyzją nr (...) Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1982 roku powołano Komisję do Spraw Zarządu Majątkiem Związków Zawodowych.

Dowód: decyzja nr (...) Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1982 roku k. 90

W dniu 15 maja 1984 roku odbyło się spotkanie w sprawie zasad podziału majątku związkowego Przedstawicieli Federacji Związków Zawodowych. W trakcie tego spotkania ustalono, iż obiekty sanatoryjne i wczasowe pozostaną pod zarządem wszystkich federacji, a nadzór nad nimi sprawuje między federacyjne biuro ds. sanatoriów i ośrodków wczasowych. W spotkaniu tym uczestniczyli przedstawiciele

- Federacji Związków Zawodowych (...),

- Federacji Związków Zawodowych (...),

- Federacji Związków Zawodowych (...), Sklejek i Zapałek,

- Federacji Zawodowych Organizacji (...) Lasów Państwowych,

- Federacji (...)

Produkcji Leśnej (...).

Następnie protokołem zdawczo – odbiorczym z dnia 15 lipca 1984 roku przekazano wskazanym wyżej federacją majątek byłego (...) Związku Zawodowego (...) zarządzanego przez Pełnomocnika Komisji do sprawowania zarządu majątkiem (...) Związku Zawodowego (...) w W.. W skład przekazanego majątku wchodziło Sanatorium (...).

Dowód: ustalenia z dnia 15 maja 1984 roku k.94-95, protokół zdawczo – odbiorczy

k. 91-93, postanowienie z dnia 9 listopada 1983 roku k.98, postanowienie z

dnia 16 listopada 1983 roku k. 110, postanowienie z 25 kwietnia 1984 roku

k. 121,

Uchwałą nr 2 IV Walnego Zjazdu Delegatów Federacji (...) z dnia 3 listopada 1989 roku rozwiązano wskazaną wyżej federację, a zrzeszone w niej organizacje weszły w skład Federacji Związków Zawodowych (...). W związku z tym rozwiązaniem został sporządzony protokół przekazania majątku. W protokole tym zawarto zapis o przejęciu przez Federację Związku Zawodowego (...) udziału w majątku sanatoriach i ośrodkach wczasowych.

Dowód: uchwala nr 2 z dnia 3 listopada 1989 roku k. 103-104, uchwala z dnia

4 listopada 1989 roku k.106 , protokół przekazania majątku k. 107

Uchwałą nr 5 III Konferencji Federacji Związków Zawodowych (...), Sklejek i Zapałek z dnia 28 listopada 1991 roku dokonano połączenia z Federacją Związków Zawodowych (...). W wyniku połączenia został sporządzony protokół przekazania majątku w tym udziały w majątku sanatoryjno- wczasowym.

Dowód: uchwała z dnia 28 listopada 1991 roku k. 108-109, oświadczenie z dnia

30 listopada1991 roku k. 111, protokół przekazania majątku k. 113

Postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 12 stycznia 1993 roku została wykreślona z rejestru związków zawodowych Federacja Zakładowych Organizacji Związkowych (...) Lasów Państwowych, a jej majątek przekazany na rzecz Związku (...) w Rzeczypospolitej Polskiej.

Dowód: postanowienie z dnia 20 grudnia 1990 roku k. 120, postanowienie z dnia

12 stycznia 1993 roku k. 123, protokół przekazania k. 122

Postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 9 stycznia 1995 roku wpisano do rejestru związków zawodowych Związek Zawodowy (...), Drzewnictwa i Ochrony (...) w Rzeczypospolitej Polskiej. Uchwałą z dnia 23 lutego 1996 roku podjęto decyzje o likwidacji Federacji Związków Zawodowych (...). W dniu 15 kwietnia 1996 roku został sporządzony protokół przejęcia majątku Federacji Związków Zawodowych (...) przez Związek Zawodowy (...), Drzewnictwa i Ochrony (...) w Rzeczypospolitej Polskiej w tym udział 41% w nieruchomościach wraz z obiektami położonymi na terenie K., I., C. i J., którymi zarządza i administruje Związek (...) w Rzeczypospolitej Polskiej. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Warszawie z dnia 15 maja 1996 roku wykreślono z rejestru związków zawodowych Federację Związków Zawodowych (...).

Dowód: postanowienie Sądu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia

9 stycznia 1995 roku k.114, uchwala z dnia 28 lutego 1996 roku k. 117,

protokół przejęcia majątku k. 118, postanowienie Sądu Rejonowego w

W. z dnia 15 maja 1996 roku k. 116

Uchwałą nr 9/ (...) nadzwyczajnego zjazdu krajowego delegatów Związku Zawodowego (...), Drzewnictwa i Ochrony (...) w RP z dnia 21 października 1999 roku postanowiono dokonać połączenia Związku Zawodowego (...), Drzewnictwa i Ochrony (...) w RP ze Związkiem Zawodowym Budowlani. W dniu 25 marca 2000 roku został sporządzony protokół przekazania na rzecz Związku Zawodowego ,,Budowlani całości udziału byłego Związku Zawodowego (...), Drzewnictwa i Ochrony (...) w RP stanowiącego 41% w Sanatorium (...) w I.. Postanowieniem Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 14 stycznia 2000 roku został wykreślony z rejestru związku zawodowych Związku Zawodowego (...), Drzewnictwa i Ochrony (...) w RP. W dniu 10 kwietnia 2002 roku zostało zawarte porozumienie o wzajemnym przekazaniu udziałów zawarte pomiędzy Związkiem Zawodowym Budowlani, Związkiem Zawodowym (...) RP i Związkiem (...) w RP. Na skutek wzajemnego przekazania udziałów pomiędzy Związkami Zawodowymi ustalono, iż w Sanatorium (...) w I. Związek Zawodowy Budowlani posiadać będzie 82 %, a Związek Zawodowy (...) RP 18%. Uchwałą Zarządu Krajowego Związku Zawodowego ,, Budowlani z dnia 12 września 2000 roku wyrażono zgodę na zakup nieruchomości –gruntu na którym jest zlokalizowane Sanatorium (...) na warunkach przedstawionych w ofercie Zarządu Miasta I..

Dowód: uchwała nr 9/ (...) z dnia 21 października 1999 roku k. 127, postanowienie

Sądu z dnia 14 stycznia 2000 roku k.130, porozumienie o wzajemnym

przekazaniu udziałów k. 131-132, uchwała zarządu Związku Zawodowego

Budowlani z dnia 12 września 2000 roku k. 140-141

Na podstawie decyzji komunalizacyjnych jako właściciel w księgach wieczystych na których położone jest Sanatorium (...) zostało ujawnione Gmina M. I..

Dowód: odpis księgi wieczystej (...) k. 374-376, odpis księgi wieczystej

(...) k. 377-378, odpis księgi wieczystej (...)

k. 379-381, odpis księgi wieczystej (...) k. 382-384, odpis

księgi wieczystej (...) k.385-392, odpis księgi wieczystej

(...) k. 393-395

Sąd zważył co następuje

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił w oparciu o przedłożone dokumenty, których wiarygodność nie była kwestionowana. W niniejszej sprawie Sąd dopuścił również dowód z przesłuchania świadków H. K. k. 475 i W. B. k.520-523. Jeśli chodzi o zeznania H. K. to wiedza tego świadka miała ograniczony charakter. Natomiast zeznania W. B. znajdowały potwierdzenie w przedłożonych do akta sprawy dokumentach. W przedmiotowej sprawie wnioskodawca wniósł o stwierdzenie nabycia własności udziału 82 % poprzez zasiedzenie w nieruchomościach na których położone jest Sanatorium (...) w I.. Aby uzyskać nabycie własności nieruchomości w wyniku zasiedzenia muszą być spełnione łącznie dwa warunki tj. posiadanie nieruchomości ma mieć charakter samoistny oraz musi upłynąć określony czasu. Te warunki wynikają z treści art. 176 k.c. Wnioskodawca wskazywał w treści swego wniosku, iż warunki te zostały spełnione. Jego stanowisko popierał uczestnik Związek Zawodowy Meblarzy Rzeczypospolitej Polskiej. Natomiast uczestnik Miasta I. negowało w toku postępowania, aby wnioskodawca spełnił te warunki. Odnosząc się do tych stanowisk to wskazać należy, iż w latach 70-tych XX wieku zostało wybudowane Sanatorium (...) w I. na gruntach stanowiących własność Skarbu Państwa k.57-85. Prace wykonywane były przez Związek Zawodowy (...). Budynek został oddany do użytku na podstawie protokołu z dnia 27 lipca 1976 roku k. 86-89. W oparciu o zarządzenie Prezesa Rady Ministrów nr 51 z dnia 13 grudnia 1981 roku została zawieszona działalność związków zawodowych i niektórych organizacji społecznych na czas obowiązywania stanu wojennego. W oparciu o art. 59 Ustawy z dnia 8 października 1982 roku rejestracje związków zawodowych dokonane przed dniem wejścia w życie ustawy utraciły moc prawną. Natomiast majątek związków zawodowych istniejących przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy na okres przejściowy został przekazany pod tymczasowy zarząd którego organizację i funkcję określiła Rada Ministrów w drodze Rozporządzenia ( art. 61 Ustawy). Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 października 1982 roku w sprawie tymczasowego zarządu majątkiem byłych związków zawodowych ustanowiono tymczasowy zarząd majątkiem byłego Zrzeszenia Związków Zawodowych oraz związków zawodowych istniejących przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 8 października 1984 roku. W Rozporządzeniu tym określono, iż zarząd majątkiem sprawuje Komisja do Spraw Zarządu Majątkiem Związków Zawodowych. W § 4 ust.1 tego Rozporządzenia wskazano, iż Komisja może korzystać z objętego w zarząd majątku w granicach nie przekraczających zwykłego zarządu. W oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 1984 roku w sprawie zasad i trybu przekazywania majątku byłych związków zawodowych zrzeszających pracowników zatrudnionych w danej gałęzi pracy, w danym rodzaju zatrudnienia lub zawodzie przekazano protokołem zdawczo – odbiorczym z dnia 15 lipca 1984 roku wskazanym wyżej federacją majątek byłego (...) Związku Zawodowego (...) zarządzanego przez Pełnomocnika Komisji do sprawowania zarządu majątkiem (...) Związku Zawodowego (...) w W.. W skład przekazanego majątku wchodziło Sanatorium (...). W przedmiocie charakteru przekazania majątku w oparciu o wskazane wyżej akty prawne wypowiedział się Trybunał Konstytucyjny w orzeczeniu z dnia 25 lutego 1992 roku w sprawie o sygn. akt K 4/91publik. OTK 1992/1/2. Trybunał Konstytucyjny wskazała, iż przepisy wykonawcze stanowiły, iż przekazaniu podlegały prawa i obowiązki związane z przekazywanym majątkiem. Ponieważ ,,przekazujące” majątek związkowy organizacje mogły dotychczas korzystać z tego majątku w granicach zwykłego zarządu z obowiązkiem zachowania go w stanie niepogorszonym, to przekazywanie praw i obowiązków związanych z przekazywanym majątkiem nie mogło oznaczać niczego ponadto czym przekazujący do czasu przekazywania dysponowali czyli do uprawnienia do korzystania z majątku zarządzanego z obowiązkiem zachowania go w stanie niepogorszonym. Jak wskazuje się w doktrynie posiadane zależne ma węższy zakres niż posiadanie samoistne. O ile pierwsze jest ,,cieniem” własności o tyle drugie jest ,,cieniem” innego niż własność prawa z którym łączy się władztwo nad rzeczą ( tak Stanisław Rudnicki Komentarz do Kodeksu cywilnego księga druga własność i inne prawa rzeczowe Warszawa 2006 str. 491). Taka też sytuacja występuje w przedmiotowej sprawie. Komisja do Spraw Zarządu Majątkiem Związków Zawodowych przekazała pięciu federacją do zarządu majątek w tym Sanatorium (...). Przekazane zostało władztwo nad rzeczą, albowiem Komisja przekazująca majątek sprawowała zarząd tymczasowy i mogła przekazać tylko takie prawa jakie sama posiadała. Przesłanką zasiedzenia jest to aby posiadanie miało charakter samoistny i to przez cały okres wymagany do zasiedzenia. W ocenie Sądu nie można się zgodzić ze stanowiskiem wnioskodawcy, iż jego posiadanie od dnia 15 lipca 1984 roku miało charakter samoistny. Było to posiadanie zależne. Istnieje możliwość przekształcenia posiadania zależnego w posiadanie samoistne lecz w tym zakresie to wnioskodawca winien wykazać moment takiego przekształcenia, gdyż od tego momentu może biec zasiedzenie, albowiem przez cały okres posiadanie musi mieć charakter samoistny. W toku postępowania został przesłuchany za wnioskodawcę Przewodniczący Związku Zawodowego Budowlani (...) k. 526, który wskazał, iż wnioskodawca stał się posiadaczem samoistnym od 1999 roku. W tym przedmiocie należy mieć również na uwadze treść zeznań K. Z. przesłuchanej w charakterze uczestnika jako Przewodnicząca Związku Zawodowego Meblarzy Rzeczypospolitej Polskiej, której to organizacji według porozumienia z dnia 10 kwietnia 2002 roku ma przysługiwać udział 18% w nieruchomości na której położone jest Sanatorium (...) . K. Z. zeznała, iż nie kwestionuje, iż uczestnik Miasto I. jest właścicielem gruntów oraz że Związkowi przez nią reprezentowanemu przysługuje prawo użytkowania nieruchomości na 99 lat k. 525. Ta okoliczność również wskazuje, iż nie można określić czy posiadanie wnioskodawcy ma cechy samoistności, gdyż wnioskodawca wskazuje, iż jego posiadanie 82% w nieruchomości ma charakter samoistny, a uczestnik który podnosi iż ma w tej samej nieruchomości udział 18% wskazuje na elementy, które to wykluczają. W zakresie możliwości wystąpienia z wnioskiem o zasiedzenie przez wnioskodawcę to wskazywał on na to, iż jest następcą prawnym Federacji Związków Zawodowych (...), Federacji Związków Zawodowych (...), Sklejek i Zapałek i Federacji (...). Federacje te były stroną protokołu zdawczo- odbiorczego z dnia 15 lipca 1984 roku. W tym zakresie należy wskazać, iż zgodnie z art. 176 § 1 k.c. jeżeli podczas biegu zasiedzenia, nastąpiło przeniesienia posiadania, obecny posiadacz może doliczyć do czasu, przez który sam posiada, czas posiadania swego poprzednika. Natomiast art. 176 § 2 k.c. stanowi, iż wskazana wyżej regulacja ma zastosowanie gdy obecny posiadacz jest spadkobiercą poprzedniego posiadacza. Zgodnie ze stanowiskiem judykatury dopuszczalne jest połączenie się dwóch związków zawodowych polegające na tym, że związek zawodowy przejmujący przejmuje prawa i obowiązki związku zawodowego przejmowanego, po przeprowadzeniu procedury likwidacyjnej prowadzącej do rozwiązania i wykreślenia z rejestru związku przejmowanego ( tak uchwała Sądu Najwyższego z dnia 20 września 2005 roku sygn. akt III SZP 1/05 publik. OSNP 2005/24/401). W stanie faktycznym sprawy wnioskodawca przedłożył szereg dokumentów odnoszących się do połączenia związków zawodowych w następstwie przeprowadzenia procedury likwidacyjnej. W ocenie Sądu umożliwia to uznanie wnioskodawcy jako następcy prawnego wskazanych wyżej federacji związków zawodowych.

W zakresie wykazania uprawnienia przez wnioskodawcę do posiadania udziału 82 % w Sanatorium (...) to w tym przedmiocie powołał się na porozumienie zawarte w dniu 10 kwietnia 2002 roku w W. zawartego pomiędzy Związkiem Zawodowym Budowlani, Związkiem Zawodowym (...) w RP w przedmiocie wzajemnego przekazania udziałów k.131-132. Odnosząc się do tego dokumentu to wskazać należy, iż w części dotyczącej określenia udziałów odnosi się on do przekazania udziałów w wyposażeniu i przejęciu pracowników. Tym samym z jego zapisów nie wynika, iż dotyczy on nabycia udziału nieruchomości w wysokości wskazanej we wniosku.

Odnosząc się natomiast do kwestii upływu czasu koniecznego do zasiedzenia 20 lat w dobrej wierze i 30 lat w złej wierze to brak jest możliwości określenia jego początkowego okresu. Natomiast zasiedzenie następuje z upływem wyznaczonego terminu. Ustawodawca wymaga nieprzerwanego posiadania samoistnego w oznaczonym okresie. Nie mniej w stanie faktycznym sprawy Sąd przyjął, iż z dniem 15 lipca 1984 roku brak było przesłanek do przyjęcia, iż następcy prawni wnioskodawcy oraz Związek Zawodowy (...) jako następcy prawnego Federacji Zawodowych Organizacji (...) Lasów Państwowych z tym dniem uzyskali posiadanie samoistne nieruchomości. Jak już wskazano wyżej istnieje możliwość przekształcenia posiadania zależnego w posiadanie samoistne lecz w tym zakresie ta okoliczność nie była wykazana. Nadto posiadanie prowadzące do zasiedzenia musi mieć charakter władania rzeczą z zamiarem dla siebie. Taki charakter władania musi być manifestowany na zewnątrz - jak wywodzi wnioskodawca w zakresie 82% w nieruchomości. W tym zakresie wnioskodawca wskazywał na fakt dokonywania opłat podatków lecz została przedłożona do akt deklaracja w zakresie opłaty podatku od nieruchomości za rok 1991 przez (...) Związek Zawodowy (...), związku zawodowego który utracił osobowość prawna na podstawie Ustawy z dnia 8 października 1982 roku. Pozostałe deklaracje w zakresie podatku obejmują lata 1994 -1998 oraz 2006-2012. Wśród tych deklaracji jako podmiot zobowiązany w latach 1994-1998 oraz 2006-210 wskazany jest Sanatorium (...), a w deklaracjach 2011 – 12 jako podmiot zobowiązany wskazany jest wnioskodawca i uczestnik Związek Zawodowy (...). Również w zestawieniach dotyczącym nakładów obejmują lata 2003- 2013 bez wskazywania jakie kwoty stanowiły nakłady wnioskodawcy. Z treści tak przedstawionych dokumentów brak jest przesłanek do uznania od kiedy posiadanie wnioskodawcy miało charakter samoistny i to w zakresie 82%. W tym miejscu należy mieć na uwadze wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 października 2003 roku wydanego w sprawie o sygn. akt P 3/03 publik. OTK –A 2003/8/82 gdzie wskazano, iż zasadą konstytucyjnie określoną- od której tylko wyjątkowo wprowadza się odstępstwa jest nienaruszalność prawa własności. Zasiedzenie jest odstępstwem od zasady jej nienaruszalności i to bardzo daleko idącym. Tym bardziej wszelkie wątpliwości powinny być tłumaczone na korzyść ochrony własności bez względu czy chodzi o własność osób fizycznych, jednostek samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa czy innych podmiotów. Mając powyższe na uwadze Sąd oddalił wniosek ( punkt pierwszy postanowienia). Sąd zasądził w oparciu o regulację art. 520 § 2 k.p.c. w zw. z § 7 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu od wnioskodawcy na rzecz uczestnika Miasto I. kwotę 3.600,00 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego ( punkt drugi postanowienia). W pozostałym zakresie Sąd na podstawie art. 520 § 1 k.p.c. uznał, iż każdy uczestnik ponosi koszty postępowania związane ze swym udziałem w sprawie ( punkt trzeci postanowienia).

SSR Marcin Sroczyński

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Joanna Kotlarek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Inowrocławiu
Osoba, która wytworzyła informację:  Marcin Sroczyński
Data wytworzenia informacji: