Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Ns 305/16 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Bartoszycach z 2018-07-02

Sygn. akt I Ns 305/16

POSTANOWIENIE

Dnia 02 lipca 2018 r.

Sąd Rejonowy w Bartoszyce, Wydział I Cywilny w składzie:

Przewodniczący: SSR Monika Juszczyszyn

Protokolant: sekr. sąd. Urszula Janowicz

po rozpoznaniu w dniu 18 czerwca 2018 r. w Bartoszycach

na rozprawie

sprawy z wniosku K. R.

z udziałem B. R.

o podział majątku wspólnego

postanawia:

I.  dokonać podziału majątku wspólnego wnioskodawcy K. R. i uczestniczki B. R., w skład którego wchodzi:

1)  udział wynoszący 1/2 w prawie własności zabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę gruntu oznaczoną numerem ewidencyjnym (...) o powierzchni 0,0527 ha, położonej w B. przy ul. (...), dla której Sąd Rejonowy w Bartoszycach prowadzi księgę wieczystą (...), o wartości 139.000 zł (sto trzydzieści dziewięć tysięcy),

2)  wierzytelność w wysokości 35.000 zł (trzydzieści pięć tysięcy) wobec A. C. (1) i spadkobierców A. C. (2) z tytułu nakładów poniesionych przez wnioskodawcę i uczestniczkę na nieruchomość opisaną w pkt. 1 w okresie trwania ich ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej,

3)  samochód osobowy marki (...) o numerze rejestracyjnym (...), rok produkcji 2008, o wartości 13.000 zł (trzynaście tysięcy),

4)  samochód osobowy marki (...) o numerze rejestracyjnym (...), rok produkcji 2004, o wartości 13.000 zł (trzynaście tysięcy),

5)  nawigacja (...) o wartości 50 zł (pięćdziesiąt),

6)  meble kuchenne o wartości 300 zł (trzysta),

7)  2 komody dębowe o wartości 600 zł (sześćset),

8)  telewizor marki (...) o wartości 275 zł (dwieście siedemdziesiąt pięć),

9)  pralka automatyczna o wartości 150 zł (sto pięćdziesiąt),

10)  lodówka marki (...) o wartości 150 zł (sto pięćdziesiąt),

11)  mikrofalówka o wartości 30 zł (trzydzieści),

12)  2 sofy o wartości 2.000 zł (dwa tysiące),

13)  zestaw mebli sypialnianych o wartości 400 zł (czterysta),

14)  meble ogrodowe o wartości 2.000 zł (dwa tysiące),

15)  szlifierka kątowa o wartości 100 zł (sto),

16)  rower o wartości 200 zł (dwieście),

17)  kuchenka gazowa o wartości 75 zł (siedemdziesiąt pięć),

18)  kosiarka spalinowa o wartości 100 zł (sto),

19)  kosiarka elektryczna o wartości 50 zł (pięćdziesiąt),

20)  szlifierka do drewna o wartości 100 zł (sto),

21)  piła krajzega o wartości 150 zł (sto pięćdziesiąt),

22)  2 wiertarki o wartości 180 zł (sto osiemdziesiąt),

23)  kosiarka do żywopłotu o wartości 100 zł (sto),

24)  zestaw narzędzi o wartości 100 zł (sto),

w ten sposób, że udział w nieruchomości opisanej w pkt. 1, wierzytelność opisaną w pkt. 2 oraz ruchomości opisane w pkt. 3, 5-8,10-12, 17, przyznać na własność uczestniczce B. R., zaś ruchomości opisane w pkt. 4, 9, 13-16, 18-24 przyznać na własność wnioskodawcy K. R.;

II.  ustalić, że uczestniczka poniosła nakłady z majątku osobistego na majątek wspólny w wysokości 9.477,68 zł (dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt siedem 68/100);

III.  zasądzić tytułem spłaty od uczestniczki B. R. na rzecz wnioskodawcy K. R. kwotę 82.186,16 zł (osiemdziesiąt dwa tysiące sto osiemdziesiąt sześć 16/100) płatną w terminie 6 (sześciu) miesięcy od uprawomocnienia się niniejszego orzeczenia, wraz z ustawowymi odsetkami na wypadek uchybienia terminowi płatności;

IV.  nakazuje wnioskodawcy i uczestniczce wzajemne wydanie ruchomości opisanych w pkt. I;

V.  oddalić wnioski wnioskodawcy i uczestniczki o zasądzenie na ich rzecz zwrotu kosztów postępowania.

Sygn. akt I Ns 305/16

UZASADNIENIE

W. R. wniósł o dokonanie podziału majątku wspólnego nabytego w trakcie małżeństwa z uczestniczką B. R., w ten sposób, aby przyznać jej udział 1/2 w działce gruntu nr (...) o powierzchni 0,0527 ha, położonej w B. przy ul. (...), znajdującą się na tej nieruchomości altanę oraz meble ogrodowe, a także wyposażenie mieszkania, z obowiązkiem spłaty na jego rzecz kwoty 113.500 zł, płatnej w terminie 3 miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia. Domagał się ponadto, aby uczestniczka wydała mu wieżę grającą, piłę, kosiarkę spalinową i rower. Wniósł także o zasądzenie od uczestniczki na swoją rzecz kosztów postępowania.

W uzasadnieniu wskazał, że rozwód został orzeczony dnia 27 maja 2015 r., zaś w skład majątku wspólnego wchodzą składniki, które znajdują się w posiadaniu uczestniczki. Nieruchomość nabyli w drodze darowizny w 1998 r. Przeprowadzono kapitalny remont mieszkania w postaci podwyższenia sufitu, wylania posadzki i położenia podłóg, dalszych prac umożliwiających zamieszkanie, prac elektrycznych sanitarnych i CO. Prace te wykonywał sam przy pomocy rodziców. Wraz z ojcem wzniósł altanę oraz zrobił meble ogrodowe. Ruchomości, których wydania się domaga stanowią jego majątek osobisty, gdyż nabyte zostały przez zawarciem związku małżeńskiego, bądź też otrzymał jej w darowiźnie od ojca (k. 2-4).

U. R. poparła wniosek o dokonanie podziału majątku wspólnego wymieniając szereg ruchomości, które wchodzą w jego skład i których przyznania się domaga, zgodziła się na przyznanie nieruchomości na jej rzecz wraz z obowiązkiem spłaty uczestnikowi kwoty 49.615 zł, płatnej w 100 miesięcznych ratach, płatnych od lutego 2017 r. Wniosła ponadto o rozliczenie nakładu z majątku osobistego na majątek wspólny w kwocie 75 zł.

W uzasadnieniu wskazała, że wartość nieruchomości wskazana przez wnioskodawcę jest zawyżona, dom ma 50 lat, przecieka dach, wymaga remontu. W domu jest stara instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna i CO. Do wymiany nadają się drzwi garażowe. Większego remontu wymaga parter domu, gdzie mieszka jej mama. Podała, że chce, aby przyznać jej udział w domu, ale pod warunkiem, że wnioskodawca zaakceptuje rozłożenie spłaty na okres 8 lat i 4 miesięcy, począwszy od lutego 2017 r., kiedy skończy spłacać pożyczkę zaciągniętą na samochód. Miesięczna rata wynosiłaby 500 zł. Jej dochody i wydatki sprawiają, że nie jest w stanie wziąć kredytu, a nie ma oszczędności, które mogłaby przeznaczyć na spłatę. Nie ma też możliwości sprzedania nieruchomości, bo w domu nie ma ustanowionych odrębnych lokali, a jej mama nie wyraża zgody na sprzedaż. Nieuregulowany jest ponadto stan prawny nieruchomości, bo dotychczas nie była przeprowadzona sprawa spadkowa po jej ojcu, który nadal widnieje w księdze wieczystej jako właściciel. Po sprawie spadkowej współwłaścicielami będą też jej dwie siostry, co niewątpliwie może skomplikować ewentualną sprzedaż. Od uprawomocnienia się wyroku rozwodowego sama spłaca kredyt zaciągnięty na zakup samochodu. Wnioskodawca odkąd wyprowadził się z domu w grudniu 2014 r. nie ponosi żadnych kosztów związanych z utrzymaniem nieruchomości. Wskazane przez niego wartości poszczególnych składników majątkowych są zawyżone. Zaprzeczyła, aby kosiarka i piła została podarowana przez ojca wnioskodawcy (k. 66-68).

Uczestniczka wniosła o rozliczenie nakładów z majątku osobistego na majątek wspólny poczynionych w związku w łącznej kwocie 9.477,698 zł (k. 279-279v).

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca K. R. i uczestniczka B. R. zawarli związek małżeński w dniu 15 czerwca 1996 r. Z małżeństwa posiadają dwoje małoletnich dzieci: M. i M.. Wyrokiem z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie VI RC 12/15 Sąd Okręgowy w Olsztynie rozwiązał małżeństwo stron przez rozwód bez orzekania o winie. Orzeczenie to stało się prawomocne w dniu 16 lipca 2015 r.

( dowód: wyrok z uzasadnieniem k. 5-8; z akt Sądu Okręgowego w Olsztynie w sprawie VI RC 12/15: wyroku k. 224-224v, uzasadnienia k. 228-230, zarządzenia k. 235)

Na mocy umowy z dnia 25 sierpnia 1998 r. rodzice wnioskodawczyni A. (1) i A. C. darowali stronom udział wynoszący 1/2 w prawie własności zabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę gruntu oznaczoną numerem ewidencyjnym (...) o powierzchni 0,0527 ha, położonej w B. przy ul. (...) (poprzednio ul. (...)), dla której Sąd Rejonowy w Bartoszycach prowadzi księgę wieczystą (...). Nieruchomość ta przez kilkanaście lat była remontowana przez strony. W wyniku przeprowadzonych remontów wartość całej nieruchomości wzrosła o 70.000 zł.

( dowód: wypis z rejestru gruntów k. 9, odpis z Kw k. 10-10v, umowa darowizny k. 69-70, opinia biegłego k. 231-258, zeznania świadków: A. C. (1) k. 205, E. K. k. 206, E. M. k. 206-206v, H. R. k. 212v-213, J. R. k. 213-214, przesłuchanie wnioskodawcy k. 168v-169, 294, przesłuchanie uczestniczki k. 169-169v, 294-294v)

W trakcie małżeństwa strony nabyły następujące składniki majątkowe:

25)  samochód osobowy marki (...) o numerze rejestracyjnym (...), rok produkcji 2008, o wartości 13.000 zł (trzynaście tysięcy),

26)  samochód osobowy marki (...) o numerze rejestracyjnym (...), rok produkcji 2004, o wartości 13.000 zł (trzynaście tysięcy),

27)  nawigacja (...) o wartości 50 zł (pięćdziesiąt),

28)  meble kuchenne o wartości 300 zł (trzysta),

29)  2 komody dębowe o wartości 600 zł (sześćset),

30)  telewizor marki (...) o wartości 275 zł (dwieście siedemdziesiąt pięć),

31)  pralka automatyczna o wartości 150 zł (sto pięćdziesiąt),

32)  lodówka marki (...) o wartości 150 zł (sto pięćdziesiąt),

33)  mikrofalówka o wartości 30 zł (trzydzieści),

34)  2 sofy o wartości 2.000 zł (dwa tysiące),

35)  zestaw mebli sypialnianych o wartości 400 zł (czterysta),

36)  meble ogrodowe o wartości 2.000 zł (dwa tysiące),

37)  szlifierka kątowa o wartości 100 zł (sto),

38)  rower o wartości 200 zł (dwieście),

39)  kuchenka gazowa o wartości 75 zł (siedemdziesiąt pięć),

40)  kosiarka spalinowa o wartości 100 zł (sto),

41)  kosiarka elektryczna o wartości 50 zł (pięćdziesiąt),

42)  szlifierka do drewna o wartości 100 zł (sto),

43)  piła krajzega o wartości 150 zł (sto pięćdziesiąt),

44)  2 wiertarki o wartości 180 zł (sto osiemdziesiąt),

45)  kosiarka do żywopłotu o wartości 100 zł (sto),

46)  zestaw narzędzi o wartości 100 zł (sto).

( dowód: bezsporne; kserokopia dowodu rejestracyjnego k. 72 zeznania świadków: A. C. (1) k. 205, E. K. k. 206, E. M. k. 206-206v, częściowo zeznania świadka H. R. k. 212v-213, częściowo zeznania świadka J. R. k. 213-214, częściowo przesłuchanie wnioskodawcy k. 168v-169, 294, przesłuchanie uczestniczki k. 169-169v, 294-294v)

W dniu 20 grudnia 2012 r. strony zaciągnęły na zakup samochodu pożyczkę w (...) S.A. z siedzibą w W. w łącznej kwocie 15.000 zł, która miała być spłacana w 48 miesięcznych ratach wraz opłatami i odsetkami. Ostatnia rata była płatna w dniu 01 stycznia 2017 r.

( dowód: umowa pożyczki k. 75-77, harmonogram k.78, przesłuchanie uczestniczki k. 169-169v, 294-294v)

W dniu 30 grudnia 2013 r. wnioskodawczyni zaciągnęła na cele mieszkaniowe pożyczkę w kwocie 5.000 zł z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z oprocentowaniem 3% w stosunku rocznym w 25 miesięcznych ratach.

( dowód: umowa k. 79-79v, przesłuchanie uczestniczki k. 169-169v, 294-294v)

Postanowieniem z dnia 07 grudnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Bartoszycach w sprawie III Nsm 316/15 ograniczył wnioskodawcy władzę rodzicielską nad małoletnimi dziećmi i ustalił pomiędzy nimi kontakty.

( dowód: postanowienie k. 71; dokumenty z akt: III Nsm 316/15 tut. Sądu: wniosku k. 2-3, zaświadczenia k. 5, odpowiedzi na wniosek k. 13-15, sprawozdania k. 24-25, protokołu k. 26-27, postanowienia k. 28, zarządzenia k. 29)

Postanowieniem z dnia 09 lutego 2017 r. Sąd Rejonowy w Działdowie w sprawie I Ns 11/17 stwierdził, że spadek po A. C. na podstawie ustawy nabyli: żona A. C. (1) oraz córki E. M., B. R. i E. K. po 1/4 części.

( dowód: z akt I Ns 11/17 SR w Działdowie: postanowienia k. 27, zarządzenia k.29)

Po rozwiązaniu małżeństwa, wnioskodawczyni poniosła nakłady z majątku osobistego na majątek wspólny w łącznej kwocie 9.477,68 zł, na którą składały się: kwota 7.432,68 zł z tytułu spłaty pożyczki zaciągniętej przez obie strony na zakup samochodu, kwota 1.545 zł z tytułu spłaty pożyczki na remont i modernizację mieszkania, kwota 350 zł z tytułem podatku od nieruchomości, kwota 150 zł tytułem opłaty za usługi kominiarskie.

( dowód: decyzja k. 73-74, potwierdzenia spłaty k. 186-204, zaświadczenie k. 280, 288, decyzje k. 281-282, potwierdzenie przelewu k. 283, dowody wpłaty k. 284, przesłuchanie uczestniczki k. 169-169v, 294-294v)

Aktualna wartość zabudowanej nieruchomości położonej w B. przy ul. (...) wynosi 278.00 zł. Udział stron w tej nieruchomości wart jest 139.000 zł. Nieruchomość nie jest obciążona hipoteką.

( dowód: odpis z Kw k. 10-10v, opinia biegłego k. k. 231-258)

Wnioskodawca od 05 września 2007 r. zatrudniony jest w (...) Sp. z o.o. z siedzibą w O. Zakładzie Produkcyjnym w B. na stanowisku (...) na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy z miesięcznym wynagrodzeniem ok. 2.200 zł netto. Zamieszkuje wraz z partnerką oraz jej dzieckiem na stancji w G.. Uiszcza alimenty na dwójkę dzieci w łącznej kwocie 1.000 zł miesięcznie. Finansowo pomagają mu rodzice.

( dowód: dokumentacja medyczna k. 16-17, 19-23, zaświadczenie k. 18, przesłuchanie wnioskodawcy k. 168v-169, 294)

Uczestniczka razem z dwójką dzieci zamieszkuje w mieszkaniu wchodzącym w skład majątku wspólnego i ponosi koszty jego utrzymania. Zatrudniona jest w Szpitalu (...) w B. jako (...). Miesięcznie otrzymuje wynagrodzenie w kwocie 2.800 zł, z którego potrącane są raty pożyczki zaciągniętej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Od uczestnika otrzymuje alimenty na dzieci w łącznej kwocie 1.000 zł. Otrzymuje także świadczenie wychowawcze w kwocie 500 zł na jedno dziecko. Córka M. choruje na (...), przyjmuje 1 tabletkę E. dziennie. Koszt tego leku to 5,64 zł za opakowanie 50 tabletek. Pozostaje ona pod opieką endokrynologa. Syn stron korzysta z prywatnej pomocy psychiatrycznej w O..

( dowód: zaświadczenie k. 280, 285-287, faktury k. 289-292, przesłuchanie uczestniczki k. 169-169v, 294-294v)

Sąd zważył, co następuje:

Podstawę dokonanych w sprawie ustaleń faktycznych stanowiły dokumenty złożone przez strony, a także dokumenty znajdujące się w aktach VI RC 12/15 Sądu Okręgowego w Olsztynie, III Nsm 316/15 tut. Sądu i I Ns 11/17 Sądu Rejonowego w Działdowie, których wiarygodności w toku postępowania nie kwestionowano.

Sąd w całości dał wiarę zeznaniom świadków: A. C. (1) (k. 205), E. K. (k. 206), E. M. (k. 206-206v) oraz uczestniczce przesłuchanej w charakterze strony (k. 169-169v, 294-294v), gdyż były one logiczne, spójne i korespondowały z pozostałym materiałem dowodowym w sprawie.

Zeznania świadków H. R. (k. 212v-213), J. R. (k. 213-214) i wnioskodawcy (k. 168v-169, 294) Sąd uznał za niewiarygodne jedynie w zakresie, w jakim kwestionowali przynależność składników w postaci różnego rodzaju narzędzi i roweru do majątku wspólnego. W ocenie Sądu ruchomości te weszły do majątku wspólnego. Nie było podstaw do przyjęcia, że zostały one darowane jedynie wnioskodawcy, skoro strony były małżeństwem i oboje z tych przedmiotów korzystali.

Sąd w całości podzielił opinię biegłego z zakresu szacowania nieruchomości W. H. (k. 231-258), gdyż była ona jasna, pełna, zaś wnioski w niej zawarte nie były kwestionowane przez żadną ze stron.

Zgodnie z art. 567 § 1 k.p.c. w postępowaniu o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami sąd rozstrzyga także o żądaniu ustalenia nierównych udziałów małżonków w majątku wspólnym oraz o tym, jakie wydatki, nakłady i inne świadczenia z majątku wspólnego na rzecz majątku osobistego lub odwrotnie podlegają zwrotowi. Stosownie natomiast do treści §3 w/w przepisu do postępowania o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami, a zwłaszcza do odrębnego postępowania w sprawach wymienionych w paragrafie pierwszym stosuje się odpowiednio przepisy o dziale spadku. Z kolei przepisy o dziale spadku przewidują, iż odpowiednio należy stosować przepisy dotyczące zniesienia współwłasności (art. 688 k.p.c.). Art. 623 k.p.c. stanowi, że jeżeli brak jest podstaw do zgodnego sposobu zniesienia współwłasności, a zachodzą warunki do dokonania podziału w naturze, sąd dokonuje tego podziału na części odpowiadające wartością udziałom współwłaścicieli z uwzględnieniem wszelkich okoliczności zgodnie z interesem społeczno – gospodarczym. Różnice wartości wyrównuje się przez dopłaty pieniężne.

Jednym z zasadniczych obowiązków Sądu w niniejszym postępowaniu było ustalenie składu majątku wspólnego małżonków (art. 684 k.p.c. w zw. z art. 567 § 3 k.p.c.), zaś punktem wyjścia do poczynienia tych ustaleń są przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Wskazać wobec tego należy, iż w myśl art. 31 § 1 k.r.o. z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny).

Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 43 § 1 k.r.o. oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym.

Strony w trakcie trwania małżeństwa nabyły udział wynoszący 1/2 w prawie własności zabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę gruntu oznaczoną numerem ewidencyjnym (...) o powierzchni 0,0527 ha, położonej w B. przy ul. (...) (poprzednio ul. (...)), dla której Sąd Rejonowy w Bartoszycach prowadzi księgę wieczystą (...). Wartość całej nieruchomości ustalona została w oparciu o niekwestionowaną opinię biegłego z zakresu szacowania nieruchomości na kwotę 278.00 zł, a zatem udział stron wynosi 139.000 zł.

Strony zgromadziły również ruchomości, których wartość została przez nich zgodnie ustalona na rozprawie w dniu 18 czerwca 2018 r. (k. 293v).

Sąd przyjął również, że w skład majątku wspólnego wchodzi wierzytelność w kwocie 35.000 zł wobec A. C. (1) i spadkobierców A. C. z tytułu nakładów poniesionych przez wnioskodawcę i uczestniczkę na nieruchomość położoną w B. przy ul. (...) w okresie trwania ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej stron.

W oparciu o opinię biegłego z zakresu szacowania nieruchomości Sąd ustalił, że w wyniku remontów przeprowadzonych przez strony w trakcie trwania małżeństwa wartość całej nieruchomości wzrosła o 70.000 zł. Oznacza to, że o 35.000 zł wzrosła wartość udziału stron w nieruchomości i o taką samą kwotę wzrostowi uległ udział rodziców uczestniczki w tej nieruchomości.

W związku ze zgodnym stanowiskiem stron, w wyniku dokonanego podziału majątku wspólnego, Sąd przyznał na rzecz uczestniczki udział w nieruchomości oraz ruchomości, o które wnosiła na rozprawie w dniu 18 czerwca 2018 r. W ocenie Sądu zasadnym było również przyznanie jej wierzytelności w wysokości 35.000 zł z tytułu poniesionych nakładów z majątku wspólnego na nieruchomość, gdyż zamieszkuje na jej terenie, należy do kręgu spadkobierców A. C. a ewentualnych rozliczeń może dokonać w terminie uzgodnionym z pozostałymi spadkobiercami, którzy są członkami jej najbliższej rodziny. Łączna wartość przyznanych jej składników majątkowych wyniosła 190.480 zł.

Wnioskodawcy zostały natomiast przyznane ruchomości o łącznej wartości 16.630 zł (punkt I postanowienia).

Zgodnie z art. 45 § 1 zd. 2 k.r.o., każdy z małżonków może żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczynił ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny.

Sąd ustalił zatem, że uczestniczka zgodnie z jej wnioskiem poniosła nakłady z majątku osobistego na majątek wspólny w łącznej kwocie 9.477,68 (punkt II postanowienia).

Łączna wartość majątku wspólnego wyniosła 207.110 zł. Udział każdego z małżonków to 103.555 zł. W wyniku dokonanego podziału wnioskodawca otrzymał składniki majątkowe o wartości 16.630 zł. Należna mu spłata wyniosła zatem 86.925 zł, od której należało odjąć połowę z kwoty 9.477,68 zł stanowiącej nakład uczestniczki podlegający rozliczeniu w niniejszym postępowaniu (9.477,68 zł : 2 = 4.738,84 zł). Spłata wnioskodawcy wyniosła ostatecznie 82.186,16 zł (86.925 zł - 4.738,84 zł) – punkt III postanowienia.

Sąd na podstawie art. 212 § 3 k.c. określił termin należnej spłaty na okres 6 miesięcy, uznając, iż jest to wystarczający termin na uregulowanie należności wobec wnioskodawcy.

W ocenie Sądu nie było podstaw do uwzględnienia wniosku uczestniczki o rozłożenie należnej spłaty na raty.

Wnioskodawca osiąga niższe dochody niż uczestniczka, z których terminowo płaci alimenty na rzecz wspólnych dzieci. Mieszka na stancji w innym mieście niż pracuje. Nie posiada środków finansowych, żeby dokonać zakupu mieszkania.

Sąd nie znalazł podstaw do tego, aby wnioskodawca „kredytował” uczestniczkę otrzymując spłatę w miesięcznych ratach po 500-600 zł.

Uczestniczka w wyniku dokonanego podziału otrzymała udział 1/2 w nieruchomości, w której posiada także dodatkowy udział wynikający z dziedziczenia po ojcu. Nieruchomość ta nie jest obciążona hipoteką. Uczestniczka aktualnie poza zaciągniętą pożyczką w zakładzie pracy nie posiada żadnych zobowiązań kredytowych. Ma zatem możliwość choćby zaciągnięcia kredytu hipotecznego, gdyż nieruchomość ta stanowi jej własność oraz członków jej najbliższej rodziny. W tej sytuacji, skoro nie jest w stanie jednorazowo zgromadzić kwoty niezbędnej do spłaty wnioskodawcy, raty w wysokości 500-600 zł może spłacać bankowi. Nieuzasadnionym byłoby, gdyby wnioskodawca na spłatę miał oczekiwać przez okres 9-10 lat.

Odnosząc się do sytuacji majątkowej uczestniczki podkreślenia wymaga, że osiąga stałe dochody, ma uregulowaną sytuację finansową. Choroba dzieci na obecnym etapie ich rozpoznania nie wymaga aktualnie większych wydatków, co wynika z przedłożonych dokumentów i przesłuchania uczestniczki. Wnioskodawca partycypuje również w tych kosztach, bo regularnie płaci alimenty. Ewentualne dodatkowe wydatki z tego tytułu nie wpływają, w ocenie Sądu na możliwość dokonania spłaty na rzecz wnioskodawcy, biorąc pod uwagę wyżej wymienione okoliczności.

Wobec braku podstaw do odstąpienia od zasady przewidzianej w art. 520 § 1 k.p.c., Sąd o kosztach postępowania rozstrzygnął jak w punkcie V postanowienia.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Dominika Ołdakowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Bartoszycach
Osoba, która wytworzyła informację:  SSR Monika Juszczyszyn
Data wytworzenia informacji: