Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II Cz 834/13 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Bydgoszczy z 2013-12-09

Sygn. akt II Cz 834/13

POSTANOWIENIE

Dnia 09 grudnia 2013 r.

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy II Wydział Cywilny - Odwoławczy

w następującym składzie:

Przewodniczący SSO Bogumił Goraj

Sędziowie - SO Aurelia Pietrzak

SO Wojciech Borodziuk ( spr. )

po rozpoznaniu w dniu 09 grudnia 2013 r. w Bydgoszczy

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku : G. (...) z siedzibą w J.

przeciwko: A. P.

o: nadanie klauzuli wykonalności z przejściem uprawnień

na skutek zażalenia wnioskodawcy na postanowienie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 05.09.2013 roku, sygn. akt XII Co 6461/13

postanawia:

I. zmienić postanowienie w całości w ten sposób, że :

1. nadać klauzulę wykonalności prawomocnemu nakazowi zapłaty w postępowaniu nakazowym z weksla wydanemu przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy w dniu 25 marca 2013 roku w sprawie I Nc 958/13 z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w B. przeciwko pozwanemu A. P. na rzecz G. (...) z siedzibą w J. ;

2. zasądzić od dłużnika A. P. na rzecz wierzyciela G. (...) z siedzibą w J. kwotę 127 (sto dwadzieścia siedem) zł tytułem kosztów postępowania;

II. nie obciążać dłużnika kosztami postępowania zażaleniowego.

Sygn. akt II Cz 834/13

UZASADNIENIE

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 05 września 2013 roku, sygn. akt XII Co 6461/13 w sprawie z wniosku G. (...) z siedzibą w J. przeciwko A. P. o nadanie klauzuli wykonalności z przejściem uprawnień – oddalił wniosek.

G. (...) z siedzibą w J. wniósł o nadanie klauzuli wykonalności prawomocnemu nakazowi zapłaty z dnia 25 marca 2013 roku wydanemu przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy w sprawie I Nc 958/13 z zaznaczeniem przejścia uprawnień.

W uzasadnieniu podał, że przysługuje mu względem dłużnika wymagalna wierzytelność nabyta na podstawie umowy cesji wierzytelności z dnia 06 maja 2013 roku. Do wniosku załączył kserokopię umowy sprzedaży wierzytelności z dnia 06 maja 2013 roku zawartą pomiędzy (...) spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w B. a G. (...) z siedzibą w J., poświadczoną za zgodność z oryginałem w trybie art. 129 §§ 2 i 3 k.p.c. przez występującego w sprawie pełnomocnika będącego adwokatem.

Przystępując do rozpoznania wniosku Sąd Rejonowy zważył, że zgodnie z art. 788 §1 k.p.c., jeżeli uprawnienie lub obowiązek po powstaniu tytułu egzekucyjnego lub w toku sprawy przed wydaniem tytułu przeszły na inną osobę, sąd nada klauzulę wykonalności na rzecz lub przeciwko tej osobie, jeżeli przejście to będzie wykazane dokumentem urzędowym lub prywatnym z podpisami urzędowo poświadczonymi.

Uwzględniając powyższe Sąd zwrócił uwagę, że w rozpoznawanej sprawie wnioskodawca swoje następstwo prawne do złożenia wniosku wywodził z umowy cesji wierzytelności zawartej w dniu 06 maja 2013 roku, ale załączony do wniosku dokument nie ma charakteru dokumentu urzędowego, a jest to dokument prywatny w rozumieniu art. 245 k.p.c. Aby jednak wypełnić wymóg z art. 788 §1 k.p.c. wnioskodawca powinien przedłożyć dokument prywatny, na którym podpisy osób zostały urzędowo poświadczone.

Zgodnie z art. 96 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (tj. Dz. U. z 2008 roku, nr 189, poz. 1158 ze zm.) poświadczenie własnoręczności podpisu dokonuje notariusz, a podpisy na poświadczonych dokumentach są składane w obecności notariusza. Jeżeli podpis na poświadczonym dokumencie nie był złożony w obecności notariusza, osoba która go podpisała powinna uznać przed notariuszem złożony podpis za własnoręczny, a okoliczność tę notariusz zaznacza w sporządzonym dokumencie. (art. 88 )

Uwzględniając powyższe Sąd Rejonowy zwrócił uwagę, że wnioskodawca przedłożył umowę cesji sporządzoną w zwykłej formie pisemnej.

Niezależnie od powyższego Sąd wskazał, że dołączona do wniosku umowa nie pozwala na weryfikację tożsamości zbywanej wierzytelności z wierzytelnością objętą nakazem zapłaty, bowiem brak jest wskazania w umowie cesji na tytuł egzekucyjny, którym została stwierdzona. Wnioskodawca nie wykazał też zobowiązania będącego źródłem powstania wierzytelności stwierdzonej przedmiotowym nakazem zapłaty, podczas gdy w ten sposób określono wierzytelność będącą przedmiotem cesji w treści dokumentu dołączonego do wniosku.

W konsekwencji Sąd Rejonowy wniosek oddalił. (art.788 §1 k.p.c. a contrario)

Postanowienie Sądu Rejonowego zaskarżył zażaleniem wnioskodawca, zarzucając:

-przedwczesne oddalenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności bez wezwania wnioskodawcy do udzielenia wyjaśnień w trybie art. 761 §1 k.p.c., pod rygorem oddalenia wniosku, tym bardziej że Sąd orzekał na posiedzeniu niejawnym.

Jednocześnie do zażalenia wnioskodawca załączył poświadczony za zgodność w trybie art. 129 §§ 2 i 3 k.p.c. z oryginałem odpis dokumentu – umowę sprzedaży wierzytelności z podpisami notarialnie poświadczonymi, oraz poświadczony w tym samym trybie z oryginałem odpis dokumentu – umowę pożyczki chwilówki nr P 5/2012 z dnia 16 listopada 2012 roku opisaną w umowie sprzedaży wierzytelności w §1 z dnia 06 maja 2013 roku, a potwierdzający fakt, że wierzytelność stwierdzona tytułem egzekucyjnym wydanym w sprawie o sygn. I Nc 958/13, jest tożsama z wierzytelnością będącą przedmiotem umowy sprzedaży wierzytelności.

S ą d O k r ę g o w y z w a ż y ł, c o n a s t ę p u j e :

Zażalenie wnioskodawcy jest zasadne. Przystępując do rozpoznania zażalenia Sąd Okręgowy zwraca uwagę, że postępowanie o nadanie klauzuli wykonalności z przejściem uprawnień wymaga wykazania stosownym dokumentem urzędowym lub prywatnym z podpisami urzędowo poświadczonymi, że doszło do przejścia uprawnienia lub obowiązku w warunkach wskazanych w art. 788 §1 k.p.c.

Z powyższego wynika, że wnioskodawca, powinien przedłożyć wraz z wnioskiem dokumenty, które w sposób dostateczny wykazują przejście uprawnień lub obowiązku.

W tym zakresie Sąd Okręgowy zwraca uwagę, że poprzez odpowiednie zastosowanie w tym postępowaniu art. 207 §3 k.p.c. Sąd może wezwać wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku lub wyjaśnienia wątpliwości, celem wydania prawidłowego orzeczenia, tym bardziej, że orzeczenie Sąd wydaje na posiedzeniu niejawnym.

Jednocześnie wskazać należy, że przyznanie na podstawie znowelizowanego art. 129 k.p.c. (ustawą z dnia 23.10.2009 r. o zmianie ustawy w zakresie uwierzytelnienia dokumentów) pełnomocnikom procesowym prawa do uwierzytelniania odpisów dokumentów służących jako dowód w sprawie cywilnej uprawnia obecnie do przyjęcia, że w celu uzyskania klauzuli wykonalności na rzecz lub przeciwko następcy prawnemu wierzyciela i dotychczasowego dłużnika, na podstawie art. 788 §1 k.p.c. wystarczy wykazanie przejścia uprawnień lub obowiązków za pomocą dokumentów urzędowo poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza bądź zawodowego pełnomocnika, ustanowionego przez wnioskodawcę w sprawie o nadanie klauzuli wykonalności.

W rozpoznawanej sprawie wnioskodawca załączył do wniosku poświadczony przez adwokata zastępującego wnioskodawcę odpis umowy cesji wielu wierzytelności bez notarialnego poświadczenia podpisów stron umowy, a ponadto w ocenie Sądu pierwszej instancji opis zbywanej wierzytelności nie był zupełny i wystarczający dla porównania i wykazania identyczności z wierzytelnością objętą nakazem zapłaty.

Do zażalenia wnioskodawca dołączył poświadczoną w trybie art. 129 §§ 2 i 3 k.p.c. przez adwokata zastępującego wnioskodawcę kopię umowy sprzedaży wierzytelności z podpisami notarialnie poświadczonymi stron umowy, a także poświadczoną w tym samym trybie umowę pożyczki chwilówki nr P 5/2012 z dnia 16.11.2012 roku, które pozwalają na stwierdzenie, że wnioskodawca zgodnie z art. 788 §1 k.p.c. wykazał przejście na swoją rzecz wierzytelności objętej nakazem zapłaty z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie I Nc 958/13.

Wobec powyższego Sąd Okręgowy na podstawie art. 386 §1 k.p.c. w zw. z art. 397 §2 k.p.c. w zw. z art. 13 §2 k.p.c. zmienił zaskarżone postanowienie w ten sposób, że nadał na rzecz wnioskodawcy klauzulę wykonalności.

Jednocześnie Sąd Okręgowy zasądził od dłużnika na rzecz wnioskodawcy kwotę 127 zł tytułem kosztów postępowania, na co składa się opłata stała od wniosku w kwocie 50 zł, wynagrodzenia adwokata zastępującego wnioskodawcę według stawki minimalnej w kwocie 60 zł (§11 pkt 13 w zw. z §2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu, Dz. U. z 2002 roku, nr 163, poz. 1348 ze zm.) oraz 17 zł tytułem, opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.

Zgodnie z art. 108 §1 k.p.c. w zw. z art. 103 k.p.c. Sąd Okręgowy odstąpił od obciążania dłużnika kosztami postępowania zażaleniowego, gdyż wniosek został uwzględniony w postępowaniu przed Sądem drugiej instancji, na skutek przedłożenia dokumentów, które mogły już być przedłożone przed Sądem pierwszej instancji. (postanowienie S.N. z dnia 21.7.1981 roku, sygn. IV PZ 43/81, OSNC 1982/1/17)

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Renata Wolsztyńska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
Osoba, która wytworzyła informację:  Bogumił Goraj,  Aurelia Pietrzak
Data wytworzenia informacji: