Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Ns 1375/14 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim z 2014-12-03

Sygn. akt: I Ns 1375/14

POSTANOWIENIE

Dnia 3 grudnia 2014 roku

Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

Protokolant:

SSR Małgorzata Hajduczenia

Magdalena Kalata

po rozpoznaniu w dniu 3 grudnia 2014 roku w Bielsku Podlaskim

na rozprawie

sprawy z wniosku W. O.

z udziałem E. O. i M. O.

o zniesienie współwłasności nieruchomości

postanawia:

I.  Umorzyć postępowanie w sprawie.

II.  Nakazać zwrócić ze Skarbu Państwa na rzecz wnioskodawcy W. O. kwotę 500 zł (pięćset złotych) tytułem połowy opłaty sądowej od wniosku.

III.  Stwierdzić, że zainteresowani ponoszą we własnym zakresie koszty postępowania związane ze swym udziałem w sprawie.

Sygn. akt I Ns 1375/14

UZASADNIENIE

Wnioskodawca W. O.wnosił o zniesienie współwłasności zabudowanej nieruchomości rolnej oznaczonej numerem geodezyjnym (...)o powierzchni 0,2110 ha, położonej we wsi Ł., dla której Sąd Rejonowy wB.V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw Nr (...)poprzez przyznanie jej na wyłączną własność uczestnikom postępowania M. O.i E. O.ze spłatą na rzecz wnioskodawcy. Domagał się nadto zasądzenia solidarnie od uczestników postępowania na jego rzecz kosztów postępowania.

Uczestnicy postępowania M. O. i E. O. przychylili się do wniosku wnosząc o przyznanie na ich rzecz do majątku wspólnego nieruchomości objętej wnioskiem ze spłatą na rzecz wnioskodawcy w wysokości 25 000 złotych. Z ostrożności procesowej zgłosili wniosek o rozliczenie nakładów na nieruchomość objętą współwłasnością.

Na rozprawie w dniu 3 grudnia 2014 roku zainteresowani wyrazili wolę ugodowego załatwienia sprawy. Wnioskodawca oświadczył, że nie będzie domagał się od uczestników postępowania zwrotu części opłaty sądowej od wniosku.

Sąd Rejonowy zważył, co następuje:

Należy zauważyć, iż wszczęcie postępowania cywilnego nie wyklucza swoistej umowy pomiędzy zainteresowanymi zwanej ugodą albowiem zgodnie z treścią art. 10 kpc i 223 §1 kpc Sąd ma obowiązek skłaniać strony do pojednania. Zgodnie z normą art. 203 § 4 kpc w związku z art. 223 § 2 kpc Sąd mógłby uznać za niedopuszczalne zawarcie ugody, gdy okoliczności sprawy wskazują, iż wymieniona czynność jest sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zamiarem stron jest obejście prawa.

Stanowiska wnioskodawcy i uczestników postępowania pozwalały na uregulowanie kwestii zniesienie współwłasności nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym (...) w drodze ugody sądowej. W ocenie Sądu nie było przeszkód, aby sprawę rozstrzygnąć w drodze ugody sądowej, tym bardziej, że zainteresowani wyrazili taką wolę.

W niniejszej sprawie zainteresowani doszli do porozumienia i ustalili zgodnie, iż przedmiotem ich współwłasności z udziałami: W. O.w wysokości w ½ części i E. O.i M. O.w wysokości ½ części (majątek objęty wspólnością ustawową małżeńską) jest zabudowana domem mieszkalnym drewnianym, oborą murowaną, stodołą drewnianą na słupach betonowych i garażem nieruchomość rolna oznaczona nr geodezyjnym (...)o powierzchni 0,2110 ha położona we wsi Ł., obręb(...), gm. B., dla której Sąd Rejonowy w B.V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw Nr (...)o wartości 56000 zł oraz dokonali zniesienia współwłasności nieruchomości szczegółowo opisanej w pkt. I ugody w ten sposób, że przypadła ona na wyłączną własność uczestnikom postępowania M. O.i E. O.na zasadzie wspólności ustawowej małżeńskiej. Uczestnicy postępowania M. O.i E. O.zobowiązali się także zapłacić solidarnie na rzecz wnioskodawcy W. O.tytułem spłaty kwotę 28 000 zł (dwadzieścia osiem tysięcy złotych) płatną jednorazowo w terminie tygodnia od daty uprawomocnienia się postanowienia o umorzeniu postępowania w sprawie wraz z ustawowymi odsetkami w wysokości 13% w razie uchybienia terminowi płatności, a nadto zobowiązali się udostępnić wnioskodawcy W. O.budynek mieszkalny posadowiony na nieruchomości szczegółowo opisanej w pkt. I niniejszej ugody celem odebrania ruchomości i innych rzeczy osobistych w terminie miesiąca od daty uprawomocnienia się postanowienia o umorzeniu postępowania w sprawie. Zainteresowani byli zgodni, że ugoda wyczerpuje wszystkie wzajemne roszczenia związane z posiadaniem i korzystaniem z nieruchomości szczegółowo opisanej w pkt. I ugody.

W ocenie Sądu porozumienie osiągnięte przez zainteresowanych, którego osnowę wpisano do protokołu rozprawy z dnia 3 grudnia 2014 roku nie jest sprzeczne z prawem ani z zasadami współżycia społecznego, a zamiarem zainteresowanych nie było obejście prawa. Tytuły własności zainteresowanych do nieruchomości objętej wnioskiem o zniesienie współwłasności znalazły potwierdzenie w zgromadzonym w sprawie materiale dowodowym, w tym w szczególności w aktach i dokumentach księgi wieczystej Kw Nr (...). Także przyjęty przez zainteresowanych sposób wyjścia ze współwłasności nie budzi jakichkolwiek zastrzeżeń. W świetle powyższego, w ocenie Sądu, nie było przeszkód do zawarcia ugody w przedmiocie wskazanym we wniosku.

Art. 355 § 1 kpc stanowi, iż Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli powód cofnął ze skutkiem prawnym pozew lub jeżeli wydanie wyroku stało się z innych przyczyn zbędne lub niedopuszczalne. W niniejszej sprawie strony zawarły ugodę, wydanie postanowienia w przedmiocie objętym wnioskiem stało się zbędne, a zatem postępowanie w sprawie należało umorzyć.

Mając na uwadze powyższe, Sąd na podstawie art. 355 § 1 kpc w zw. z art. 13 § 2 kpc orzekł jak w punkcie I sentencji orzeczenia.

O kosztach postępowania orzeczono na mocy art. 520 § 1 kpc. Sąd zwrócił wnioskodawcy ze Skarbu Państwa na podstawie art. 79 ust. 1 pkt 3 podpunkt c ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U.2014.1025 j.t. ) kwotę 500 złotych tytułem połowy opłaty sądowej od wniosku. Pozostałe koszty postępowania związane ze swym udziałem w sprawie zainteresowani ponoszą we własnym zakresie. Wnioskodawca na rozprawie w dniu 3 grudnia 2014 roku oświadczył, że nie domaga się od uczestników zwrotu części opłaty sądowej od wniosku.

SSR Małgorzata Hajduczenia

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Pleskowicz-Olędzka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim
Osoba, która wytworzyła informację:  Małgorzata Hajduczenia
Data wytworzenia informacji: