Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 527/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim z 2015-06-22

Sygn. akt I C 527/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 22 czerwca 2015 roku

Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Katarzyna Wencka

Protokolant: Monika Kosobko- Derehajło

po rozpoznaniu w dniu 22 czerwca 2015 roku w Bielsku Podlaskim

sprawy z powództwa (...) Banku (...) Spółki Akcyjnej w W.

przeciwko R. K.

o zapłatę

I.  Zasądza od pozwanego R. K. rzecz powoda (...) Banku (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. kwotę 7100,71 zł (siedem tysięcy sto złotych 71/100) z odsetkami umownymi w stosunku rocznym od kwoty 5983,65 zł (pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt trzy złote 65/100) w wysokości zmiennej stopy procentowej stanowiącej czterokrotność stopy kredytu lombardowego NBP, wynoszącej na dzień wniesienia pozwu 10% w stosunku rocznym od dnia 10 marca 2015 roku do dnia zapłaty.

II.  Zasądza od pozwanego R. K. na rzecz powoda (...) Banku (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. kwotę 284 zł tytułem kosztów procesu.

Sygn. akt I C 527/15

UZASADNIENIE

Powódka (...) Bank (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. domagała się zasądzenia od pozwanego R. K. kwoty 7100,71 złotych z odsetkami umownymi w wysokości czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego NBP liczonymi od kwoty 5983,65 zł od dnia 10 marca 2015 roku do dnia zapłaty oraz zasądzenia kosztów sądowych w kwocie 89 złotych. W uzasadnieniu pozwu wskazała, że na kwotę dochodzoną pozwem składają się: kwota należności głównej – 5983,65 zł, należność z tytułu opłat i prowizji – 15 zł oraz należność z tytułu odsetek umownych naliczonych od dnia 01.09.2014 roku do dnia 09.03.2015 roku w kwocie 1102,06 zł.

Sąd Rejonowy L.w elektronicznym postępowaniu upominawczym w sprawie o sygn. akt (...) na mocy postanowienia z dnia 25 marca 2015 roku stwierdził brak podstaw do wydania nakazu zapłaty i sprawę przekazał do Sądu Rejonowego w B.(k.5v).

Powódka podtrzymała żądanie pozwu w całości i wnosiła o zasądzenie kosztów procesu według norm przepisanych. Uzasadniając żądanie pozwu powoływała się na umowę Kredyt (...) nr (...) z dnia 26.09.2011 roku o wydanie i używanie karty kredytowej (...) SA zawartą pomiędzy pozwanym i (...) Bankiem (...) Spółką Akcyjną z siedzibą w W.. Powódka wskazała, że wierzytelność jest w pełni wymagalna i mimo wezwania do zapłaty, pozwany swoich należności względem powódki nie uregulował (k. 15).

Pozwany R. K. w odpowiedzi na pozew wnosił o oddalenie powództwa w całości i zasądzenie kosztów zastępstwa procesowego na rzecz pozwanego. Podnosił, że zaprzecza wszystkim twierdzeniom powódki. Wskazał, że powódka nie udowodniła roszczenia. Złożone przez powódkę dowody są niewystarczające do stwierdzenia istnienia zobowiązania po stronie pozwanego, jego wysokości a także terminu wymagalności. Pozwany podnosił, że w jego ocenie dołączony do pozwu wyciąg z ksiąg bankowych nr (...) jest niewystarczający, jest dokumentem wtórnym pochodzącym od powódki. Nie towarzyszą mu dokumenty pierwotne, z których wynikałoby kiedy i w jakiej wysokości pozwany uzyskał środki od powoda (k.42).

Powódka, ustosunkowując się do odpowiedzi na pozew, wskazała że w sposób należyty udowodniła roszczenie wynikające z umowy nr (...) z dnia 26.09.2011 roku, dołączając stosowną umową, regulamin wydawania i użytkowania karty kredytowej, stanowiący integralną część umowy, wypowiedzenie umowy z dnia 12 czerwca 2014 roku, które pozwany otrzymał w dniu 16 czerwca 2014 roku oraz wezwanie do zapłaty z dnia 05.01.2015 roku. Powódka wskazała, że utrata waloru dokumentu urzędowego przez dołączony do pozwu wyciąg z ksiąg rachunkowych powodowego banku nie może przesądzać o braku roszczenia wobec pozwanego (k.49-50).

Sąd Rejonowy ustalił i zważył, co następuje:

W 26.09.2011 roku pomiędzy pozwanym R. K. a powódką (...) Bank (...) Spółką Akcyjną z siedzibą w W. doszło do zawarcia umowy nr (...) o wydanie i używanie karty kredytowej (...) SA, na mocy której pozwanemu został przyznany limit kredytowy w wysokości wynoszącej w dniu zawarcia umowy 6000 zł. Umowa została zawarta na okres 12 miesięcy z możliwością automatycznego przedłużania na kolejne 12 miesięcy. Zgodnie z punktem 7 umowy w dniu zawarcia umowy stopa oprocentowania dla należności przeterminowanych w (...) SA wynosiła 24% w stosunku rocznym. Według punktu 8 umowy stopy oprocentowania, w tym dla należności przeterminowanych, mogą ulegać zmianie w okresie obowiązywania umowy w przypadku, gdy nastąpi zmiana którejkolwiek ze stóp procentowych NBP. Umowa została własnoręcznie podpisana przez R. K. ( umowa nr (...) k.17-19).

Paragraf 46 pkt. 2 i 49 pkt. 2 regulaminu wydawania i używania karty kredytowej (...) SA, stanowiącego integralną część umowy, stanowił że rozwiązanie umowy następuje w przypadku wypowiedzenia umowy przez (...) SA a termin wypowiedzenia umowy wynosi dwa miesiące i liczony jest od dnia następującego po dniu doręczenia wypowiedzenia posiadaczowi karty (regulamin wydawania i używania karty kredytowej (...) SA k. 53-58).

Pismem z dnia 12 czerwca 2014 roku powódka dokonała wypowiedzenia umowy o wydanie i używanie karty kredytowej (...) SA, wskazując że zadłużenie z tytułu umowy wynosi 5768,90 zł, z tytułu należnych odsetek w kwocie 451,17 oraz opłat w kwocie 214,75 zł, łącznie w kwocie 6 434,82 zł, wzywając jednocześnie pozwanego do dokonania wpłaty na rachunek powódki (k.51). Powyższe wypowiedzenie umowy powód otrzymał w dniu 16 czerwca 2014 roku (zwrotne potwierdzenie odbioru k. 52).

Pismem z dnia 05.01.2015 roku powódka wezwała pozwanego do zapłaty kwoty 6978,09 zł w związku z wypowiedzeniem umowy karty kredytowej nr (...) (k.20, 21). Pozwany nie uregulował zobowiązania wobec powódki.

W dniu 10 marca 2015 roku strona powodowa wystawiła wyciąg z ksiąg bankowych nr (...), z którego wynikało że zobowiązanie dłużnika R. K. wobec powódki, wynikające z zawartej w dniu 26.09.2011 roku umowy nr (...) o wydanie i używanie karty kredytowej (...) SA, według stanu na dzień wystawienia wyciągu wynosiło: należność główna -5983,65 złotych, odsetki naliczone do dnia 09.03.2015 roku -1102,06 złotych oraz opłaty i prowizje – 15 zł (wyciąg z ksiąg bankowych k. 13).

Zgodnie z art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2012 roku poz. 1376 z późn. zm.) przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu.

Powództwo zasługiwało na uwzględnienie.

W realiach niniejszej sprawy pozwany zakwestionował co prawda istnienie, wysokość i termin wymagalności kwoty dochodzonej pozwem, jednakże powódka zdołała udowodnić powyższe okoliczności. W ocenie Sądu materiał dowodowy zgromadzony w sprawie dawał podstawę do przyjęcia, że zaistniały przesłanki uzasadniające obciążenie pozwanego należnościami dochodzonymi pozwem a wynikającymi z wyciągu z ksiąg bankowych nr (...).

Zdaniem Sądu dowody ujawnione w sprawie, potwierdzają fakt zawarcia przez pozwanego w dniu 26.09.2011 umowy nr (...) o wydanie i używanie karty kredytowej (...) SA, z której strona powodowa wywodzi swe roszczenie. Twierdzenia pozwanego jakoby powódka przedłożyła jedynie wyciąg z ksiąg bankowych, nie znajdują uzasadnienia w sprawie. Powódka przedłożyła bowiem oryginał umowy nr (...) o wydanie i używanie karty kredytowej (...) SA wraz z regulaminem wydawania i używania karty kredytowej (...) SA podpisany przez pozwanego, pismo stanowiącym wypowiedzenie umowy karty kredytowej i wezwanie do zapłaty. Powódka wykazała zatem istnienie wierzytelności wobec pozwanego, jej wysokość i termin wymagalności.

Mając na względzie powyższe, Sąd na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2012 roku poz. 1376 z późn. zm.), orzekł jak w pkt I w sentencji wyroku.

O odsetkach Sąd rozstrzygnął w myśl art. 481 § 1 kc zasądzając je zgodnie z żądaniem pozwu od kwoty należności głównej w wysokości 5983,65 zł od dnia 10.03.2015 roku do dnia zapłaty. Zgodnie z § 49 pkt. 2 regulaminu wydawania i używania karty kredytowej (...) SA, stanowiącym integralną część umowy rozwiązanie umowy nastąpiło z upływem 2 miesięcy licząc od dnia następującego po dniu doręczenia wypowiedzenia posiadaczowi karty, w tym przypadku z dniem 17 sierpnia 2014 roku (biorąc pod uwagę fakt, iż pismo o wypowiedzeniu umowy pozwany otrzymał w dniu16 czerwca 2014 roku). Powódka dokonała kapitalizacji odsetek należnych od pozwanego od dnia 01.09.2014 roku do dnia 09.10.2015 roku w kwocie 1102,06 zł, a zatem zasadne jest żądanie naliczenia dalszych odsetek od należności głównej poczynając od dnia 10.03.2015 roku.

O kosztach procesu Sąd orzekł na podstawie art. 98 kpc zgodnie z zasadą odpowiedzialności za wynik procesu obciążając nimi w całości pozwanego. Na koszty procesu złożyły się opłata sądowa od pozwu w kwocie 250 zł oraz opłata skarbowa od pełnomocnictw w kwocie 34 zł.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Pleskowicz-Olędzka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim
Osoba, która wytworzyła informację:  Katarzyna Wencka
Data wytworzenia informacji: