Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VIII Ns 270/11 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu z 2013-01-22

Sygn. akt VIII Ns 270/11

POSTANOWIENIE

Dnia: 22 stycznia 2013 r.

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Śródmieścia we Wrocławiu Wydział VIII Cywilny

w składzie :

Przewodniczący : SSR Grzegorz Kurdziel

Protokolant: Natalia Pietrzak

po rozpoznaniu w dniu 22 stycznia 2013 r. we Wrocławiu

sprawy z wniosku H. N.

z udziałem Gminy W.

o stwierdzenie nabycia spadku po T. O. i W. O.

I.  stwierdza, że spadek po T. O. z domu D. zmarłej dnia 23 maja 1998 r. we W., ostatnio zamieszkałej we W. przy ul. (...) na podstawie ustawy nabyli siostra H. N. z domu D. w ½ części i mąż W. O. w ½ części wprost;

II.  stwierdza, że spadek po W. O. zmarłym dnia 31 grudnia 2007 r. we W., ostatnio zamieszkałym we W. przy ul. (...) na podstawie ustawy nabyła w całości Gmina W. z dobrodziejstwem inwentarza.

UZASADNIENIE

W dniu 13 kwietnia 2011 r. wnioskodawczyni H. N. wniosła o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłej w dniu 23 maja 1998 r. T. O. oraz zmarłym w dniu 31 grudnia 2007 r. W. O., ostatnio zamieszkałych we W. przy ul. (...). W uzasadnieniu podała, iż spadkodawcy nie pozostawili testamentu, a w skład spadku nie wchodziło gospodarstwo rolne. Do kręgu spadkobierców po zmarłej T. O., poza jej mężem, należała wnioskodawczyni jako jej siostra. Podała, iż rodzice spadkodawczyni zmarli przed nią. Jednocześnie wskazała, że małżeństwo T. i W. O. było bezdzietne. Według wiedzy wnioskodawczyni rodzice spadkodawcy zmarli przed otwarciem spadku po nim. Podała, iż spadkodawca nie miał rodzeństwa, zaś wnioskodawczyni nie posiadała informacji o pozostałych osobach, które mogłyby wchodzić do kręgu jego spadkobierców.

Postanowieniem z dnia 4 października 2011 r. Sąd wezwał do udziału w sprawie w charakterze uczestnika postępowania Gminę W., właściwą według ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy W. O. (k. 14).

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

T. O. zmarła w dniu 23 maja 1998 r. we W.. W dniu śmierci była zamężna z W. O.. Małżeństwo to było bezdzietne. T. O. nie miała dzieci pozamałżeńskich ani przysposobionych. Związek małżeński zawierała jeden raz.

Dowód: -odpis skrócony aktu zgonu nr (...) T. O., k. 4;

-odpis skrócony aktu małżeństwa nr (...) T. O.i W. O.k. 4;

-zapewnienie spadkowe wnioskodawczyni H. N., k. 15 o.

Ojciec T. O. J. D. zmarł w dniu 31 października 1975 r., zaś matka E. D. zd. L.- w dniu 4 września 1985 r.

Bezsporne.

T. O. miała jedną siostrę- wnioskodawczynię H. N., zd. D..

Dowód: -odpis skrócony aktu małżeństwa nr (...) H. N.i G. N.k. 4;

-akt urodzenia nr (...) H. N., k. 4;

-zapewnienie spadkowe wnioskodawczyni H. N., k. 15 o.

W dniu 31 grudnia 2007 r. W. O. zmarł.

Dowód: -odpis skrócony aktu zgonu nr (...) W. O., k. 4.

W dniu 20 lutego 2012 r. spadkobiercy W. O. oraz ich następcy prawni zostali wezwani, za pośrednictwem ogłoszenia opublikowanego w dzienniku Rzeczpospolita, dodatku Prawo, do zgłoszenia się w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia- Śródmieścia oraz udowodnienia nabycia spadku w terminie 6 miesięcy od dnia publikacji pod rygorem pominięcia ich w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

Dowód: -egzemplarz dziennika Rzeczpospolita z dnia 10.02.2012 r., k. 27.

W skład spadku po T. O. nie wchodziło gospodarstwo rolne.

Bezsporne.

Sąd zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią przepisu art. 926 k.c. powołanie do spadku wynika z ustawy albo z testamentu (§ 1). Dziedziczenie ustawowe co do całości spadku następuje wtedy, gdy spadkodawca nie powołał spadkobiercy albo gdy żadna z osób, które powołał, nie chce lub nie może być spadkobiercą (§ 2). Sąd spadku bada z urzędu, kto jest spadkobiercą. W szczególności bada, czy spadkobierca pozostawił testament, oraz wzywa do złożenia testamentu osobę, co do której będzie uprawdopodobnione, że testament u niej się znajduje (670 k.p.c.).

Mając na uwadze, iż wnioskodawczyni nie miała wiedzy co do pozostawionych przez spadkodawców T. O. i W. O. testamentów, zastosowanie znalazły przepisy normujące dziedziczenie z mocy ustawy.

Art. 931 § 1 k.c. stanowi, iż w pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. W braku zstępnych spadkodawcy powołani są do spadku z ustawy jego małżonek i rodzice (art. 932 § 1 k.c.). Jeżeli jedno z rodziców spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada rodzeństwu spadkodawcy w częściach równych (art. 932 § 4 k.c.).Udział spadkowy małżonka, który dziedziczy w zbiegu z rodzicami, rodzeństwem i zstępnymi rodzeństwa spadkodawcy, wynosi połowę spadku (art. 933 § 1 k.c.).

Jak wynikało z przedłożonych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego, w chwili śmierci spadkodawczyni była zamężna z W. O.. Małżeństwo to było bezdzietne. Zgodnie ze złożonym przez wnioskodawczynię zapewnieniem spadkodawczyni nie miała dzieci pozamałżeńskich oraz przysposobionych. Z kolei rodzice spadkodawczyni zmarli przed nią. W dacie jej śmierci do kręgu spadkobierców należeli zatem mąż W. O. oraz siostra H. N..

Z kolei w myśl przepisu art. 1012 k.c. spadkobierca może bądź przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), bądź też spadek odrzucić. Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania (art. 1015 § 1 k.c.). Brak oświadczenia spadkobiercy w powyższym terminie jest jednoznaczny z prostym przyjęciem spadku (art. 1015 § 2 zd. 1. k.c.).

Mając na uwadze, iż sześciomiesięczny termin, o którym stanowi powyższy przepis, upłynął, należało stwierdzić, iż spadek po zmarłej T. O. z ustawy nabyli mąż W. O. oraz siostra H. N. wprost po 1/2 części każde z nich.

Sąd zobligowany był również do zbadania, czy w skład spadku wchodziło gospodarstwo rolne, albowiem spadek został otwarty przed dniem 14 lutego 2001 r., tj. w dacie, w której obowiązywały szczególne zasady dziedziczenia takich gospodarstw. Bezsporne było, iż w skład masy spadkowej takie gospodarstwo nie wchodziło.

W oparciu zatem o powyższe należało orzec, jak w punkcie I. postanowienia.

Co się zaś tyczyło wniosku o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym W. O., jako że wnioskodawczyni nie posiadała wystarczających informacji o osobach wchodzących w rachubę jako potencjalni spadkobiercy Sąd, na podstawie o art. 672 i nast. k.p.c., wezwał spadkobierców oraz ich następców prawnych do zgłoszenia się w terminie 6 miesięcy od dnia publikacji ogłoszenia. tj. od dnia 20 lutego 2012 r. do tut. Sądu oraz udowodnienia nabycia spadku pod rygorem pominięcia ich w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku. W przepisanym terminie ani spadkobiercy, ani też ich następcy prawni nie zgłosili swojego udziału w sprawie. W takim zaś przypadku, wobec braku spadkobierców ustawowych, Sąd zobligowany był, w oparciu o art. 935 k.c. oraz art. 1023 § 2 k.c., stwierdzić, że spadek po W. O. nabyła gmina jego ostatniego miejsca zamieszkania, tj. Gmina W. w całości z dobrodziejstwem inwentarza.

W tym zatem stanie rzeczy, należało orzec, jak w punkcie II. postanowienia.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Justyna Poborska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia
Osoba, która wytworzyła informację:  Grzegorz Kurdziel
Data wytworzenia informacji: