Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 3684/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Inowrocławiu z 2015-07-10

Sygn. akt: I C 3684/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 10 lipca 2015 r.

Sąd Rejonowy w Inowrocławiu I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Marcin Sroczyński

Protokolant:

sekr. sądowy Joanna Operacz-Nizioł

po rozpoznaniu w dniu 10 lipca 2015 r. w Inowrocławiu

na rozprawie

sprawy z powództwa Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty we W.

przeciwko R. K.

o zapłatę

1.  zasądza od pozwanej na rzecz powoda kwotę 29.193,23 zł (dwadzieścia dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy złote 23/100) wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 31 października 2014 r. do dnia zapłaty,

2.  zasądza od pozwanej na rzecz powoda kwotę 3.877,00 zł (trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt siedem złotych 00/100) tytułem zwrotu kosztów procesu.

SSR Marcin Sroczyński

Sygn. akt I C 3684/14

UZASADNIENIE

Powód Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą we W. pozwem z dnia 31 października 2014 roku wniósł o zasądzenie od pozwanej R. K. kwoty 29.193,23 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz kosztami postępowania. W uzasadnieniu pozwu powód wskazał, iż R. K. i Raiffeisen P. zawarli w dniu 24 sierpnia 2007 roku umowę bankową o numerze (...) na podstawie której pozwany otrzymał określoną kwotę pieniężną jednocześnie zobowiązał się do jej zwrotu na warunkach precyzyjnie określonych w tejże umowie. Strona pozwana nie wywiązała się z przyjętego zobowiązania wobec czego niespłacona kwota należności głównej stała się wymagalna wraz z kwotą odsetek za opóźnienie w spełnieniu świadczenia. Wierzyciel pierwotny wezwał pozwanego do zapłaty należności. Jednocześnie wskazał, iż w przypadku braku zapłaty należności wierzytelność zostanie przelana na rzecz Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Wobec braku zapłaty w dniu 26 kwietnia 2013 roku Raiffeisen P. zawarł z powodem umowę przelewu wierzytelności. Dowodem istnienia obowiązku spełniania świadczenia przez pozwanego jest wyciąg z ksiąg rachunkowych funduszu sekurytyzacyjnego. Pozwana w toku postępowania podniosła zarzut przedawnienia. Powód w odpowiedzi na przedmiotowy zarzut wskazał, iż jest on bezzasadny.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny

W dniu 24 sierpnia 2007 roku pozwana R. K. zawarła z (...) S.A. umowę kredytu bezpiecznego.

Dowód: umowa o kredyt bezpieczny k. 23-25

Z uwagi na braku spłaty kredytu rozwiązana została umowa z pozwaną z dniem 24 grudnia 2009 roku. W dniu 7 lipca 2010 roku do Sądu Rejonowego w Inowrocławiu wpłynął wniosek o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu nr (...) z dnia 23 czerwca 2010 roku przeciwko pozwanej. Postanowieniem z dnia 15 lipca 2010 roku Sąd Rejonowy w Inowrocławiu w sprawie I Co 4991/10 nadał klauzulę wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu.

Dowód: zaświadczenie k. 25, wniosek o nadanie klauzuli wykonalności z dnia

23 czerwca 2010 roku k. 1- 4 akt I Co 4991/10, postanowienie

Sądu Rejonowego w Inowrocławiu z dnia 5 sierpnia 2010 roku o nadaniu

klauzuli bankowemu tytułowi egzekucyjnemu k. 17 akt I Co 4991/10

W dniu 26 kwietnia 2013 roku została zawarta umowa przelewu wierzytelności między (...) Bank S.A., a powodem. Przedmiotem tej umowy była również wierzytelność pozwanej.

Dowód: umowy sprzedaży wierzytelności z dnia 26 kwietnia 2013 roku

wraz z wyciągiem z załącznika do umowy cesji wierzytelności k.7-11

Postanowieniem z dnia 29 września 2014 roku Komornik Sądy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy J. K. umorzyła postępowanie egzekucyjne w sprawie Km 4560/11 z wniosku (...) S.A. przeciwko pozwanej, które prowadzone było w oparciu bankowy tytuł egzekucyjny nr (...) z dnia 23 czerwca 2010 roku z uwagi na bezskuteczność egzekucji.

Dowód: postanowienie z dnia 18 kwietnia 2015 roku k.44

Sąd zważył co następuje

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił w oparciu o przedłożone dokumenty, których wiarygodność nie była kwestionowana. W przedmiotowej sprawie został podniesiony zarzut przedawnienia roszczenia objętego żądaniem pozwu wobec pozwanej. Zgodnie z art. 123 § 1 pkt.1 k.c. bieg przedawnienia roszczenia przerywa się przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia.

W stanie faktycznym sprawy okolicznością bezsporną było to, iż w dniu 24 sierpnia 2007 roku została zawarta pomiędzy (...) S.A., a pozwaną umowa o kredyt bezpieczny. W dniu 23 czerwca 2010 roku Bank wystawił bankowy tytuł egzekucyjny nr (...) przeciwko pozwanej i wystąpił w dniu 7 lipca 2010 roku do Sądu Rejonowego w Inowrocławiu z wnioskiem o nadanie temu bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Inowrocławiu z dnia 15 lipca 2010 roku została nadana klauzula wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu nr (...) wystawionemu w dniu 23 czerwca 2010 roku przez (...) S.A. Tym samym złożenie wniosku o nadanie bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności przerywa bieg przedawnienia. W przedmiotowej sytuacji nie ma zastosowania art. 125 k.c. zgodnie z którym roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo przed sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przed sądem przedawania się z upływem lat dziesięciu, chociażby termin przedawnienia roszczeń tego rodzaju był krótszy. Jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o świadczenie okresowe należne w przyszłości ulega przedawnieniu trzyletniemu. W tym miejscu należy wskazać na stanowisko judykatury, iż art. 125 k.c. nie ma zastosowania do roszczeń stwierdzonych bankowym tytułem egzekucyjnym. Roszczenia te przedawniają się w terminach przewidzianych do roszczeń danego rodzaju ( uchwała Sądu Najwyższego z dnia 16 stycznia 2004 roku wydana w sprawie o sygn. akt III CZP 101/03 publik. OSNC 2005/4/58). W stanie faktycznym sprawy okres przedawnienia roszczenia wynosi trzy lata. W oparciu o bankowy tytuł wykonawczy zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne, które następnie zostało zakończone w dniu 29 września 2014 roku postanowieniem Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy J. K. z uwagi na bezskuteczność egzekucji W tym miejscu należy mieć na uwadze stanowisko doktryny, iż wszczęcie postępowanie egzekucyjnego powoduje, zgodnie z art. 123 § 1 pkt.1 k.c. przerwę biegu przedawnienia roszczenia stwierdzonego tytułem wykonawczym, po umorzeniu postępowania bieg terminu przedawnienia roszczenia przewidziany w art. 125 k.c. rozpoczyna się na nowo art. 124 k.c. z wyjątkiem umorzenia z mocy samego prawa na skutek bezczynności wierzyciela art. 823 k.p.c. ( tak Henryk Pietrzkowski Kodeks postępowania cywilnego Komentarz część trzecia postępowanie egzekucyjne Warszawa 2006 str. 168). Mając powyższy na uwadze Sąd uznał zarzut przedawnienia za niezasadny i zasądził od pozwanej na rzecz powoda kwotę 29.193,23 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 31 października 2014 roku do dnia zapłaty ( punkt pierwszy wyroku). O kosztach postępowania orzeczono w oparciu o art. 98 § 1 i 3 k.p.c. w związku z § 6 pkt.5 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu. Na kwotę 3.877,00 zł kosztów postępowania składa się opłata od pozwu w kwocie 1.460 zł i koszty zastępstwa procesowego 2.417 zł ( punkt drugi wyroku).

SSR Marcin Sroczyński

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Joanna Kotlarek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Inowrocławiu
Osoba, która wytworzyła informację:  Marcin Sroczyński
Data wytworzenia informacji: