Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 427/18 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Łomży z 2018-12-03

Sygn. akt I C 427/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 3 grudnia 2018r.

SĄD OKRĘGOWY w ŁOMŻY w WYDZIALE I CYWILNYM,

w składzie:

PRZEWODNICZĄCY: ANDRZEJ KORDOWSKI

PROTOKOLANT: EWA MICIURA

po rozpoznaniu w dniu 19 listopada 2018r. w Łomży

na rozprawie,

sprawy z powództwa G. J.

przeciwko Wspólnocie Mieszkaniowej (...) w Ł.

o uchylenie uchwały

powództwo oddala.

Sygn. akt I C 427/18

UZASADNIENIE

Powódka G. J. w pozwie skierowanym przeciwko Wspólnocie Mieszkaniowej (...) w Ł., wskazując jako podstawę art. 25 ustawy z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali wniosła o:

1.  uchylenie uchwały Nr (...)właścicieli lokali w nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej (...) w Ł. z dnia 1.03.2018. roku w sprawie przyjęcia planu gospodarczego na rok 2018 oraz zatwierdzenia wysokości miesięcznych zaliczek w części dotyczącej zwolnienia Miejskiej (...) w Ł. z obowiązku uczestniczenia (stosownie do posiadanego udziału) w kosztach ubezpieczenia nieruchomości wspólnej; czyli o uchylenie lub unieważnienie słów „Biblioteka we własnym zakresie” zapisanych w punkcie 3 tabeli zatytułowanej „I. Koszty zarządu nieruchomością wspólną:” znajdującej się w planie gospodarczym (będącym załącznikiem do uchwały (...)).

2.  zabezpieczenie powództwa poprzez wstrzymanie wykonania zaskarżonej części uchwały do czasu zakończenia postępowania,

3.  zasądzenie na rzecz powoda kosztów niniejszego procesu według norm przepisanych.

W uzasadnieniu pozwu powódka G. J. wskazała, że jako właściciel wyodrębnionego lokalu mieszkalnego numer (...) położonego w budynku Nr (...) przy ulicy (...) w Ł. należy do Wspólnoty Mieszkaniowej (...) w Ł., którą tworzą właściciele osiemnastu wyodrębnionych lokali mieszkalnych i Miejska (...) w Ł. (zwana dalej Biblioteką lub (...)) jako właściciel lokalu użytkowego. Z własnością każdego lokalu związany jest udział w nieruchomości wspólnej, który dla powoda wynosi 0, (...), a dla Biblioteki - 0,257. Przy piśmie z 10 maja 2018 roku, doręczonym w piątek 25 maja, powódka odebrała protokół zebrania ogółu właścicieli lokali z 1 marca 2018 roku i plan gospodarczy stanowiący załącznik do uchwały Nr 3/2018 Wspólnoty z dnia 1 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia planu gospodarczego na rok 2018 oraz zatwierdzenia wysokości miesięcznych zaliczek (pismo, protokół, plan gospodarczy i uchwała dołączono do pozwu jako trzy dowody - załączniki nr 1, 2 i 4). Z protokołu zebrania (strona 7) wynika, że uchwała Nr (...)została podjęta w drodze indywidualnego zbierania głosów, dlatego termin jej zaskarżenia (sześciotygodniowy) należy liczyć od dnia pisemnego powiadomienia o jej treści, co w odniesieniu do planu gospodarczego nastąpiło 25 maja 2018r.

Powódka wskazała, że nie zgadza się z częścią uchwały Nr 3/2018, tj. z fragmentem planu gospodarczego, i zarzuca mu naruszenie prawa oraz interesu powoda, a w konsekwencji - zasad prawidłowego zarządu nieruchomością wspólną. W zaskarżonym fragmencie planu Biblioteka została zwolniona z obowiązku ponoszenia przypadającej na nią (stosownie do posiadanego udziału w nieruchomości wspólnej) części kosztów ubezpieczenia nieruchomości wspólnej. Powódka wskazała, iż zwolnienie Biblioteki z obowiązku ponoszenia wydatków oznacza konieczność obciążenia pozostałych właścicieli kwotą niezapłaconą przez (...), co wiąże się z dodatkowymi wydatkami tych właścicieli przekraczającymi kwoty wynikające z ich udziału w nieruchomości wspólnej, co oznacza naruszenie ich interesów, w tym interesu powoda oraz naruszenie zasad prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną.

Pozwana wniosła o oddalenie powództwa w całości, gdyż nie zostały spełnione w całości żadne przesłanki art. 25 ustawy o własności lokali uzasadniające uchylenie uchwały oraz o zasądzenie na koszt pozwanego kosztów niniejszego procesu.

Pozwana podniosła że procedura uchwalenia uchwały nr 3/2018 miała miejsce w trybie mieszanym. Treść uchwały została zmodyfikowana na walnym zebraniu właścicieli w dniu 1 marca 2018 r. na wniosek obecnej na zebraniu pani K. D. Miejskiej (...). Nadto pozwana podała, iż polisa została opłacona w roku 2017 natomiast polisa objęta planem gospodarczym wskazanym w pozwie zakupiona będzie w grudniu 2018 roku i jej wartość zostanie pomniejszona o udział biblioteki. Każdy z właścicieli pokryje koszty tylko wyłącznie według swego udziału w nieruchomości wspólnej. Gwarantuje to właśnie uchwała nr 3/2018, która w planie gospodarczym pomniejsza zaliczki na ubezpieczenie z proponowanych 1226,70 zł rocznie na 912,81 zł rocznie, to oznacza że właściciel lokali mieszkalnych zapłacą za swoje udziały, a o kwotę 314,19 zł na ubezpieczenie został pomniejszony plan na rok 2018 czyli o udział biblioteki, który wynosi 0,257.

Sąd Okręgowy ustalił następujący stan faktyczny:

Powódka G. J. jest właścicielem wyodrębnionego lokalu mieszkalnego numer (...) położonego w budynku nr 6a przy ul. (...) w Ł. należącego do Wspólnoty Mieszkaniowej (...), która tworzą właściciele osiemnastu wyodrębnionych lokali mieszkalnych i Miejska (...) w Ł.. Z własnością każdego z lokali związany jest udział w nieruchomości wspólnej, który dla powódki wynosi 0, (...), a dla Biblioteki 0,257.

14.02.2018 r. Zarząd (...) Wspólnoty Mieszkaniowej Z. przy ul. (...) w Ł. działając na podstawie art. 30 ust. 3 ustawy o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 r., zwołał w dniu 1 marca 2018 r. o godz. 18.00 Walne Zebranie (...), które odbyło się w siedzibie administratora budynku przy ul. (...) lok. 6 w Ł.. W porządek obrad m. in. wpisano w pkt. 6 – podjęcie uchwał w sprawie: Absolutorium dla Zarządu Wspólnoty, przyjęcie sprawozdania finansowego i planu wykonania za rok 2017, przyjęcie planu gospodarczego na rok 2018 i ustalenie zaliczek na fundusz remontowy (k. 59-66v).

W trakcie walnego zebrania Wspólnoty Mieszkaniowej (...) w Ł. w dniu 1 marca 2018 r. D. Miejskiej (...) zwróciła się z prośbą o zwolnienie biblioteki z opłat na ubezpieczenie. Wszyscy właściciele zgodzili się nie obciążać biblioteki kosztami ubezpieczenia. (k. 8-11, k. 24).

1 marca 2018 roku właściciele lokali w nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej (...) w Ł. podjęli uchwałę nr 3/2018 w sprawie przyjęcia planu gospodarczego na rok 2018 oraz zatwierdzenia wysokości miesięcznych zaliczek. Działając na podstawie art. 22 ust. 2,3 w związku z brzmieniem art. 23 ustawy o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 roku, właściciele lokali postanowili w § 1 przyjąć roczny plan gospodarczy na rok 2018 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały, jednocześnie uchwalono budżet na rok 2018 w tej samej wysokości. § 2 ustalono wysokość opłaty na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną w roku 2018 w kwocie miesięcznej 2.268,60 zł (słownie: dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt osiem złotych 60/100). § 3 ww. uchwały określono, iż na poczet kosztów, o których mowa w paragrafie poprzedzającym właściciele lokali wnoszą zaliczki miesięczne w wysokości 1,69 za udział; właściciel lokali wnoszą opłaty na poczet funduszu remontowego w wysokości 1,50 zł miesięcznie za udział lokalu; zaliczki o których mowa obowiązują od 1.04.2018 r. do 31.03.2019 r. Uchwała ta obowiązywała od dnia jej podjęcia - tj. od 1 marca 2018 r. (k. 6).

Uchwała nr 3/2018 w sprawie przyjęcia planu gospodarczego na rok 2018 oraz zatwierdzenia wysokości miesięcznych zaliczek została przyjęta liczbą udziałów oddanych za uchwałą 0, (...) (52,43%), a przegłosowana została liczbą udziałów oddanych przeciw uchwale, która wynosiła 0, (...) (9,52%). Za przyjęciem tej uchwały głosowało udziałami w trakcie zebrania w dniu 1 marca 2018 r. - 42,52%, a przeciw 9,52%, przy tym w drodze indywidualnego zbierania głosów przez zarząd w dniach 06-07.03.2018 r.za przyjęciem Uchwały nr 3/2018 zagłosowało 9,91%, przeciw 0% i wstrzymało się 0% (k. 23, 24-46).

W planie gospodarczym na rok 2018 przyjęto, że ubezpieczenie Biblioteki (we własnym zakresie) będzie wynosiło 912,51 zł (k. 7).

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Powództwo jest niezasadne.

Wspólnota mieszkaniowa jest formą organizacji właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości. Funkcjonowanie nieruchomości wymaga współdziałania właścicieli w zakresie zarządu, tj. podejmowania czynności faktycznych i prawnych koniecznych dla utrzymania nieruchomości.

Uchwały w najważniejszych sprawach wspólnoty mieszkaniowej powinny być podejmowane na zebraniach właścicieli. Jest to poniekąd naturalna procedura w organizmach typu korporacyjnego, w których każda kwestia dotycząca wspólnoty jest dyskutowana, a następnie poddawana głosowaniu. Niemniej jednak ze względu na różnoraki (o różnej wadze dla wspólnoty) charakter uchwał, których podjęcie jest konieczne w ciągu roku kalendarzowego, a także kierując się praktyczną potrzebą uzyskania ( koniecznego) stanowiska ogółu (wymaganej przez ustawę większości) właścicieli lokali w konkretnej sprawie, ustawodawca wprowadził także tryb podejmowania uchwał w drodze indywidualnego zbierania głosów (obiegiem) przez zarząd. Podejmowanie uchwał „obiegiem” jest swego rodzaju kompromisem pomiędzy demokracją bezpośrednią, jako formą zasadniczą funkcjonowania korporacyjnego organizmu wspólnoty, a prawnorzeczową - odpowiednio przeniesioną na grunt dużej wspólnoty - zasadą podejmowania uchwał przez współwłaścicieli, udziałami. Innymi słowy, ochrona własności właścicieli lokali, którą ustawodawca uczynił zasadniczą przez przyjęcie wymagania uzyskania dla uchwały większości udziałów lub głosów (w sytuacjach ściśle określonych), liczonej w stosunku do sumy udziałów lub wszystkich właścicieli lokali, wymusiła stworzenie mechanizmu jej uzyskiwania.

Z art. .23 ust.1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (Dz. U. 1994, nr 85, poz.388 z póź. zm.) wynika wprost, ze uchwały właścicieli lokali są podejmowane bądź na zebraniu, bądź w drodze indywidualnego zbierania głosów przez zarząd. Uchwała może być również wynikiem głosów oddanych częściowo na zebraniu, częściowo w drodze indywidualnego ich zbierania.

Każdy właściciel lokalu - zarówno ten, który nie brał udziału w głosowaniu nad uchwałą (na zebraniu lub w trybie indywidualnego zbierania głosów), jak i ten, który brał udział w głosowaniu, w tym właściciel, który głosował za uchwałą - może zaskarżyć ją do sądu z powodu niezgodności z przepisami prawa lub z umową dotyczącą zarządu nieruchomością wspólną, albo jeśli narusza zasady prawidłowego zarządzania lub w inny sposób narusza jego interesy.

Stosownie do dyspozycji art. 25 ust. 1 u.w.l. właściciel lokalu może zaskarżyć uchwałę do sądu z powodu jej niezgodności z przepisami prawa lub z umową właścicieli lokali albo jeśli narusza ona zasady prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną lub w inny sposób narusza jego interesy. Zatem przywołana norma określa przesłanki zaskarżenia uchwały i konstytuuje prawo właściciela lokalu do zaskarżenia do sądu każdej uchwały właścicieli z przyczyn wskazanych w przywołanym przepisie.

Niezgodność uchwały z przepisami prawa to przede wszystkim kolizja uchwały z przepisami ustawy o własności lokali. Niemniej jednak ową niezgodność należy badać także z przepisami kodeksu cywilnego w zakresie, w jakim mają zastosowanie do odrębnej własności lokali. Wskazać również należy, że niezgodność uchwały z prawem może wynikać zarówno z treści samej uchwały, jak i z powodu wadliwości postępowania prowadzącego do podjęcia uchwały. Innymi słowy właściciel lokalu zaskarżając uchwałę może podnieść zarzuty merytoryczne, jak i formalne. Uchybienia formalne dotyczyć mogą naruszenia przepisów dotyczących sposobu zwołania zebrania właścicieli lokali, obradowania na zebraniu, zasad głosowania. Kolejną przesłanką skutecznego zaskarżenia uchwały właścicieli lokali jest niezgodność podjętej uchwały z umową właścicieli lokali, czyli umową określającą sposób zarządu nieruchomością wspólną stosownie do treści art. 18 ust. 1 u.w.l. Natomiast uchwała naruszająca interesy właściciela lokalu lub naruszająca zasady prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną to taka, która z osobistego lub gospodarczego punktu widzenia jest dla skarżącego właściciela niekorzystna bądź ma na celu pokrzywdzenie członka wspólnoty.

Ustalenie czy dana uchwała narusza interesy właściciela lokalu musi być zawsze osadzona w realiach faktycznych danej sprawy. Aby przyjąć, że uchwała narusza interesy właściciela lokalu w taki sposób, że uzasadnia to uchylenie zaskarżonej uchwały, należy dokonać oceny czy zaistniała znaczna dysproporcja pomiędzy potrzebą ochrony interesu skarżącego, a ochroną interesu wyrażonego podjętą uchwałą. Reasumując powyższe uchwała może zostać uchylona na podstawie art. 25 ust. 1 u.w.l. zarówno z przyczyn merytorycznych, jak i formalnych.

Legitymacja powódki do wystąpienia z żądaniem uchylenia lub stwierdzenia nieistnienia uchwał w oparciu o art. 25 ustawy o własności lokali nie była w sprawie kwestionowana. W sprawie przyjęcia planu gospodarczego na rok 2018 oraz zatwierdzenia wysokości miesięcznych zaliczek Wspólnota Mieszkaniowa (...) w Ł. na podstawie art. 22 ust. 2, 3 w zw. z brzmieniem art. 23 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali podjęła uchwałę nr 3/2018, której w § 1 przyjęto roczny plan gospodarczy na rok 2018 stanowiący załącznik do wskazanej uchwały oraz uchwalono budżet na 2018 rok w tej samej wysokości. W rocznym planie gospodarczym na rok 2018 w pkt. 3 wpisano iż ubezpieczenie (Biblioteka we własnym zakresie wynosić będzie 912,51 zł). Uchwała weszła w życie w dniu jej podjęcia tj. 1 marca 2018 r. Uchwała na (...) została podjęta na podstawie art. 22 ust. 2 i 3 w zw. art. 23 ustawy o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 r. w trybie mieszanym czyli poprzez oddanie głosów częściowo na zebraniu, częściowo w drodze indywidualnego ich zbierania. Właściciele ze Wspólnoty Mieszkaniowej Z. w Ł. byli władni do podejmowania uchwał o w sprawie przyjęcia planów gospodarczych na dany rok czy tez ustalania zaliczek na fundusz remontowy.

Odnosząc się zaś do treści zaskarżonej uchwały, w szczególności naruszenia interesów powódki jako właściciela lokalu wskazać należy, że zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem naruszenie subiektywnego interesu właściciela i subiektywnie postrzeganego interesu wspólnoty poprzez podjęcie uchwały nie uzasadnia jej uchylenia na podstawie art. 25 ust. 1 u.w.l. Naruszenie interesu w rozumieniu tego przepisu stanowi bowiem kategorię obiektywną, ocenianą m.in. w świetle zasad współżycia społecznego. Odpowiedź na pytanie, czy skarżona uchwała narusza słuszne interesy musi być zawsze osadzona w realiach faktycznych sprawy. W przypadku interesu właściciela musi istnieć co najmniej znaczna dysproporcja pomiędzy potrzebą ochrony interesu określonego właściciela, a ochroną interesu wyrażonego podjętą uchwałą. O naruszeniu przez uchwałę interesów właściciela lokalu można mówić, jeżeli uchwała jest z osobistego lub gospodarczego punktu widzenia dla skarżącego niekorzystna, ewentualnie ma na celu pokrzywdzenie członka wspólnoty. Nadto ciężar udowodnienia istnienia wymienionych przesłanek uzasadniających zaskarżenie uchwały spoczywa, stosownie do cytowanego przepisu, na stronie powodowej, która winna wskazać okoliczności leżące u podstaw wniesionego powództwa.

W ocenie Sądu zaskarżona uchwała w zakresie przyjęcia planu gospodarczego na rok 2018, nie narusza interesu powódki.

Uchwałą nr 3/2018 w planie gospodarczym została umożliwiona możliwość dla Miejskiej (...) trybu indywidualnego ubezpieczenia we własnym zakresie. Prawo z korzystania z takiej nieruchomości daje art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, zgodnie z którym na koszty zarządu nieruchomością wspólną składają się w szczególności ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne, chyba że są pokrywane bezpośrednio przez właścicieli poszczególnych lokali. Z dokumentacji przedłożonej przez stronę pozwaną bezsprzecznie wynika iż Miejska (...) zapłaciła naliczane przez wspólnotę opłaty za rok 2017, jak również opłaciła koszty wykupu polisy ubezpieczeniowej z dnia 20 grudnia 2018 r. na kwotę 704 zł. Pozostali właściciele lokali będą pokrywać koszty tylko wyłącznie według swego udziału w nieruchomości wspólnej. Powyższe gwarantuje właśnie Uchwała nr 3/2018 zaskarżona przez powódkę. W planie gospodarczym stanowiącym załącznik do ww. uchwały zostały pomniejszone zaliczki na ubezpieczenie na 912,51 zł rocznie, co oznacza, że właściciele lokali zapłacą za swoje udziały, a o kwotę 314,19 zł został pomniejszony plan na rok 2018, czyli o udział biblioteki, który wynosi 0,257. Z dokumentacji dostarczonej przez stronę pozwana wynika dodatkowo, iż Miejska (...) w Ł. opłaca na rzecz wspólnoty mieszkaniowej wszelkie zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną.

W ocenie Sądu argumentacja wskazana przez powódkę nie uzasadnia uchylenia Uchwały nr (...). Uchwała ta nie godzi bezpośrednio w powódkę. Nie jest jej celem pokrzywdzenie jednego z członków wspólnoty.

W przedmiotowej sprawie spornym również było, czy uchwała nr 3/2018, która weszła w życie 1 marca 2018 r. została zaskarżona przez powódkę w 6-tygodniowym terminie określonym w art. 25 ust. 1a u.w.l. Zgodnie z przepisem art. 23 ust. 3 ustawy, o treści uchwały, która została podjęta z udziałem głosów zebranych indywidualnie, każdy właściciel lokalu powinien zostać powiadomiony przez zarząd na piśmie. Przepis ten znajduje zastosowanie w odniesieniu do trybu obiegowego oraz trybu mieszanego oddawania głosów. W tym ostatnim przypadku zawiadomienie powinno zostać również skierowane do właścicieli lokali, którzy byli obecni na zwołanym zebraniu i oddali swój głos w sprawie podjęcia uchwały. Osoby takie mają niewątpliwy interes w ustaleniu, czy procedowana na zebraniu uchwała ostatecznie uzyskała wymaganą przez prawo większość głosów. Jeżeli dany lokal stanowi współwłasność, zawiadomienia należy dokonać na rzecz każdego ze współwłaścicieli.

Jak wynika z Komentarza do ustawy o własności lokali pod redakcją K. O. do art. 25 ust.1a „W przypadku gdy uchwała podejmowana jest w trybie indywidualnego zbierania głosów, bieg terminu jej zaskarżenia rozpoczyna się od dnia zawiadamiania właściciela lokalu o treści powziętej uchwały. W przepisach ustawy nie zawarto natomiast regulacji odnoszącej się do sposobu doręczania uchwał właścicielom lokali. Wobec braku regulacji odnoszących się wprost do tego zagadnienia, należy uznać, że doręczenie właścicielowi lokalu powiadomienia o treści uchwały może nastąpić w zasadzie w dowolny sposób, pod warunkiem że zapewnia on rzeczywistą możliwość zapoznania się z jej treścią w terminie przewidzianym do jej zaskarżenia. W szczególności zatem zarząd wspólnoty może osobiście doręczyć powiadomienia poszczególnym właścicielom, pozostawić je w skrzynkach pocztowych właścicieli, co stanowi powszechną praktykę w funkcjonowaniu wspólnot mieszkaniowych. Wydaje się także, że skutecznym sposobem powiadomienia o treści uchwały będzie jej wywieszenie na tablicy ogłoszeń znajdującej się na terenie nieruchomości wspólnej W stosunku do właścicieli lokali niezamieszkujących w budynku zarządzanym przez wspólnotę, zarząd, w celu usunięcia niepewności co do skuteczności zawiadomienia, powinien posłużyć się listami poleconymi lub przesyłkami kurierskimi skierowanymi na adresy wskazane w prowadzonym spisie właścicieli lokali. Zasady właściwe dla ustalania początku biegu terminu zaskarżenia uchwały podjętej w trybie indywidualnego zbierania głosów, należy także stosować do uchwał podejmowanych w trybie mieszanym (częściowo na zebraniu, częściowo w drodze indywidualnego zbierania). Jako kryterium rozstrzygające należy bowiem zastosować chwilę rzeczywistego powzięcia uchwały. W przypadku trybu mieszanego do rzeczywistego powzięcia uchwały dochodzi bowiem dopiero wskutek uzyskania odpowiedniej większości głosów podczas indywidualnego zbierania głosów mającego miejsce z założenia po zebraniu właścicieli lokali.

Z materiału dowodowego zebranego w sprawie wynika, iż powódka zamieszkuje w budynku zarządzanym przez wspólnotę. W aktach sprawy znajduje się wniosek powódki z dnia 4 maja 2018r o doręczenie jej dokumentacji w postaci protokołu zebrania z dnia 1 marca 2018r., planu gospodarczego na rok 2018 stanowiący załącznik do uchwały nr 3/2019 i sprawozdania finansowego za rok 2017. Nie żądała ona zatem treści uchwały nr 3/2018. Z pisma pozwanej wspólnoty kierowanej do powódki / k- 13/ wynika, iż dokumentacja została wysłana dnia 10 maja 2018r.

Przedmiotowe powództwo wniesiono zostało w dniu 5 lipca 2018r. Powódka zatem musiała udowodnić, iż najwcześniej o treści zaskarżonej uchwały dowiedziała się w dniu 24 maja 2018r. Sześciotygodniowy termin, o którym jest mowa w art. 25 ust 1 a ustawy o własności lokali jest terminem zawitym

Materiał dowodowy zebrany w sprawie wskazuje zatem, iż powódka uchybiła temu terminowi. Trudno bowiem przyjąć, iż jako aktywna w działalności wspólnoty, właścicielka lokalu, nie znała treści uchwały, po dnia 23 marca 2018r. gdy doszło do zawiadomienia o podjętych uchwałach w dniu 1 marca 2018r. / k-47-48/. Powódka również nie udowodniła faktu, że odpis dokumentacji , o które zwracała się do pozwanej doręczony jej został dopiero w dniu 25 maja 2018r.

Mając na względzie wszystkie powyższe okoliczności, powództwo podlegało oddaleniu.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Edyta Jastrzębska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Łomży
Data wytworzenia informacji: