Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 2861/17 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Olsztynie z 2017-12-04

Sygn. akt I C 2861/17 upr.

WYROK ZAOCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 4 grudnia 2017 r.

Sąd Rejonowy w Olsztynie, I Wydział Cywilny,

w składzie:

Przewodniczący: SSR Joanna Bieńkowska-Kolarz

Protokolant: starszy sekretarz sądowy Anna Zaporowska

po rozpoznaniu w dniu 4 grudnia 2017 r., w O., na rozprawie,

sprawy z powództwa Banku (...) S.A. z siedzibą w W.

przeciwko J. K.

o zapłatę

oddala powództwo.

SSR Joanna Bieńkowska-Kolarz

Sygn. akt: I C 2861/17 upr

UZASADNIENIE

Powód Bank (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. wniósł o zasądzenie od pozwanej J. K. kwoty 2066,64 złotych z odsetkami ustawowymi od kwoty 1650 zł od dnia 25 kwietnia 2017r. do dnia zapłaty oraz kosztami zastępstwa procesowego.

W uzasadnieniu zgłoszonego roszczenia powód wskazał, że dochodzi od pozwanej należności z tytułu zawartej z nią umowy o kredyt ratalny. Podał, że od dnia 12 lutego 2017r. przysługuje mu prawo naliczania odsetek umownych od niespłaconej należności głównej w kwocie 1650 zł.

Powód wskazał, że zmienił nazwę na (...) S.A.

Pozwana nie wniosła odpowiedzi na pozew i nie zajęła stanowiska w sprawie.

Sąd ustalił, co następuje:

W dniu 14 lipca 2016 r. pomiędzy Bankiem (...) S.A. Oddział w O. a pozwaną doszło do zawarcia umowy kredytu ratalnego i umowy o limit kredytowy i o kartę kredytową zbliżeniową M. w wysokości 1828,20 zł.

Umowę w imieniu pozwanej podpisał K. K., na podstawie rzekomo udzielonego mu pełnomocnictwa.

Całkowita kwota kredytu wynosiła 1650 zł, zaś całkowita kwota do zapłaty określona została na 2145 zł.

Zgodnie z treścią § VIII pkt 9 bank miał prawo do wypowiedzenia umowy, gdy kredytobiorca popadł z opóźnienie z zapłatą kwoty przekraczającej 10 zł przez okres 10 dni.

(dowód: Umowa k. 16 - 19)

Pełnomocnictwo udzielone przez pozwaną K. K. w formie aktu notarialnego Rep. A Nr (...) w dniu 8 sierpnia 2014r. uprawniało go do dokonania w jej imieniu i ze skutkiem na jej rzecz następujących czynności prawnych i faktycznych:

- zbycia pod jakimkolwiek tytułem prawnym to jest odpłatnie jak i nieodpłatnie w tym też w drodze umowy darowizny, zamiany, umowy działu spadku i zniesienia współwłasności przysługującego jej udziału w prawie własności zabudowanej nieruchomości, składającej się z działek nr (...), położonej w miejscowości G., gm. S., zawierania wszelkich umów w tym przedmiocie za cenę, osobom i na pozostałych warunkach ustalonych według uznania pełnomocnika

- ustalenia wszelkich istotnych warunków umowy sprzedaży, w tym ustalenia ceny sprzedaży, terminu i sposobu zapłaty ceny sprzedaży, wydania przedmiotu umowy nabywcy w posiadanie, złożenie oświadczenia w jej imieniu o poddaniu się egzekucji w myśl art. 777 § 1 pkt 4 kpc, co do obowiązku wydania przedmiotu umowy

- składania i podpisywania oświadczeń woli i wiedzy, wyjaśnień, wniosków pism, podań oraz do uzyskiwania dokumentów niezbędnych do dokonania powyższych czynności, w tym do rozwiazywania zawartych w jej imieniu umów przedwstępnych

- reprezentowania jej w postępowaniu wieczystoksięgowym o wpis, wykreślenie, zmianę lub sprostowanie wpisów,

- sprawowania zarządu i administrowania opisanym wyżej majątkiem,

- reprezentowania w jak najszerszym zakresie przed osobami fizycznymi, organami administracji państwowej i samorządowej oraz urzędami, dostawcami mediów, w tym zawierania i rozwiązywania umów z dostawcami mediów, w związku z powyższą nieruchomością,

- reprezentowania jej przed właściwym Urzędem Skarbowym w postępowaniu podatkowym w sprawie podatku od spadku po zmarłym mężu S. K., składania wszelkich wyjaśnień i oświadczeń w tym postępowaniu jak też reprezentowania mocodawczyni we wszystkich innych sprawach spadkodawczyni podatkowych związanych z opisana nieruchomością,

- przyjmowania i kwitowania w jej imieniu z urzędów pocztowych oraz od osób i instytucji publicznych i prywatnych wszelkiej korespondencji,

- regulowania w jej imieniu należności z jakiegokolwiek tytułu,

- rozwiązywania wszelkich umów z sieciami mobilnymi, a których stroną jest mocodawczyni,

- reprezentowania mocodawczyni przed wszelkimi osobami prywatnymi, osobami fizycznymi, urzędami, sądami, organami administracji rządowej i samorządowej, instytucjami, co do składania w jej imieniu wszelkich pism, podań, wniosków i oświadczeń, do dokonywania wszelkich czynności prawnych i faktycznych nie wymienionych wprost w niniejszym pełnomocnictwie, a które do właściwej realizacji niniejszego pełnomocnictwa okażą się konieczne oraz podejmowania innych czynności prawnych nie wymienionych wprost w niniejszym pełnomocnictwie, a które dla właściwej realizacji niniejszego pełnomocnictwa okażą się konieczne.

(dowód: pełnomocnictwo k. 20 – 21).

W dniu 30 kwietnia 2015r. doszło do połączenia Banku (...) S.A. z (...) BANK (...) S.A. poprzez przejęcie w trybie art. 494 k.s.h.

(bezsporne; KRS powoda – k. 24-32)

Pismem z dnia 27 grudnia 2016r. powód wypowiedział umowę, a następnie pismem z dnia 13 lutego 2017r. wezwał pozwaną do zapłaty kwoty 1995,36 zł.

(dowód: wezwanie k. 15, wypowiedzenie k. 22).

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo nie zasługiwało na uwzględnienie w całości.

Sąd ustalił stan faktyczny w oparciu o zebrane w sprawie dokumenty, których prawdziwość nie była kwestionowana w toku procesu, nie budziła także wątpliwości Sądu.

Odpowiedzialność pozwanej względem powoda wynika z art. 3 ust. 1. ustawy o kredycie konsumenckim, z dnia 12 maja 2011r. (Dz.U.2011.126.715), w której przez umowę o kredyt konsumencki rozumie się umowę o kredyt w wysokości nie większej niż 255.550 zł albo równowartość tej kwoty w walucie innej niż waluta polska, który kredytodawca w zakresie swojej działalności udziela lub daje przyrzeczenie udzielenia konsumentowi, w zw. z art. 720 k.c., z którego wynika obowiązek zwrotu przez pożyczkobiorcę otrzymanych sum.

Ustalając, że pozwana nie zwróciła całej kwoty wynikającej z umowy kredytu, obowiązek zwrotu zadłużenia nie budziłby wątpliwości co do zasady, gdyby w realiach przedmiotowej sprawy nie zaistniały okoliczności przemawiające za słusznością stwierdzenia, że czynność prawna, polegająca na zawarciu niniejszej umowy, była dotknięta nieważnością.

Zważyć bowiem należy, iż przedmiotowa umowa zawarta została w imieniu pozwanej przez jej wnuka K. K.. Należy jednak wskazać, iż choć na podstawie pełnomocnictwa udzielonego w formie aktu notarialnego Rep. A Nr (...) z dnia 8 sierpnia 2014r. wymieniony uprawniony został do reprezentowania mocodawczyni, jednakże wyłącznie w zakresie spraw dotyczących przysługującego jej udziału w prawie własności zabudowanej nieruchomości, składającej się z działek nr (...), położonej w miejscowości G., gm. S.. Z treści pełnomocnictwa w sposób niebudzący wątpliwości wynika bowiem, iż uprawnienia umocowanego sprowadzają się do zawierania wszelkich umów dotyczących tejże nieruchomości, i ustalenia ich warunków, reprezentowania jej w postępowaniu wieczystoksięgowym, sprawowania zarządu i administrowania opisanym wyżej majątkiem, reprezentowania jej przed właściwym Urzędem Skarbowym w postępowaniu podatkowym w sprawie podatku od spadku po zmarłym mężu S. K., przyjmowania i kwitowania w jej imieniu z urzędów pocztowych oraz od osób i instytucji publicznych i prywatnych wszelkiej korespondencji oraz regulowania w jej imieniu należności z jakiegokolwiek tytułu. Wprawdzie przedmiotowe pełnomocnictwo zapewniało K. K. reprezentowanie mocodawczyni w jak najszerszym zakresie przed osobami fizycznymi, organami administracji państwowej i samorządowej oraz urzędami, dostawcami mediów, w tym zawierania i rozwiązywania umów , jednakże uprawnienie w zakresie zawierania umów dotyczyło wyłącznie dostawców mediów i wyłącznie w związku z powyższą nieruchomością, zaś w zakresie rozwiązywania umów tyczyło się wyłącznie umów z sieciami mobilnymi, a których stroną jest mocodawczyni,. Udzielone pełnomocnictwo nie przewidywało zatem reprezentacji pozwanej w zakresie zawierania umów bankowych, wobec czego czynność podjęta przez K. K. wykraczała poza udzielone pełnomocnictwo.

W świetle powyższego wynika zatem, iż czynność prawna, polegająca na zawarciu przez K. K. z powodem w imieniu pozwanej przedmiotowej umowy, uznać należy za nieważną.

SSR Joanna Bieńkowska - Kolarz

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Krystyna Rogalska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Olsztynie
Osoba, która wytworzyła informację:  Joanna Bieńkowska-Kolarz
Data wytworzenia informacji: