Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 321/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim z 2015-08-13

Sygn. akt: I C 321/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 13 sierpnia 2015 roku

Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Tadeusz Radziwon

Protokolant:

Ewa Trusiak

po rozpoznaniu w dniu 13 sierpnia 2015 roku w Bielsku Podlaskim

na rozprawie

sprawy z powództwa Towarzystwa (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W.

przeciwko A. I.

o zapłatę

I.  Oddala powództwo.

II.  Zasądza od powoda Towarzystwa (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz pozwanego A. I. kwotę 77 złotych (siedemdziesiąt siedem złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Sędzia

I C 321/15

UZASADNIENIE

Powód Towarzystwo (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. wystąpiła o zasądzenie od pozwanego A. I. kwoty 365 złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 13 marca 2013 roku do dnia zapłaty. Z uzasadnienia pozwu wynika, iż pozwany nie uiścił drugiej raty składki ubezpieczeniowej przewidzianej w zawartej z powodem umowie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu, której termin płatności upłynął z dniem 12 marca 2013 roku. Wniósł również o zasądzenie od pozwanego zwrotu kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przypisanych (k.4-4v.,29-32).

Nakazem zapłaty wydanym w dniu 24 lutego 2014 roku w sprawie (...)w elektronicznym postępowaniu upominawczym Sąd Rejonowy L.w L.VI Wydział Cywilny uwzględnił powództwo w całości i obciążył pozwanego kosztami postępowania (k.5).

Pozwany w złożonym sprzeciwie od wydanego nakazu zapłaty oraz w toku rozprawy (k.13-15,49-50,80-80v) wnosił o oddalenie powództwa. W argumentacji zajętego stanowiska wskazał, iż w reakcji na wystosowane przez powoda wezwanie do zapłaty uiścił dobrowolnie dochodzoną pozwem należność jeszcze przed datą wytoczenia przedmiotowego powództwa a ponadto uiścił ją powtórnie w ramach postępowania egzekucyjnego prowadzonego w oparciu o wydany w rozpoznawanej sprawie nakaz zapłaty

Sąd ustalił i zważył co następuje:

Zgodnie z dyspozycja art.805§1k.c przez umowę ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się opłacić składkę. W przypadku umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ubezpieczyciel zobowiązuje się do zapłacenia określonego w umowie odszkodowania za szkody wyrządzone osobom trzecim, wobec których odpowiedzialność za szkodę ponosi ubezpieczający albo ubezpieczony (art.822§1k.c.)

W przedmiotowej sprawie bezspornym było, iż w dniu 21 września 2012 roku strony zawarły umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu z okresem ubezpieczenia od 13 września 2012 roku do 12 września 2013 roku (dowód: k.33 polisa numer (...)). Przedmiot ubezpieczenia stanowił samochód pozwanego marki A. o numerze rejestracyjnym (...). Należna od pozwanego składka ubezpieczeniowa została skalkulowana na kwotę 731 złotych, przy czym jej płatność rozłożono na dwie raty wyznaczając termin płatności drugiej z rat w wysokości 365 złotych na dzień 12 marca 2013 roku.

W toku procesu pozwany nie kwestionował okoliczności, iż opóźnił się z płatnością drugiej raty składki ubezpieczeniowej i dopiero po otrzymaniu przesądowego wezwania od zapłaty (k.36) uiścił na rzecz powoda ratę składki ubezpieczeniowej wraz z należnymi odsetkami. Na potwierdzenie dokonania zapłaty dochodzonej pozwem należności przedstawił potwierdzenie wykonania w dniu 01 października 2013 roku przelewu kwoty 389,38 złotych na konto wskazane przez powoda w wezwaniu do zapłaty (dowód: potwierdzenie wykonania operacji k.54).

Mając na uwadze, iż wartość dowodowa przedstawionego przez pozwanego dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu wskazanej wyżej kwoty nie została w toku procesu podważona należało przyjąć, że powód wytaczając powództwo w przedmiotowej sprawie w dniu 30 stycznia 2014 roku dochodził zapłaty świadczenia już wcześniej w całości zaspokojonego przez pozwanego. Co więcej w wyniku złożenia przez pełnomocnika powoda wniosku egzekucyjnego w oparciu o wydany w przedmiotowej sprawie nakaz zapłaty doszło do ponownego wyegzekwowania uiszczonej już przez pozwanego należności, powiększonej tym razem o zasadzone nakazem zapłaty koszty oraz koszty postępowania egzekucyjnego ( dowód: akta sprawy egzekucyjnej (...)prowadzonej przez komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w S. K. W.)

Mimo zaistnienia opisanych powyżej okoliczności oraz wezwania przez Sąd do zajęcia stanowiska w sprawie (k.47,61) profesjonalny pełnomocnik powoda nadal uporczywie popierał powództwo (k.59), jednocześnie przyznając (k.69), iż po utracie mocy przez nakaz zapłaty nie zwrócono pozwanemu uiszczonych należności pieniężnych.

Powyższe stanowisko pełnomocnika powoda wobec bezsprzecznego wykazania zaspokojenia przez pozwanego w całości dochodzonego pozwem roszczenia pozostaje dla Sądu całkowicie niezrozumiałe.

Reasumując z uwagi na powyższe Sąd w oparciu o art.805§1k.c. oraz posiłkując się poglądem prawnym wyrażony w uchwale Sądu Najwyższego z dnia 26 lutego 2014 roku III CZP 119/13 (Portal Orzeczeń Sądu Najwyższego, Izba Cywilna) oddalił powództwo w całości.

O kosztach postępowania orzeczono w oparciu o art. 98§ 1 k.p.c. Stosownie do zasady odpowiedzialności za wynik procesu obciążono powoda w całości obowiązkiem ich poniesienia. Wysokość należnych pozwanemu kosztów zastępstwa procesowego ustalono stosownie do § 6 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu (t.j.Dz.U.2013, poz.490 z póź. zm.)

Sędzia

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Pleskowicz-Olędzka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim
Osoba, która wytworzyła informację:  Tadeusz Radziwon
Data wytworzenia informacji: