Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II Cz 236/15 - zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie Sąd Okręgowy w Szczecinie z 2015-02-26

Sygn. akt II Cz 236/15

POSTANOWIENIE

Dnia 26 lutego 2015 r.

Sąd Okręgowy w Szczecinie Wydział II Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Wiesława Buczek – Markowska

Sędziowie SO Agnieszka Bednarek – Moraś

SO Tomasz Szaj (spr.)

po rozpoznaniu w dniu 26 lutego 2015 r. w Szczecinie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku J. S. i S. S.

o wyłączenie sędziego w sprawie I Co 1297/13

na skutek zażalenia wnioskodawców na postanowienie Sądu Rejonowego w Gryfinie z dnia 20 października 2014 roku, w sprawie o sygn. akt I Co 935/14

oddala zażalenie.

SSO Tomasz Szaj SSO Wiesława Buczek – Markowska SSO Agnieszka Bednarek - Moraś

Sygn. akt II Cz 236/15

UZASADNIENIE

Postanowieniem z 20 października 2014 roku, Sąd Rejonowy w Gryfinie oddalił wniosek o wyłączenie sędziego (...) od prowadzenia postępowania z wniosku (...) w B. – I Co 1297/13.

Sąd Rejonowy wskazał, że przyczyny wyłączenia sędziego określone są w art. 48 § 1 oraz art. 49 k.p.c. Przyczyny uzasadniające wyłączenie sędziego określają przepisy art. 48 i 49 k.p.c.

Zgodnie z treścią art. 48 § 1 kodeksu postępowania cywilnego sędzia jest wyłączony z mocy samej ustawy: 1) w sprawach, w których jest stroną lub pozostaje z jedną ze stron w takim stosunku prawnym, że wynik sprawy oddziaływa na jego prawa lub obowiązki; 2) w sprawach swego małżonka, krewnych lub powinowatych w linii prostej, krewnych bocznych do czwartego stopnia i powinowatych bocznych do drugiego stopnia; 3) w sprawach osób związanych z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli; 4) w sprawach, w których był lub jest jeszcze pełnomocnikiem albo był radcą prawnym jednej ze stron; 5) w sprawach, w których w instancji niższej brał udział w wydaniu zaskarżonego orzeczenia, jako też w sprawach o ważność aktu prawnego z jego udziałem sporządzonego lub przez niego rozpoznanego oraz w sprawach, w których występował jako prokurator; 6) sprawach o odszkodowanie z tytułu szkody wyrządzonej przez wydanie prawomocnego orzeczenia niezgodnego z prawem, jeżeli brał udział w wydaniu tego orzeczenia. § 2. Powody wyłączenia trwają także po ustaniu uzasadniającego je małżeństwa, przysposobienia, opieki lub kurateli. § 3 Sędzia, który brał udział w wydaniu orzeczenia objętego skargą o wznowienie, nie może orzekać co do tej skargi. W myśl art.49 kpc niezależnie od przyczyn wymienionych w art. 48, sąd wyłącza sędziego na jego żądanie lub na wniosek strony, jeżeli istnieje okoliczność tego rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do bezstronności sędziego w danej sprawie.

Sąd Rejonowy wskazał, że z analizy wniosku J. S. i S. S. oraz oświadczenia sędziego (...) wynika, iż w niniejszej sprawie nie występują żadne przyczyny o charakterze ustawowym, związane z występowaniem jakiegoś stosunku osobistego między sędzią a którąkolwiek ze stron w rozumieniu art. 48 i 49 k.p.c., jak również inne okoliczności, które mogłyby wywołać wątpliwości co do bezstronności sędziego i uzasadniałyby jego wyłączenie. Zarzut dłużników, jakoby sędzia nie powinien orzekać w żadnej sprawie ich dotyczącej do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia ich wniosku o wyłączenie tego sędziego w sprawie I Ns 500/10, nie jest zasadny. Żaden przepis prawa nie zakazuje sędziemu rozstrzygania spraw strony, która wniosła o jego wyłączenie, do czasu rozstrzygnięcia wniosku o takie wyłączenie w innej sprawie, za wyjątkiem sprawy, której wniosek dotyczy (art. 50 § 3 k.p.c.). W niniejszej sprawie powstrzymanie się od podejmowania decyzji przez sędziego (...) dotyczy wyłącznie sprawy I Ns 500/10, nie ma natomiast zastosowania do innych spraw toczących się w sądzie z udziałem J. S. i S. S.. Sprawa egzekucyjna I Co 1297/13, której podstawą jest realizacja postanowienia o zabezpieczeniu udzielonym w sprawie I Ns 500/10 jest sprawą odrębną, o niezależnym bycie od sprawy I Ns 500/10, zatem nie ma przeszkód do rozpoznania jej przez sędziego K., o ile nie zachodzą powołane powyżej ustawowe przesłanki wyłączenia sędziego, których jednak w żaden sposób nie wykazano.

Na powyższe postanowienie zażalenie złożyli S. S. i J. S., zaskarżając je w całości i wnosząc o wyłączenie sędziego od orzekania w niniejszej sprawie, a ewentualnie o uchylenie postanowienia i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania.

Podnieśli, że sędzia powinien być wyłączony w sprawie I Co 1297/13 albowiem jest to sprawa ściśle związana ze sprawą I Ns 500/10 i dotyczą tej samej nieruchomości, a także żądanie wyłączenia sędziego w jednej sprawie wywołuje wątpliwości co do bezstronności sędziego co do tej strony również w innych sprawach, gdyż może być uprzedzony do tej strony.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie podlegało oddaleniu jako oczywiście bezzasadne.

W niniejszej sprawie Sąd Rejonowy dokonał prawidłowej oceny przesłanek wyłączenia sędziego i przedstawił szeroko obowiązujące przepisy oraz stanowisko orzecznictwa w tej kwestii. Zażalenie w istocie nie zawiera żadnych argumentów przeciwko wydanemu orzeczeniu.

Podkreślić przy tym należy, że prawomocnym postanowieniem Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 18 czerwca 2014 roku, sygn. akt II Cz 884/14 Sąd Okręgowy oddalił zażalenie wnioskodawców na postanowienie o oddaleniu wniosku o wyłączenie sędziego(...)od rozpoznania sprawy I Ns 500/10. Tym samym postępowanie w przedmiocie wyłączenia sędziego od rozpoznania tej sprawy prawomocnie się zakończyło, zaś sędzia (...) nie został wyłączony od jej rozpoznania. Nadto dostrzec należy, że postępowanie I Co 1297/13 nie jest postępowaniem rozpoznawczym, lecz stanowi postępowanie wykonawcze w zakresie postanowienia z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie I Ns 500/10, regulującego stosunki stron na czas trwania postępowania. Trafnie skarżący wskazują, że oba te postępowania są ze sobą powiązane, niemniej jednak nie uzasadnia to wyłączenia sędziego. Naturalnym jest bowiem, że sędzia, który wydał postanowienie nadzoruje następnie jego wykonanie. Nie może to być uznawane za podważające bezstronność sędziego. Rzeczą Sądu jest zapewnienie wykonania orzeczenia sądowego, zaś obowiązkiem podjęcie wszelkich działań mogących do tego doprowadzić. Skoro zatem żądanie wyłączenia sędziego w sprawie I Ns 500/10 nie zostało uwzględnione, brak jest podstaw do uwzględnienia wniosku o wyłączenie sędziego w sprawie stanowiącej postępowanie wykonawcze zapadłego w tamtej sprawie orzeczenia.

Z tych względów na zasadzie art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c. zażalenie należało oddalić, o czym orzeczono w sentencji.

SSO Tomasz Szaj SSO Wiesława Buczek – Markowska SSO Agnieszka Bednarek - Moraś

ZARZĄDZENIE

(...)

2)  (...)

(...)

3)  (...)

4)  (...)

26.02.2015

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Grażyna Magryta-Gołaszewska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Szczecinie
Osoba, która wytworzyła informację:  Wiesława Buczek – Markowska,  Agnieszka Bednarek – Moraś
Data wytworzenia informacji: