Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 2349/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim z 2015-04-14

Sygn. akt: I C 2349/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 14 kwietnia 2015 roku

Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Jacek Stypułkowski

Protokolant:

Agnieszka Konczerewicz

po rozpoznaniu w dniu 14 kwietnia 2015 roku w Bielsku Podlaskim na rozprawie

sprawy z powództwa (...) S.A. V. (...) w W.

przeciwko A. M.

o zapłatę

I Zasądza od pozwanego A. M. na rzecz powoda (...) S.A. V. (...) w W. odsetki ustawowe liczone od kwoty 7637,89 złotych w wysokości 13% w stosunku rocznym od dnia 18 listopada 2013 roku do dnia 22 grudnia 2014 roku i w wysokości 8% w stosunku rocznym od dnia 23 grudnia 2014 roku do dnia 18 lutego 2015 roku.

II Oddala powództwo w pozostałym zakresie.

III Umarza postępowanie w zakresie kwoty 7637,89 złotych.

IV Zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 1599 złotych tytułem zwrotu kosztów procesu.

I C 2349/14

UZASADNIENIE

Powód (...) SA, V. (...) w W. wnosił o zasądzenie od pozwanego A. M. kwoty 7638 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 18 października 2013 roku do dnia zapłaty, tytułem zwrotu wypłaconego przez powoda odszkodowania z tytułu uszkodzenia samochodu marki C. (...) nr rej. (...). Wnosił również o zasądzenie kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego.

Pozwany A. M. wnosił o oddalenie powództwa wskazując, że dochodzoną pozwem kwotę zapłaciło powodowi (...) SA, którą z pozwanym łączyła umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Wnosił również o zasądzenie od powoda kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego.

W toku procesu, pismem z dnia 10 marca 2015 roku (k.43-44) powód cofnął powództwo w zakresie kwoty 7637,89 zł z uwagi na to, że w dniu 18 lutego 2015 roku ubezpieczyciel pozwanego zapłacił taką kwotę. Wnosił o umorzenie postępowania w tym zakresie oraz zasądzenie od pozwanego odsetek od należności dochodzonej pozwem i kosztów postępowania wg norm przepisanych.

Pozwany wyraził zgodę na cofnięcie powództwa (k.54-55) i wnosił o oddalenie żądania powoda w pozostałym zakresie.

Sąd ustalił i zważył, co następuje:

Ze zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego wynika, iż pozwany A. M. w dniu 8 maja 2013 roku spowodował wypadek drogowy, w wyniku którego uszkodzony został pojazd marki C. (...) nr rej. (...), którego właścicielem był R. S., którego z powodem łączyła umowa ubezpieczenia auto casco. Powód (...) SA, V. (...) w W. z tytułu likwidacji szkody wypłacił kwotę 7637,89 zł. Powyższe okoliczności nie były miedzy stronami sporne.

Po wypłacie odszkodowania, powód wezwał pozwanego do spłaty należności wypłaconej R. S., najpierw pismem z dnia 18 września 2013 roku wyznaczając 30 dniowy termin zapłaty (k.11), a następnie pismem z dnia 24 października 2013 roku wyznaczając 14 dniowy termin zapłaty (k.9). Pismo to zostało doręczone pozwanemu w dniu 3 listopada 2013 roku (k.10). Mimo wezwania, pozwany nie zapłacił powodowi żądanej kwoty.

W toku procesu pozwany oświadczył, że świadczenie w kwocie 7637,89 zł zostało w dniu 18 lutego 2015 roku zapłacone powodowi przez (...) SA, którą z pozwanym łączyła umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Zgodnie z treścią art. 828 § 1 kc jeżeli nie umówiono się inaczej, z dniem zapłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela roszczenie ubezpieczającego przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkodę przechodzi z mocy prawa na ubezpieczyciela do wysokości zapłaconego odszkodowania. Jeżeli zakład pokrył tylko część szkody, ubezpieczającemu przysługuje co do pozostałej części pierwszeństwo zaspokojenia przed roszczeniem ubezpieczyciela. Natomiast stosownie do treści art. 415 kc kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia.

Oznacza to, że powód z momentem wypłaty odszkodowania R. S. nabył roszczenie wobec powoda o zwrot wypłaconej kwoty, bowiem – co w sprawie nie było kwestionowane – to powód odpowiada za szkodę powstałą w majątku R. S..

Zdaniem Sądu powództwo (...) SA, V. (...) w W. należy niemalże w całości uznać za zasadne. Uczynił to także pozwany realizując zgłoszenie szkody towarzystwu ubezpieczeniowemu, z którym miał zawartą umowę odpowiedzialności cywilnej, co ostatecznie skutkowało wypłatą odszkodowania na rzecz powoda. Powód po uzyskaniu świadczenia w dniu 18 lutego 2015 roku cofnął powództwo w zakresie kwoty 7637,89 zł, na co pozwany wyraził zgodę i w tym zakresie postępowanie na podstawie art. 355 §1 kpc zostało umorzone.

Jako zasadne ocenić należało również żądanie zasądzenia odsetek za okres do daty spełnienia świadczenia przez ubezpieczyciela pozwanego. Pamiętać bowiem należy, że powód wzywał pozwanego do spełnienia świadczenia wyznaczając mu kolejne terminy, a pozwany na wezwania te nie reagował. Pierwsze z wezwań z wyznaczonym 30 dniowym terminem zapłaty powód wysłał w dniu 18 września 2013 roku (k.11), a następnie w dniu 24 października 2013 roku wyznaczając 14 dniowy termin zapłaty (k.9). Pismo to zostało doręczone pozwanemu w dniu 3 listopada 2013 roku (k.10).

Biorąc pod uwagę treść art. 481 § 1 kc oraz to, że powód wyznaczył pozwanemu termin spełnienia świadczenia uznać należy, że A. M. (lub jego ubezpieczyciel) winien je spełnić najpóźniej w dniu 17 listopada 2013 roku. Sąd przyjął tę datę dlatego, że powód nie wykazał, aby wezwanie z dnia 18 września 2013 roku zostało pozwanemu doręczone. Dlatego też powodowi należą się odsetki ustawowe od kwoty 7637,89 zł za okres od dnia 18 listopada 2013 roku do dnia 18 lutego 2015 roku, kiedy świadczenie zostało spełnione.

Jednakże żądanie powoda w zakresie przekraczającym kwotę 7637,89 zł Sąd uznał za bezpodstawne. Granice żądania regresowego określa art. 828 § 1 kc wskazując, że służy ono zakładowi ubezpieczeń do wysokości zapłaconego odszkodowania czyli kwoty 7637,89 zł. Taką bowiem kwotę powód wypłacił, co stanowiło okoliczność niesporną. W tym zakresie, oraz w zakresie żądania zasądzenia odsetek za okres od 18 października 2013 roku do dnia 18 listopada 2013 roku Sąd oddalił powództwo jako niezasadne.

O kosztach procesu orzeczono na podstawie art. 100 kpc obciążając nimi w całości pozwanego, bowiem powód uległ tylko co do nieznacznej części swego żądania. Pamiętać przy tym należy, że w orzecznictwie Sądu Najwyższego utrwalone jest stanowisko, że za stronę przegrywającą sprawę w rozumieniu art. 98 i art. 100 kpc należy także uważać pozwanego, który w toku procesu spełnił świadczenie, czym zaspokoił roszczenie powoda wymagalne w chwili wytoczenia powództwa (orzeczenia z dnia 22 kwietnia 1980 roku IV PR 98/80, OSNCP 1980/11/215, z dnia 6 listopada 1984 roku IV CZ 196/84, z dnia 8 lutego 2001 roku II UKN 14/01, OSNP 2002/20/504, z dnia 5 marca 2010 roku, IV CZ 6/10). Dlatego na pozwanym spoczywa obowiązek zwrotu powodowi całości kosztów procesu.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Pleskowicz-Olędzka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim
Osoba, która wytworzyła informację:  Jacek Stypułkowski
Data wytworzenia informacji: