Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II Cz 407/14 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Bydgoszczy z 2014-07-31

Sygn. akt II Cz 407/14

POSTANOWIENIE

Dnia 31 lipca 2014 roku

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy II Wydział Cywilny Odwoławczy

w następującym składzie:

Przewodniczący : SSO Piotr Starosta (spr.)

Sędziowie : SO Ireneusz Płowaś

: SO Aurelia Pietrzak

po rozpoznaniu w dniu 31 lipca 2014 roku w Bydgoszczy

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku wierzyciela: (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w S.

przeciwko dłużnikowi : M. B.

o : nadanie klauzuli wykonalności

na skutek zażalenia dłużnika

na postanowienie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 14 sierpnia 2013 r.

sygn. akt XII Co 6566/13

postanawia:

1. zmienić zaskarżone postanowienie i wniosek oddalić;

2. zasądzić od wierzyciela na rzecz dłużnika kwotę 30 zł (trzydzieści) tytułem

zwrotu kosztów postępowania zażaleniowego.

Sygn. akt II Cz 407/14

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 14 sierpnia 2013 roku Sąd Rejonowy w Bydgoszczy nadał klauzulę wykonalności prawomocnemu nakazowi zapłaty wydanemu przez Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie w elektronicznym postępowaniu upominawczym w dniu 8 czerwca 2012 r. sygn. akt VI Nc-e 701015/12
z zaznaczeniem przejścia uprawnień na rzecz (...) Spółki z o.o. w S., jako następcy prawnego wierzyciela Spółdzielczej (...)
(...) S. z siedzibą w G. przeciwko M. B. /punkt 1 / oraz zasądził od dłużnika na rzecz wierzyciela kwotę 127 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania /punkt 2 /.

W uzasadnieniu Sąd Rejonowy wskazał, iż wierzyciel (...) spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością w S. złożył wniosek o nadanie klauzuli wykonalności prawomocnemu nakazowi zapłaty, w którym zasądzono od pozwanego na rzecz (...) S.
z siedzibą w G. kwotę żądaną w pozwie z zaznaczeniem przejścia uprawnień
na swoją rzecz. W uzasadnieniu wniosku wskazał, iż pierwotny wierzyciel(...) S. z siedzibą w G. przeniosła na rzecz (...). z siedzibą w L. wierzytelność wynikającą z przedmiotowego tytułu wykonawczego, która następnie tę samą wierzytelność przeniosła na rzecz (...) sp. z ograniczoną odpowiedzialnością w S..

Sąd Rejonowy powołując się na treść art. 788 § 1 k.p.c, wskazał, iż wierzyciel przedłożył kserokopię dokumentów prywatnych obejmujących wyciągi z umowy przelewu wierzytelności z dnia 27 września 2012 r. zawartej pomiędzy (...) F. S. z siedzibą w G.
a (...) z siedzibą w L. oraz z umowy z dnia 27 września 2012 r. zawartej pomiędzy (...) S.a. (...) z siedzibą w L. a (...) spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S. z podpisami notarialnie poświadczonymi, które następnie poświadczone zostały w trybie
art. 129 § 2 i § 3 kpc przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem. Ponadto. wnioskodawca przedłożył - poświadczone urzędowo przez adwokata w tym samym trybie -kserokopie dokumentów prywatnych z dnia
25 stycznia 2013 r. opatrzonych podpisami notarialnie poświadczonymi w postaci: aneksu nr (...) do umowy przelewu wierzytelności z dnia 27 września 2012 r. oraz aneksu nr (...) do umowy dotyczącej obsługi wierzytelności(...) w odniesieniu
do segmentu 7. Z powyższych dokumentów wynika, że wierzyciel ujawniony w tytule egzekucyjnym dokonał przelewu wierzytelności (...); w tym wierzytelności wobec dłużnika- na rzecz (...) z siedzibą w L., która następnie dokonała powierniczego przelewu tych wierzytelności na rzecz(...)spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S..

W tym stanie rzeczy, w ocenie Sądu, I instancji w rozpatrywanej sprawie wystarczająco spełniono przesłanki z art. 788 § 1 k.p.c, w związku z czym należało postanowić, jak w pkt. 1 sentencji.

O kosztach orzekł Sąd Rejonowy na mocy art. 770 k.p.c, uwzględniając wynik postępowania i niezbędne koszty poniesione przez wierzyciela. Do kosztów tych zaliczono opłatę od wniosku w wysokości 50 zł, koszty zastępstwa procesowego
w wysokości 60 zł oraz opłatę od pełnomocnictwa w wysokości 17 zł.

Zażalenie na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności wniósł dłużnik, zaskarżając wydane postanowienie w całości.

Skarżący zarzucił rozstrzygnięciu:

-wadliwość wydania zaskarżonego postanowienie skoro został skutecznie złożony sprzeciw od nakazu zapłaty z dnia 08.06.2012 r. SR Lublin-Zachód o sygn. akt: VI Nc-e 701015/12.

Skarżący podniósł również, że powód podał niewłaściwy adres zameldowania pozwanego pozbawiając go udziału w sprawie, w której został wydany nakaz
i wykazania, że nie zaciągnął żadnego kredytu i nie wykluczone, że został sfałszowany podpis pozwanego.

Do zażalenie dłużnik dołączył poświadczenie zamieszkania, z którego wynika, iż jest zameldowany na pobyt stały w Ł., przy ul. (...).

W konkluzji skarżący wniósł o uchylenie zaskarżonego postanowienia.

Następnie pismem z dnia 22 kwietnia 2014 roku podniósł, iż wydany nakaz zapłaty został uchylony i załączył postanowienie Sądu Rejonowego Lublin – Zachód w Lublinie z dnia 15 kwietnia 2014 roku stwierdzającego skuteczność wniesienia sprzeciwu i utratę mocy nakazu zapłaty w całości. (k. 60).

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie dłużnika jest zasadne.

Sąd Okręgowy na wstępie zwraca uwagę, że zgodnie z art. 788 §1 k.p.c., jeżeli uprawnienie lub obowiązek po powstaniu tytułu egzekucyjnego lub w toku sprawy przed wydaniem tytułu przeszły na inną osobę, sąd nada klauzulę wykonalności
na rzecz lub przeciwko tej osobie, gdy przejście to będzie wykazane dokumentem urzędowym lub prywatnym z podpisem urzędowo poświadczonym.

Powyższa treść wskazanego przepisu w sposób jednoznaczny i nie budzący jakiejkolwiek wątpliwości prowadzi do wniosku, że osoba, która nie jest wymieniona w tytule egzekucyjnym jako uprawniona i zwraca się do Sądu z wnioskiem o nadanie na jej rzecz klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu, powinna wykazać dokumentem urzędowym lub prywatnym z podpisem urzędowo poświadczonym przejście na jej rzecz uprawnienia z tytułu egzekucyjnego.

Wierzyciel wykazał skuteczną sukcesję po (...), którą to nabyła wierzytelność mocą umowy cesji od (...) F. S. w G..

Sąd Rejonowy wydając zaskarżone postanowienie, co prawda słusznie ocenił dokumenty załączone przez (...) spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w S. do wniosku o nadanie klauzuli wykonalności z zaznaczeniem przejścia uprawnień w myśl art. 788 k.p.c., to jednak po wydaniu nakazu zapłaty
z dnia 8 czerwca 2012 roku na rzecz Spółdzielczej (...)
(...) S. z siedzibą w G. zaszły okoliczności powodujące że wydane orzeczenie z przyczyn wskazanych poniżej nie może się ostać.

Wprawdzie nadanie klauzuli wykonalności ma charakter deklaratoryjny
i stwierdza tylko, że tytuł egzekucyjny nadaje się do egzekucji, a kognicja sądu jest ograniczona to jednak należy zbadać, czy orzeczenie zostało rzeczywiście wydane oraz, czy się uprawomocniło i nadaje się do egzekucji.

Dłużnik załączył do złożonego zażalenia postanowienie Sądu Rejonowego Lublin – Zachód w Lublinie z dnia 15 kwietnia 2014 roku stwierdzające skuteczność wniesienia sprzeciwu i utratę mocy nakazu zapłaty wydanego dnia 8 czerwca 2012 roku, któremu nadano klauzulę wykonalności 25 października 2012 roku w całości.

Wobec powyższego skoro nakaz zapłaty wydany na rzecz pierwotnego wierzyciela (...) S.
z siedzibą w G. utracił moc nie można w ogóle badać przesłanek przejścia uprawnień wskazanych w art. 788 k.p.c. Brak jest bowiem w ogóle tytułu egzekucyjnego, któremu może zostać nadana klauzula wykonalności, a tym bardziej nie można nadać klauzuli wykonalności stwierdzającej przejście uprawnień.

Mając na uwadze powyższe Sąd Okręgowy na mocy art. 386 § 1 k.p.c. w zw.
z art. 13 § 2 k.p.c. zmienił zaskarżone postanowienie i orzekł o kosztach postępowania zażaleniowego po myśli art. 98 k.p.c i 108 § 1 k.p.c zasądzając od wierzyciela
na rzecz dłużnika kwotę 30 zł tytułem zwrotu opłaty od zażalenia.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Renata Wolsztyńska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
Osoba, która wytworzyła informację:  Piotr Starosta,  Ireneusz Płowaś
Data wytworzenia informacji: