Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VIII GCo 38/19 - zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie Sąd Okręgowy w Szczecinie z 2019-03-28

Sygnatura akt VIII GCo 38/19

POSTANOWIENIE

Dnia 28 marca 2019 roku

Sąd Okręgowy w Szczecinie, Wydział VIII Gospodarczy,

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR del. Monika Rzepiejewska

po rozpoznaniu w dniu 28 marca 2019 roku w Szczecinie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Towarzystwa (...) spółki akcyjnej w W.

z udziałem J. O.

o nadanie klauzuli wykonalności z zaznaczeniem przejścia uprawnień

postanawia:

I.  nadać na rzecz wierzyciela Towarzystwa (...) spółki akcyjnej w W. (KRS: (...)) klauzulę wykonalności wyrokowi zaocznemu Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 19 września 2018 roku (sygnatura akt VIII GC 285/18) w zakresie kwoty 79.088,07 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 31 sierpnia 2018 r. do dnia zapłaty przeciwko dłużnikowi J. O. (NIP: (...));

II.  zasądzić od dłużnika na rzecz wierzyciela kwotę 199 zł (sto dziewięćdziesiąt dziewięć złotych złotych) tytułem kosztów postępowania.

SSR del. Monika Rzepiejewska

Sygnatura akt VIII GCo 38/19

UZASADNIENIE

Wnioskiem złożonym 27 lutego 2018 r. (data stempla pocztowego) wierzyciel domagał się nadania na jego rzecz przeciwko dłużnikowi klauzuli wykonalności wyrokowi zaocznemu Sądu Okręgowego w Szczecinie z 19 września 2018 r. (sygn. akt VIII GC 285/18), wskazując na art. 788 k.p.c. i powołując się na umowę cesji.

Sąd zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 788 § 1 k.p.c., jeżeli uprawnienie lub obowiązek po powstaniu tytułu egzekucyjnego lub w toku sprawy przed wydaniem tytułu przeszły na inną osobę, sąd nada klauzulę wykonalności na rzecz lub przeciwko tej osobie, gdy przejście to będzie wykazane dokumentem urzędowym lub prywatnym z podpisem urzędowo poświadczonym.

Niezbędną przesłanką do skutecznego ubiegania się przez następcę prawnego wierzyciela o nadanie klauzuli wykonalności jest wykazanie, oprócz istnienia samego tytułu egzekucyjnego nadającego się do wykonania, także faktu przejścia praw lub obowiązków za pomocą ściśle określonych środków dowodowych w postaci dokumentów urzędowych lub prywatnych z podpisem urzędowo poświadczonym lub też ich odpisów, poświadczonych przez osobę posiadającą upoważnienie ustawowe. Sąd orzekający w postępowaniu klauzulowym ocenia te dokumenty pod względem formalnym, tj. w zakresie dotyczącym ustalenia, czy spełniają one kryteria wymagane od dokumentu urzędowego w rozumieniu art. 244 k.p.c. lub czy podpisy na dokumencie prywatnym zostały urzędowo poświadczone. W postępowaniu tym kwestia przejścia uprawnień nie jest badania pod względem merytorycznym, ani co do umocowania osób dokonujących czynności będącej źródłem przejścia wierzytelności ( zob. uchwała Sądu Najwyższego z 17 listopada 2017 r., sygn. akt III CZP 53/17, L. ). Dalsze istnienie wierzytelności oraz skuteczność jej przejścia mogą podlegać merytorycznej ocenie w przypadku ewentualnego powództwa opartego na art. 840 k.p.c.

Wraz z wnioskiem wierzyciel złożył oświadczenie o przejściu wierzytelności na podstawie art. 828§1 k.c. Z powyższego dokumentu wynika, że (...) S.A. w W. w dniu 29 sierpnia 2018 r. wypłaciło na rzecz Banku (...) S.A. w W. odszkodowanie w kwocie 79.088,07 zł z tytułu ubezpieczenia kredytu kupieckiego i w związku z tym na (...) SA w W. przeszło roszczenie o zapłatę wierzytelności, stwierdzonej prawomocnym orzeczeniem w postaci wyroku zaocznego z dnia 19 września 2018 r. wydanym przez Sąd Okręgowy w Szczecinie do kwoty 79.088,07 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia następnego po dacie wypłaty odszkodowania do dnia zapłaty. Dokument ten wierzyciel złożył w takiej formie, że zawiera oświadczenie notariusza M. D. w G. (Rep. A nr (...)), iż podpisy pod dokumentem zostały złożone w jej obecności – forma dokumentu z podpisami notarialne poświadczonymi. Wprawdzie z treści oświadczenia wynika, że dotyczy on wierzytelności objętej wyrokiem zaocznym Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 19 września 2018 r. ze wskazaniem błędnego oznaczenia repertorium w sygnaturze sprawy, a mianowicie VIII GNc 285/18 zamiast prawidłowej VIII GC 285/18, jednak nie ma wątpliwości, w świetle dokumentów znajdujących się w aktach sprawy VIII GC 285/18 oraz oświadczenia wierzyciela złożonego we wniosku, że przedstawiony przez wierzyciela dokument dotyczy wierzytelności objętej tytułem egzekucyjnym w postaci wyroku zaocznego Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 19 września 2018 r. w sprawie o sygn. akt VIII GC 285/18 . Złożony dokument czyni zadość formie wymaganej przez art. 788 § 1 k.p.c., wobec czego wniosek należało uwzględnić.

Wobec uwzględnienia wniosku należało, na podstawie art. 13 § 2 w zw. z art. 108 § 1 oraz art. 98 § 1 i § 3 oraz art. 99 k.p.c. i 770 k.p.c. zasądzić od uczestnika na rzecz wierzyciela koszty postępowania, przyjmując, że uczestnik sprawę przegrał. Zasądzeniu na rzecz wierzyciela podlegała kwota 50 zł tytułem opłaty od wniosku zgodnie z art. 71 pkt 4 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z dnia 28 lipca 2005 r., wynagrodzenie radcy prawnego ustalone na podstawie § 6 pkt. 13 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. sprawie opłat za czynności radców prawnych w wysokości 120 zł, a także 12 zł tytułem zwrotu opłaty kancelaryjnej za wydanie odpisu postanowienia i 17 zł uiszczone tytułem opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji

SSR del. Monika Rzepiejewska

Sygnatura akt VIII GCo 38/18

ZARZĄDZENIE

1.  (...)

2.  (...)

3.  (...)

4.  (...)

SSR del. Monika Rzepiejewska

(...)

KARTA KWALIFIKACYJNA ORZECZENIA

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

………………………………………………………………………………

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Paulina Woszczak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Szczecinie
Osoba, która wytworzyła informację:  Monika Rzepiejewska
Data wytworzenia informacji: