Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IV RC 454/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Wałbrzychu z 2016-11-03

Sygn. akt IV RC 454/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 03 listopada 2016 r.

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu Wydział IV Rodzinny i Nieletnich

w składzie:

Przewodniczący SSR Małgorzata Grzymajło

Protokolant Justyna Graczyk

po rozpoznaniu w dniu 03 listopada 2016 r. w Wałbrzychu

sprawy z powództwa P. C.

przeciwko A. C. (1), A. C. (2)

o ustalenie, że obowiązek alimentacyjny wygasł

I.ustala, że obowiązek alimentacyjny powoda P. C. wobec pozwanej A. C. (1) ustalony ugodą Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie sygn. akt IV RC 929/12 w kwocie po 250 zł. miesięcznie ustał z dniem 20 czerwca 2016 r.;

II.ustala, że obowiązek alimentacyjny powoda P. C. wobec pozwanej A. C. (2) ustalony ugodą Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie sygn. akt IV RC 929/12 w kwocie po 250 zł. miesięcznie ustał z dniem 10 kwietnia 2016 r.;

III.nie obciąża pozwanych kosztami sądowymi;

IV. wyrokowi w pkt I i II nadaje rygor natychmiastowej wykonalności

Sygn. akt IVRC 454/16

UZASADNIENIE

Powód P. C. skierował pozew przeciwko córkom A. C. (1) i A. C. (2) o ustalenie, że jego obowiązek alimentacyjny wygasł z dniem 20 czerwca 2016 r. wobec pierwszej z pozwanych i z dniem 10 kwietnia 2016 . wobec drugiej z pozwanych.

W uzasadnieniu pozwu podał, iż A. C. (1) ukończyła 24 lata i podjęła prace zarobkową. W stosunku do A. C. (2) wskazał, że ukończyła ona 21 lat i tez podjęła zatrudniane.

Pozwana A. C. uznała powództwo w piśmie procesowym z dnia 6 września 2016 r. Pozwana A. C. (2) uznała powództwo na rozprawie w dniu 3.11.2016 r. Ustanowiony przez pozwane pełnomocnik procesowy uznał powództwo w imieniu obu pozwanych z datą określona żądaniem pozwu.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 20 lutego 2013 r. strony zawarły ugodę na mocy której powód zobowiązał się łożyć na rzecz pozwanych alimenty wysokości po 250zł miesięcznie .Powód utrzymywał się z prac dorywczych . Był też zarejestrowany jako osoba bezrobotna.

A. C. (1) była studentką i znajdowała się na utrzymaniu matki . A. C. (2) miała 17 lat. Była uczennicą i mieszkała razem z siostra i matką. Matka powódek D. O. była zatrudniona i zarabiała 2000 zł miesięcznie.

Dowód : - akta IV RC 929/12 Sądu Rejonowego w Wałbrzychu

A. C. (2) ma 21 lat i pracuje obecnie i zarabia przeciętnie ok. 800 zł miesięcznie. Uczy się dodatkowo w szkole policealnej na kierunku technik ochrony osób i mienia (oświadczenie pozwanej . Nauka odbywa się w systemie zaocznym -- co dwa tygodnie w weekendy.

Pozwana A. C. (1) ma 24 lata i zdobyła tytuł licencjata . Przebywa za granicą od 2014 r. gdzie pracuje zarobkowo (oświadczenie pełnomocnika pozwanej) .

Dowody: - zaświadczenie szkoły k. 42

- zaświadczenie o zarobkach k. 40, 41, 43

Powód jest zarejestrowany jako osoba bezrobotna od 15 kwietnia 2016 r. nie otrzymuje zasiłku dla bezrobotnych. Korzysta z pomocy MOPS w Z. w formie zasiłków celowych, dopłat do żywności , środków czystości i opłat mieszkaniowych. Przyznano powodowi tez zasiłek okresowy w kwicie 287,78 zł z tytułu bezrobocia.

Dowody: - decyzje MOPS k. 10, 11

- zaświadczenia PUP k. 3, 9

Sąd zważył co następuje:

Powództwo jest uzasadnione.

Orzeczenia o wygaśnięciu obowiązku alimentacyjnego można dochodzić w oparciu o art. 138 krio i art. 189 kpc. Wmyśl tych przepisów nastąpić musi zmiana stosunków a więc wystąpienie takich zdarzeń, wskutek których obowiązek alimentacyjny wygasa. Zmiana orzeczenia dopuszczalna jest tylko wtedy gdy zmiana stosunków nastąpiła po wydaniu orzeczenia ustalającego zakres obowiązku alimentacyjnego.

Uszczegółowienie obowiązku alimentacyjnego rodziców względem dzieci następuje w art. 133§1kro, który stanowi, że rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba, że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

Zgodnie z tym przepisem samo osiągnięcie przez dziecko pełnoletniości nie zwalnia rodziców z obowiązku alimentacyjnego. Jak przyjmuje się bowiem w orzecznictwie, fakt pobierania nauki przez dziecko po osiągnięciu przez nie pełnoletniości i jego wola kontynuacji kształcenia się powodują, że nie jest ono w stanie utrzymać się samodzielnie, a rodzice zobowiązani są do dalszego stwarzania mu odpowiednich warunków rozwoju m.in. poprzez pokrywanie kosztów jego utrzymania.

Rozmiar świadczeń alimentacyjnych następuje w oparciu o kryteria przewidziane w art. 135§1kro który stanowi, że zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego, zaś zgodnie z § 2 wyżej cytowanego przepisu wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie może polegać także w całości lub części na osobistych staraniach o jego utrzymanie lub wychowanie.

Pozwane A. C. (2) i A. C. (1) są osobami dorosłymi. Zakończyły pobieranie nauki w systemie stacjonarnym. Kontynuacja nauki przez pozwana A. C. (1) odbywa się w systemie zaocznym i nie koliduje zatrudnieniem i zarobkowaniem.

A. C. (2) natomiast zdobyła zawód. Mieszka i pracuje za granicą.

Te okoliczności jak również stanowisko pozwanych , wyrażone w piśmie procesowym o uznaniu powództwa i na rozprawie przez A. C. (1) i pełnomocnika pozwanej A. C. (2) uzasadniają uwzględnienie w całości pozwu P. C..

Konkludując, na podstawie powołanych na wstępie przepisów, w oparciu o zebrany w sprawie materiał dowodowy i w oparciu o powyższe okoliczności i orzeczono jak w pkt. I wyroku. Sąd określił datę wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego na dzień 1 września 2016 r. mając na względzie przysługujące pozwanemu prawo do wakacji szkolnych.

Rozstrzygniecie o kosztach wydano w myśl art. 102 kpc.

Rygor natychmiastowej wykonalności nadano wyrokowi w oparciu o art. 333 par. 1 pkt 2 kpc.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Małgorzata Herman
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Wałbrzychu
Osoba, która wytworzyła informację:  Małgorzata Grzymajło
Data wytworzenia informacji: