Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

V GC 124/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Olsztynie z 2018-03-13

Sygn. akt V GC 124/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 13 marca 2018 r.

Sąd Okręgowy w Olsztynie V Wydział Gospodarczy

w składzie:

Przewodniczący:

SSO Wiesław Kasprzyk

Protokolant:

st. sekr. sąd. Marzena Lewicka

po rozpoznaniu w dniu 2 marca 2018 r. sprawy z powództwa

Bank (...) Spółka Akcyjna w W.

przeciwko A. K. (1)

A. K. (2)

o zapłatę

1.  w sprawie V GC 124/16 zasądza od pozwanych A. K. (2) i A. K. (1) solidarnie na rzecz powoda kwotę 2 030 479 , 50 ( dwa miliony trzydzieści tysięcy czterysta siedemdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt groszy) z odsetkami od kwoty 1 930 801 zł 24 gr od dnia 2 marca 2016 r. naliczanymi wg zmiennej stopy procentowej w wysokości 1,5 stopy procentowej ustalonej w oparciu o stopę referencyjną WIBOR 3M , powiększonej o marżę banku w wysokości 4 p.p w stosunku rocznym do dnia zapłaty.

2.  zasądza od pozwanych solidarnie na rzecz powoda kwotę 15 417 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

3.  w sprawie V GC 139/16 zasądza od pozwanych A. K. (2) i A. K. (1) solidarnie na rzecz powoda kwotę 341 333,17 ( trzysta czterdzieści jeden tysięcy trzysta trzydzieści trzy złote siedemnaście groszy) wraz z odsetkami od kwoty 329 972 zł od dnia 22 marca 2016 r. naliczanymi wg zmiennej stopy procentowej w wysokości 1,5 stopy redyskontowej weksli przyjmowanych od banków do redyskonta przez Narodowy Bank Polski w stosunku rocznym do dnia zapłaty

4.  zasądza od pozwanych solidarnie na rzecz powoda kwotę 15 417 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

sędzia

Wiesław Kasprzyk

Sygn. akt . V GC 124 / 16

V GC 139/16

UZASADNIENIE

Powód – Bank (...) SA w W. wniósł o zasądzenie od pozwanych A. K. (2) i A. K. (1) solidarnie kwoty 2 030 479 zł 50 gr wraz z odsetkami liczonymi od kwoty 193 0801 zł 24 grosze od dnia 02.03.2016 roku do dnia zapłaty naliczanymi według zmiennej stopy% wysokości 1,5 stopy% ustalonej w oparciu o stopę referencyjną WIBOR 3M , powiększonej o marżę banku wysokości 4 p.p w stosunku rocznym wraz z kosztami procesu w tym kosztami zastępstwa procesowego.

W uzasadnieniu powód wskazał, że dnia 13.10.2008 roku zawarł z pozwanym A. K. (2) umowę kredytu w rachunku bieżącym zabezpieczony hipoteką. Następnie umowa ta została aneksowana. W Aneksie nr (...) kredytobiorca zobowiązał się do całkowitej spłaty kredytu do 30.04.2018 roku. Pismem z dnia 30.11.2015 roku w związku z brakiem wpłaty wskazanej kwoty powód wypowiedział umowę kredytu.

Dnia 20.04.2016 roku Sąd Okręgowy w Olsztynie wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym.

W Sprzeciwie od tegoż nakazu pozwani wnieśli o oddalenie powództwa w całości podnosząc, że w ich ocenie żądanie strony powodowej jest sprzeczne z normą art. 5 k.c. Podnieśli, że w chwili wypowiedzenia przedmiotowej umowy wymagana kwota kredytu wynosiła 175 801 zł 24 grosze a niewymagalna 1 755 000. Kredyt został udzielony do dnia 30.04.2018 roku. W takiej sytuacji zdaniem pozwanych powód winien zbadać jakie są powody niespłacania kredytu czy wynikają one z trwałych bądź przejściowych trudności oraz czy istnieje zagrożenie w spłacie kredytu.

Postępowanie w tym przedmiocie oznaczone zostało sygn. VGC 124/16.

Powód wniósł także o zasadzenie solidarnie od pozwanych kwoty 341 zł 333 zł wraz z odsetkami od kwoty 329 972 zł od dnia 22 marca 2016 r. W uzasadnieniu powód wskazał , że strony łączyła umowa kredytowa która nie była wykonywana przez pozwanych i w rezultacie została wypowiedziana.

Pozwani wnosząc o oddalenie powództwa także wskazali ze ich zdaniem żądanie powoda jest sprzeczne z treścią art. 5 kc , nie odnosząc się merytorycznie do zadania pozwu.

Postępowanie w tej sprawie otrzymało sygn.. V GC 139/16

Sąd ustalił co następuje:

1.  Dnia 13.10.2008 roku strony zawarły umowę kredytu w rachunku bieżącym zł zabezpieczonego hipoteką.

dowód

umowa kredytowa (...)

Dnia 18.11.2011 roku zawarto aneks do niniejszej umowy na podstawie, którego zwiększono kwotę kredytu do kwoty 1 000 000 zł. Jednocześnie wydłużono okres funkcjonowania transakcji do dnia 30.09.2016 roku.

dowód

aneks nr (...) k. 82 – 84

Dnia 16.10.2012 roku zawarto aneks nr (...) do niniejszej umowy na podstawie, którego A. K. (2) poddał się egzekucji zapłaty prowadzonej według przepisów k.p.c. na podstawie wystawionego przez bank tytułu egzekucyjnego do kwoty 1 500 000 zł.

dowód

aneks nr (...) k. 185

Dnia 31.05.2013 roku strony zawarły aneks nr (...) do umowy kredytowej na podstawie, którego kwota kredytu uległa zwiększeniu do kwoty 2 000 000 zł.

dowód

aneks nr (...) k. 86- 90.

Dnia 31.05.2013 roku zawarta została umowa o przystąpieniu do długu między A. K. (1) ma powodowym bankiem.

dowód

umowa o przystąpieniu do długu k. 90-92

W dniu 28.11.2014 roku zawarto aneks nr (...) do umowy kredytu. § 2 aneksu w którym strony zgodnie ustaliły, że po uwzględnieniu dokonanych spłat kwota kredytu/dzień zawarcia aneksu wynosi 1935000 zł. Kredytobiorca zobowiązał się dokonać całkowitej spłaty kredytu dniu 30.04.2018 roku następujący sposób:

- dniu 27.02.2015 roku w kwocie 60 000 zł do kwoty 1875000 zł

- w okresie od 31.03.2015 roku w miesięcznych ratach w kwotach po 15 000 zł płatnych do ostatniego dnia każdego miesiąca.

- w dniu 30.04.2018 roku kwocie 1 320 000 zł do kwoty 0 zł

dowód

aneks nr (...) k. 93-95

Dnia 30.11.2015 roku powodowy bank dokonał wypowiedzenia umowy kredytu

dowód

wypowiedzenie umowy kredytu k. 97 298

Kwota niespłaconego kredytu wraz z odsetkami i niespłaconymi prowizjami wyniosła 2 030 479 zł 50 gr.

dowód

wyciąg z ksiąg banków k. 7 -8.

2.  Dnia 29 września 2006 roku strony zawarły umowę kredytu na utworzenie lub urządzenie gospodarstwa rolnego na gruntach własnych lub dzierżawionych przez kredytobiorcę. Do dyspozycji kredytobiorców postawiono kwotę 658 972 zł.

dowód

umowa kredytowa k. 31-36

Dnia 25.07.2009 roku zawarto aneks nr (...) do umowy kredytowej, w którym zmieniono zasady oprocentowania tego kredytu.

dowód

aneks nr (...) k. 39

Dnia 11.02.2016 roku powód wypowiedział umowę kredytową.

dowód

wypowiedzenie umowy kredytu k. 41.

Niespłacony przez pozwanych kredyt wraz z odsetkami zamknął się kwotą 341 333 zł 17 gr

dowód

wyciąg z ksiąg banków karty 10-12

Sąd zważył co następuje:

Żądanie powoda z obu umów kredytowych dochodzone w postępowaniach o sygnaturach GC 124/16 i 139/16 jest to uzasadnione. W niniejszych sprawach nie budzi wątpliwości, że strony łączyny umowy kredytowe , na powyższe okoliczności bowiem powód przedstawił teksty obu umów oraz zawartych do nich aneksów. Z powyższych dokumentów jaki z wyciągu z ksiąg bankowych wynika wielkość zadłużenia pozwanych. Dodać należy, że pozwani merytorycznie nie odnieśli się to przedstawionych przez powoda dokumentów wykazujących wielkość zadłużenia. Nie zawnioskowali też żadnych dowodów w których by te okoliczności były kwestionowane. Jednocześnie nie można podzielić poglądu pozwanych na żądanie powoda zwrotu udzielonych kwot kredytowych jest niezgodne z zasadami współżycia społecznego określonych w artykule 5 k.c. Powód jest przedsiębiorcą i w ramach swojej działalności gospodarczej zawarł z pozwanymi umowę kredytową a w niniejszym postępowaniu dochodził należności z tej umowy. Sąd nie dostrzega w postępowaniu powoda żadnych zachowań, które mogłyby być sprzeczne z zasadami współżycia społecznego , także pozwani nie wskazali jakie to zasady zostały naruszone przez powoda. Uznając zatem roszczenia powoda za uzasadnione sąd na podstawie artykułu 69 ustawy Prawo bankowe oraz 481 Kodeksu Cywilnego orzekł jak sentencji.

O kosztach procesu orzeczono stosowne do treści art. 98 k.p.c..

Sędzia

Wiesław Kasprzyk

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Kuciejewska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Olsztynie
Osoba, która wytworzyła informację:  Wiesław Kasprzyk
Data wytworzenia informacji: