Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II AKa 120/17 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Białymstoku z 2017-08-17

Sygn. akt II AKa 120/17

ORZECZENIE

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 17 sierpnia 2017 r.

Sąd Apelacyjny w Białymstoku w II Wydziale Karnym w składzie

Przewodniczący

SSA Jerzy Szczurewski

Sędziowie

SSA Leszek Kulik

SSA Janusz Sulima (spr.)

Protokolant

Agnieszka Wądołkowska

przy udziale Prokuratora Oddziałowego Biura Lustracyjnego Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku – Andrzeja Ostapy

po rozpoznaniu w dniu 17 sierpnia 2017 r. sprawy

lustrowanego J. A.

na skutek apelacji wniesionej przez prokuratora

od orzeczenia Sądu Okręgowego w Olsztynie

z dnia 8 maja 2017r. sygn. akt II K 186/16

w przedmiocie zgodności z prawdą oświadczenia lustracyjnego

I.  zmienia zaskarżone orzeczenie w punkcie III w ten sposób, że na podstawie art. 21a ust. 2b ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1721) orzeka wobec J. A. zakaz pełnienia funkcji publicznych, o których mowa w art. 4 pkt 2-57 cytowanej ustawy na okres lat 3 (trzech);

II.  utrzymuje w mocy zaskarżone orzeczenie w pozostałym zakresie;

III.  zwalnia lustrowanego od ponoszenia kosztów sądowych za postępowanie odwoławcze.

UZASADNIENIE

J. A., w związku z wykonywaniem funkcji publicznej członka Rady (...)spółka z o.o. w G. złożył oświadczenie lustracyjne, z którego treści wynikało, że nie pracował, nie pełnił służby ani nie był świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.).

W dniu 28 listopada 2016 r. do Sądu Okręgowego w Olsztynie wpłynął wniosek Prokuratora Oddziałowego Biura Lustracyjnego w B. o wszczęcie postępowania lustracyjnego wobec J. A. i wydanie orzeczenia stwierdzającego, że złożył on niezgodne z prawdą, powyżej wskazane oświadczenie lustracyjne.

W dniu 28 lutego 2017 r. wszczęto wobec wymienionego postępowanie lustracyjne.

Orzeczeniem z dnia 8 maja 2017 roku Sąd Okręgowy w Olsztynie:

I.  na podstawie art. 21a ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1721) stwierdził, że J. A., wykonujący w 2008 roku funkcję publiczną członka rady(...) spółka z o.o. w G., złożył w dniu 14 stycznia 2008 roku niezgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne;

II.  na podstawie art. 21a ust. 2a ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1721) orzekł wobec J. A. utratę prawa wybieralności w wyborach do Sejmu, Senatu i Parlamentu Europejskiego oraz wyborach powszechnych organu i członka organu jednostki samorządu terytorialnego oraz organu jednostki pomocniczej jednostki samorządu terytorialnego, której obowiązek utworzenia wynika z ustawy na okres lat 3 (trzech);

III.  na podstawie art. 21a ust. 2b ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1721) orzekł wobec J. A. zakaz pełnienia funkcji publicznej, o której mowa w art. 4 pkt. 2-59 cytowanej ustawy na okres lat 3 (trzech);

IV.  na podstawie art. 627 k.p.k. w zw. z art. 19 ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organu bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1721) zasądził od osoby lustrowanej na rzecz Skarbu Państwa koszty postępowania.

Apelację od tego orzeczenia złożył prokurator. Zaskarżył to orzeczenie, jak sam sformułował, na niekorzyść lustrowanego J. A. w części dotyczącej rozstrzygnięcia w zakresie środków określonych w art. 21a ust. 2a i 2b ustawy z dnia 18.10.2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 roku oraz treści tych dokumentów.

Zarzucił obrazę przepisów prawa materialnego w postaci art. 21a ust 2b ustawy z dnia 18.10.2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 1721 z późniejszymi zmianami) poprzez błędne określenie zakresu przedmiotowego orzeczonego na podstawie ustawy środka i wskazania, iż zakaz pełnienia funkcji publicznej objął funkcje publiczne wymienione w art. 4 pkt 2 – 59 w/w ustawy, podczas gdy zgodnie z aktualnym brzmieniem ustawy, zakaz winien obejmować funkcje określone w art. 4 pkt 2 – 57.

Wniósł o zmianę zaskarżonego orzeczenie w pkt. III poprzez wskazanie, iż orzeczony na podstawie art. 21a ust 2b ustawy z dnia 18.10.2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 1721 z późniejszymi zmianami) zakaz zajmowania funkcji publicznej obejmuje funkcje publiczne określone w art. 4 pkt 2 – 57.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Apelacja jest zasadna.

Na wstępie należy podnieść, że wbrew temu co prokurator określił w tzw. petitum, apelacja w istocie została wniesiona na niekorzyść lustrowanego, a nie na jego korzyść. Świadczy o tym jednoznacznie treść podniesionego zarzutu.

Prokurator ma rację, że w aktualnie obowiązującym brzmieniu artykuł 21a ust. 2b ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (t. j. Dz. U. z 2016 roku poz. 1721 z późn. zm.) nadal stanowi, że wydając orzeczenie stwierdzające fakt złożenia niezgodnego z prawdą oświadczenia lustracyjnego sąd orzeka zakaz pełnienia funkcji publicznej, o której mowa w art. 4 pkt 2 – 57 na okres od 3 do 10 lat. Zmiana przepisu art. 4 cytowanej ustawy, wynikająca z ustawy z dnia 16 listopada 2016 roku Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1948) i wprowadzenie w tym artykule dodatkowych punktów 58 i 59 nie jest równoznaczna ze zmianą art. 21a ust. 2b ustawy lustracyjnej. Ustawodawca nie zmienił jednakże treści art. 21a ust. 2b pozostawiając go w dotychczasowym brzmieniu. Funkcji określonych w pkt 58 i 59 – tj. osób zatrudnionych w jednostce organizacyjnej Krajowej Administracji Skarbowej albo funkcjonariuszy Służby Celno – Skarbowej oraz Szefa Krajowej Administracji Skarbowej i jego zastępców dotyczą zapisy w ustawie o KAS, który w art. 144 stanowi, iż w jednostkach organizacyjnych KAS może być zatrudniona albo pełnić służbę osoba, która nie pełniła służby zawodowej ani nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów.

Z tych też względów orzeczono jak w sentencji orzeczenia.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Beata Zielińska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Apelacyjny w Białymstoku
Osoba, która wytworzyła informację:  Jerzy Szczurewski,  Leszek Kulik
Data wytworzenia informacji: