Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
2384

V Ca 2047/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2013-08-20

Data publikacji: 2015-08-26

trafność 63%

Sygn. akt V Ca 2047/13 UZASADNIENIE A. (...) ogłosiła w trybie przetargu ograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. (...)W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej pominięcie taryfy lotniczej (jak tego wymaga SIWZ) wywierało całkowicie odmienny wpływ na wysokość ceny ofert składanych przez przewoźników lotniczych oraz przez agentów. (...)(...)skoro na całkowitą cenę biletu lotniczego, który zamawiający będzie zobowiązany zapłacić(...)(...)Trafnie bowiem skarżący podniósł, że zaskarżony wyrok został wydany z rażącym naruszeniem art. 89 ust l pkt 2 i 4 oraz art. 90 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.
Czytaj więcej»

II Ca 2073/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 2016-12-19

Data publikacji: 2017-02-20

trafność 60%

Nie mogły odnieść skutku także zarzuty naruszenia prawa materialnego, albowiem zaskarżony wyrok odpowiada prawu, mimo częściowo błędnego uzasadnienia. (...)Celem prawa koalicji, rozpoznawanego również na gruncie prawa Unii Europejskiej (art. 28 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej), jest reprezentacja i obrona praw oraz interesów nie tylko pracowniczych, ale również pracodawczych. (...)W takim bowiem wypadku zagwarantowana prawem obrona praw i interesów także prawodawcy w sporze z pracownikami byłaby iluzoryczna i stawiała przewoźnika lotniczego na z góry przegranej pozycji w sporze z pracownikami. (...)Z drugiej strony przewoźnik lotniczy nie ma instrumentów, aby zakazać pracownikom korzystania w sposób prawnie dozwolony z przysługującego im prawa do koalicji, które przybiera postać strajku.
Czytaj więcej»

XXIII Ga 475/09

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2009-08-10

Data publikacji: 2016-11-28

trafność 59%

(...)ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych przez przyjęcie, że(...)ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych w zw. z(...)że zawarł umowy dające mu prawo do dodatkowych prowizji mających wpływ(...)upustów cenowych w imieniu linii lotniczych; działania (...) Sp. z o.o.(...)(...)Także w ocenie skarżącego Krajowa Izba Odwoławcza pomyliła pojęcia „prowizji agenta", jako jego wynagrodzeni od linii lotniczej od „upustu ceny za bilet lotniczy" dla Zamawiającego jako strony umowy przewozu dokonanego przez biuro podróży na rzecz linii lotniczej. Wynagrodzeniem agenta jest jego prowizja otrzymywana od linii lotniczych. (...)(...)że zawarli umowy dające im prawo do dodatkowych prowizji mających wpływ na wysokość ceny; a w swoich umowach z liniami lotniczymi mieli zagwarantowaną możliwość oferowania nabywcom biletów upustów cenowych w imieniu linii lotniczych oraz, że działania (...) Sp.(...)
Czytaj więcej»

II W 706/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim

Data orzeczenia: 2016-01-29

Data publikacji: 2016-04-14

trafność 57%

(...)ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo Lotnicze - o r z e k a- 1. uznaje obwinionego T. M. , w ramach zarzucanego mu czynu za winnego tego, że w dniu 24 września 2015r na terenie (...) w N. przy ul. (...) . (...)ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo Lotnicze i za to na podstawie art. 210 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo Lotnicze wymierza obwinionemu karę grzywny w(...)
Czytaj więcej»

I C 1466/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-11-22

Data publikacji: 2017-06-21

trafność 57%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Wyjaśnił, że w dniu 31 stycznia 2016 r. o godzinie 20:05 miał odbyć podróż z portu lotniczego w W. do portu lotniczego w L. połączeniem realizowanym przez pozwanego. (...)Sąd Rejonowy ustalił następujący stan faktyczny: M. P. zawarł z (...) z siedzibą w H. w Wielkiej Brytanii umowę przewozu lotniczego na dzień 31 stycznia 2016 roku z portu lotniczego w W. do portu lotniczego w L. . (...)Jak zostało już wskazane, opóźnienie w przylocie nie kreuje po stronie pasażerów prawa do odszkodowania, jeżeli przewoźnik lotniczy jest w stanie dowieść, że(...)poza zakresem skutecznej kontroli przewoźnika lotniczego. (...)(...)nieprawidłowości w wykonywaniu umów przewozu lotniczego, lecz podniesienie standardów ochrony ustalonych(...)na pokład w regularnych przewozach lotniczych, zarówno poprzez wzmocnienie praw pasażerów jak i zapewnienie przewoźnikom lotniczym działalności w ujednoliconych warunkach na(...)
Czytaj więcej»

II Ca 1765/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 2017-10-27

Data publikacji: 2018-08-08

trafność 57%

Strajk pracowników przewoźnika, o ile jego celem nie jest wymuszenie na przewoźniku spełnia podstawowych praw pracowniczych, a tylko uzyskanie dodatkowych(...)normalnego wykonywania działalności danego przewoźnika lotniczego i przewoźnik nie jest w stanie skutecznie nad nim panować. Celem prawa koalicji, rozpoznawanego również na gruncie prawa Unii Europejskiej (art. 28 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej), jest reprezentacja i obrona praw i interesów nie tylko pracowniczych ale również pracodawczych. (...)W takim bowiem wypadku zagwarantowana prawem obrona praw i interesów także prawodawcy w sporze z pracownikami byłaby iluzoryczna i stawiała przewoźnika lotniczego na z góry przegranej pozycji w sporze z pracownikami. (...)Z drugiej strony przewoźnik lotniczy nie ma instrumentów, aby zakazać pracownikom korzystania w sposób prawnie dozwolony z przysługującego im prawa do koalicji, które przybiera postać strajku.
Czytaj więcej»

II Ca 2421/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 2016-12-22

Data publikacji: 2017-04-10

trafność 56%

Strajk pracowników przewoźnika, o ile jego celem nie jest wymuszenie na przewoźniku spełnia podstawowych praw pracowniczych, a tylko uzyskanie dodatkowych(...)normalnego wykonywania działalności danego przewoźnika lotniczego i przewoźnik nie jest w stanie skutecznie nad nim panować. Celem prawa koalicji, rozpoznawanego również na gruncie prawa Unii Europejskiej (art. 28 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej), jest reprezentacja i obrona praw i interesów nie tylko pracowniczych ale również pracodawczych. (...)W takim bowiem wypadku zagwarantowana prawem obrona praw i interesów także prawodawcy w sporze z pracownikami byłaby iluzoryczna i stawiała przewoźnika lotniczego na z góry przegranej pozycji w sporze z pracownikami. (...)Z drugiej strony przewoźnik lotniczy nie ma instrumentów, aby zakazać pracownikom korzystania w sposób prawnie dozwolony z przysługującego im prawa do koalicji, które przybiera postać strajku.
Czytaj więcej»

XX GC 1097/13

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-04-27

Data publikacji: 2016-06-28

trafność 55%

Orzeczenie nieprawomocne

Według definicji znajdującej się w art. 2 ust 4 ustawy z 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (tj. (...)Powyższe potwierdza analiza Prawa lotniczego . (...)Pewne wątpliwości w kontekście przywołanych powyżej rozważań może budzić treść art. 75 ust. 4 Prawa lotniczego . (...)Odmienna interpretacja art. 75 ust. 4 byłaby sprzeczna z pozostałymi przywoływanymi postanowieniami Prawa lotniczego.
Czytaj więcej»

III Ca 186/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 2017-06-14

Data publikacji: 2017-09-01

trafność 55%

Zgodnie z treścią art. 205 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 roku – Prawo lotnicze (tj. Dz.U. z 2016 roku, poz. 605), do umowy przewozu lotniczego, w tym czarteru lotniczego oraz do innych stosunków cywilnoprawnych związanych z przewozem lotniczym, nieuregulowanych przepisami niniejszej ustawy i umowami międzynarodowymi, stosuje się przepisy prawa cywilnego. (...)Przedawnienie roszczeń związanych z umową przewozu nie jest uregulowane w ustawie z dnia 3 lipca 2002 roku – Prawo lotnicze (tj. (...)(...)
Czytaj więcej»

I C 4164/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-05-18

Data publikacji: 2017-08-21

trafność 53%

Orzeczenie nieprawomocne

W uzasadnieniu żądania pozwu powód wskazał, iż w dniu 6 lipca 2015 r. podróżował liniami lotniczymi pozwanego z portu lotniczego w K. do portu lotniczego w B. . (...)Prawo lotnicze (Dz.U. z 2013 r.1393 j.t.). Jak zostało już zauważone, opóźnienie w przylocie nie rodzi po stronie pasażerów prawa do odszkodowania, jeżeli przewoźnik lotniczy jest w stanie dowieść, że(...)poza zakresem skutecznej kontroli przewoźnika lotniczego. (...)Art. 8 reguluje zatem dodatkowe prawa - poza odszkodowaniem – przysługujące pasażerom w przypadku opóźnienia lotu, do których należy m. in. prawo do transportu zastępczego odbywanego w ramach zmiany planu podróży.
Czytaj więcej»