Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II Cz 688/13 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Bydgoszczy z 2013-11-26

Sygn. akt II Cz 688/13

POSTANOWIENIE

Dnia 26 listopada 2013 r. Sąd Okręgowy w Bydgoszczy II Wydział Cywilny - Odwoławczy

w następującym składzie:

Przewodniczący - SSO Piotr Starosta (spr.)
Sędziowie SO Wojciech Borodziuk

SO Maria Leszczyńska

po rozpoznaniu w dniu 26 listopada 2013 r. w Bydgoszczy

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku wierzyciela: P. B.

przeciwko dłużnikowi: W. M.

o: nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu z zaznaczeniem przejścia

uprawnienia na rzecz nabywcy wierzytelności

na skutek zażalenia wnioskodawcy na postanowienie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia

19 sierpnia 2013 r. sygn. akt XII Co 4553 /13,

postanawia:

I. zmienić zaskarżone postanowienie w ten sposób, że:

1.  nadać klauzulę wykonalności nakazowi zapłaty wydanemu w postępowaniu nakazowym w dniu 15 kwietnia 2013 r. przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy w sprawie I Nc 967/13 na rzecz P. B.;

2.  zasądzić od dłużnika W. M. na rzecz wierzyciela P. B. kwotę 110 zł (sto dziesięć złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania klauzulowego;

II. zasądzić od dłużnika W. M. na rzecz wierzyciela P. B. kwotę

90 (dziewięćdziesiąt) zł tytułem zwrotu kosztów postępowania zażaleniowego.

Na oryginale właściwe podpisy

Sygn. akt II Cz 688/13

UZASADNIENIE

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 19 sierpnia 2013 r. oddalił wniosek. W uzasadnieniu Sąd wskazał, że P. B. złożył wniosek o nadanie klauzuli wykonalności prawomocnemu nakazowi zapłaty z dnia 15 kwietnia 2013 r.
sygn. akt I Nc 967/13 wydanemu przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, z zaznaczeniem przejścia uprawnień na swoją rzecz. Do wniosku dołączył uwierzytelnioną przez adwokata występującego w sprawie kopię umowy sprzedaży wierzytelności z dnia 28 marca 2013 r. sporządzoną w formie pisemnej z podpisami notarialnie uwierzytelnionymi, z której wynika, iż wnioskodawca nabył od dotychczasowego wierzyciela – (...) sp. z o.o. w B. przysługującą mu wierzytelność określoną w § 1 umowy.

Sąd podkreślił, że z dołączonej umowy nie wynika, aby wnioskodawca nabył względem dłużnika wierzytelność stwierdzoną przedmiotowym tytułem egzekucyjnym, gdyż fakt istnienia tego tytułu nie znalazł odzwierciedlenia w umowie sprzedaży wierzytelności. Sąd zauważył, że wprawdzie w § 1 umowy pod poz. 43 opisane są wierzytelności przysługujące względem dłużnika, jednakże wynikają one z umowy pożyczki chwilówki nr (...)z dnia 21 listopada 2012 r., a wnioskodawca nie wykazał, iż są one tożsame z wierzytelnością stwierdzoną tytułem egzekucyjnym – nakazem zapłaty z dnia 15 kwietnia 2013 r. W konsekwencji Sąd uznał, że wierzyciel nie wykazał przejścia na siebie uprawnienia z tytułu wierzytelności objętej przedmiotowym tytułem egzekucyjnym, w związku z czym należało oddalić jego wniosek o nadanie klauzuli wykonalności.

Postanowienie to zaskarżył wnioskodawca domagając się jego uchylenia i rozpoznania sprawy na nowo, ewentualnie zmiany poprzez nadanie orzeczeniu klauzuli wykonalności na rzecz wnioskodawcy oraz zasądzenia na jego rzecz od dłużnika kosztów postępowania klauzulowego.

Skarżący w uzasadnieniu podał, że załącza do środka odwoławczego umowę pożyczki chwilówki nr (...)z dnia 21 listopada 2012 r., opisaną w umowie sprzedaży wierzytelności w § 1 pkt 43, potwierdzającą fakt, że wierzytelność stwierdzona tytułem egzekucyjnym wydanym w sprawie I Nc 967/13, jest tożsama z wierzytelnością będącą przedmiotem umowy sprzedaży wierzytelności. Podkreślił, że w aktach sprawy I Nc 967/13 znajduje się wysłane jeszcze przez cedenta wezwanie dłużnika do zapłaty, z którego wynika nr umowy pożyczki tożsamy z nr ujętym w umowie cesji wierzytelności. Skarżący wskazał, że zgodnie z pkt 3 umowy pożyczki tytułem zabezpieczenia spłaty pożyczki wystawiony został weksel in blanco, w oparciu o który wydano następnie nakaz zapłaty w sprawie
I Nc 967/13.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

zażalenie zasługuje na uwzględnienie .

Zauważyć należy , że skarżący do zażalenia załączył kopię umowy pożyczki chwilówki nr (...) z dnia 21 listopada 2012 r., która została poświadczona za zgodność z oryginałem przez występującego w sprawie adwokata , który to dowód uzasadnia uwzględnienie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty z dnia 15 kwietnia 2013 r. sygn. akt I Nc 967/13, wydanemu przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, z zaznaczeniem przejścia uprawnienia na rzecz P. B..

Porównanie umowy pożyczki z treścią pozwu i wezwania do zapłaty znajdujących się w aktach Sądu Rejonowego w Bydgoszczy sygn. I Nc 967/13 oraz nakazem zapłaty objętym wnioskiem, wskazuje, że przedmiotowy tytuł egzekucyjny został wydany w oparciu o wierzytelność, która została przeniesiona umową z dnia 28 marca 2013 r. z (...) Sp. z o.o. z siedzibą w B. na rzecz P. B..

Przedłożone przez wnioskodawcę dokumenty spełniają przewidziane powyższym przepisem wymogi ustawowe nadania klauzuli wykonalności z zaznaczeniem przejścia uprawnienia na rzecz cesjonariusza. Zarówno kopia umowy zbycia wierzytelności z dnia 28 marca 2013 r., zawartej w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi, jak również kopia umowy pożyczki chwilówki nr (...) z dnia 21 listopada 2012 r., zostały na podstawie art. 129 §2 i 3 k.p.c. poświadczone za zgodność z oryginałem przez adwokata reprezentującego wnioskodawcę.

Jak wskazał Sąd Apelacyjny we Wrocławiu w postanowieniu 23 września 2010 roku w sprawie I ACz 1229/10 (OSAW 2011/1/208) przyznanie na podstawie znowelizowanego art. 129 k.p.c. (ustawą z dnia 23.10.2009 r. o zmianie ustawy w zakresie uwierzytelnienia dokumentów) pełnomocnikom procesowym prawa do uwierzytelniania odpisów dokumentów służących jako dowód w sprawie cywilnej uprawnia obecnie do przyjęcia, że w celu uzyskania klauzuli wykonalności na rzecz lub przeciwko następcy prawnemu wierzyciela i dotychczasowego dłużnika, na podstawie art. 788 §1 k.p.c. wystarczy wykazanie przejścia uprawnień lub obowiązków za pomocą dokumentów urzędowo poświadczonych, poświadczonych za zgodność z oryginałem przez zawodowego pełnomocnika, ustanowionego przez wnioskodawcę w sprawie o nadanie klauzuli wykonalności.

Umowa cesji z dnia 28 marca 2013 r. przeniosła przysługującą (...) sp. z o.o. wierzytelność z tytułu umowy pożyczki wobec W. M. , na rzecz cesjonariusza P. B.. Została ona zawarta w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. Także czas jej zawarcia przemawia za uznaniem, że zostały w sprawie spełnione przesłanki z art. 788 §1 k.p.c. warunkujące nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności z zaznaczeniem przejścia uprawnienia na rzecz nabywcy wierzytelności.

Zgodnie bowiem z art. 788 §1 k.p.c. jeżeli uprawnienie lub obowiązek po powstaniu tytułu egzekucyjnego lub w toku sprawy przed wydaniem tytułu przeszły na inną osobę, sąd nada klauzulę wykonalności na rzecz lub przeciwko tej osobie, gdy przejście to będzie wykazane dokumentem urzędowym lub prywatnym z podpisem urzędowo poświadczonym.

Wobec powyższego Sąd Okręgowy na podstawie art. 386 §1 k.p.c. w zw. z art. 397 §2 k.p.c. i art. 13 §2 k.p.c. zmienił zaskarżone postanowienie w ten sposób, że nadał klauzulę wykonalności z zaznaczeniem przejścia uprawnienia na rzecz P. B..

O kosztach postępowania klauzulowego orzeczono na podstawie art. 98 §1 k.p.c. w zw. z art. 71 pkt 3 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594 ze zm.) i §11 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U z 2002 r., Nr 163, poz. 1348 ze zm.).

O kosztach postępowania zażaleniowego orzeczono na podstawie art. 98 §1 k.p.c. w zw. z art. 108 §1 k.p.c. i art. 71 pkt 3 w zw. z art. 19 ust. 3 pkt 2 i art. 12 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594 ze zm.) i § 11 ust. 1 pkt 13 w zw. z § 13 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U z 2002 r., Nr 163, poz. 1348 ze zm.)

Na oryginale właściwe podpisy

Za zgodność z oryginałem

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Renata Wolsztyńska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
Osoba, która wytworzyła informację:  Piotr Starosta (spr.)Sędziowie SO Wojciech Borodziuk,  Maria Leszczyńska
Data wytworzenia informacji: