Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 286/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Olsztynie z 2013-10-31

Sygn. akt: I C 286/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 31 października 2013 r.

Sąd Okręgowy w Olsztynie I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSO Beata Grzybek

Protokolant:

sekr. sąd. Dagmara Napieraj

po rozpoznaniu w dniu 31 października 2013 r. w Olsztynie

sprawy z powództwa (...)z siedzibą w W.

przeciwko A. W.

o zapłatę

I.  zasądza od pozwanej A. W.na rzecz powoda (...) z siedzibą w W.kwotę 88.238,39 zł (osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście trzydzieści osiem złotych 39/100), z tym że od kwoty 60.001,65 zł (sześćdziesiąt tysięcy jeden złotych 65/100) z odsetkami umownymi w wysokości czterokrotności stopy lombardowej NBP od dnia 10 stycznia 2013 roku do dnia zapłaty, zaś od kwoty 28.236,74 zł (dwadzieścia osiem tysięcy dwieście trzydzieści sześć złotych 74/100) z ustawowymi odsetkami od dnia 10 stycznia 2013 roku do dnia zapłaty,

II.  zasądza od pozwanej na rzecz powoda kwotę 4.720 zł tytułem kosztów procesu, w tym 3.600 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego,

III.  nakazuje ściągnąć od pozwanej na rzecz Skarbu Państwa Sądu Okręgowego w Olsztynie kwotę 3.309 zł tytułem brakującej opłaty od pozwu.

Sygn. Akt I C 286/13

UZASADNIENIE

Powód (...) z siedzibą w W. wniósł o wydanie nakazu zapłaty, zobowiązującego pozwaną A. W.do zapłaty kwoty 88.238,39 zł wraz z odsetkami umownymi od kwoty 60.001,65 zł w wysokości 4-krotności stopy lombardowej NBP od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz odsetkami ustawowymi od kwoty 19.152,65 zł i 9.084,09 zł od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz kosztami procesu, w tym kosztami zastępstwa procesowego.

W uzasadnieniu wskazał m.in., że na mocy umowy cesji wierzytelności z dnia 22-09-2008 r. (...) Bank (...) S.A. z siedzibą w W. nabył wierzytelność dochodzoną pozwem, a przysługującą temu Bankowi wobec pozwanej z tytułu umowy o kredyt gotówkowy nr (...). Na kwotę dochodzoną pozwem składa się kapitał niespłacony w wysokości 60.001,65 zł , oraz skapitalizowane odsetki na dzień 31 maja 2012 r. i dalsze odsetki za okres od 1 czerwca 2012 r. Powód zawiadomił pozwaną o przelewie wierzytelności, a następnie wezwał od zapłaty uprzedzając o tym , że skieruje sprawę do Sądu w razie braku zapłaty . Pozwana nie zapłaciła żądanej kwoty.

W dniu 30-01-2013r. wydano nakaz zapłaty uwzględniający powództwo w całości. (k. 4)

W zarzutach od tego nakazu pozwana A. W. wniosła o odrzucenie pozwu i obciążenie powoda kosztami procesu. (k. 6)

Uzasadniając podała, że umowa gotówkowa z (...) Bank (...) S.A. była już przedmiotem postępowania sądowego i egzekucji komorniczej, zaś ponowny pozew generuje tylko dodatkowe koszty.

Sąd ustalił, co następuje:

W dniu 7 września 2008r. pozwana złożyła w (...) Banku (...) S.A. w W. Oddział w O. wniosek o udzielenie jej kredytu konsumpcyjnego w wysokości 80.000zł.

( dowód : wniosek o udzielenie kredytu k. 74-75)

Dnia 22 września 2008 r. pozwana A. W. zawarła z (...) Bankiem (...) S.A. umowę na kredyt gotówkowy w kwocie 80.000 zł z terminem spłaty do 17 września 2014 r.

( dowód : umowa kredytowa k. 72-73)

Pismem z dnia 5 kwietnia 2011 r. Bank wypowiedział umowę kredytu i wezwał pozwaną do zapłaty kwoty 8.74,21 zł stanowiącej wymagalną na ten dzień kwotę zadłużenia, jednocześnie informując, że po upływie okresu wypowiedzenia, konieczna będzie zapłata pozostałej kwoty kredytu, w razie natomiast zapłaty tej kwoty, nastąpi cofnięcie wypowiedzenia umowy kredytu.

( dowód : wypowiedzenie umowy kredytowej k.25 - 27, )

W dniu 12 kwietnia 2012 r. (...) Banku (...) S.A. wystawił bankowy tytuł egzekucyjny Nr (...) na kwotę 60001,65 zł tytułem należności głównej plus kwotę 17.211,25 zł tytułem odsetek umownych. Postanowieniem z dnia 20 kwietnia 2012r. Sygn. akt X Co 1870/12 Sąd Rejonowy w Olsztynie nadał w/w tytułowi klauzulę wykonalności.

Wnioskiem z dnia 11 maja 2012r. Bank złożył do Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

( dowód : bankowy tytuł egzekucyjny k. 28-29, postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności k. 30-31, wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego k. 32-33)

Na postawie umowy z dnia 1 sierpnia 2012r. zawartej pomiędzy powodem, a Bankiem , tenże dokonał przelewu na niego wierzytelności wynikającej z umowy zawartej z pozwaną. Otrzymał za to ustaloną cenę.

Pierwotny wierzyciel Bank poinformował pozwaną o dokonanym przelewie w pismem z dnia 12 września 2012r.

W dniu 2 października 2012r. powód wezwał pozwaną do zapłaty przelanej wierzytelności.

( dowód : umowa przelewu wierzytelności k. 76-77, pismo zawiadamiające pozwaną o przelewie k. 80, wezwanie pozwanej przez powoda do zapłaty k. 79, informacja o zapłacie ceny sprzedaży wierzytelności k. 68)

Sąd Okręgowy zważył:

Roszczenie powoda jest zasadne.

Zgodnie z 509 § 1 k.c. wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania. § 2 tegoż przepisu stanowi, że wraz z wierzytelnością na nabywcę przechodzą wszelkie związane z nią prawa, a w szczególności roszczenie o zaległe odsetki.

Przedmiotem wierzytelności może być co do zasady wierzytelność istniejąca, którą cedent może swobodnie dysponować. Ponadto wierzytelność ta powinna być w sposób dostateczny zindywidualizowana, choćby przez wyraźne oznaczenie stosunku zobowiązaniowego, z którego ta wierzytelność wynika ( por wyrok SN z dni 5 listopada 1999r. III CKN 423/98 OSN 2000/5/92).

W realiach niniejszej sprawy w dacie przelewu wierzytelności tj. w dniu 1 sierpnia 2012r. wierzytelność (...) Banku (...) S.A. w stosunku do pozwanej była wierzytelnością istniejącą i nieprzedawnioną.

Wprawdzie pozwana nie precyzuje w sprzeciwie, przedmiotem jakiego postępowania sądowego i egzekucyjnego było roszczenie wynikające z w/w umowy kredytowej, ale z dowodów zaoferowanych przez stronę powodową i niezaprzeczonych przez pozwaną wynika, że postępowanie sądowe dotyczyło nadania bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności na podstawie której pierwotny wierzyciel złożył wniosek do Komornika Sądowego o wszczęcie egzekucji. Postępowanie sądowe o nadanie klauzuli wykonalności i orzeczenie, które w nim zapadło, dotyczyło różnych stron wierzycieli, pomimo tożsamości dłużnika i wierzytelności. Dodatkowo zauważyć należy, że klauzula wykonalności nadana została bankowemu tytułowi egzekucyjnemu, na podstawie którego powód nie może prowadzić postępowania egzekucyjnego. Dlatego też zarzut podniesiony w tym zakresie przez pozwaną należy uznać za chybiony.

Fakt postępowania sądowego w tym wypadku w celu nadania bankowemu tytułowi egzekucyjnego klauzuli wykonalności i wszczęcia na jego podstawie egzekucji przez poprzednika powoda, nie stanowi przeszkody do dochodzenia wierzytelności przez niego w niniejszym postępowaniu sądowym , w takim zakresie w jakim ona istnieje.

Wskazać też należy że zgodnie z art. 513 § 1 k.c. dłużnikowi przysługują przeciwko nabywcy wierzytelności wszelkie zarzuty, które miał przeciwko zbywcy wierzytelności z chwilą powzięcia wiadomości o przelewie.

Pierwotny wierzyciel Bank poinformował pozwaną o dokonanym przelewie w pismem z dnia Pierwotny wierzyciel Bank poinformował pozwaną o dokonanym przelewie w pismem z dnia 12 września 2012 r., a w dniu 2 października 2012 r. wezwał pozwaną do zapłaty. Pozwana nie podnosiła ani w stosunku do zbywcy ani do nabywcy zarzutu spełnienie świadczenia wynikającego z przedmiotowej umowy kredytowej.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak pkt I wyroku.

O kosztach postępowania orzeczono po myśli art. 98 k.p.c., zgodnie z zasadą odpowiedzialności za wynik procesu. Na kwotę tę składa się jedna ¼ należnej opłaty od wskazanej wartości sporu w kwocie 1.103 zł i wynagrodzenie adwokata w kwocie 3.600,-zł ( § 6 pkt 6 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002r w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez adwokata ustanowionego z urzędu ( Dz. U. Nr 163 poz. 1348 ze zm.) oraz opłata od pełnomocnictwa w wysokości 17 zł.

O obciążeniu pozwanej kosztami sądowym, których powódka nie miała obowiązku uiścić ( ¾ opłaty od pozwu ) orzeczono na podstawie art. 113 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 90 poz. 594 ze zm.).

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Maria Strzelecka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Olsztynie
Osoba, która wytworzyła informację:  Beata Grzybek
Data wytworzenia informacji: