Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II Cz 747/13 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Bydgoszczy z 2013-11-15

Sygn. akt II Cz 747/13

POSTANOWIENIE

Dnia 15 listopada 2013 r.

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy II Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Barbara Jankowska-Kocon

Sędziowie: SO Janusz Kasnowski

SO Tomasz Adamski (spr.)

po rozpoznaniu w dniu 15 listopada 2013 roku w Bydgoszczy na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku P. B.

przeciwko G. N.

o nadanie klauzuli wykonalności

na skutek zażalenia wnioskodawcy

na postanowienie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 28 sierpnia 2013 roku sygn. akt XII Co 5514/13

postanawia:

I. zmienić zaskarżone postanowienie w całości w ten sposób, że:

1.  nadać klauzulę wykonalności na rzecz P. B. prawomocnemu nakazowi zapłaty w postępowaniu nakazowym wydanemu przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy w dniu 15 kwietnia 2013 roku w sprawie I Ne 969/3 przeciwko G. N.,

2.  zasądzić od dłużnika na rzecz wierzyciela kwotę 127 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania;

II. zasądzić od dłużnika na rzecz wierzyciela kwotę 90 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania zażaleniowego.

II Cz 747/13

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 28 sierpnia 2013 roku Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, oddalił wniosek o nadanie klauzuli wykonalności prawomocnemu nakazowi zapłaty na rzecz wnioskodawcy w związku z przejściem na niego uprawnień dotychczasowego wierzyciela określonego w tytule egzekucyjnym. Sąd I instancji wskazał, że wierzyciel wnosząc o nadanie klauzuli wykonalności w związku z przejściem uprawnień winien wykazać dokumentem urzędowym lub prywatnym z podpisem urzędowo poświadczonym owo przejście uprawnień. W niniejszej sprawie wnioskodawca dołączył do wniosku poświadczone przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem kserokopię umowy sprzedaży wierzytelności z dnia 28 marca 2013 roku, gdzie pod pozycją 135 opisane są wierzytelności wobec dłużniczki wynikające z umowy pożyczki chwilówki nr (...) z dnia 15 listopada 2012 roku, aczkolwiek wnioskodawca nie wykazał, że jest to wierzytelność tożsama z wierzytelnością stwierdzoną w tytule egzekucyjnym wydanym w sprawie I Ne 969/13. Mając powyższe na względzie sąd na podstawie art. 788 § 1 kpc a contrario wniosek oddalił.

Zażalenie na powyższe postanowienie wniósł wnioskodawca domagając się uchylenia zaskarżonego orzeczenia do ponownego rozpoznania przez sąd I instancji, względnie jego zmiany poprzez nadanie klauzuli wykonalności zgodnie z wnioskiem i zasądzenie kosztów postępowania klauzulowego. Żalący się wskazał, że w aktach sprawy I Ne 969/13 znajduje się dokument w postaci wezwania do zapłaty kierowany do dłużnika z którego wynika numer umowy (...), a do zażalenia załączył kopię samej umowy pożyczki nr (...) z której punktu 3 wynika, że tytułem zabezpieczenia spłaty pożyczki wystawiony został weksel in blanco. Na podstawie tego weksla wypełnionego przez wierzyciela został wydany nakaz zapłaty w sprawie I Nc 96913.

2

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie jest zasadne.

Zgodnie z art. 788 § 1 kpc jeżeli uprawnieninie po powstaniu tytułu egzekucyjnego lub w toku postępowania przeszło na inną osobę, sąd nada klauzulę wykonalności na rzecz tej osoby, gdy przejście to będzie wykazane dokumentem urzędowym lub prywatnym z podpisem urzędowo poświadczonym.

W niniejszej sprawie wierzyciel wykazał dokumentami prywatnymi poświadczonym za zgodność przez pełnomocnika wierzyciela występującego w sprawie, a będącego adwokatem w trybie określonym w art. 129 § 2 i 3 kpc, że doszło do przejścia uprawnienia na rzecz P. B.. Z umowy sprzedaży wierzytelności zawierającej spis wierzytelności objętych umową wynika, że umową tą objęto również wierzytelność wobec G. N. wynikającą z umowy pożyczki chwilówki nr (...). Z treści samej umowy załączonej do zażalenia wynika, że na zabezpieczenie spłaty pożyczkobiorca wystawiła weksel in blanco. Z akt sprawy I Ne 969/13 wynika natomiast, że weksel stanowiący podstawę wydania nakazu zapłaty, związany był z niewykonaniem umowy pożyczki nr (...) (co wynika z wezwania do zapłaty). W tej sytuacji nie budzi żadnych wątpliwości identyfikacja wierzytelności wobec G. N. objętej umową sprzedaży wierzytelności ze stwierdzoną w nakazie zapłaty na który wierzyciel domaga się nadania klauzuli wykonalności.

Wobec powyższego Sąd Okręgowy zażalenie uznał za zasadne i na podstawie przepisów art. 386 § 1 kpc w zw. z art. 397 § 2 kpc zmienił zaskarżone postanowienie i nadał klauzulę wykonalności na rzecz wnioskodawcy.

O kosztach postępowania przed Sądem I instancji sąd orzekł na podstawie art. 770 kpc w zw. z § 11 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej

3

udzielonej z urzędu (50 zł opłata od wniosku, 60 zł wynagrodzenie pełnomocnika i 17 zł wydatek na opłatę skarbową od pełnomocnictwa).

O kosztach postępowania przed Sądem II instancji sąd orzekł na podstawie art.770 kpc w zw. z § 11 ust. 1 pkt 13 i § 13 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy nieopłaconej prawnej udzielonej z urzędu (30 zł opłata od zażalenia i 60 zł wynagrodzenie pełnomocnika).

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Renata Wolsztyńska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
Osoba, która wytworzyła informację:  Barbara Jankowska-Kocon,  Janusz Kasnowski
Data wytworzenia informacji: