Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XII C 424/19 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy we Wrocławiu z 2019-09-17

Sygn. akt XII C 424 / 19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 17 września 2019 r.

Sąd Okręgowy we Wrocławiu XII Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: SSO Krzysztof Rudnicki

Protokolant: Magdalena Wawrzykowska

po rozpoznaniu w dniu 03.09.2019 r.

we Wrocławiu

na rozprawie

sprawy z powództwa M. K. i J. K. (1)

przeciwko (...) Bankowi (...) S.A. w W.

o zapłatę, ewentualnie ustalenie

I. zasądza od pozwanego na rzecz powodów 3 077, 01 zł (trzy tysiące siedemdziesiąt siedem złotych, jeden grosz) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 19.01.2019 r. do dnia zapłaty;

II. oddala dalej idące powództwo;

III. zasądza od powodów na rzecz pozwanego po 5 408, 50 zł kosztów procesu.

XII C 424 / 19

UZASADNIENIE

Powodowie J. K. (1) i M. K. wnieśli o zasądzenie od pozwanego (...) Banku (...) S.A. w W. 209 978, 76 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty, ewentualnie o ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wynikającego z umowy kredytu nr (...) zawartej pomiędzy stronami w dniu 31.07.2008 r., bądź zasądzenie od pozwanego na rzecz powodów 92 687, 93 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty, a także wnieśli o zasądzenie na ich rzecz kosztów procesu.

Powodowie podali, że w dniu 31.07.2008 r. zawarli z pozwanym umowę kredytu mieszkaniowego Własny Kąt hipoteczny z oprocentowaniem zmiennym nr (...). Kredyt nie był objęty regulaminem, kwota kredytu została określona jako 131 512, 33 CHF, z zastrzeżeniem, że w przypadku wypłaty kredytu albo transzy w walucie polskiej stosuje się kurs kupna dla dewiz obowiązujący w (...) SA w dniu realizacji zlecenia płatniczego według aktualnej tabeli kursów. Celem kredytu było nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Powodowie wskazali, że kredyt został zaciągnięty przez nich jako konsumentów i nie miał związku z prowadzeniem przez nich działalności gospodarczej ani zawodowej. Następnie podali, że z udzielonej kwoty kredytu w dniu uruchomienia kredytu potrącona została prowizja przygotowawcza w wysokości 1 052, 10 CHF, zaś pozostałe środki w kwocie 253 419 zł zostały wypłacone jednorazowo. Powyższa kwota została wyliczona jako równowartość kwoty 130 460, 23 zł CHF wg kursu kupna CHF z dnia 05.08.2008 r. wynoszącego 1,9425 zł. O fakcie wypłaty środków w polskich złotych przy wykorzystaniu bieżącego/negocjowanego kursu kupna dewiz dla CHF świadczy treść pisma z dnia 20.08.2018 r. Harmonogram spłaty kredytu został wyrażony w CHF, przy czym powodowie spłacają kredyt w polskich złotych poprzez przeliczenie kwot wyrażonych w harmonogramie przez bieżący kurs sprzedaży CHF obowiązujący w Banku. Powodowie podali, że do chwili obecnej zapłacili na rzecz Banku tytułem spłaty rat kapitałowo-odsetkowych 209 702, 60 zł oraz tytułem odsetek karnych 276, 16 zł.

Powodowie w pierwszej kolejności zarzucili nieważność umowy kredytu. Podnieśli, iż powyższy skutek wywodzą z faktu, że zawarta przez nich umowa realizuje dyspozycję art. 58 § 1 i 2 kc, jako sprzeczna z przepisami ustawy i zasadami współżycia społecznego, w szczególności narusza postanowienia art. 69 ust. 2 pkt 2 oraz art. 69 ust. 1 prawa bankowego, przekracza granicę swobody umów z art. 353 1 kc oraz łamie obowiązującą w dniu zawarcia umowy zasadę walutowości z art. 358 kc. Podnieśli, że przyjęcie nieważności umowy prowadzi do nieistnienia stosunku prawnego wykreowanego przez strony na jej podstawie. Skutkiem tego powinno być zasądzenie na ich rzecz wszystkich kwot, które świadczyli na rzecz Banku, tj. 209 702, 60 zł tytułem spłaconych rat, a także 276, 14 zł tytułem odsetek karnych. Powodowie wyjaśnili, że nie dochodzą kosztów poniesionych tytułem ubezpieczenia niskiego wkładu, ponieważ otrzymali od pozwanego zwrot tychże kosztów. Kolejno wskazali, że na wypadek odrzucenia przez Sąd zasadności teorii dwóch kondykcji sformułowali żądanie ustalenia nieistnienia stosunku prawnego (stwierdzenia nieważności umowy) na podstawie art. 189 kpc. Powodowie zarzucili abuzywny charakter klauzul waloryzacyjnych zawartych w § 4 ust. 2 oraz § 22 ust. 2 części ogólnej umowy. W związku z tym umowę stron należałoby odczytywać bez klauzul waloryzacyjnych – z uwzględnieniem jedynie kursu, po jakim kredyt został uruchomiony. W konsekwencji, uwzględniając przedawnienie rat, spełnili na rzecz pozwanego świadczenie nienależne w łącznej wysokości 92 687, 93 zł.

W odpowiedzi na pozew pozwany (...) S.A. wniósł o oddalenie powództwa w całości oraz o zasądzenie solidarnie od powodów kosztów procesu.

Pozwany przyznał, że powodowie zaciągnęli kredyt mieszkaniowy w wysokości 131 512, 33 CHF na nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Wskazał, że zawarcie umowy zostało poprzedzone złożeniem przez powodów wniosków kredytowych o udzielenie kredytu w walucie CHF. Powodowie nie skorzystali z przedstawionej im oferty udzielenia kredytu w walucie polskiej i dokonali wyboru oferty w walucie wymienialnej CHF, mając pełną świadomość ryzyka z tym związanego. Pozwany podniósł, że wypłata środków z udzielonego kredytu nastąpiła po kursie wynegocjowanym przez powodów, co znalazło swoje odzwierciedlenie w treści pisemnego potwierdzenia z dnia 05.08.2008 r. Zatem to sami powodowie ustalili z Bankiem kurs wymiany walut, po którym nastąpiła wypłata kredytu, a więc sami ten kurs zaakceptowali. Pozwany zwrócił uwagę, że spłata kredytu mogła odbywać się bezpośrednio we frankach szwajcarskich – z rachunku walutowego lub technicznego, a więc bez kwestionowanego przez powodów mechanizmu przeliczeniowego i kursów Tabeli walut Banku. Powyższe zależało wyłącznie od powodów, przy czym również w trakcie wykonywania umowy mieli możliwość zmiany rachunku do spłaty na rachunek w walucie obcej. W chwili obecnej zarzuty powodów należy uznać za naruszenie zasad współżycia społecznego. Zdaniem pozwanego nie zachodzą podstawy do uznania nieważności umowy kredytu i przyznania racji powodom, że kredyt pomimo wyrażenia w CHF jest kredytem złotowym, a wskazana w nim kwota CHF stanowi tylko jeden ze składników wyliczenia i wysokość świadczenia nie pokrywa się z kwotą rzeczywiście udzielonego kredytu, a w kredycie gotówkowym zastosowano klauzule waloryzacyjne. Pozwany podniósł, że powodowie byli zainteresowani korzystniejszym – w ich ocenie – tańszym kredytem denominowanym. Zawarta z powodami umowa kredytu to klasyczny przykład kredytu denominowanego w walucie obcej, która została uregulowana w art. 69 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Prawo bankowe.

Pozwany zaprzeczył, aby łącząca strony umowa kredytu była dotknięta wadami prawnymi w postaci niedozwolonych klauzul waloryzacyjnych powodujących jej nieważność. Części szczególne umowy kredytu, w tym w zakresie kwoty i waluty, stanowią indywidualne uzgodnienia poczynione przez powodów. Ponadto pozwany zakwestionował abuzywność tzw. klauzul przeliczeniowych, wskazując, że oceniając treść zapisów umowy zakwestionowanych przez powodów, uwzględniając całokształt okoliczności towarzyszących jej zawarciu, a także jej warunki, trzeba stwierdzić, że klauzule denominacyjne odwołujące się do Tabeli kursów nie kształtowały ich praw i obowiązków w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami ani tym bardziej nie naruszały ich interesów – w stopniu rażącym. Wyklucza to tym samym możliwość uznania tych postanowień za niedozwolone w rozumieniu art. 385 1 kc. Pozwany zakwestionował zarzuty powodów, jakoby w sposób dowolny ustalał kurs CHF. Kurs był znany powodom i przez nich akceptowany. Co więcej, wysokość kurów kupna i sprzedaży walut nie odbiegała w żaden sposób od wysokości kursów walut stosowanych przez inne banki. Pozwany zaznaczył, że nie sposób zgodzić się z oceną powodów, jakoby zawarta przez strony umowa kredytu stosuje postanowienia przewidujące spłatę otrzymanego kredytu w kwocie wyższej od kwoty wykorzystanego/wypłaconego kredytu, przez co kwota nadpłacona podlega zwrotowi jako świadczenie nadpłacone. Powodowie przeliczają wysokość żądania ewentualnego, stosując kurs kupna z momentu uruchomienia kredytu, natomiast brak jest do tego podstaw zarówno w umowie, jak i przepisach powszechnie obowiązującego prawa. Pozwany powołał się na postanowienia § 7 ust. 4 i § 22 ust. 2 pkt 1 umowy. Podniósł, że zawierając umowę z powodami działał zgodnie z zasadami współżycia społecznego.

Sąd ustalił w sprawie następujący stan faktyczny.

W dniu 04.07.2008 r. powodowie M. K. i J. K. (1) wystąpili do (...) S.A. o udzielenie kredytu mieszkaniowego Własny Kąt hipoteczny. Powodowie określili wysokość kredytu na 300 000 zł.

Przed zawarciem umowy kredytu powodowie nie zostali szczegółowo poinformowani, w jaki sposób ustalane są kursy stosowane przez pozwany Bank. Treść umowy została przygotowana w centrali Banku i przesłana do Oddziału, powodowie zapoznali się z umową przed jej podpisaniem. Możliwe było negocjowanie wysokości marży Banku, ewentualnie kursu wypłaty. W dniu podpisania umowy nie został ustalony kurs, po jakim nastąpi wypłata.

/ dowód: wniosek o kredyt z dnia 04.02.2018 r. – k. 115-118; zeznania świadków: D. M.

e-protokół z dnia 03.09.2019 r. 00:10:35-00:47:17, K. P. – e-protokół z dnia

03.09.2019 r. 00:47:18-00:57:00; przesłuchanie powoda M. K. – e-protokół z dnia

03.09.2019 r. 00:57:27-01:35:06; przesłuchanie powódki J. K. (1) – e-protokół z

dnia 03.09.2019 r. 01:35:07-01:52:02 /

W (...) S.A. obowiązywała wówczas pisemna informacja o ryzyku stopy procentowej oraz o ryzyku walutowym dla kredytobiorców.

W dniu 04.07.2018 r. powodowie złożyli pisemne oświadczenia, w których wskazali, że:

1) nie skorzystali z przedstawionej im w pierwszej kolejności przez (...) SA oferty w walucie polskiej i dokonali wyboru oferty w walucie wymienialnej, mając pełną świadomość ryzyka związanego z kredytami zaciąganymi w walucie wymienialnej, polegającego na tym, iż:

a) w przypadku wzrostu kursów walut podwyższeniu ulega zarówno rata spłaty, jak i kwota zadłużenia, wyrażone w walucie polskiej,

b) w przypadku wypłaty kredytu w walucie polskiej kredyt jest spłacany po kursie sprzedaży dla dewiz,

c) w przypadku spłaty kredytu w walucie polskiej kredyt jest spłacany po kursie sprzedaży dla dewiz,

2) zostali poinformowani o ryzyku zmiany stopy procentowej,

3) poniosą ryzyko zmiany kursów walutowych oraz zmiany stóp procentowych,

4) zostali poinformowani, iż w przypadku kredytu udzielanego w walucie wymienialnej w rozliczeniach między klientami a (...) SA w obrocie dewizowym stosuje się ustalone przez (...) SA kursy walut obcych w złotych (kursy walut zamieszczane w Tabeli kursów (...) SA).

/ dowód: informacje o ryzyku kursowym i ryzyku stopy procentowej – k. 119-122; oświadczenia z

dnia 04.07.2008 r. – k. 123-124; zeznania świadków: D. M. – e-protokół z dnia

03.09.2019 r. 00:10:35-00:47:17, K. P. – e-protokół z dnia 03.09.2019 r.

00:47:18-00:57:00 /

W dniu 31.07.2008 r. (...) Bank (...) S.A. w W. Oddział (...) we W. jako kredytodawca oraz M. K. i J. K. (1) jako kredytobiorcy zawarli umowę kredytu mieszkaniowego Własny Kąt hipoteczny z oprocentowaniem zmiennym nr (...) (spłacanego w ratach annuitetowych, udzielonego w walucie wymienialnej).

Bank udzielił powodom kredytu w kwocie 131 512, 33 CHF z przeznaczeniem na nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego przy ul. (...) we W. na okres 360 miesięcy.

Wypłata kredytu miała nastąpić w terminie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy przelewem na rachunek zbywcy nieruchomości.

Kredyt mógł być wypłacony:

1) w walucie wymienialnej – na finansowanie zobowiązań za granicą i w przypadku zaciągnięcia kredytu na spłatę kredytu walutowego,

2) w walucie polskiej – na finansowanie zobowiązań w kraju;

W drugim przypadku stosowany był kurs kupna dla dewiz (aktualna Tabela kursów) obowiązujący w (...) SA w dniu realizacji zlecenia płatniczego.

Kredyt oprocentowany był wg zmiennej stopy procentowej, której wysokość ustalana była w dniu rozpoczynającym pierwszy i kolejne trzymiesięczne okresy obowiązywania stawki referencyjnej jako suma stawki referencyjnej i stałej marży. Dla celów ustalenia stawki referencyjnej Bank posługiwał się stawką LIBOR lub EURIBOR.

W dniu zawarcia umowy stawka referencyjna wynosiła 2,7608 %, marża 2,45 p.p., a oprocentowanie kredytu 6,1108 % w stosunku rocznym. Rzeczywista roczna stopa procentowa wynosiła 6,3950 %.

Bank miał zawiadamiać kredytobiorców w formie pisemnej o każdej zmianie wysokości oprocentowania z podaniem terminu, od którego ta zmiana obowiązuje.

Zabezpieczenie kredytu stanowiły:

- hipoteka zwykła w kwocie 131 512, 33 CHF na prawie spółdzielczym własnościowym do lokalu mieszkalnego, należącym do M. K. i J. K. (1), związanym z nieruchomością położoną we W. przy ul. (...) dla której miała zostać założona KW,

- hipoteka kaucyjna w kwocie 39 454 CHF na prawie spółdzielczym własnościowym do lokalu mieszkalnego, należącym do M. K. i J. K. (1), związanym z nieruchomością położoną we W. przy ul. (...) dla której miała zostać założona KW,

- przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych, potwierdzony przez ubezpieczyciela, przy czym suma ubezpieczenia nie może być niższa niż wartość aktualnego zadłużenia z tytułu kredytu udzielonego przez (...) S.A.,

- weksle in blanco z klauzulą bez protestu wystawione przez kredytobiorców.

Kredytobiorcy mieli spłacać zadłużenie z tytułu kredytu i odsetek do dnia 01.07.2038 r. w ratach annuitetowych.

Spłata zadłużenia z tytułu kredytu rozpoczynała się w dniu 01.09.2008 r.

Spłata zadłużenia miała następować w drodze potrącania z rachunku kredytobiorców.

Bank miał wysyłać kredytobiorcom raz na trzy miesiące zawiadomienie o wysokości należnych spłat na co najmniej 10 dni przed terminem spłaty.

W przypadku dokonywania spłat zadłużenia kredytobiorców z ROR, rachunku walutowego lub rachunku technicznego, kredytobiorcy byli zobowiązani do zapewnienia w pierwszym dniu każdego miesiąca środków pieniężnych w wysokości co najmniej równej racie spłaty kredytu.

W przypadku dokonywania spłat zadłużenia kredytobiorcy z:

- ROR – środki z rachunku były pobierane w walucie polskiej w wysokości stanowiącej równowartość kwoty kredytu lub raty spłaty kredytu w walucie wymienialnej, w której udzielony jest kredyt, przy zastosowaniu kursu sprzedaży dla dewiz, obowiązującego w (...) SA w pierwszym dniu każdego miesiąca – według aktualnej Tabeli kursów,

- rachunku walutowego – środki z rachunku były pobierane (I) w walucie kredytu, w wysokości stanowiącej kwotę kredytu lub ratę spłaty kredytu, (II) w walucie innej niż waluta kredytu, w wysokości stanowiącej równowartość kwoty kredytu lub raty spłaty kredytu w walucie wymienialnej, w której udzielony jest kredyt, przy zastosowaniu kursów kupna/sprzedaży dla dewiz, obowiązujących w (...) SA w pierwszym dniu każdego miesiąca,

- rachunku technicznego – środki z rachunku były pobierane w walucie kredytu w wysokości stanowiącej kwotę kredytu lub raty.

Wpłaty dokonywane na rachunek techniczny w walucie innej niż waluta kredytu były przeliczane na walutę kredytu przy zastosowaniu kursów kupna/sprzedaży dla dewiz, obowiązujących w (...) SA w pierwszym dniu każdego miesiąca.

Do spłaty zobowiązania kredytobiorcy wskazali rachunek bankowy w polskich złotych.

W całym okresie kredytowania na wniosek kredytobiorcy (...) SA mógł zawiesić spłatę jednej raty miesięcznej w ciągu roku kalendarzowego. Odsetki należne za okres zawieszenia spłaty raty kredytu miały być dopisywane do zadłużenia kredytobiorcy wobec (...) SA z tytułu kredytu (kapitalizowane) na koniec okresu zawieszenia, za który przypadała spłata, i oprocentowane według stopy procentowej przewidzianej w umowie.

Kredytobiorcy oświadczyli, że zostali poinformowani o ryzyku:

a) zmiany kursów waluty polegającym na wzroście wysokości zadłużenia z tytułu kredytu oraz wysokości rat kredytu, wyrażonych w walucie polskiej, przy wzroście kursów waluty kredytu,

b) stopy procentowej polegającym na wzroście raty spłaty przy wzroście stawki referencyjnej, oraz że ponoszą te ryzyka.

Stawka referencyjna oznaczała LIBOR dla franka szwajcarskiego dla międzybankowych depozytów trzymiesięcznych – LIBOR 3M.

Tabela kursów oznaczała tabelę kursów (...) SA obowiązującą w chwili dokonywania przez (...) S.A. określonych w umowie przeliczeń kursowych, dostępną w (...) S.A. oraz na stronie internetowej (...) S.A.

/ dowód: umowa kredytu z dnia 31.07.2008 r. z załącznikami – k. 19-37; oświadczenie (...)

S.A. z dnia 31.07.2008 r. – k. 38 /

Dnia 01.08.2008 r. J. K. (2) jako sprzedająca oraz M. K. i J. K. (1) jako kupujący zawarli przed notariuszem G. B. we W. w formie aktu notarialnego, rep. A nr (...), umowę sprzedaży, której przedmiotem było spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr (...), o powierzchni użytkowej 47,8 m 2, składającego się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju, usytuowanego na I kondygnacji budynku położonego we W. przy ul. (...), należącego do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej (...) we W., dla którego to budynku i gruntu, na którym budynek jest usytuowany, Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Krzyków prowadził księgę wieczystą nr (...).

Cena sprzedaży wynosiła 270 000 zł i miała zostać zapłacona w następujący sposób:

- 19 033, 66 zł – kupujący zobowiązali się zapłacić w dniu zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 02.08.2008 r.,

- 250 966, 34 zł – kupujący zobowiązali się zapłacić do dnia 08.08.2008 r. – oświadczyli przy tym, że kwota ta pochodzić będzie z kredytu w kwocie 131 512, 33 CHF udzielonego im przez (...) SA na podstawie umowy kredytu mieszkaniowego Własny Kąt hipoteczny z dnia 31.07.2008 r.

W dniu 13.01.2009 r. został dokonany wpis hipoteki do księgi wieczystej prowadzonej dla nabytego przez powodów prawa do lokalu.

/ dowód: akt notarialny z dnia 01.08.2008 r., rep A nr (...) – k. 125-130; wydruk elektronicznej

KW nr (...) – k. 134-139 /

Tego samego dnia powodowie złożyli w Banku dyspozycję wypłaty kredytu w kwocie 130 460, 23 CHF na rachunek zbywcy – według kursu negocjowanego 1,9425.

W dniu 05.08.2008 r. Bank uruchomił kredyt zgodnie ze złożoną przez powodów dyspozycją wypłaty, dokonując transakcji wymiany walut po kursie negocjowanym 1,9425. Powodowie otrzymali 255 462, 70 zł.

/ dowód: dyspozycja wypłaty kredytu – k. 131; potwierdzenie zawarcia negocjowanej,

natychmiastowej transakcji wymiany walut – k. 132-133; potwierdzenie uruchomienia

kredytu – k. 140; zeznania świadków: D. M. – e-protokół z dnia 03.09.2019 r.

00:10:35-00:47:17, K. P. – e-protokół z dnia 03.09.2019 r. 00:47:18-

00:57:00 /

Powodowie otrzymywali harmonogramy płatności ze wskazaniem rat wyrażonych w CHF bez przeliczenia na PLN.

W dniach 16.08.2011 r., 16.02.2012 r. oraz 29.01.2018 r. powodowie składali wnioski o zawieszenie spłaty zadłużenia.

/ dowód: wnioski o zawieszenie spłaty zadłużenia – k. 141-142; przesłuchanie powoda M.

K. – e-protokół z dnia 03.09.2019 r. 00:57:27-01:35:06; przesłuchanie powódki

J. K. (1) – e-protokół z dnia 03.09.2019 r. 01:35:07-01:52:02 /

Pismem z dnia 26.06.2018 r. powodowie zwrócili się do pozwanego o wydanie zaświadczenia:

- o wysokości nominalnej poszczególnych rat kredytu wyrażonych we frankach szwajcarskich (CHF), z uwzględnieniem bieżących zmian oprocentowania stanowiących podstawę wyliczenia każdej dotychczasowej należnej raty w złotych polskich,

- o wysokości wszystkich dotychczasowych rat wyrażonych w polskich złotych uiszczonych tytułem spłaty kredytu,

- o dacie uruchomienia kredytu,

- o kursie kupna CHF według którego dokonano przeliczenia w/w kredytu, a nadto o udostępnienie regulaminu dotyczącego zawartej umowy w wersji obowiązującej na dzień jej zawarcia oraz w chwili składania w/w pisma.

Jednocześnie powodowie zgłosili reklamację związaną ze stosowaniem w/w umowie kredytu niedozwolonych postanowień umownych polegających na przeliczeniu wypłaconej kwoty kredytu zgodnie z kursem kupna CHF obowiązującego w Banku oraz obowiązku spłaty kredytu po przeliczeniu każdej raty z zastosowaniem kursu stosowanego, wskazując, że w/w postanowienia mają charakter niedozwolony. Powodowie wskazali, że domagają się zwrotu dokonanej nadpłaty.

W odpowiedzi na pismo powodów pismem z dnia 30.07.2018 r. Bank oświadczył, że nie znajduje podstaw do uwzględnienia roszczenia.

/ dowód: pismo z dnia 26.06.2018 r., k. 46-48; pismo z dnia 30.07.2018 r. – k. 49-51 /

W okresie od dnia 05.08.2008 r. do dnia 17.08.2018 r. powodowie dokonali następujących spłat udzielonego im kredytu:

Data operacji

Opis operacji

Wysokość spłaty w CHF

Wysokość spłaty w PLN

01.10.2008

SPŁATA WYMAGALNYCH ODSETEK

1253,82

2773,70

01.10.2008

SPŁATA WYMAGALNEGO KAPITAŁU

139,60

303,82

03.11.2008

SPŁATA WYMAGALNYCH ODSETEK

681,18

1683,26

03.11.2008

SPŁATA WYMAGALNEGO KAPITAŁU

118,33

292,41

01.12.2008

SPŁATA WYMAGALNYCH ODSETEK

664,18

1714,71

01.12.2008

SPŁATA WYMAGALNEGO KAPITAEU

139,73

360,74

02.01.2009

SPŁATA WYMAGALNYCH ODSETEK

685,59

1952,97

02.01.2009

SPŁATA WYMAGALNEGO KAPITAŁU

118,32

337,05

02.02.2009

SPŁATA WYMAGALNYCH ODSETEK

684,97

2108,34

02.02.2009

SPŁATA WYMAGALNEGO KAPITAŁU

118,94

366,10

02.03.2009

SPŁATA WYMAGALNYCH ODSETEK

389,21

1293,38

02.03.2009

SPŁATA WYMAGALNEGO KAPITAŁU

233,14

774,75

01.04.2009

SPŁATA WYMAGALNYCH ODSETEK

430,15

1342,97

01.04.2009

SPŁATA WYMAGALNEGO KAPITAŁU

192,20

600.07

04.05,2009

SPŁATA WYMAGALNYCH ODSETEK

370,63

1105.11

04.05.2009

SPŁATA WYMAGALNEGO KAPITAŁU

186,67

556.59

01.06.2009

SPŁATA WYMAGALNYCH ODSETEK

315,68

951,96

01.06.2009

SPŁATA WYMAGALNEGO KAPITAŁU

233,25

703,39

01.07.2009

SPŁATA WYMAGALNYCH ODSETEK

304,95

901,71

01.07.2009

SPŁATA WYMAGALNEGO KAPITAŁU

243,98

721,42

03.08.2009

SPŁATA WYMAGALNYCH ODSETEK

314,53

872,79

03.08.2009

SPŁATA WYMAGALNEGO KAPITAŁU

234,40

650,44

01.09.2009

SPŁATA WYMAGALNYCH ODSETEK

309,19

857,29

01.09.2009

SPŁATA WYMAGALNEGO KAPITAŁU

236,79

656,55

01.10.2009

SPŁATA WYMAGALNYCH ODSETEK

298,67

851,90

01.10.2009

SPŁATA WYMAGALNEGO KAPITAŁU

247,31

705,40

02.11.2009

SPŁATA WYMAGALNYCH ODSETEK

308,03

894,37

02 11.2009

SPŁATA WYMAGALNEGO KAPITAŁU

237,95

690,89

01.12.2009

SPŁATA WYMAGALNYCH ODSETEK

287,15

807,04

01.12.2009

SPŁATA WYMAGALNEGO KAPITAŁU

252,21

708,84

04.01.2010

SPŁATA WYMAGALNYCH ODSETEK

296,14

841,54

04. 01.2010

SPŁATA WYMAGALNEGO KAPITAŁU

243,22

691,16

01.02.2010

SPŁATA WYMAGALNYCH ODSETEK

295,58

824,67

01.02.2010

SPŁATA WYMAGALNEGO KAPITAŁU

243,78

680,15

01.03.2010

SPŁATA WYMAGALNYCH ODSETEK

265,31

736,10

01.03 2010

SPŁATA WYMAGALNEGO KAPITAŁU

273,28

758,22

01.04.2010

SPŁATA WYMAGALNYCH ODSETEK

293,11

816,69

01.04.2010

SPŁATA WYMAGALNEGO KAPITAŁU

245,48

683,98

04.05.2010

SPŁATA WYMAGALNYCH ODSETEK

283,11

802.50

04.05.2010

SPŁATA WYMAGALNEGO KAPITAŁU

255,48

724,18

01.06.2010

SPŁATA WYMAGALNYCH ODSETEK

291,51

871,99

01.06.2010

SPŁATA WYMAGALNEGO KAPITAŁU

246,71

737,98

01.07.2010

SPŁATA WYMAGALNYCH ODSETEK

281,56

910,26

01.07.2010

SPŁATA WYMAGALNEGO KAPITAŁU

256,66

829,76

02.08.2010

SPŁATA WYMAGALNYCH ODSETEK

290,36

875,81

02.08.2010

SPŁATA WYMAGALNEGO KAPITAŁU

247,86

747,62

01.09.2010

SPŁATA WYMAGALNYCH ODSETEK

281,82

892,47

01.09.2010

SPŁATA WYMAGALNEGO KAPITAŁU

251,55

796,61

01.10.2010

SPŁATA WYMAGALNYCH ODSETEK

272,18

821,44

01.10.2010

SPŁATA WYMAGALNEGO KAPITAŁU

261,19

788,27

02.11.2010

SPŁATA WYMAGALNYCH ODSETEK

280,68

830,34

02.11.2010

SPŁATA WYMAGALNEGO KAPITAŁU

252,69

747,53

01.12 2010

SPŁATA WYMAGALNYCH ODSETEK

270,73

857,89

01.12.2010

SPŁATA WYMAGALNEGO KAPITAŁU

262,45

831,65

03.01.2011

SPŁATA WYMAGALNYCH ODSETEK

279,17

913,44

03 01.2011

SPŁATA WYMAGALNEGO KAPITAŁU

254.01

831,12

01.02.2011

SPŁATA WYMAGALNYCH ODSETEK

278,61

869,29

01.02.2011

SPŁATA WYMAGALNEGO KAPITAŁU

254,57

794,28

01.03.2011

SPŁATA WYMAGALNYCH ODSETEK

251,29

794,45

01 03.2011

SPŁATA WYMAGALNEGO KAPITAŁU

282,02

891,61

01.04.2011

SPŁATA WYMAGALNYCH ODSETEK

277,59

880,40

01.04.2011

SPŁATA WYMAGALNEGO KAPITAŁU

255,72

811,04

02.05.2011

SPŁATA WYMAGALNYCH ODSETEK

268,09

845,21

02.05.2011

SPŁATA WYMAGALNEGO KAPITAŁU

265,22

836,16

01.06.2011

SPŁATA WYMAGALNYCH ODSETEK

278,01

929,72

01.06.2011

SPŁATA WYMAGALNEGO KAPITAŁU

256,17

856,68

01.07 2011

SPŁATA WYMAGALNYCH ODSETEK

268,49

892,22

01.07.2011

SPŁATA WYMAGALNEGO KAPITAŁU

265,69

882,91

01.08.2011

SPŁATA WYMAGALNYCH ODSETEK

182,65

675,78

04.08.2011

SPŁATA WYMAGALNYCH ODSETEK

94,20

350,76

04.08.2011

SPŁATA WYMAGALNEGO KAPITAŁU

257,33

958,19

04.08.2011

SPŁATA ODSETEK KARNYCH

0,51

1,90

03.10.2011

SPŁATA WYMAGALNYCH ODSETEK

266,94

1002,92

03.10.2011

SPŁATA ODSETEK SKAPITALIZOWANYCH

268,96

1010,51

03.11.2011

SPŁATA WYMAGALNYCH ODSETEK

275,24

1013,10

03.11.2011

SPŁATA ODSETEK SKAPITALIZOWANYCH

6,26

23,04

03.11.2011

SPŁATA WYMAGALNEGO KAPITAŁU

254,40

936,40

03.11.2011

SPŁATA ODSETEK KARNYCH

0,34

1,25

01.12.2011

SPŁATA WYMAGALNYCH ODSETEK

252,46

949,84

01.12.2011

SPŁATA WYMAGALNEGO KAPITAŁU

188,44

708,97

02 12.2011

SPŁATA WYMAGALNEGO KAPITAŁU

86,70

323,89

02.12.2011

SPŁATA ODSETEK KARNYCH

0,06

0,22

02.01.2012

SPŁATA WYMAGALNYCH ODSETEK

260,30

983,67

02.01.2012

SPŁATA WYMAGALNEGO KAPITAŁU

90,33

341,36

03.01.2012

SPŁATA WYMAGALNEGO KAPITAŁU

176,97

665,46

03.01.2012

SPŁATA ODSETEK KARNYCH

0,23

0,86

01.02.2012

SPŁATA WYMAGALNYCH ODSETEK

18,33

65,60

02.02.2012

SPŁATA WYMAGALNYCH ODSETEK

187,01

667,35

02.02.2012

SPŁATA ODSETEK KARNYCH

0,18

0,65

06.02.2012

SPŁATA WYMAGALNYCH ODSETEK

54,39

193,91

06.02.2012

SPŁATA WYMAGALNEGO KAPITAŁU

93,57

333,60

06.02.2012

SPŁATA ODSETEK KARNYCH

0,70

2,49

07.02.2012

SPŁATA WYMAGALNEGO KAPITAŁU

56,19

199,61

07.02.2012

SPŁATA ODSETEK KARNYCH

0,11

0,39

08.02.2012

SPŁATA WYMAGALNEGO KAPITAŁU

118,11

417,09

08.02 2012

SPŁATA ODSETEK KARNYCH

0,08

0,28

02.04.2012

SPŁATA WYMAGALNYCH ODSETEK

262,46

928,19

02.04 2012

SPŁATA ODSETEK SKAPITALIZOWANYCH

31,62

111,83

03.04.2012

SPŁATA ODSETEK SKAPITALIZOWANYCH

213,42

752,97

03.04.2012

SPŁATA WYMAGALNEGO KAPITAŁU

24,03

84,78

03.04.2012

SPŁATA ODSETEK KARNYCH

0.31

1,09

0205.2012

SPŁATA WYMAGALNYCH ODSETEK

253,44

901,13

02.05.2012

SPŁATA WYMAGALNEGO KAPITAŁU

33,69

119,79

07 05.2012

SPŁATA WYMAGALNEGO KAPITAŁU

35,23

126,54

07.05.2012

SPŁATA ODSETEK KARNYCH

0,96

3,46

10.05.2012

SPŁATA WYMAGALNEGO KAPITAŁU

209,17

756,71

10.05.2012

SPŁATA ODSETEK KARNYCH

0,41

1,48

04.06.2012

SPŁATA WYMAGALNYCH ODSETEK

244,55

921,76

04.06.2012

SPŁATA ODSETEK KARNYCH

0,55

2,07

05.06.2012

SPŁATA WYMAGALNYCH ODSETEK

21,06

79,09

05.06.2012

SPŁATA WYMAGALNEGO KAPITAŁU

45.33

170,23

05.06.2012

SPŁATA ODSETEK KARNYCH

0,18

0,68

11.06.2012

SPŁATA WYMAGALNEGO KAPITAŁU

223,18

820,34

11.06.2012

SPŁATA ODSETEK KARNYCH

0,92

3.38

02.07.2012

SPŁATA WYMAGALNYCH ODSETEK

256,48

927,25

02.07.2012

SPŁATA WYMAGALNEGO KAPITAŁU

77,74

281,05

04.07.2012

SPŁATA WYMAGALNEGO KAPITAŁU

199,90

718,38

04.07.2012

SPŁATA ODSETEK KARNYCH

0,41

1,47

03.08.2012

SPŁATA WYMAGALNYCH OOSETEK

264,42

918.04

03.08.2012

SPŁATA WYMAGALNEGO KAPITAŁU

143,26

497.38

03.08.2012

SPŁATA ODSETEK KARNYCH

0,37

1,29

08.08.2012

SPŁATA WYMAGALNEGO KAPITAŁU

126,44

441,09

08.08.2012

SPŁATA ODSETEK KARNYCH

0,43

1,50

04.09.2012

SPŁATA WYMAGALNYCH ODSETEK

258,92

927,94

04 09.2012

SPŁATA WYMAGALNEGO KAPITAŁU

185,58

665,10

04.09.2012

SPŁATA ODSETEK KARNYCH

0,56

2,00

05.09.2012

SPŁATA WYMAGALNEGO KAPITAŁU

86,71

311,35

05.09.2012

SPŁATA ODSETEK KARNYCH

0,06

0,22

04.10.2012

SPŁATA WYMAGALNYCH ODSETEK

130,72

451,99

04.10.2012

SPŁATA ODSETEK KARNYCH

0,58

2,02

09.10.2012

SPŁATA WYMAGALNYCH OOSETEK

119,29

411,22

09.10.2012

SPŁATA WYMAGALNEGO KAPITAŁU

281,20

969,35

09.10.2012

SPŁATA OOSETEK KARNYCH

0,96

3,31

05.11.2012

SPŁATA WYMAGALNYCH ODSETEK

257,74

902,17

05.11.2012

SPŁATA WYMAGALNEGO KAPITAŁU

273.47

957,23

05.11.2012

SPŁATA ODSETEK KARNYCH

0,75

2,63

03.12.2012

SPŁATA WYMAGALNYCH ODSETEK

40,22

140,70

04.12.2012

SPŁATA WYMAGALNYCH ODSETEK

205,67

722,19

04.12.2012

SPŁATA WYMAGALNEGO KAPITAŁU

283,51

995,52

04.12.2012

SPŁATA ODSETEK KARNYCH

0,56

1,97

02.01.2013

SPŁATA WYMAGALNYCH ODSETEK

5,83

20,13

10 01.2013

SPŁATA WYMAGALNYCH ODSETEK

247,66

857,45

10.01.2013

SPŁATA WYMAGALNEGO KAPITAŁU

275,91

955,26

10.01.2013

SPŁATA ODSETEK KARNYCH

1,56

5,40

01.02.2013

SPŁATA WYMAGALNYCH ODSETEK

52,24

181,76

04.02.2013

SPŁATA WYMAGALNYCH ODSETEK

200,67

691,57

04.02.2013

SPŁATA WYMAGALNEGO KAPITAŁU

89,00

306,72

04.02.2013

SPŁATA ODSETEK KARNYCH

0,50

1,71

12.02.2013

SPŁATA WYMAGALNEGO KAPITAŁU

187,49

650,29

12.02.2013

SPŁATA ODSETEK KARNYCH

0,88

3,05

07.03.2013

SPŁATA WYMAGAINYCH ODSETEK

27,44

94,99

07.03 2013

SPŁATA ODSETEK KARNYCH

1,04

3,59

08.03.2013

SPŁATA 'WYMAGALNYCH ODSETEK

199,37

687,81

08.03.2013

SPŁATA WYMAGALNEGO KAPITAŁU

17,87

61,65

08.03.2013

SPŁATA OOSETEK KARNYCH

0,16

0,54

12.03.2013

SPŁATA WYMAGALNEGO KAPITAŁU

284,02

979,19

12.03.2013

SPŁATA ODSETEK KARNYCH

0,59

2,03

02.04.2013

SPŁATA WYMAGALNYCH ODSETEK

202,04

713,91

09.04.2013

SPŁATA WYMAGALNYCH ODSETEK

48,43

168,60

09.04.2013

SPŁATA WYMAGALNEGO KAPITAŁU

278,23

968,60

09.04.2013

SPŁATA ODSETEK KARNYCH

1,16

4,04

02.05.2013

SPŁATA WYMAGALNYCH ODSETEK

2,04

7,16

08.05.2013

SPŁATA WYMAGALNYCH ODSETEK

201,18

696,36

08.05.2013

SPŁATA ODSETEK KARNYCH

1,05

3,64

09.05.2013

SPŁATA WYMAGALNYCH ODSETEK

38,61

133,37

09.05.2013

SPŁATA WYMAGALNEGO KAPITAŁU

161,00

556,13

09.05.2013

SPŁATA ODSETEK KARNYCH

0,15

0,50

21 05.2013

SPŁATA WYMAGALNEGO KAPITAŁU

125,87

433,90

21.05.2013

SPŁATA ODSETEK KARNYCH

0,74

2,55

06.06.2013

SPŁATA WYMAGALNYCH OOSETEK

1,69

6,04

06.06 2013

SPŁATA ODSETEK KARNYCH

0,69

2,44

27.06.2013

SPŁATA WYMAGALNYCH ODSETEK

247,40

897,00

27.06.2013

SPŁATA WYMAGALNEGO KAPITAŁU

279,41

1013,06

27.06.2013

SPŁATA ODSETEK KARNYCH

2,73

9,90

08.07.2013

SPŁATA WYMAGALNYCH ODSETEK

0,92

3,30

08.07 2013

SPŁATA ODSETEK KARNYCH

0,91

3,27

23.07.2013

SPŁATA WYMAGALNYCH ODSETEK

239,56

840,62

23.07.2013

SPŁATA WYMAGALNEGO KAPITAŁU

131,88

462,77

23.07.2013

SPŁATA OOSETEK KARNYCH

1,89

6,61

24.07.2013

SPŁATA WYMAGALNEGO KAPITAŁU

156,14

545,71

24.07.2013

SPŁATA ODSETEK KARNYCH

0,07

0,24

05.08.2013

SPŁATA WYMAGALNYCH ODSETEK

3,17

11,19

05.08.2013

SPŁATA ODSETEK KARNYCH

0,49

1,72

19.08.2013

SPŁATA WYMAGALNYCH ODSETEK

244,72

862,98

19.08.2013

SPŁATA WYMAGALNEGO KAPITAŁU

280,61

989,54

19.08.2013

SPŁATA ODSETEK KARNYCH

1,72

6,07

03.09 2013

SPŁATA WYMAGALNYCH ODSETEK

102,95

365,36

03.09 2013

SPŁATA ODSETEK KARNYCH

0,25

0,88

06.09 2013

SPŁATA WYMAGALNYCH ODSETEK

61,36

218,66

06.09.2013

SPŁATA ODSETEK KARNYCH

0,37

1,34

13.09.2013

SPŁATA WYMAGALNYCH ODSETEK

83,00

290,42

13.09.2013

SPŁATA WYMAGALNEGO KAPITAŁU

281,19

983,88

13.09.2013

SPŁATA ODSETEK KARNYCH

0,86

3,01

01.10.2013

SPŁATA WYMAGALNYCH ODSETEK

72,92

258,01

04.11.2013

SPŁATA WYMAGALNYCH ODSETEK

165,84

580,62

04.11.2013

SPŁATA WYMAGALNEGO KAPITAŁU

38,21

133,78

04.11.2013

SPŁATA ODSETEK KARNYCH

4,32

15,12

04.11.2013

SPŁATA WYMAGALNYCH ODSETEK

246,11

861,67

13.11.2013

SPŁATA WYMAGALNEGO KAPITAŁU

14,63

51,31

13.11.2013

SPŁATA ODSETEK KARNYCH

0,99

3,47

13.11.2013

SPŁATA ODSETEK KARNYCH

1,49

5,22

26.11.2013

SPŁATA WYMAGALNEGO KAPITAŁU

236,90

829,43

26.11.2013

SPŁATA ODSETEK KARNYCH

1,35

4,73

26 11.2013

SPŁATA WYMAGALNEGO KAPITAŁU

282,39

988,70

26 11 2013

SPŁATA ODSETEK KARNYCH

1,61

5,64

04.12.2013

SPŁATA WYMAGALNYCH ODSETEK

6,76

23,74

04.12.2013

SPŁATA ODSETEK KARNYCH

0,38

1,31

20.12.2013

SPŁATA WYMAGALNYCH ODSETEK

0,26

0,91

20.12.2013

SPŁATA ODSETEK KARNYCH

2,04

7,09

31.12.2013

SPŁATA WYMAGALNYCH ODSETEK

230,48

802,14

31.12.2013

SPŁATA WYMAGALNEGO KAPITAŁU

290,98

1012,70

31.12.2013

SPŁATA ODSETEK KARNYCH

1,40

4,87

07.01.2014

SPŁATA WYMAGALNYCH ODSETEK

5,40

18,78

07.01.2014

SPŁATA ODSETEK KARNYCH

0,75

2,59

31.01.2014

SPŁATA WYMAGALNYCH OOSETEK

239,41

851,44

31.01.2014

SPŁATA WYMAGALNEGO KAPITAŁU

283,67

1008,84

31.01.2014

SPŁATA ODSETEK KARNYCH

2,98

10,60

03.02.2014

SPŁATA WYMAGALNYCH ODSETEK

9,90

35,38

24.02.2014

SPŁATA WYMAGALNYCH ODSETEK

234,31

820.46

24.02.2014

SPŁATA WYMAGALNEGO KAPITAŁU

176,92

619,50

24.02.2014

SPŁATA ODSETEK KARNYCH

2,87

10,04

26.02.2014

SPŁATA WYMAGALNEGO KAPITAŁU

107,35

375,69

26.02.2014

SPŁATA ODSETEK KARNYCH

0,09

0,31

0503.2014

SPŁATA WYMAGALNYCH ODSETEK

13,27

46,87

05.03.2014

SPŁATA ODSETEK KARNYCH

0,54

1,93

28.03.2014

SPŁATA WYMAGALNYCH ODSETEK

206,95

727,28

28.03.2014

SPŁATA WYMAGALNEGO KAPITAŁU

308,41

1083,85

28.03.2014

SPŁATA ODSETEK KARNYCH

3,11

10,93

01.04.2014

SPŁATA WYMAGALNYCH ODSETEK

243,17

855,13

01.04.2014

SPŁATA WYMAGALNEGO KAPITAŁU

285,46

1003,85

02.05.2014

SPŁATA WYMAGALNYCH ODSETEK

142,16

503,03

30.05.2014

SPŁATA WYMAGALNYCH ODSETEK

92,58

322,72

30.05.2014

SPŁATA WYMAGALNEGO KAPITAŁU

293,89

1024,44

30.05.2014

SPŁATA ODSETEK KARNYCH

3,74

13,04

02.06.2014

SPŁATA WYMAGALNYCH ODSETEK

212,76

741,85

06.06.2014

SPŁATA WYMAGALNYCH ODSETEK

28,80

100,41

06.06.2014

SPŁATA WYMAGALNEGO KAPITAŁU

286,75

999,78

06.06.2014

SPŁATA OOSETEK KARNYCH

0,63

2,20

01.07.2014

SPŁATA WYMAGALNYCH ODSETEK

233,18

818,14

01.07.2014

SPŁATA WYMAGALNEGO KAPITAŁU

295,13

1035.49

01.08.2014

SPŁATA WYMAGALNYCH ODSETEK

240,34

848,93

01.08.2014

SPŁATA WYMAGALNEGO KAPITAŁU

173,78

613,83

04.08.2014

SPŁATA WYMAGALNEGO KAPITAŁU

114,19

403,16

04.08.2014

SPŁATA ODSETEK KARNYCH

0,15

0,53

01.09.2014

SPŁATA WYMAGALNYCH ODSETEK

115,05

412,67

05.09.2014

SPŁATA WYMAGALNYCH ODSETEK

124,78

445,98

05.09.2014

SPŁATA WYMAGALNEGO KAPITAŁU

288.56

1031,34

05.09.2014

SPŁATA ODSETEK KARNYCH

0,51

1,82

01.10.2014

SPŁATA WYMAGALNYCH ODSETEK

231,51

825,29

01.10.2014

SPŁATA WYMAGALNEGO KAPITAŁU

296,88

1058,32

03.11.2014

SPŁATA WYMAGALNYCH ODSETEK

238,61

859,46'

03.11.2014

SPŁATA WYMAGALNEGO KAPITAŁU

224,86

809,95

04.11.2014

SPŁATA WYMAGALNEGO KAPITAŁU

64,92

233,92

04.11.2014

SPŁATA ODSETEK KARNYCH

0,06

0,22

01.12.2014

SPŁATA WYMAGALNYCH ODSETEK

155,23

555,10

08.12.2014

SPŁATA WYMAGALNYCH ODSETEK

74,44

265,07

08.12.2014

SPŁATA WYMAGALNEGO KAPITAŁU

65,29

232,48

06 12.2014

SPŁATA ODSETEK KARNYCH

0,69

2,45

09 12.2014

SPŁATA WYMAGALNEGO KAPITAŁU

233,06

833,10

09.12.2014

SPŁATA ODSETEK KARNYCH

0,08

0,29

05.01.2015

SPŁATA WYMAGALNYCH ODSETEK

236,70

872,67

05.01.2015

SPŁATA WYMAGALNEGO KAPITAŁU

291,32

1074,04

05.01.2015

SPŁATA ODSETEK KARNYCH

0,38

1,40

02.02.2015

SPŁATA WYMAGALNYCH ODSETEK

236,09

941,98

02.02.2015

SPŁATA WYMAGALNEGO KAPITAŁU

291,93

1164,77

02.03.2015

SPŁATA WYMAGALNYCH ODSETEK

64,85

252,76

05.03.2015

SPŁATA WYMAGALNYCH ODSETEK

73,08

284,24

05.03.2015

SPŁATA WYMAGALNEGO KAPITAŁU

159,67

621,02

05.03.2015

SPŁATA ODSETEK KARNYCH

0,45

1,74

06.03 2015

SPŁATA WYMAGALNEGO KAPITAŁU

183,26

710,92

06.03.2015

SPŁATA ODSETEK KARNYCH

0,05

0,19

01.04.2015

SPŁATA WYMAGALNYCH ODSETEK

38,63

151,47

07 04.2015

SPŁATA WYMAGALNYCH ODSETEK

113,62

443,62

07 04.2015

SPŁATA WYMAGALNEGO KAPITAŁU

282,83

1104,28

07.04.2015

SPŁATA ODSETEK KARNYCH

0,54

2,10

08.04.2015

SPŁATA WYMAGALNEGO KAPITAŁU

45,78

176,95

08.04.2015

SPŁATA ODSETEK KARNYCH

0,01

0,04

04.05.2015

SPŁATA WYMAGALNYCH ODSETEK

74,83

291,28

07.05.2015

SPŁATA WYMAGALNYCH ODSETEK

72,08

283,39

07.05.2015

SPŁATA WYMAGALNEGO KAPITAŁU

333,95

1312,96

07.05.2015

SPŁATA ODSETEK KARNYCH

0,55

2,16

01.06.2015

SPŁATA WYMAGALNYCH ODSETEK

8,36

33,61

09.06.2015

SPŁATA WYMAGALNYCH ODSETEK

148,11

593,02

09 06.2015

SPŁATA WYMAGALNEGO KAPITAŁU

327,18

1310,00

09 06 2015

SPŁATA ODSETEK KARNYCH

0,72

2,88

06.07.2015

SPŁATA WYMAGALNYCH ODSETEK

3,63

14,68

06.07.2015

SPŁATA OOSETEK KARNYCH

0,46

1,85

07.07. 2015

SPŁATA WYMAGALNYCH ODSETEK

147,35

600,20

07.07.2015

SPŁATA WYMAGALNEGO KAPITAŁU

98,06

399,43

07.07.2015

SPŁATA ODSETEK KARNYCH

0,09

0,37

13.07.2015

SPŁATA WYMAGALNEGO KAPITAŁU

234,61

935,81

13.07.2015

SPŁATA ODSETEK KARNYCH

0,39

1,56

03.08.2015

SPŁATA WYMAGALNYCH ODSETEK

18,70

73,53

06.08.2015

SPŁATA WYMAGALNYCH ODSETEK

136,85

537,44

06.08.2015

SPŁATA WYMAGALNEGO KAPITAŁU

328,10

1288,51

06.08.2015

SPŁATA ODSETEK KARNYCH

0,45

1,77

01.09.2015

SPŁATA WYMAGALNYCH ODSETEK

160,63

630,66

01.09.2015

SPŁATA WYMAGALNEGO KAPITAŁU

101,48

398,43

08.09.2015

SPŁATA WYMAGALNEGO KAPITAŁU

224,64

872,07

08.09.2015

SPŁATA ODSETEK KARNYCH

0,43

1,67

01.10.2015

SPŁATA WYMAGALNYCH ODSETEK

4,50

17,56

06.10.2015

SPŁATA WYMAGALNYCH ODSETEK

150,49

588,33

06.10.2015

SPŁATA WYMAGALNEGO KAPITAŁU

331,76

1296,98

06.10.2015

SPŁATA OOSETEK KARNYCH

0,45

1,76

02.11. 2015

SPŁATA WYMAGALNYCH ODSETEK

159,68

628,01

02.11.2015

SPŁATA WYMAGALNEGO KAPITAŁU

327,07

1286.33

01.12.2015

SPŁATA WYMAGALNYCH ODSETEK

125,75

494,33

04.12.2015

SPŁATA WYMAGALNYCH ODSETEK

29,13

115,91

04.12.2015

SPŁATA WYMAGALNEGO KAPITAŁU

331,88

1320,52

04.12.2015

SPŁATA ODSETEK KARNYCH

0,27

1,07

04.01.2016

SPŁATA WYMAGALNYCH ODSETEK

70,83

281,64

05.01.2016

SPŁATA WYMAGALNYCH ODSETEK

88,73

354,96

05.01.2016

SPŁATA WYMAGALNEGO KAPITAŁU

179,57

718,37

05.01.2016

SPŁATA ODSETEK KARNYCH

0,36

1,43

08.01.2016

SPŁATA WYMAGALNEGO KAPITAŁU

147,63

595,04

08.01.2016

SPŁATA ODSETEK KARNYCH

0,12

0,48

01.02.2016

SPŁATA WYMAGALNYCH ODSETEK

159,08

637,67

01.02.2016

SPŁATA WYMAGALNEGO KAPITAŁU

204,62

820,22

03.02.2016

SPŁATA WYMAGALNEGO KAPITAŁU

123,06

489,88

03.02.2016

SPŁATA ODSETEK KARNYCH

0,07

0,28

01.03.2016

SPŁATA WYMAGALNYCH ODSETEK

146,21

588,76

01.03.2016

SPŁATA WYMAGALNEGO KAPITAŁU

339,75

1368,11

04 04.2016

SPŁATA WYMAGALNYCH ODSETEK

155,80

606,64

04.04.2016

SPŁATA WYMAGALNEGO KAPITAŁU

330,16

1285,54

04.04.2016

SPŁATA ODSETEK KARNYCH

0,27

1,05

02.05.2016

SPŁATA WYMAGALNYCH ODSETEK

32,57

130,47

05.05.2016

SPŁATA WYMAGALNYCH ODSETEK

117,75

474,69

05.05.2016

SPŁATA WYMAGALNEGO KAPITAŁU

335,64

1353,07

05.05.2016

SPŁATA ODSETEK KARNYCH

0,37

1,49

01 06.2016

SPŁATA WYMAGALNYCH ODSETEK

130,12

520,50

02.06.2016

SPŁATA WYMAGALNYCH ODSETEK

19,97

79,66

02.06.2016

SPŁATA ODSETEK KARNYCH

0,09

0,34

03.06.2016

SPŁATA WYMAGALNYCH ODSETEK

7,28

28,89

03.06.2016

SPŁATA WYMAGALNEGO KAPITAŁU

329.96

1309.61

03.06.2016

SPŁATA ODSETEK KARNYCH

0,09

0,36

01.07.2016

SPŁATA WYMAGALNYCH ODSETEK

11,90

48.59

05.07.2016

SPŁATA WYMAGALNYCH ODSETEK

120,68

498,46

05.07.2016

SPŁATA ODSETEK KARNYCH

0,37

1,54

07.07.2016

SPŁATA WYMAGALNYCH ODSETEK

19,25

79,44

07.07.2016

SPŁATA WYMAGALNEGO KAPITAŁU

335,50

1384,47

07.07.2016

SPŁATA ODSETEK KARNYCH

0,18

0,74

01.08.2016

SPŁATA WYMAGALNYCH ODSETEK

54,66

221,71

02.08.2016

SPŁATA WYMAGALNYCH ODSETEK

101,74

409,38

02.08.2016

SPŁATA WYMAGALNEGO KAPITAŁU

22,43

90,25

02.08.2016

SPŁATA ODSETEK KARNYCH

0,09

0,37

03.08.2016

SPŁATA WYMAGALNEGO KAPITAŁU

308,50

1237,95

03.08.2016

SPŁATA ODSETEK KARNYCH

0,08

0,32

01.09.2016

SPŁATA WYMAGALNYCH ODSETEK

64,26

257,00

05 09.2016

SPŁATA WYMAGALNYCH ODSETEK

90,01

360,24

05.09.2016

SPŁATA WYMAGALNEGO KAPITAŁU

332,17

1329,41

05.09.2016

SPŁATA ODSETEK KARNYCH

0,36

1,44

03.10.2016

SPŁATA WYMAGALNYCH ODSETEK

148,83

588,63

03.10.2016

SPŁATA WYMAGALNEGO KAPITAŁU

48,27

190,92

05.10.2016

SPŁATA WYMAGALNEGO KAPITAŁU

289,34

1143,93

05.10.2016

SPŁATA ODSETEK KARNYCH

0,32

1,27

02.11.2016

SPŁATA WYMAGALNYCH ODSETEK

9,31

37,53

07.11.2016

SPŁATA WYMAGALNYCH ODSETEK

143,99

581,47

07.11.2016

SPŁATA WYMAGALNEGO KAPITAŁU

259,84

1049,31

07.11.2016

SPŁATA ODSETEK KARNYCH

0,55

2.22

08.11.2016

SPŁATA WYMAGALNEGO KAPITAŁU

73,30

296,30

08.11.2016

SPŁATA ODSETEK KARNYCH

0,02

0,08

01.12.2016

SPŁATA WYMAGALNYCH ODSETEK

70,31

292,68

02.12.2016

SPŁATA WYMAGALNYCH ODSETEK

79,11

330,90

02.12.2016

SPŁATA WYMAGALNEGO KAPITAŁU

337,90

1413,37

02.12.2016

SPŁATA ODSETEK KARNYCH

0,09

0,38

01.02.2017

SPŁATA WYMAGALNYCH ODSETEK

25,15

102,27

07.02.2017

SPŁATA WYMAGALNYCH ODSETEK

122,74

497,77

07.02.2017

SPŁATA ODSETEK KARNYCH

0,55

2,23

09.02.2017

SPŁATA WYMAGALNYCH ODSETEK

6,24

25,41

09.02.2017

SPŁATA ODSETEK SKAPITALIZOWANYCH

153,90

626,77

09.02.2017

SPŁATA WYMAGALNEGO KAPITAŁU

181,56

739,42

09.02.2017

SPŁATA ODSETEK KARNYCH

0,18

0,73

01.03.2017

SPŁATA WYMAGALNYCH ODSETEK

126,81

515,30

06.03.2017

SPŁATA WYMAGALNYCH ODSETEK

11,99

48,47

06.03.2017

SPŁATA WYMAGALNEGO KAPITAŁU

37,00

149,57

06.03.2017

SPŁATA ODESTEK KARNYCH

0,48

1,96

09 03 2017

SPŁATA WYMAGALNEGO KAPITAŁU

246,77

998,95

09.03.2017

SPŁATA ODSETEK KARNYCH

0,26

1,05

10.03.2017

SPŁATA WYMAGALNEGO KAPITAŁU

45,52

184,42

10.03.2017

SPŁATA OdSETEK KARNYCH

0,02

0,08

13.03.2017

SPŁATA WYMAGALNEGO KAPITAŁU

21,53

87,40

13.03.2017

SPŁATA ODSETEK KARNYCH

0,02

0,08

03.04.2017

SPŁATA WYMAGALNYCH ODSETEK

8,03

31,95

06.04.2017

SPŁATA WYMAGALNYCH ODSETEK

125,21

498,16

06.04.2017

SPŁATA ODSETEK KARNYCH

0,46

1,84

13.04.2017

SPŁATA WYMAGALNYCH ODSETEK

19,92

79,45

13.04.2017

SPŁATA WYMAGALNEGO KAPITAŁU

336,46

1341,94

13.04 2017

SPŁATA ODSETEK KARNYCH

0,65

2,59

02.05.2017

SPŁATA WYMAGALNYCH ODSETEK

9,14

35,59

08.05.2017

SPŁATA WYMAGALNYCH ODSETEK

138,60

537,45

08.05.2017

SPŁATA WYMAGALNEGO KAPITAŁU

341,88

1325,71

08.05.2017

SPŁATA ODSETEK KARNYCH

0,66

2,56

01.06.2017

SPŁATA WYMAGALNYCH ODSETEK

34,96

134,82

05.06.2017

SPŁATA WYMAGALNYCH ODSETEK

117,17

453.37

05.06.2017

SPŁATA WYMAGALNEGO KAPITAŁU

117,64

455,18

05.06.2017

SPŁATA ODSETEK KARNYCH

0,37

1,45

07.06.2017

SPŁATA WYMAGALNEGO KAPITAŁU

219,78

853,34

07 06.2017

SPŁATA ODSETEK KARNYCH

0,12

0,47

03.07.2017

SPŁATA WYMAGALNYCH ODSETEK

125,81

488,88

05.07.2017

SPŁATA WYMAGALNYCH ODSETEK

20,94

81,49

05.07.2017

SPŁATA WYMAGALNEGO KAPITAŁU

107,16

417,03

05.07.2017

SPŁATA ODSETEK KARNYCH

0,38

1,48

07 07.2017

SPŁATA WYMAGALNEGO KAPITAŁU

235,64

912,59

07.07.2017

SPŁATA ODSETEK KARNYCH

0,13

0,50

01.08.2017

SPŁATA WYMAGALNEGO KAPITAŁU

9,56

35,77

07.08.2017

SPŁATA WYMAGALNEGO KAPITAŁU

133,83

498,01

07.08.2017

SPŁATA ODSETEK KARNYCH

0,54

1,99

08.08.2017

SPŁATA WYMAGALNEGO KAPITAŁU

195,02

726,04

08.08.2017

SPŁATA ODSETEK KARNYCH

0,05

0,19

01.09.2017

SPŁATA WYMAGALNYCH ODSETEK

122,93

459,86

04 09.2017

SPŁATA WYMAGALNYCH ODSETEK

14,40

53.94

04.09.2017

SPŁATA ODSETEK KARNYCH

0,28

1,06

05.09.2017

SPŁATA WYMAGALNYCH ODSETEK

13,70

51,09

05.09.2017

SPŁATA WYMAGALNEGO KAPITAŁU

338,74

1263,33

05.09.2017

SPŁATA ODSETEK KARNYCH

0,09

0,34

02.10.2017

SPŁATA WYMAGALNYCH ODSETEK

1,08

4,10

06.10.2017

SPŁATA WYMAGALNYCH ODSETEK

144,60

546,05

06.10.2017

SPŁATA WYMAGALNEGO KAPITAŁU

344,09

1299,39

06.10.2017

SPŁATA ODSETEK KARNYCH

0,47

1,77

02.11.2017

SPŁATA WYMAGALNYCH ODSETEK

43,21

157,89

03.11.2017

SPŁATA WYMAGALNYCH ODSETEK

106,82

391,91

03.11 2017

SPŁATA WYMAGALNEGO KAPITAŁU

29,27

107,39

0311.2017

SPŁATA ODSETEK KARNYCH

0,19

0,70

06.11.2017

SPŁATA WYMAGALNEGO KAPITAŁU

310,47

1142,72

06.11.2017

SPŁATA ODSETEK KARNYCH

0,26

0,96

01.12 2017

SPŁATA WYMAGALNYCH ODSETEK

144,64

523,97

01.12.2017

SPŁATA WYMAGALNEGO KAPITAEU

345,11

1250,20

02.01.2018

SPŁATA WYMAGALNYCH ODSETEK

24,84

89,05

04.01.2018

SPŁATA WYMAGALNYCH ODSETEK

32,14

114,00

04.01.2018

SPŁATA ODSETEK KARNYCH

0,28

1.00

08.01.2018

SPŁATA WYMAGALNYCH ODSETEK

91,98

329,32

08.01.2018

SPŁATA WYMAGALNEGO KAPITAŁU

47,30

169,35

08.01.2018

SPŁATA ODSETEK KARNYCH

0,37

1,33

09.01.2018

SPŁATA WYMAGALNEGO KAPITAŁU

293,49

1050,81

09.01.2018

SPŁATA ODSETEK KARNYCH

0,08

0,29

01.03.2018

SPŁATA WYMAGALNYCH ODSETEK

66,00

240,41

08.03.2018

SPŁATA WYMAGALNYCH ODSETEK

66,84

241,43

08.03.2018

SPŁATA ODSETEK SKAPITALIZOWANYCH

148,46

536,24

08.03.2018

SPŁATA WYMAGALNEGO KAPITAŁU

209,96

758,38

08.03.2018

SPŁATA ODSETEK KARNYCH

0,69

2,49

03.04.2018

SPŁATA WYMAGALNYCH ODSETEK

1,06

3,83

05.04.2018

SPŁATA WYMAGALNYCH ODSETEK

145,49

520,91

05.04.2018

SPŁATA WYMAGALNEGO KAPITAŁU

314,97

1127,72

05.04.2018

SPŁATA ODSETEK KARNYCH

0,38

1,37

06.04.2018

SPŁATA WYMAGALNEGO KAPITAŁU

29,74

106,45

06.04.2018

SPŁATA ODSETEK KARNYCH

0,01

0,04

02.05.2018

SPŁATA WYMAGALNYCH ODSETEK

2,43

8,73

10.05.2018

SPŁATA WYMAGALNYCH ODSETEK

138,91

495,62

10.05.2018

SPŁATA WYMAGALNEGO KAPITAŁU

0,37

1,32

10.05 2018

SPŁATA ODSETEK KARNYCH

0,86

3,06

11.05.2018

SPŁATA WYMAGALNEGO KAPITAŁU

349,55

1251,60

11.05.2018

SPŁATA ODSETEK KARNYCH

0,10

0,36

01.06.2018

SPŁATA WYMAGALNYCH ODSETEK

5,02

18,84

04.06.2018

SPŁATA WYMAGALNYCH ODSETEK

80,27

298,95

04.06.2018

SPŁATA ODSETEK KARNYCH

0,28

1,05

05.06.2018

SPŁATA WYMAGALNYCH ODSETEK

61,69

230,31

05.06.2018

SPŁATA WYMAGALNEGO KAPITAŁU

345,01

1288,06

05.06.2018

SPŁATA ODSETEK KARNYCH

0,09

0,34

02.07.2018

SPŁATA WYMAGALNYCH ODSETEK

4,69

17,89

06.07.2018

SPŁATA WYMAGALNYCH ODSETEK

132,35

498,19

06.07.2018

SPŁATA ODSETEK KARNYCH

0,48

1,81

09.07.2018

SPŁATA WYMAGALNYCH ODSETEK

4,71

17,58

09.07.2018

SPŁATA WYMAGALNEGO KAPITAŁU

350,24

1307,34

09.07.2018

SPŁATA ODSETEK KARNYCH

0,29

1,08

01.08.2018

SPŁATA WYMAGALNYCH ODSETEK

145,97

541,59

01.08.2018

SPŁATA WYMAGALNEGO KAPITAŁU

346,02

1283,84

Razem

SPŁATA ODSETEK KARNYCH

76,55

276,14

SPŁATA ODSETEK

29 589,95

99 053,65

SPŁATA KAPITAŁU

32 042,74

113 925,98

/ dowód: pismo z dnia 20.08.2018 r. – k. 52-57 /

Sąd zważył, co następuje.

Powództwo zasługuje na jedynie częściowe uwzględnienie.

Powodowie zażądali zwrotu świadczeń spełnionych na rzecz pozwanego Banku w wykonaniu, nieważnej w ocenie powodów, umowy kredytu z dnia 31.07.2008 r., ewentualnie ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wynikającego z tej umowy, ewentualnie zasądzenie od pozwanego 92 687, 93 zł.

Zgodnie z art. 405 kc w zw. z art. 410 § 1 kc kto spełnił świadczenie nienależne, obowiązany jest do jego zwrotu. Zgodnie zaś z art. 410 § 2 kc świadczenie jest nienależne, jeżeli ten, kto je spełnił, nie był w ogóle zobowiązany lub nie był zobowiązany względem osoby, której świadczył, albo jeżeli podstawa świadczenia odpadła lub zamierzony cel świadczenia nie został osiągnięty, albo jeżeli czynność prawna zobowiązująca do świadczenia była nieważna i nie stała się ważna po spełnieniu świadczenia.

Powodowie podnieśli, że spełnili świadczenie nienależne w wykonaniu umowy nieważnej jako zawierającej niedozwolone klauzule umowne. To stanowisko należy uznać za jedynie częściowo usprawiedliwione.

Od razu należy zwrócić uwagę, iż błędnie powodowie upatrują nieważności umowy kredytu z dnia 31.07.2008 r. w objęciu jej treścią klauzul niedozwolonych, przede wszystkim dotyczących denominacji kredytu przy pomocy waluty szwajcarskiej. Takie stanowisko nie znajduje należytego usprawiedliwienia. Zamieszczenie w umowie postanowień kwalifikowanych jako klauzule niedozwolone (abuzywne) w rozumieniu art. 385 1 § 1 kc, nie wpływa co do zasady na istnienie lub ważność zobowiązania kredytowego. Według art. 58 § 1 kc czynność prawna sprzeczna z ustawą lub mająca na celu obejście ustawy jest nieważna, chyba że właściwe przepisy przewidują inny skutek. Takimi przepisami są dyspozycje art. 385 1 § 1 i 2 kc, które przewidują, że postanowienia umowne nieuzgodnione z konsumentem indywidualnie nie wiążą go, a strony są związane umową w pozostałym zakresie.

Umowa zawierające niedozwolone postanowienia umowne nie jest nieważna, ale jedynie bezskuteczna w zakresie tychże postanowień.

Zgodnie z art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Prawo bankowe przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu.

Należy zatem rozważyć samą istotę konstrukcji łączącego strony zobowiązaniowego stosunku prawnego znajdującego swe źródło w umowie kredytu z dnia 31.07.2008 r. Przedmiot umowy został opisany jako postawienie do dyspozycji kredytobiorców kredytu w kwocie 131 512, 33 CHF. Kredyt miał zostać wypłacony w PLN częściowo na rachunek zbywcy nieruchomości. Ponadto pokrywał prowizję Banku. Przeliczenie kwoty kredytu wyrażonej w walucie CHF na kwotę wypłacaną w PLN miało nastąpić według kursu kupna obowiązującego w Banku w dniu realizacji zlecenia płatniczego (§ 5 ust. 4 części ogólnej umowy). Z kolei spłata rat kredytu miała być dokonywana w złotych po uprzednim przeliczeniu rat kapitałowo-odsetkowych według kursu sprzedaży CHF obowiązującego w Banku w dniu wymagalności raty (§ 22 ust. 2 części ogólnej umowy).

Przywołane postanowienia umowy kredytu uwidaczniają mechanizm podwójnego przeliczania waluty kredytu, po raz pierwszy przy uruchomieniu środków do dyspozycji kredytobiorców, po raz drugi przy dokonywaniu przez kredytobiorców spłat zgodnie z harmonogramem.

Należy jednakże wyraźnie odróżnić samą zasadę przeliczania waluty kredytu od kwestii, po jakim kursie miałoby to przeliczenie nastąpić.

Jeżeli chodzi o samą zasadę przeliczania, Sąd Okręgowy nie podziela stanowiska powodów co do wadliwości takiego postanowienia umowy kredytu czy szerzej takiej konstrukcji umowy. Owszem, ryzyko zmiany kursów walutowych na przestrzeni 22 lat kredytowania mogłoby spowodować, iż kredytodawca uzyskałby wyższą sumę wyrażoną w złotych w porównaniu do sumy nominalnej, ale równie dobrze mógłby otrzymać sumę niższą od nominalnej. Korzyści po stronie Banku nie zapewnia samo przeliczanie waluty kredytu, ale zastosowanie określonego kursu dla takiego przeliczenia.

Przeliczenie kredytu wyrażonego nominalnie w walucie obcej na walutę polską i odwrotnie według oznaczonego kursu waluty obcej należy uznać za co do zasady dopuszczalne i zgodne z ustawą. Zgodnie z art. 358 1 § 2 kc strony umowy, w szczególności umowy kredytu, mogą zastrzec, że wysokość świadczenia pieniężnego zostanie ustalona według innego miernika wartości (zob. też wyroki Sądu Najwyższego: z dnia 25.03.2011 r., IV CSK 377/10; z dnia 18.05.2016 r., V CSK 88/16; z dnia 08.12.2006 r., V CSK 339/06). Świadczenie pieniężne może zostać zwaloryzowane według przewidzianego w umowie kryterium – przeciętnego wynagrodzenia, stopy inflacji, kursu złota, średniej ceny zboża albo jakichkolwiek innego wskaźnika gospodarczego. Przeliczenie świadczenia pieniężnego może także nastąpić według kursu innej waluty. Indeksacja albo denominacja kredytu jest postacią takiej właśnie waloryzacji umownej. Waloryzacja świadczenia pieniężnego zmierza do urealnienia jego wartości poprzez odwołanie do obiektywnych, niezależnych od stron transakcji kryteriów. Także w przypadku umów kredytu takie urealnienie może znaleźć zastosowanie. Waloryzacja kwoty nominalnej kredytu jest niezależna od ustaleń dotyczących odsetek umownych (kapitałowych), które w przypadku umowy kredytu stanowią wynagrodzenie banku za wykorzystanie przez kredytobiorcę udostępnionych mu środków pieniężnych, w przeciwieństwie do odsetek za opóźnienie pełniących właśnie funkcję waloryzacyjną obok funkcji represyjnej. Umowna klauzula waloryzacyjna nie określa świadczenia głównego, wprowadza jedynie umowny system jego podwyższenia (zob. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 02.02.2015 r., I CSK 257/14).

Regulacje dotyczące kredytu denominowanego lub indeksowanego do waluty obcej zostały wprowadzone do art. 69 ust. 2 pkt 4a i ust. 3 pr. bank. z dniem 26.08.2011 r. na mocy ustawy z dnia 26.07.2011 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe i niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 165, poz. 984). Nie oznacza to jednak, iż przed tą datą zawarcie umowy kredytu tego rodzaju było niedopuszczalne. Przeciwnie, możliwość zawarcia umowy kredytu zawierającej tego rodzaju postanowienia mieściła się w ramach ogólnej swobody kontaktowania przewidzianej w art. 353 1 kc (por wyroki Sądu Najwyższego: z dnia 29.04.2015 r., V CSK 445/14; z dnia 22.01.2016 r., I CSK 1049/14).

Powodowie uzgodnili z pozwanym Bankiem, iż udzieli on kredytu w kwocie 131 512, 33 CHF przeznaczonego na własne potrzeby kredytobiorców – nabycie lokalu mieszkalnego. Uruchomienie kredytu polegało na przekazaniu środków pieniężnych przez Bank zgodnie z celem kredytu. Strony uzgodniły także okres kredytowania do 01.07.2038 r., a także jego spłatę w miesięcznych ratach kapitałowo-odsetkowych (równych, tzw. annuitetowych). W umowie zostały przewidziane także odsetki kapitałowe liczone jako suma stawki referencyjnej LIBOR 3M i stałej marży Banku.

Nie ulega zatem wątpliwości, że strony ustaliły istotne elementy umowy kredytu przewidziane w art. 69 ust. 1 pr. bank., a umowa została wykonana w pierwszej kolejności przez Bank poprzez zrealizowanie dyspozycji przekazania środków zgodnie z celem kredytowania.

Nie sposób zatem dopatrzyć się nieważności bezwzględnej umowy z dnia 31.07.2008 r. w całości z uwagi na zamieszczenie w niej postanowień dotyczących przeliczenia waluty kredytu i to zarówno z powodu sprzeczności z przepisami prawa (art. 58 § 1 kc), jak i z powodu sprzeczności z zasadami współżycia społecznego (art. 58 § 2 kc).

Stanowisko takie znajduje poparcie w orzecznictwie (zob.: wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14.07.2017 r., II CSK 803/16; wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 19.07.2017 r., I ACa 780/17; wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 07.09.2018 r., I ACa 666/18; wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 11.12.2008 r., I ACa 965/17).

Powodowie przy zawarciu umowy mieli pełną świadomość co do tego, że kwota udzielonego im kredytu przy spłacie poszczególnych rat będzie przeliczana do waluty polskiej. W umowie wyraźnie uwidocznione są postanowienia dotyczące denominacji kredytu i dokonywania jego spłat w PLN poprzez potrącanie środków z rachunku bankowego powodów prowadzonego w walucie polskiej, a także stawki referencyjnej oprocentowania stosowanej do kredytów udzielanych w walucie obcej. Dodatkowo powodowie złożyli najpierw na etapie wniosku kredytowego oraz następnie w samej umowie kredytu (§ 11 ust. 2 umowy) oświadczenie o zapoznaniu się z ryzykiem zmiany kursów oraz zmiany oprocentowania. Ewentualne wątpliwości lub zastrzeżenia mogłyby dotyczyć jedynie samego konkretnego kursu CHF i metody jego ustalenia, nie zaś prawidłowości zawarcia samej umowy kredytu, a także przewidzianej nią waloryzacji.

Można natomiast zwrócić uwagę, że w umowie kredytu z dnia 31.07.2008 r. zamieszczone zostały postanowienia kwalifikowane jako klauzule niedozwolone (abuzywne) w rozumieniu art. 385 1 § 1 kc, nie wpływającye jednakże na istnienie lub ważność zobowiązania kredytowego co do zasady.

Należy wskazać, iż pozwany Bank, na którym spoczywał ciężar dowodu w tym zakresie (art. 385 1 § 4 kc) nie wykazał, aby umowa kredytu z dnia 31.07.2008 r. została w jakikolwiek sposób indywidualnie z powodami uzgodniona. Z zeznań świadków D. M. i K. P. wynika, że wzory umów kredytowych były przesyłane do Oddziału z centrali Banku, możliwe było ewentualne negocjowanie kursu uruchomienia kredytu. Powodowie wskazali, że otrzymali jedynie ogólnikowe informacje, nie byli informowani, jak powstają tabele kursowe, nie wiedzieli w dniu zawarcia umowy, po jakim kursie kredyt zostanie uruchomiony.

W pierwszej kolejności za rażąco sprzeczne z interesem konsumenta należy uznać posługiwanie się przez pozwany Bank różnymi kursami dla różnych przeliczeń.

Pierwsze przeliczenie miało miejsce przy uruchomieniu kredytu. Kredyt został przeliczony na złote polskie według kursu 1,9425. Kurs ten został określony jako wynegocjowany, ale co do zasady ogólne warunki umowy kredytu przewidywały wypłatę według kursu kupna dewiz obowiązującego w Banku. Natomiast dla wyliczenia rat spłaty kredytu poprzez potrącenie z rachunku powodów ogólne warunki umowy kredytu przewidywały kurs sprzedaży, czyli wyższy.

Nie ulega wątpliwości, że zastosowanie innego kursu dla przeliczenia kredytu uruchamianego – kursu kupna oraz innego kursu dla przeliczenia kredytu spłacanego – kursu sprzedaży prowadzi do uzyskania przez bank dodatkowej korzyści finansowej wynikłej z różnicy między tymi kursami. Na tym polega istota tzw. spreadu walutowego.

Zastosowanie różnego kursu w zależności od tego, czy przeliczenie dotyczy wypłaconego kredytu czy też wysokości raty w dniu przewidzianym w harmonogramie spłaty należy uznać za naruszające interes konsumenta w sposób rażący, a niezależnie od tego za postanowienie umowne dotknięte sprzecznością z zasadami współżycia społecznego na zasadach ogólnych, a w konsekwencji nieważnością w rozumieniu art. 58 § 2 kc. Na potrzeby przeliczania kredytu wyrażonego początkowo w walucie obcej do waluty polskiej należało przyjąć kurs ustalany według tej samej jednolitej metody – albo każdorazowo kurs kupna albo każdorazowo kurs sprzedaży albo jakąś postać kursu uśrednionego lub kursu niezależnego od stron umowy, np. kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia uruchomienia kredytu albo dnia wymagalności raty kredytu. Rozbieżność stosowanych kursów stanowi korzyść wyłącznie dla banku udzielającego kredytu, a nie dla kredytobiorcy będącego konsumentem. Sytuacje tego rodzaju legły zresztą u podstaw dokonania nowelizacji prawa bankowego ustawą „tzw. antyspreadową” z dnia 26.07.2011 r.

Następnie należy zwrócić uwagę, iż stosowanie w ogóle do jakichkolwiek przeliczeń kursu stosowanego i ustalanego przez pozwany Bank również może być poczytywane za niedozwolone postanowienie umowne, sprzeczne z dobrymi obyczajami i rażąco naruszające interesy kredytobiorcy. Kurs zakupu i sprzedaży ustalany był przez Bank, który nie wskazał w przygotowanej przez siebie umowie kredytu metody wyliczania tych kursów poddającej się weryfikacji. Miernik waloryzacji stosowany do przeliczenia świadczenia pieniężnego winien mieć charakter obiektywny, niezależny od woli jednej ze stron. Natomiast mechanizm ustalania przez bank kursów waluty, pozostawiający bankowi swobodę, jest w sposób oczywisty sprzeczny z dobrymi obyczajami i rażąco narusza interesy konsumenta (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22.01.2016 r., I CSK 149/14, OSNC 2016/11/134).

Sąd podziela stanowisko, iż poprzestanie wyłącznie na odwołaniu się do Tabeli kursów obowiązujących w pozwanym Banku, nawet ze wskazaniem, iż jest ona publikowana na stronie Banku, jest nadużyciem pozycji Banku w relacji z kredytobiorcami.

Zachodzą podstawy do sformułowania daleko idących zastrzeżeń wobec zastosowania do przeliczania kredytu na etapie jego udzielenia, wypłaty, a następnie uiszczania rat, kursu określanego jednostronnie przez Bank. Konieczne jest zatem ustalenie kursu prawidłowego, mającego obiektywny walor, niepochodzącego od jednej, silniejszej strony umowy, dającego się zweryfikować.

Ze wskazanych wcześniej względów wbrew stanowisku powodów zamieszczenie powyższych klauzul niedozwolonych w umowie kredytu nie czyni jej nieważną.

Reasumując powyższe, należy dojść do przekonania, iż świadczeniem nienależnie spełnionym przez powodów i podlegającym zwrotowi może być wyłącznie ta część dokonanych spłat, jaka była wynikiem zastosowania różnych kursów walutowych pozwanego Banku (spreadu).

Sąd oddalił wnioski pozwanego dotyczące dowodów z wykresów, pisma NBP, opinii ze sprawy I C 874/16, stanowiska prezesa UOKiK i listu otwartego, uznając je za nieprzydatne dla rozstrzygnięcia sprawy. Dokumenty te nie dowodzą faktów dotyczących relacji stron konkretnej umowy kredytu, ale prezentują pewne poglądy i stanowiska, które nie mogą wiązać Sądu. Sąd oddalił także wniosek pozwanego o przeprowadzenie dowodu z zeznań świadka B. M., uznając tenże dowód za spóźniony i prowadzący do przedłużenia postępowania – wniosek mógł zostać zgłoszony w odpowiedzi na pozew lub kolejnym piśmie procesowym pozwanego, czyli jeszcze przed wyznaczeniem na dzień 17.09.2019 r. rozprawy przeznaczonej na przesłuchanie świadków i stron.

Sąd oddalił również wnioski obu stron co do dopuszczenia dowodu z opinii biegłego, uznając dowód ten za zbędny dla rozstrzygnięcia sprawy.

Powodowie zgłosili taki wniosek na okoliczność wyliczenia roszczenia, w tym różnicy pomiędzy wpłatami, jakie uiścili, a wpłatami, jakie uiściliby, gdyby umowa nie zawierała klauzul waloryzacyjnych. Ustalenie wysokości roszczenia powodów należy do Sądu, zaś zamieszczenie w zleceniu oczekiwanego przez powodów sposobu wyliczenia roszczenia oznaczałoby zajęcie przez Sąd stanowiska w sprawie przed przystąpieniem do rozstrzygnięcia, co jest niedopuszczalne. Zlecenie opinii w takiej sytuacji powinno zawierać określone różne warianty obliczeń i dopiero po sporządzeniu opinii i zamknięciu rozprawy Sąd decydowałby o przyjęciu prawidłowego wyliczenia z uwzględnieniem wszelkich ujawnionych okoliczności i całości materiału dowodowego. Ponadto samo wyliczenie nadpłaty jako różnicy kwot wpłaconych i kredytu udzielonego samo w sobie sprowadza się do wykonania określonych operacji matematycznych, które nie wymagają wiedzy specjalnej.

Z kolei pozwany zgłosił taki wniosek na okoliczności dotyczące rynkowego kursu CHF, czynników wpływających na ten kurs, dokonywania rozliczeń walutowych, ustalenie, czy kursy kupna i sprzedaży waluty dla pary walut CHF/PLN stosowane przez pozwanego do przeliczeń kursowych świadczeń strony stanowiły kursy rynkowe, które to okoliczności – wobec niewskazania w umowie kredytu konkretnych podstaw ustalania stosowanych przez Bank kursów CHF oraz także abuzywności postanowień dotyczących spreadu – nie mogły być brane pod uwagę przy rozstrzygnięciu sprawy. Z kolei takie okoliczności, jak: mechanizm działania umów kredytowych denominowanych w CHF (pkt vii wniosku), charakter umowy jako umowy kredytu denominowanego w CHF (pkt viii wniosku), określenie wysokości wierzytelności pozwanego wobec powodów (pkt ix wniosku), stanowią element oceny meritum sprawy leżącej wyłącznie w gestii Sądu. Następne okoliczności, czyli ustalenie, według jakiego kursu miałoby nastąpić przeliczenie kredytu i jaka jest wysokość roszczenia, również należą do wyłącznej oceny Sądu.

Z powyższych przyczyn nie zachodziła w sprawie konieczność przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego.

Sąd doszedł do przekonania, iż rozliczenie kredytu, z uwzględnieniem faktycznie dokonanych przez powodów wpłat, a także parametrów kredytu wynikających z dokumentów, nie wymaga w istocie wiedzy specjalnej. W szczególności Sąd uznał, iż możliwe jest posłużenie się w celu takiego rozliczenia wskaźnikiem kursowym w postaci średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (por. uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego z dnia 14.07.2017 r., II CSK 803/16; wyroki Sądu Apelacyjnego w Warszawie: z dnia 18.09.2018 r., V ACa 802/17; z dnia 18.12.2018 r., I ACa 953/16). Kurs ten należy uznać za wskaźnik obiektywny, jako że ustalanie tego kursu następuje na podstawie danych pochodzących z notowań kursowych na rynkach finansowych oraz na podstawie danych pochodzących z banków komercyjnych. Kurs średni NBP ma także podstawę normatywną wynikającą z art. 358 § 2 i 3 kc, a przed zmianą tego przepisu dokonaną w 2008 r., np. z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20.07.2001 r. 2001 r. o kredycie konsumenckim, a także z art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o Narodowym Banku Polskim.

Sąd Okręgowy w składzie rozpoznającym sprawę nie podziela stanowiska Sądu Najwyższego zaprezentowanego w uzasadnieniach wyroków: z dnia 04.04.2019 r., II CSK 159/18, oraz z dnia 09.05.2019 r., I CSK 242/18; ponadto wyroki te – podobnie zresztą, jak oczekiwany wyrok TSUE z dnia 03.10.2019 r. w sprawie C-260/18, dotyczyły kredytu indeksowanego, a nie denominowanego.

Ponieważ oprocentowanie kredytu było zmienne – zmiana następowała co kwartał, nie jest możliwe proste rozliczenie kredytu z przyjęciem ilorazu kapitału kredytu i ilości rat. Zgodnie z umową raty miały mieć charakter annuitetowy (umorzeniowy), czyli winny być równe w kolejnych trzech miesiącach jako suma. Natomiast w obrębie jednej raty na przestrzeni okresu kredytowania proporcja składników tej konkretnej raty – kapitału kredytu i odsetek ulega zmianie poprzez zmniejszanie udziału odsetek w wysokości miesięcznej spłaty kredytu. Wobec powyższego konieczne jest posłużenie się symulacją spłaty kredytu (przy wykorzystaniu dowolnego dostępnego programu kalkulacyjnego służącego tworzeniu takich symulacji), opracowaną, jak harmonogram spłaty, z góry, ale z aktualizacją co trzy miesiące.

Sposób takiego rozliczenia wskazuje poniższa tabela, opracowana przy pomocy symulatora kredytu www.calculla.pl. W celu ustalenia wysokości rat miesięcznych należy wprowadzić następujące dane: kwotę kapitału pozostałą do spłaty, ilość rat pozostałych do spłaty, wysokość oprocentowania. Operację tę należy powtarzać po każdych trzech ratach, wprowadzając na nowo aktualny kapitał, ilość rat za każdym razem mniejszą o 3, a także aktualną stawkę oprocentowania kredytu.

Kwoty wpłacone przez powodów zostały przyjęte na podstawie wystawionego przez pozwanego zaświadczenia z dnia 20.08.2018 r. (k. 52-57).

Stosownie do postanowień umowy kurs CHF należy przyjąć z dnia wymagalności kolejnych rat kredytu, czyli pierwszego dnia kolejnego miesiąca, chyba że termin płatności przypadał w sobotę lub niedzielę, gdyż wówczas należy przyjąć kurs z następującego po terminie płatności poniedziałku.

Należy także uwzględnić, iż w pewnym okresie powodowie dokonywali nieregularnych spłat i nie zapewniali wystarczającego pokrycia na rachunku, z którego następowało potrącenie.

W takim wypadku rozliczenie miesięczne obejmuje:

- obliczenie wpłaty w PLN i odpowiednio w CHF,

- obliczenie pozostałej części raty w CHF,

- naliczenie odsetek za opóźnienie w CHF i PLN,

- obliczenie nadpłaty/niedopłaty poprzez pomniejszenie wpłaty wyrażonej w PLN o kolejno odsetki za opóźnienie naliczone w PLN oraz wysokość raty również wyrażonej w PLN.

Lp.

data płatności raty

%

rata należna

w CHF

w tym

kapitał

w tym odsetki

kapitał po spłacie

kurs średni NBP

rata należna

w PLN

wpłata / odsetki za opóźnienie

nadpłata /

niedopłata

131.512,31

1.

01.10.2008

6,1050

1361,70

129,88

1231,82

131.382,43

2,1377

2.633,26

3082,52

449,26

2.

01.11.2008

6,1567

803,32

129,26

674,06

131.253,17

03.11.

- 2,3930

1922,34

1975,67

53,33

3.

01.12.2008

803,32

129,92

673,40

131.123,25

2,5090

2015,53

2075,45

59,92

562,51

4.

01.01.2009

803,32

130,59

672,73

130.992,66

02.01.

- 2,8050

2253,31

2290,02

36,71

5.

01.02.2009

3,8767

621,64

198,46

423,18

130.794,20

02.02.

- 2,9883

1857,65

2474,44

616,79

6.

01.03.2009

621,64

199,10

422,54

130.595,10

02.03.

- 3,2069

1993,54

2068,13

74,59

7.

01.04.2009

621,64

199,75

421,89

130.395,35

3,0747

1911,36

1943,04

31,68

8.

01.05.2009

2,8533

548,25

238,21

310,04

04.05.

- 2,9068

1593,65

1661,70

68,05

9.

01.06.2009

548,25

238,77

309,48

2,9398

1611,75

1655,35

43,60

10.

01.07.2009

548,25

239,34

308,91

129.679,03

2,8969

1588,23

1623,13

34,90

11.

01.08.2009

2,8100

545,28

241,62

303,66

03.08.

- 2,6993

1471,87

1523,23

51,36

12.

01.09.2009

545,28

242,19

303,09

2,7065

1475,80

1513,84

38,04

13.

01.10.2009

545,28

242,75

302,53

128.952,47

2,7817

1516,81

1557,30

40,49

14.

01.11.2009

2,7118

538,62

247,21

291,41

02.11.

- 2,8155

1516,48

1585,26

68,78

15.

01.12.2009

538,62

247,77

290,85

2,7381

1474,80

1515,88

41,08

1146,07

16.

01.01.2010

538,62

248,33

290,29

128.209,16

04.01.

- 2,7510

1481,74

1532,70

50,96

17.

01.02.2010

2,7000

537,83

249,36

288,47

2,7194

1462,57

1504,82

42,25

18.

01.03.2010

537,83

249,93

287,90

2,6921

1447,89

1494,32

46,43

19.

01.04.2010

537,83

250,49

287,34

127.459,38

2,7080

1456,44

1500,67

44,23

20.

01.05.2010

2,6958

537,55

251,22

286,33

04.05.

- 2,7442

1475,14

1526,68

51,54

21.

01.06.2010

537,55

251,78

285,77

2,9029

1560,45

1607,97

47,52

22.

01.07.2010

537,55

252,35

285,20

126.704,03

3,1501

1693,34

1740,02

46,68

23.

01.08.2010

2,6217

532,68

255,87

276,81

02.08

- 2,9142

1552,34

1623,43

71,09

24.

01.09.2010

532,68

256,43

276,25

3,0879

1644,86

1689,08

44,22

25.

01.10.2010

532,68

256,99

275,69

125.934,74

2,9376

1564,80

1609,71

44,91

26.

01.11.2010

2,6183

532,45

257,68

274,77

02.11

- 2,8718

1529,09

1577,87

48,78

27.

01.12.2010

532,45

258,24

274,21

3,0599

1629,24

1689,54

60,30

598,91

28.

01.01.2011

532,45

258,80

273,65

125.160,02

03.01.

- 3,1790

1692,66

1744,56

51,90

29.

01.02.2011

2,6200

532,56

259,30

273,26

3,0235

1610,20

1663.57

53,37

30.

01.03.2011

532,56

259,87

272,69

3,0739

1637,05

1686,06

49,01

31.

01.04.2011

532,56

260,43

272,13

124.380,42

3,0871

1644,07

1691,44

47,37

32.

01.05.2011

2,6350

533,53

260,42

273,11

02.05

- 3,0546

1629,72

1681,37

51,65

33.

01.06.2011

533,53

260,99

272,54

3,2403

1728,80

1786,40

57,60

34.

01.07.2011

533,53

261,56

271,97

123.597,45

3,2231

1719,62

1775,13

55,51

35.

01.08.2011

2,6250

532,89

262,53

270,36

3,4973

1863,68

675,78 =

193,23 CHF

zostaje:

339,66 CHF

04.08.-1310,85

Odsetki:

0.51/1,78

1986,63

- 1,78

1984,85

121,17

123.334,92

36.

01.09.2011

532,89

263,10

269,79

37.

01.10.2011

532,89

+ 269,79

= 802,68

263,68

269,21

269,79

269,21

539,00

03.10.

- 3,6511

1967,94

2930,66

2013,43

45,49

38.

01.11.2011

2,4933

526,87

270,62

256,25

+ odsetki za 1/365

x 526,87

x 24 % = 0,35

02.11.

- 3,6295

03.11.

- 1913,51

odsetki:

0,34/1,23

1973,79

- 1,23

59,05

39.

01.12.2011

526,87

271,18

255,69

odsetki od 75,38

= 0,05 / 0,18

3,6741

1935,77

1658,81

= 451,49 CHF

zostaje

75,38 CHF kapitału

324,11

47,15 – 0,18

= 46,97

639,09

40.

01.01.2012

526,87

271,74

255,13

122.521,38

02.01.

- 3,6668

1931,93

1325,03 = 361,36

zostaje 165,51 CHF

666,32

59,42

minus

0,11 / 0,40

59,02

41.

01.02.2012

2,5200

528,53

271,24

257.29

121.978,40

3,4824

1840,55

65,60

= 18,83 CHF

zostaje

509,70 CHF

02.02.

- 668 = 191,82 CHF

- 0,34/18 =

190,82 CHF

06.02.-530 = 152,19 CHF

- 0,70 = 151,49 CHF

07.02.-200 = 57,43 CHF minus

0,10 =

57,33 CHF

08.02. - 417,37

= 119,85 CHF

minus

0,04 = 0,14

40,42

Minus

- 0,62

- 0,35

- 0,14

= 39,31

42.

01.03.2012

528,53

271,81

256,72

3,4178

1806,41

43.

01.04.2012

528,53

+ 256,72

= 784,72

272,38

256,15

121.706,02

02.04.

- 3,4401

1818,20

2699,52

1040,02

= 302,32 CHF

- 256,72

= 45,60 CHF

zostaje 482,93 CHF

838,84

= 243,84 CHF

odsetki:

0.31/1.07

59,59

44.

01.05.2012

2,5617

531,12

271,31

259,81

02.05.-

3,4625

1839,00

1020,92 = 294,85 CHF

zostaje 236,27 CHF

130 = 37, 55 CHF

minus 0,78/2,70

zostaje 198,72 CHF

758,19

minus 0,39/1,35

1905,06

66,06

45.

01.06.2012

531,12

271,89

259,23

3,6743

1951,49

04.06. – 923,83 = 251,43 CHF

minus 0,55/2,02

zostaje 250,88 CHF

05.06.-250 = 68,04 CHF

minus odsetki 0,17/0,62

zostaje

183,01 CHF

11.06.-

823,72

odsetki: 0,75/2,76

1992,15

40,66

46.

01.07.2012

531,12

272,47

258,65

120.890,35

02.07.

- 3,5217

1870,45

02.07. – 1208,30 = 341,10 CHF

zostaje 190,02 CHF

04.07. –

719,85

minus 0.26/0.92

1927,23

56,78

47.

01.08.2012

2,5140

528,19

274,93

253,26

3,4253

1809,21

03.08.-1416,71 = 413,60 CHF

minus 0,36/1,23

zostaje

114,95 CHF

08.08.-442,59

Odsetki: 0.39/1,34

1856,73

47,52

48.

01.09.2012

528,19

275,51

252,68

03.09.-

3,4958

1846,45

04.09.-1595,04 = 456,27 CHF

odsetki:0,31/1,08

zostaje 72,23 CHF

05.09.-311,57

odsetki:0,06/0,21

1905,32

58,87

49.

01.10.2012

528,19

276,08

252,11

120.063,83

3,3925

1791,88

04.10.-454,01 = 133,83 CHF

odsetki:

0,27/0.92

zostaje:394,63 CHF

09.10.-1383,88

odsetki:

0,96/3,26

1833,71

41,83

50.

01.11.2012

2,4840

526,36

277,83

248,53

02.11.

- 3,4109

1795,36

05.11.

- 1862.03

odsetki: 1,08/3,68

62,99

51.

01.12.2012

526,36

278,41

247,95

03.12.

- 3,4050

1792,26

03.12.-140,70 = 41,32 CHF

zostaje:

485,04 CHF

04.12.-1719,68

Odsetki:0,33/1,12

1859,26

67

599,63

52.

01.01.2013

526,36

278,98

247,38

119.288,61

02.01.

- 3,3647

1771,04

02.01.-20,13 = 5,98 CHF

zostaje: 520,38 CHF

10.01.-1818,11

odsetki:2,62/8,82

1829,42

58,38

53.

01.02.2013

2,4720

525,91

280,18

245,73

3,3391

1756,07

01.02.-181,76 = 54,43 CHF

zostaje 471,48 CHF

04.02.-1000 = 299,48 CHF

odsetki: 0,50/1,67

zostaje 172,50 CHF

12.02.-653,34

odsetki:

- 2/22 – 0,21

- 6/21 – 0,60

0,81/2,70

1835,10

- 1,67,

- 2,70

1830,73

74,66

54.

01.03.2013

525,91

280,76

245,15

3,3846

1779,99

07.03.-98,58 = 29,13 CHF

odsetki:

- 6/21 – 1,82

- 1/19 – 0,27

zostaje:498,87 CHF

08.03.-750 = 221,59 CHF

odsetki:0,26/0,16

zostaje:

277,60 CHF

12.03.-981,22

odsetki:0,58/1,96

1829,80

- 0,27,

- 0,16,

- 1,96

1827,41

47,42

55.

01.04.2013

525,91

281,34

244,57

118.446,33

02.04.-

3,4422

1810,29

02.04.-713,91 = 207,40 CHF

zostaje 318,51 CHF

09.04.-1141,24

odsetki:

1,16/3,99

1855,25

- 3,99

1851,16

44,96

56.

01.05.2013

2,4700

525,79

281,99

243,80

02.05.-

3,3950

1785.06

02.05.-7,16 = 2,11 CHF

zostaje 523, 68 CHF

08.05.-

700 = 206,19 CHF

odsetki:1,05/3,56

zostaje:318,54 CHF

09.05.-690 = 203,24 CHF

odsetki 18 %:

0,15/0,51

zostaje:

203,09 CHF

21.05. -

436,45

odsetki:0,74/2,51

1833,61

- 3,56

- 0,51

- 2,51

1827,03

41,97

57.

01.06.2013

525,79

282,57

243,22

03.06.

- 3,4335

1805,30

06.06.-8,48 = 2,47 CHF

odsetki:

- 2/18 – 0,52,

- 1/17 – 0,24

0,76/2,61

zostaje:

518,07 CHF

27.06. -1919,96

odsetki:5.07/17,41

1928,44

- 2,61

- 17,41

1908,42

103,12

58.

01.07.2013

525,79

283,16

242,63

117.598,61

3,5125

1846,84

08.07.-6,57 = 1,87 CHF

odsetki:

2/17 – 0,49/1,72

5/16 – 1,15/4,04

zostaje:

525,56 CHF

23.07.-1310 = 372,95 CHF

odsetki:3,46/12,15

zostaje:

156,07 CHF

24.07.-545,95

odsetki:0,07/0,25

1857,82

- 5,76

- 2,15

- 0,25

1849,66

2,82

59.

01.08.2013

2,4700

525,79

283,74

242,05

3,4372

1807,25

05.08.-12,91 = 3,76 CHF odsetki:0,92/3,16

zostaje:

522,95 CHF

19.08.-1858,59

odsetki:3,21/11.03

1871,50

- 3,16

- 11,03

1857,31

50,06

60.

01.09.2013

525,79

284,32

241,47

02.09.

- 3,4497

1813,82

03.09.-366,24 = 106,17 CHF

odsetki:

0,23/0,79

zostaje:

420,03 CHF

06.09.-220 = 63,77 CHF

odsetki:0,37/1,28

zostaje:

356,63 CHF

13.09.-1277,31

odsetki:1,09/3,76

1863,55

- 0.79

- 1,28

- 3,76

1857,72

43,90

61.

01.10.2013

525,79

284,91

240,88

116.745,64

3,4512

1814,61

01.10. – 258,01 = 74,76 CHF

zostaje:451,03 CHF

04.11.-

1591,19 = 461,05

odsetki: 4,32/14,91

1849,20

- 14,91

1834,29

19,68

62.

01.11.2013

2,4690

525,73

285,53

240,20

04.11.

- 3,3950

1784,85

13.11.-60 = 17,67

odsetki:0,99/3,36

zostaje:

466,72 CHF

26.11. -1828,50

odsetki:2,66/9.03

1888,50

- 3,36

- 9,03

1876,11

91,26

63.

01.12.2013

525,73

286,12

239,61

02.12.

- 3,4079

1791,64

04.12.-25,05 = 7,35 CHF

odsetki: 0,38/1,29

zostaje:

518,76 CHF

20.12.-8,00 = 2,35 CHF

odsetki: 2,04/6,95

zostaje:

518,45 CHF

31.12.-

1819,71

odsetki:1,40/4,77

1852,76

- 1,29

- 6,95

- 4,77

1839,75

48,11

626,34

64.

01.01.2014

525,73

286,71

239.02

115.887,28

02.01.

- 3,3816

1777,81

07.01.

21,37 = 6,32 CHF

odsetki:0,75/2,54

zostaje:520,16 CHF

31.01.-1870,88

odsetki:2,98/10.08

1892,25

- 2,54

- 10,08

1879,63

101,82

65.

01.02.2014

2,4710

525,84

287,21

238,63

03.02.

- 3,4678

1823,51

35,38 = 10,20 CHF

zostaje:515,64 CHF

24.02.-1450 = 418,13 CHF

odsetki:2,87/9,71

zostaje:

100,38 CHF

26.02.-376 = 108,43 CHF

odsetki:0,09/0,31

1861,38

- 9,71

- 0.31

1851,36

27,85

66.

01.03.2014

525,84

287,81

238,03

03.03.

- 3,4607

1819,77

05.03.-48,80 = 14,10 CHF

odsetki:0,46/1,59

zostaje:

512,20 CHF

28.03.-1822,06

odsetki:5,16/17,86

1870,86

- 1,59

- 17,86

1851,41

31,64

67.

01.04.2014

525,84

288,40

237,44

115.023,86

3,4286

1802,89

1858,98

56,09

68.

01.05.2014

2,4670

525,61

289,15

236,46

03.05.

- 3,4442

1810,31

503,03 = 146,05 CHF

zostaje:379,56 CHF

30.05.-1360,20

odsetki:3,74/12,88

1863.23

- 12,88

1850,35

40,04

69.

01.06.2014

525,61

289,74

235,87

02.06.

- 3,3849

1779,14

741,85 = 219,16 CHF

zostaje:

306,45 CHF

06.06.-1102,39

odsetki:0,54/1,83

1844,24

- 1,83

1842,41

63,27

70.

01.07.2014

525,61

290,34

235,27

114.154,63

3,4219

1798,58

1853,63

55,05

71.

01.08.2014

2,4680

525,67

290,90

234,77

3,4438

1810,30

01.08.-1462,76 = 424,75 CHF

zostaje:

100,92 CHF

04.08.-403,69 = 227,22 CHF

odsetki:0,13/0,45

1866,45

- 0,45

1866

55,70

72.

01.09.2014

525,67

291.50

234,17

3,4901

1834,64

412,67 = 118,24 CHF

zostaje:407,43 CHF

05.09.-1479,14

odsetki:0,71/2,48

1891,81

-2,48

1889,33

54,69

73

01.10.2014

525,67

292,09

233,58

113.280,14

3,4462

1811,56

1883,61

72.05

74.

01.11.2014

2,4610

525,28

292,97

232,31

03.11.

- 3,5017

1839,37

1669,41 = 476,74 CHF

zostaje:

48,54 CHF

04.11.-234,14

odsetki:0,02/0,07

12 %

1903,55

- 0,07

1903,48

64,11

75.

01.12.2014

525,28

293,57

231,71

3,4741

1824,88

555,10 = 159,78 CHF

zostaje:

365,50 CHF

08.12.-500 = 143,92 CHF

odsetki: 0,69/2.40

zostaje:

222,27 CHF

09.12.-833,39

odsetki:0,07/0,24

1889

-2,40

-0.24

1886,36

61,48

581,97

76.

01.01.2015

525,28

294,17

231,11

112.399,43

02.01.

- 3,5833

1882,24

05.01.

- 1948,11 = 543, 66 CHF

odsetki:0,38/1,36

1946,75

64,51

77.

01.02.2015

1,6960

483,54

324,69

158,85

02.02.

- 3,9555

1912,64

2106,75

194,11

78.

01.03.2015

483,54

325,15

158,39

02.03.

- 3,8742

1873,33

02.03.-252,76 = 65,24 CHF

zostaje:

418,30 CHF

05.03.-907 = 234,11 CHF

odsetki:

- 2/12 – 0,28/1,08

- 1/10 – 0,11/0,43

0,39/1,51

zostaje:

184,58 CHF

06.03.-711,11

odsetki:0,05/0,19

1870,87

niedopłata: 2,46

79.

01.04.2015

483,54

325,61

157,93

111.423,98

3,8929

1882,37

151,47 = 38,91 CHF

zostaje:444,63 CHF

07.04.-1550 = 398,16 CHF

odsetki: 0,54/2,10

zostaje:

47,01 CHF

08.04.-176,99

O:0,01/0,04

1878,46

- 2,10

- 0,04

1876,32

Niedopłata:

6,05

80.

01.05.2015

1,6500

481,13

327,93

153,20

04.05.

- 3,8756

1864,67

04.05.-291,28 = 75,34 CHF

zostaje:405,79 CHF

07.05.-1598,51

odsetki:0,33/1,28

1889,79

- 1,28

1888,51

23,84

81.

01.06.2015

481,13

328,38

152,75

3,9984

1923,75

33,61 = 8,41 CHF

zostaje: 472,72 CHF

09.06.-1905,90

odsetki:0,72/2,88

1905,90

- 2,88

1936,63

12,88

82.

01.07.2015

481,13

328,83

152,30

110.438,84

4,0097

1929,19

06.07.-16,53 = 4,12 CHF odsetki:0,66/2,65

zostaje:

477,67 CHF

07.07.-1000 = 249,40 CHF

odsetki:0,09/0,36

zostaje:

228,36 CHF

13.07.-937,37

odsetki:0,38/1,52

1953,90

- 0,36

- 1,52

1952,02

22,83

83.

01.08.2015

1,7090

488,58

329,88

158,70

03.08.

- 3,8977

1904,34

73,53 = 18,86 CHF

zostaje:

479,72 CHF

06.08.-1827,72

odsetki:0,39/1,52

1901,25

- 1.52

1899,73

niedopłata: 4,61

84.

01.09.2015

488,58

330,35

158,23

3,8985

1904,73

1029,00 = 263,97 CHF

zostaje:

224,61 CHF

08.09.-873,74

odsetki:0,43/1,68

1902,74

- 1,68

1901,06

niedopłata: 3,67

85.

01.10.2015

488,58

330,82

157,76

110.447,79

3,8890

1900,09

17,56 = 4,52 CHF

zostaje: 484,06 CHF

06.10.-1887,07

odsetki:0,45/1,75

1904,63

- 1,75

1902,88

2,79

86.

01.11.2015

1,7180

496,64

331,52

165,12

02.11.

- 3,9060

1932,06

1914,34

niedopłata: 17,72

87.

01.12.2015

496,64

332,01

164,63

3,9128

1943,25

494,33 = 126,34 CHF

zostaje: 370,30 CHF

04.12.-1437,50

odsetki:0,27/1,06

1931,83

- 1,06

1930,22

niedopłata:

13,03

273,42

88.

01.01.2016

496,64

332,50

164,14

110.451,76

04.01.

- 3,9526

1963,02

281,64 = 71,25 CHF

zostaje:425,39 CHF

05.01.-1073,33= 271,55 CHF

odsetki:0,12/0,47

zostaje:153,96 CHF

08.01.-595,52

odsetki:0,12/0,47

1950,49

- 0,47

- 0,47

1949,55

niedopłata:

13,47

89.

01.02.2016

1,6930

492,21

336,39

155,82

3,9730

1955,55

1457,89 = 366,95 CHF

zostaje:125,26 CHF

03.02.-490,16

odsetki:0,07/0,28

1948,05

- 0,28

1947,77

niedopłata:

7,78

90.

01.03.2016

492,21

336,86

155,35

3,9909

1964,36

1974,87

10,51

91.

01.04.2016

492,21

337,34

154,87

109.441,17

3,8722

1905,94

04.04.-1893,23

odsetki:0,27/1,05

1893,23

- 1,05

1892,18

niedopłata:

13,76

92.

01.05.2016

1,7206

493,63

336,71

156,92

02.05.-3,9844

1966,82

130,47 = 32,75 CHF

zostaje:460,88 CHF

05.05.-1829,25

odsetki:0,37/1,47

1959,72

- 1,47

1958,25

niedopłata:

8,57

93.

01.06.2016

493,63

337,20

156,43

3,9658

1957,64

520,50 = 131,25 CHF

zostaje:362,38 CHF

02.06.-80 = 20,17 CHF

odsetki:0,09/0,36

zostaje:342,30 CHF

03.06.-1338,86

odsetki:0,09/0,36

1939,36

- 0,36

- 0,36

1938,64

niedopłata: 19,00

94.

01.07.2016

493,63

337,68

155,95

108.429,58

4,0547

2001,52

48,59 = 11,98 CHF

zostaje:481,65 CHF

05.07.-500 = 123,31 CHF

odsetki:0,37/1,50

zostaje:358,71 CHF

07.07.-1464,65

odsetki:0,18/0,73

2013,24

- 1,50

- 0,73

2011,01

9,49

95.

01.08.2016

1,7024

492,70

338,88

153,82

4,0313

1986,22

221,71 = 55 CHF

zostaje:437,70 CHF

02.08.-

500 = 124,03 CHF

odsetki:0,09/0,36

zostaje:313,76 CHF

03.06.-1238,27

odsetki:0,08/0,32

1959,98

- 0,36

- 0.36

1959,26

niedopłata:

26,96

96.

01.09.2016

492,70

339,36

153,34

3,9663

1954,20

257 = 64,80 CHF

zostaje:427,90 CHF

05.09.-1691,09

odsetki:0,36/1,43

1948,09

- 1,43

1946,66

niedopłata: 7,54

97.

01.10.2016

492,70

339,84

152,86

107.411,50

03.10.

- 3,9364

1939,64

779,55 = 198,04 CHF

zostaje:294,66 CHF

05.10.-1145,20

odsetki:0,16/0,63

1924,75

- 0,63

niedopłata: 15,52

98.

01.11.2016

1,7200

495,16

341,21

153,95

02.11.

- 4,0066

1983,91

37,53 = 9,37 CHF

zostaje:485,79 CHF

07.11.-1633 = 407,58 CHF

odsetki:0,55/2,20

zostaje:78,76 CHF

08.11.-296,38

odsetki:0,02/0,08

1966,91

-2,20

-0.08

1964,63

niedopłata:

19,28

99.

01.12.2016

495,16

341,70

153,46

4,1409

2050,41

292,68 = 70,68 CHF

zostaje:424,48 CHF

02.12.-1744,65

= 421,32 CHF

odsetki:0,09/0,37

2037,33

- 0,37

2036,96

niedopłata:

13,45

niedopłata:

125,33

100.

01.01.2017

495,16

342,19

152,97

106.386,40

106.728,59

02.01.

- 4,1209

2040,50

101.

01.02.2017

1,7204

496,77

+152,97

=649,74

343,76

153,01

4,0465

2629,17

102,27 = 25,27 CHF

zostaje:

624,47 CHF

07.02.-500 = 123,56 CHF

odsetki:0,55/2,23

zostaje: 501,46 CHF

09.02.-1392,33

odsetki:0,18/0,73

1994,60

- 2,23

- 0.73

= 1991,64

Nie:637,53

102.

01.03.2017

496,77

344,25

152,52

4,0387

2006,30

515,30 = 127,59 CHF

zostaje:369,18 CHF

06.03.-200 = 49,52 CHF

odsetki:0,48/1,94

zostaje:

320,14 CHF

09.03.-1000 =

247,60 CHF

odsetki:0,26/1,05

zostaje:72,80 CHF

10.03.-184,50 = 45,68 CHF

odsetki:0,02/0.08

zostaje:27,14 CHF

13.03.-87,48

odsetki:0,02/0,08

1987,28

- 1,94,

- 1,05,

- 0.08.

- 0.08

1984,13

niedopłata:

22,17

103.

01.04.2017

496,77

344,75

152,02

105.695,83

03.04.

- 3,9597

1967,06

31,95 = 8,07 CHF

zostaje:488,70 CHF

06.04.-500 = 126,27 CHF

odsetki:0,40/1,58

zostaje:

362,83 CHF

13.04.-1423,98

odsetki:0,65/2,57

1955,93

- 1,58

- 2,57

1951,78

niedopłata: 15,28

104.

01.05.2017

1,7200

496,75

345,26

151,49

02.05.

- 3,8884

1931,56

35,39 = 9,10 CHF zostaje:487,65 CHF

08.05.-1865,72

odsetki:0,66/2,57

1901.11

- 2,57

1898,54

niedopłata:

33,02

105.

01.06.2017

496,75

345,75

151,00

3,8378

1906,43

134,82 = 35,13 CHF

zostaje:461,62 CHF

05.06.-

910 = 237,12 CHF

odsetki:0,37/1,42

zostaje:224,87 CHF

07.06.-853,81

odsetki:0,12/0,46

1898.63

- 1,42

-0.46

1896,75

niedopłata:

9,68

106.

01.07.2017

496,75

346,25

150,50

104.658,57

03.07.

- 3,8735

1924,16

488,88 = 126,21 CHF

zostaje:

370,54 CHF

05.07.-500 = 129,08 CHF

odsetki:0,20/0,77

zostaje:241,66 CHF

07.07.-913,09

odsetki:0,13/0,50

1901,97

- 0,77

- 0.50

1900,70

niedopłata:

23,46

107.

01.08.2017

1,7244

495,33

344,94

150,39

3,7288

1846,99

601,33 = 161,27 CHF

zostaje:

334,06 CHF

07.08.-500 = / 134,09 CHF

odsetki:0,54/2,01

zostaje:

200,51 CHF

08.08.-726,23

odsetki:0,05/0,19

1827,66

- 2,01

-0,19

1825,46

niedopłata:

21,53

108.

01.09.2017

495,33

345,44

149,89

3,7134

1839,36

459,86 = 144,91 CHF

zostaje:

350,42 CHF

04.09.-55 = 14,81 CHF

odsetki:0,28/1,04

zostaje:

335,89 CHF

05.09.-1314,76

odsetki:0,09/0,33

1829,62

- 1,04

- 0,33

niedopłata:

11,11

109.

01.10.2017

495,33

345,93

149,40

103.622,26

02.10.

- 3,7825

1873,59

4,10 = 1,08 CHF

zostaje:

494,25 CHF

06.10.-1847,21

odsetki:0,47/1,78

1851,31

- 1.78

1849,53

niedopłata: 24,06

110.

01.11.2017

1,7236

495,29

346,46

148,83

02.11.

- 3,6368

1801,27

257,89 = 43,41 CHF

zostaje: 451,88 CHF

03.11.-500 = 137,48 CHF

odsetki:0,12/0,44

zostaje:

314,52 CHF

06.11.-1143,68

odsetki:0,26/0,95

1901,57

- 0,44

- 0.95

1900,18

98,91

111.

01.12.2017

495,29

346,96

148,33

3,5950

1780,57

1774,17

niedopłata: 6,40

niedopłata: 705,33

112.

01.01.2018

495,29

347,45

147,84

102.581,39

02.01.

- 3,5567

1761,60

89,05 = 25,04 CHF

zostaje: 470,25 CHF

04.01.-115 = 32,33 CHF

odsetki:0,25/0,89

zostaje: 438,17 CHF

08.01.-500 = 140,58 CHF

odsetki:0,37/1,32

zostaje: 297,96 CHF

09.01.-1051,10

odsetki:0,08/0,28

1755,15

- 0,89

-1,32

-0,28

1752,66

niedopłata: 8,94

113.

01.02.2018

1,7050

494,40

348,65

145,75

114.

01.03.2018

494,40

+145,75

= 640,15

349,15

145,25

3,6333

2325,86

240,41 = 66, 17 CHF

zostaje:

573,98 CHF

08.03.-1538,54

odsetki:0,69/2,51

1776,44

niedopłata: 549,42

115.

01.04.2018

494,40

349,65

144,75

101.882,59

03.04.

- 3,5832

1771,53

3,83 = 1,07 CHF

zostaje: 493,33 CHF

05.04.-1650 = 460,48 CHF

odsetki:0,27/0,97

zostaje:

33,12 CHF

06.04.-106,49

odsetki:0,01/0,04

1760,32

- 0,97

- 0,04

1759,31

niedopłata:

12,22

116.

01.05.2018

1,7218

496,89

350,71

146,18

02.05.

-3,5731

1775,44

8,73 = 2,44 CHF

zostaje:494,45 CHF

10.05.-500 = 139,93 CHF

odsetki:0,86/3,07

zostaje:

355,38 CHF

11.05.-1251,96

odsetki:0,10/0,36

1760,33

- 3.07

- 0.36

1756,90

niedopłata: 18,54

117.

01.06.2018

496,89

351,21

145,68

3,7442

1860,46

18,84 = 5,03 CHF

zostaje:491,86 CHF

04.06.-300 = 80,12 CHF

odsetki:0,28/1,05

zostaje:

412,02 CHF

05.06.-1518,71

odsetki:0,09/0,34

1837.55

- 1,05

- 0.34

1836,16

niedopłata: 24,29

118.

01.07.2018

496,89

351,72

145,17

100.828,95

02.07.

- 3,8019

1889,13

17,89 = 4,71 CHF

zostaje:

492,18 CHF

06.07.-500 = 131,51 CHF

odsetki:0,48/1,82

zostaje:

361,15 CHF

09.07.-1326

odsetki:0,29/1,10

1843,89

- 1,82

- 1,10

1840,97

niedopłata: 48,16

119.

01.08.2018

1,7284

497,20

351,98

145,22

3,6884

1833,87

1825,43

niedopłata: 8,44

niedopłata: 671,01

Łącznie:

3526,27

minus

449,26

Powodowie nie objęli żądaniem pierwszej raty, zapłaconej dnia 01.10.2008 r., uznając roszczenie o jej zwrot za przedawnione. W związku z tym kwota 449, 26 zł pomniejsza wynik rozliczenia kredytu.

Wobec powyższego zasądzeniu na rzecz powodów podlega kwota 3 077, 01 zł. Odsetki za opóźnienie w zapłacie tej należności na podstawie art. 481 kc mogą być naliczane od dnia 19.01.2019 r. Zobowiązanie do zwrotu świadczenia nienależnego należy do tzw. zobowiązań bezterminowych, w których termin spełnienia świadczenia nie jest z góry oznaczony ani nie wynika z właściwości zobowiązania, wobec czego spełnienie winno nastąpić niezwłocznie po wezwaniu do wykonania zgodnie z art. 455 kc. Powodowie nie wykazali, aby przed wszczęciem procesu wezwali pozwanego do zapłaty. W takim wypadku za wezwanie do zapłaty należy uznać dopiero doręczenie pozwanemu odpisu pozwu, co nastąpiło dnia 04.01.2019 r., jeszcze na etapie postępowania przed Sądem Okręgowym w Warszawie w sprawie III C 1759/18 (k. 253). Niezwłoczne spełnienie świadczenia pieniężnego w rozumieniu art. 455 kc oznacza z reguły spełnienie go w terminie 14 dni (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28.05.1991 r., II CR 623/90; wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 20.03.2012 r., I ACa 191/11). Zatem odsetki za opóźnienie przypadają powodem od dnia 19.01.2019 r.

Dalej idące powództwo podlegało oddaleniu. Wobec częściowego uwzględnienia żądania głównego, rozpoznaniu nie podlegają żądania zgłoszone jako ewentualne.

Wobec częściowego uwzględnienia żądania pozwu o kosztach procesu należało orzec zgodnie z wyrażoną w art. 100 kpc zasadą ich stosunkowego rozdzielenia. Jednakże uwzględnione roszczenie wynosi ok. 1, 67 % wartości przedmiotu sporu. W takiej sytuacji stosownie do art. 100 zd. drugie kpc należy uznać, iż pozwany uległ jedynie co do nieznacznej części roszczenia, co kolei uzasadnia przyznanie pozwanemu zwrotu kosztów procesu w całości. Koszty procesu po stronie pozwanego objęły wynagrodzenie pełnomocnika ustalone zgodnie z § 2 pkt 7 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22.10.2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych – 10 800 zł oraz opłatę skarbową od pełnomocnictwa – 17 zł, tj. łącznie 10 817 zł. Zgodnie z art. 105 § 1 kpc powodowie ponoszą te koszty w częściach równych, tj. po 5 408, 50 zł.

Mając powyższe okoliczności na uwadze Sąd podjął rozstrzygnięcia zawarte w sentencji wyroku.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Majewska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy we Wrocławiu
Osoba, która wytworzyła informację:  Krzysztof Rudnicki
Data wytworzenia informacji: