Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VIII Gz 264/18 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Szczecinie z 2018-07-09

Sygn. akt VIII Gz 264/18

POSTANOWIENIE

Dnia 9 lipca 2018 r.

Sąd Okręgowy w Szczecinie Wydział VIII Gospodarczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Natalia Pawłowska-Grzelczak (spr.)

po rozpoznaniu w dniu 9 lipca 2018 r. w Szczecinie

na posiedzeniu niejawnym

w sprawie z powództwa (...) spółki akcyjnej z siedzibą w P.

przeciwko B. B.

o zapłatę

na skutek zażalenia powódki na punkt 2 postanowienia Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie z 28 marca 2018 r. w sprawie o sygn. akt X GC 2231/17

postanawia:

I.  oddalić zażalenie;

II.  zasądzić od powoda na rzecz pozwanego kwotę 120 zł (sto dwadzieścia złotych) tytułem kosztów zastępstwa procesowego.

UZASADNIENIE

Postanowieniem z 28 marca 2018 r. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie w sprawie o sygn. akt X GC 2231/17 w punkcie 1 umorzył postępowanie, w punkcie 2 oddalił wniosek powódki (...) spółki akcyjnej z siedzibą w P. o zasądzenie od pozwanego B. B. kosztów procesu.

W uzasadnieniu wskazał, że 2 listopada 2017 r. pełnomocnik powódki złożył oświadczenie o cofnięciu pozwu wobec pozwanego ze zrzeczeniem się roszczenia. Ponadto wniósł o zasądzenie od pozwanego kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego. Sąd Rejonowy umorzył postępowanie na posiedzeniu niejawnym i zaznaczył, że powódka podała, iż roszczenie zostało zaspokojone po wytoczeniu powództwa. Podkreślił jednak, że okoliczność ta nie została wykazana i była przez pozwanego kwestionowana. W tej sytuacji Sąd Rejonowy stwierdził, że brak jest podstaw do zasądzenia na rzecz powódki kosztów procesu od pozwanego.

W zażaleniu na powyższe postanowienie powódka zaskarżyła je w części dotyczącej kosztów procesu, w zakresie w jakim Sąd Rejonowy nie zasądził od pozwanego na rzecz powódki kwoty 90 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego. Powódka zarzuciła naruszenie przepisów prawa poprzez błędne zastosowanie § 2 w zw. z § 3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych, które polegało na niezasądzeniu kosztów zgodnie z przepisanymi normami.

Wskazując na powyższe skarżąca wniosła o zmianę postanowienia w zaskarżonej części poprzez zasądzenie od pozwanego na jej rzecz kwoty 90 zł należnej tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego, a także kosztów postępowania zażaleniowego, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

W odpowiedzi na zażalenie strona pozwana wniosła o jego oddalenie oraz o zasądzenie na jej rzecz kosztów zastępstwa procesowego wg. norm przepisanych.

W uzasadnieniu wskazano, iż strona pozwany uiścił dochodzoną pozwem należność nie na skutek działania powoda czyli na skutek wezwani do zapłaty, czy wniesienia pozwu tylko w innych okolicznościach.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje.

Zażalenie nie zasługiwało na uwzględnienie.

Art. 98 § 1 k.p.c. statuuje ogólną zasadę, zgodnie z którą strona przegrywająca obowiązana jest zwrócić koszty procesu na żądanie strony wygrywającej. Wyjątkiem od tej zasady jest odpowiedzialność za wynik procesu w sytuacji cofnięcia pozwu przez powoda. Stosownie do treści art. 203 § 3 zdanie 1 k.p.c. w razie cofnięcia pozwu poza rozprawą przewodniczący odwołuje wyznaczoną rozprawę i o cofnięciu zawiadamia pozwanego, który może w terminie dwutygodniowym złożyć sądowi wniosek o przyznanie kosztów.

Z powyższego wynika więc, że zasadą jest, iż to powód, cofając pozew, jest stroną przegrywającą sprawę, a jedynie wyjątkowo obowiązek zwrotu kosztów może obciążać nie jego, a stronę przeciwną. Może to mieć miejsce w sytuacji gdy cofnięcie pozwu wynikało z zaspokojenia powoda przez przeciwnika w toku postępowania. Niemniej strona cofająca pozew powinna każdorazowo, w piśmie złożonym w tym przedmiocie wykazać, że cofnięcie wynikało z zaspokojenia przez przeciwnika interesu skarżącego oraz że wniesienie powództwa było niezbędne do dochodzenia lub obrony swoich praw (por. postanowienie SN z 11 grudnia 2009 r., V CZ 58/09, postanowienie SN z 26 lipca 2012 r., II CZ 73/12).

W rozpoznawanej sprawie powódka nie wykazała, że cofnięcie pozwu połączone ze zrzeczeniem się roszczenia nastąpiło na skutek zaspokojenia jej w toku postępowania. Argumentacja w tym zakresie sprowadzała się wyłącznie do gołosłownych twierdzeń, zaś nie jest to okoliczność, której udowodnienie byłoby szczególnie trudne lub wymagało znacznych nakładów pracy. Brak jest zatem podstaw do zasądzenia na rzecz powódki kosztów postępowania w sytuacji, gdy zgromadzony materiał dowodowy nie wskazuje na fakt, iż pozwany spełnił świadczenie w toku postępowania. Ponadto również w zażaleniu powód nie wykazał, kiedy faktycznie nastąpiła zapłata roszczenia objętego pozwem ograniczając się do gołosłownych twierdzeń w tym zakresie. W ocenie Sądu Okręgowego nie było przeszkód, aby do zażalenia dołączyć dowód spełnienia świadczenia, czego nie uczyniono.

Dodatkowo podnieść należy, iż pozwany wyraźnie zaprzeczył, że był wzywany do zapłaty faktury. Wyjaśnił, że kiedy sam dostrzegł, że ma niezapłaconą jedną fakturę niezwłocznie dokonał zapłaty. Pozwany w swoim piśmie z dnia 22 listopada 2017 roku zakwestionował stanowisko powoda w zakresie obciążenia go kosztami postępowania i wskazywał, że zapłata miała miejsce przed pierwszą czynnością procesową.

Reasumując, wskazać należy, iż do akt sprawy dotychczas nie dołączono dowodu potwierdzającego datę faktycznego spełnienia świadczenia, co było obowiązkiem powoda żądającego zasądzenia kosztów procesu na skutek cofnięcia powództwa. Tym samym fakt, kiedy zostało spełnione świadczenie dochodzone pozwem wymykał się kontroli Sądu, któremu pod osąd poddano orzeczenie Sądu Rejonowego.

Powódka nie podważyła zatem skutecznie argumentacji Sądu Rejonowego, co oznacza, że zaskarżone postanowienie okazało się prawidłowe, a tym samym Sąd, na podstawie art. 397 § 2 w zw. z art. 385 k.p.c. oddalił zażalenie jako niezasadne.

Sąd rozstrzyga o kosztach w każdym orzeczeniu kończącym sprawę w danej instancji (art. 108 § 1 kpc). W związku z tym, że powód przegrał sprawę w postępowaniu zażaleniowym, zgodnie z przepisem art. 98 kpc winien zwrócić pozwanej koszty procesu, na które składa się koszt zastępstwa procesowego w postępowaniu zażaleniowym w wysokości 120 zł ustalony na podstawie § 10 ust. 2 pkt 1 w zw. z § 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie.

Sygn. akt VIII Gz 264/18

(...)

1. (...)

2. (...).

3. (...)

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Paulina Woszczak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Szczecinie
Osoba, która wytworzyła informację:  Natalia Pawłowska-Grzelczak
Data wytworzenia informacji: