Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 142/19 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim z 2019-04-15

Sygn. akt: I C 142/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 15 kwietnia 2019 roku

Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Katarzyna Wencka

Protokolant:

Radosław Niewiński

po rozpoznaniu w dniu 15 kwietnia 2019 roku w Bielsku Podlaskim

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) (...) z siedzibą w W.

przeciwko T. Ł. (1)

o zapłatę 403,38 złotych

oddala powództwo.

Sygn. akt I C 142/19

UZASADNIENIE

Powód (...) (...) z siedzibą w W. w wniósł pozew w elektronicznym postępowaniu upominawczym domagając się zasądzenia od T. Ł. (1) kwoty 403,38 zł wraz z odsetkami ustawowymi jak za opóźnienie od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz poniesionymi kosztami procesu. W uzasadnieniu żądania wskazał, że pozwany nie wywiązał się z zawartej z W..pl (...). z o.o. umowy pożyczki. Na dochodzoną pozwem kwotę składa się niespłacona należność główna w kwocie 295 zł, prowizja w kwocie 80,83 zł oraz kwota łączna 27,55 zł tytułem odsetek umownych naliczonych przez W..pl (...). z o.o. i ustawowych jak za opóźnienie naliczonych przez powoda. Legitymację do wytoczenia powództwa powód wywodził z zawartej z W..pl (...). z o.o. umowy przelewu wierzytelności.

Sąd Rejonowy L. w L. wobec stwierdzenia braku podstaw do wydania nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym, postanowieniem z dnia 11 stycznia 2019 roku, wydanym w sprawie sygn. akt (...) przekazał rozpoznanie sprawy do Sądu Rejonowego w B. (k.7).

Pozwany T. Ł. (1) wniósł oddalenie powództwa w całości. Kwestionował zarówno istnienie wierzytelności dochodzonej pozwem, jak i jej wysokość. Nadto pozwany wskazywał, że gdyby istniała jakakolwiek wierzytelność wynikająca z umowy z dni 19 października 2013 roku byłaby ona przedawniona (k.84-86).

Sąd ustalił i zważył, co następuje:

Z dokumentów załączonych przez powoda wynika, że w dniu 1 grudnia 2017 roku zawarł on z W. (...) spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. umowę przelewu wierzytelności, przedmiotem której miała być m.in. wierzytelność wynikająca z umowy numer (...) z dnia 16 października 2013 roku zawartej z T. Ł. (2) (k.18-36).

Powód twierdził, że pozwany nie wywiązał się z ww. umowy i winien jest uregulować zaległe zobowiązanie w kwocie łącznej 403,38 zł, w tym niespłaconą należność główną w kwocie 295 zł, prowizję w kwocie 80,83 zł oraz kwotę łączną 27,55 zł tytułem odsetek umownych naliczonych przez W..pl (...) z o.o. i ustawowych za opóźnienie naliczonych przez powoda, który nabył dochodzoną pozwem wierzytelność.

Pozwany kwestionował zarówno istnienie jak i wysokość roszczenia.

W świetle dyspozycji art. 6 kc na powodzie spoczywał ciężar wykazania nie tylko podstawy faktycznej i prawnej dochodzonego roszczenia, a zatem wykazania stosunku prawnego łączącego strony, ale także zasadności i wysokości dochodzonej pozwem kwoty. Powołany przepis wyznacza bowiem ogólną regułę dowodową prawa materialnego, w myśl której ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne. Przez ciężar udowodnienia faktu rozumieć należy obarczenie strony procesu obowiązkiem przekonania sądu dowodami o słuszności swoich twierdzeń.

Do pozwu dołączono sporządzoną przez W. (...) sp. z o.o. w W. ramową umowę pożyczki, w której jako pożyczkobiorca został wpisany T. Ł. (1) i Regulamin udzielania i obsługi wpłat oraz rozpatrywania reklamacji prze W. (...) sp. z o.o. (k.49-61) oraz sporządzone przez poprzednika prawnego powoda potwierdzenie wypłaty kwoty 295 zł na wskazany w tym piśmie rachunek bankowy numer (...) (k.62). Dołączono również wydruki monitów mailowych (k.64-66), wydruk formularza informacyjnego dotyczącego pożyczki konsumenckiej (k.68v-74) oraz wezwanie do zapłaty z dnia 23 grudnia 2017 roku (k.46).

W ocenie Sądu dowody przedstawione przez powoda, w świetle stanowiska pozwanego, nie potwierdzają istnienia wierzytelności dochodzonej pozwem ani jej wysokości.

W pierwszej kolejności należy wskazać, że umowa ramowa pożyczki nie została podpisana ani przez pozwanego, ani przez przedstawiciela pożyczkodawcy i stanowi jedynie wygenerowany elektronicznie wydruk. Podobnie potwierdzenie wypłaty kwoty 295 zł jest jedynie wygenerowanym elektronicznie pismem sporządzonym przez (...) sp. z o.o. w W., w którym jako beneficjenta przelewu wpisano T. Ł. (1) (k.62-63). Treść pisma nie daje możliwości zweryfikowania kto jest posiadaczem rachunku bankowego numer (...) ani czy kwota ta rzeczywiście wpłynęła na ten rachunek. Pismo to nie jest bowiem bankowym potwierdzeniem dokonania przelewu. Brak jest również wśród złożonych dokumentów wniosku pożyczkobiorcy który zgodnie z § 2 załączonego Regulaminu udzielania i obsługi wpłat oraz rozpatrywania reklamacji prze W. (...) sp. z o.o. byłby podstawą do zawarcia umowy pożyczki (k.55).

Konkludując, Sąd ustalił, że strona inicjująca niniejszy proces nie wykazała okoliczności faktycznych stanowiących podstawę jej roszczenia. Jeżeli ustalenia takiego dokonać nie można to fakt ten niweczy zasadność powództwa. Powód nie wykazał, ani faktu zawarcia przez pozwanego umowy, ani wypłaty mu jakiejkolwiek kwoty.

W konsekwencji, biorąc pod rozwagę przepis art. 6 kc powództwo podlegało oddaleniu w całości.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Agnieszka Chomicka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim
Osoba, która wytworzyła informację:  Katarzyna Wencka
Data wytworzenia informacji: