Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1826/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Kłodzku z 2016-11-09

Sygn. akt I C 1826/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 9 listopada 2016 roku

Sąd Rejonowy w Kłodzku Wydział I Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Grzegorz Kuriata

Protokolant: st. sekr. sąd. Małgorzata Schick

Po rozpoznaniu w dniu 9 listopada 2016 roku w Kłodzku

sprawy z powództwa Ł. T.

przeciwko (...) S.A. z siedzibą w W.

o zapłatę 5 821 zł

I.oddala powództwo;

II. zasądza od powoda na rzecz strony pozwanej kwotę 2417 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

UZASADNIENIE

Powód Ł. T. wniósł o zasądzenie od strony pozwanej (...) S.A. z siedzibą w W. kwoty 5820,60 zł z odsetkami ustawowymi od dnia 23 października 2014 roku oraz o zasądzenie kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

W uzasadnieniu podał, iż prowadzi działalność gospodarczą pod firmą (...) z siedzibą we W. i w ramach prowadzonej działalności zajmuje się wynajmem i dzierżawą samochodów. Podał, że w dniu 24 sierpnia 2014 roku miała miejsce kolizja drogowa, w wyniku której uszkodzony został pojazd marki V. (...), nr rej. (...), stanowiący własność G. S. (1). Poszkodowany w dniu 27 sierpnia 2014 roku podpisał z powodem umowę najmu, na mocy której powód wynajął mu pojazd zastępczy marki R. (...), nr rej. (...). Strony ustaliły wynagrodzenie za każdą dobę wynajmu na kwotę 240 zł plus vat. Wskazał, że najem pojazdu trwał 20 dób i na rzecz poszkodowanego została wystawiona faktura na kwotę 5820,60 zł, jednakże strona pozwana nie wydała decyzji w przedmiotowej sprawie. Podał, że 19 września 2016 roku poszkodowany G. S. (1) na mocy umowy cesji wierzytelności scedował na powoda wszelkie prawa przysługujące mu od pozwanego w związku ze szkodą z tytułu oc.

W odpowiedzi na pozew strona pozwana (...) S.A. z siedzibą w W. wniósł o oddalenie powództwa i zasądzenie kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

W uzasadnieniu podała, że kwestionuje żądanie powoda zarówno co do zasady jak i wysokości. Zarzuciła, że poszkodowany dokonał najmu pojazdu klasy wyższej aniżeli jego uszkodzony pojazd. Różnica klas pojazdów w sposób oczywisty przekłada się na koszt najmu. Podniosła, że powód nie wykazał, iż poszkodowany wymagał korzystania z pojazdu zastępczego przez okres 20 dni zwłaszcza, że pojazd poszkodowanego nie został uszkodzony w takim stopniu, aby nie było możliwe poruszanie się nim. Podała, że koszt najmu jest rażąco zawyżony co do dobowej stawki najmu. Wskazała, że poszkodowany wynajmując pojazd zastępczy powoda doprowadził do powiększenia rozmiaru zaistniałej szkody, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi minimalizowania szkody. Podniosła, że powód prowadząc działalność gospodarczą związaną z wynajmowaniem pojazdów zastępczych przy tzw. „najmie bezgotówkowym” stosuje ceny za wskazane usługi na poziomie znacznie wyższym niż w odniesieniu do najmu, w którym klient ponosi faktyczny wydatek związany z najmem pojazdu zastępczego, tj. płaci za najem gotówką.

W piśmie procesowym z dnia 11 października 2016 roku powód podtrzymał dotychczasowe twierdzenia i wnioski zawarte w pozwie.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 24 sierpnia 2014 roku doszło do zdarzenia drogowego, wskutek którego uszkodzeniu uległ pojazd marki V. (...), nr rej. (...), należący do G. S. (1).

Bezsporne

Poszkodowany w powyższej kolizji G. S. (1) w dniu 27 sierpnia 2014 roku zawarł z powodem umowę najmu samochodu nr (...), tj. pojazdu marki R. (...) o nr rej. (...), a wynajętego w związku z uszkodzeniem pojazdu w powyższej kolizji.

G. S. (1) miał korzystać z samochodu zastępczego w okresie od 28 sierpnia 2014 roku do 16 września 2014 roku, tj. przez okres 20 dni. Stawka dobowa za wynajem pojazdu została określona na kwotę 240 zł netto.

W dniu 19 września 2014 roku powód wystawił fakturę vat na łączną kwotę 5820,60 zł, obejmującą kwotę 5412 zł za wynajem samochodu zastępczego i kwotę 408,60 zł za podstawienie i odbiór samochodu od klienta.

Dowód: - umowa najmu samochodu z 27.08.2014 r., k. 16

- faktura vat nr (...), k. 18

- upoważnienie z 27.08.2014 r., k. 17

- oferty wypożyczalni, k. 26-27

W dniu 19 września 2014 roku powód zawarł z właścicielem powyższego pojazdu G. S. (1) umowę cesji wierzytelności, której przedmiotem było prawo do zwrotu kosztów z tytułu najmu auta zastępczego, przysługującą cedentowi w związku ze szkodą komunikacyjną z dnia 21 sierpnia 2014 roku.

Dowód: - umowa cesji wierzytelności z 19.09.2014 r., k. 24

W dniu 22 września 2014 roku powód przesłał powyższą fakturę vat na kwotę 5820,60 zł stronie pozwanej, a która pismem z 30 września 2014 roku poinformowała G. S. (1), że roszczenie to może zostać rozpatrzone po wykazaniu wykonania naprawy uszkodzonego pojazdu oraz uzupełnieniu dokumentacji szkodowej o dodatkowe informacje.

Dowód: - pismo z 22.09.2014 r., k. 20

- pismo z 30.09.2014 r., k. 21

- pismo z 07.04.2015 r., k. 22

Po kolizji z dnia 24 sierpnia 2014 r. poszkodowany wynajął pojazd zastępczy, bowiem w tym czasie nie dysponował innym samochodem, którym mógłby się poruszać.

Dowód: - zeznania świadka G. S., k. 71

- oświadczenie, k. 24

Sąd zważył:

Powództwo nie zasługuje na uwzględnienie.

Bezspornym w przedmiotowej sprawie było, że strona pozwana ponosi odpowiedzialność za skutki zdarzenia z dnia 24 sierpnia 2014 roku, wskutek którego uszkodzeniu uległ pojazd marki V. (...), nr rej. (...), należący do G. S. (1).

Stosownie do treści art. 822 § 1 kc przez umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ubezpieczyciel zobowiązuje się do zapłacenia określonego w umowie odszkodowania za szkody wyrządzone osobom trzecim, wobec których odpowiedzialność za szkodę ponosi ubezpieczający albo ubezpieczony. Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmuje szkody, o jakich mowa w § 1, będące następstwem przewidzianego w umowie zdarzenia, które miało miejsce w okresie ubezpieczenia (art. 822 § 2 kc).

Zgodnie z treścią art 361 § 1 kc obowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła.

W ocenie Sądu, powód nie wykazał, że na skutek zdarzenia, za które strona pozwana ponosi odpowiedzialność, najem pojazdu zastępczego marki R. (...) przesz G. S. (1) był zasadny, celowy i uzasadniony.

Oceny zasadności korzystania z pojazdu zastępczego należy dokonywać na podstawie indywidualnych sytuacji poszkodowanego i konkretnych okoliczności, natomiast ze zgromadzonego w sprawie materiału dowodnego, a w szczególności z zeznań świadka G. S. (1) wynika, że powód niezasadnie domaga się zwrotu kosztów najmu pojazdu zastępczego.

W przedmiotowej sprawie przede wszystkim wskazać należy, że z zeznań powyższego świadka wynika, że przed wynajęciem przedmiotowego pojazdu nie sprawdzał on ofert innych wypożyczalni samochodów, nie zapoznawał się z ich ofertami, jak również nie miał on nawet zamiaru dokonywać najmu pojazdu.

Na najem samochodu zastępczego zdecydował się dopiero po przypadkowej i zachęcającej go do tego rozmowie ze znajomym i fakcie, że samochód marki R. (...) został mu podstawiony bezpośrednio do miejsca jego zamieszkania.

Sąd podziela stanowisko Sądu Najwyższego wyrażone w uchwale z dnia 17 listopada 2011 roku, sygn. akt III Czp 5/11 zgodnie z którą, jeżeli poszkodowany nie mógł odtworzyć możliwości korzystania z pojazdu mechanicznego przy pomocy innego, wolnego pojazdu, znajdującego się w jego posiadaniu i nadającego się do wykorzystania, to wydatkiem celowym i ekonomicznie uzasadnionym jest koszt najmu pojazdu zastępczego o zasadniczo podobnej klasie do pojazdu zniszczonego lub uszkodzonego, jeśli stawki czynszu najmu odpowiadają stawkom obowiązującym na lokalnym rynku, a poszkodowany korzystał z pojazdu zastępczego w czasie remontu pojazdu lub w okresie niezbędnym do zakupu innego samochodu do realizacji czynności życia codziennego. W niniejszej sprawie powód nie udowodnił, że najem pojazdu przez poszkodowanego przez okres 20 dni był niezbędny w czynnościach życia codziennego poszkodowanego.

Poszkodowany zeznał, że wynajął pojazd zastępczy, bo potrzebował się przemieszczać, jednakże z zeznań tych nie wynika w sposób jednoznaczny i niebudzący wątpliwości, czy samochód był poszkodowanemu potrzebny do dojazdów do szkoły (umowa najmu pojazdu zastępczego została podpisana 27 sierpnia 2014 r., a więc jeszcze w okresie wakacyjnym), czy poszkodowany potrzebował go, aby dojeżdżać do pracy, przy czym sam poszkodowany nie potrafił podać, gdzie w tym czasie pracował, czy też jaka była odległość z miejsca jego zamieszkania do miejsca jego zatrudnienia. Ocena powyższego w połączeniu z brakiem jakiegokolwiek zainteresowania najmem pojazdu zastępczego po samym zdarzeniu, wskazuje, że pojazd ten poszkodowanemu był całkowicie zbędny.

Zatem – w ocenia Sądu - powód nie udowodnił, że poszkodowany, w okresie udostępnienia mu korzystania z pojazdu zastępczego faktycznie pracował (uczył się) i samochód był mu niezbędny do dojazdów do pracy czy szkoły. Ponadto zauważyć wypada, że pojazd poszkodowanego nie został uszkodzony, aż w tak znacznym zakresie, gdyż samochód po kolizji naprawiał sam poszkodowany wspólnie ze znajomym, a powyższe świadczy również o tym, że powód nie wykazał, że zasadnym było wynajęcie przez poszkodowanego pojazdu zastępczego na okres 20 dni.

Zgodnie z treścią art. 6 kc ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne. Zatem to obowiązkiem powoda było udowodnienie, że najem pojazdu zastępczego przez poszkodowanego przez okres 20 dni był zasadny i celowy.

Mając powyższe na względzie powództwo jako nieudowodnione należało oddalić.

O kosztach Sąd orzekł na podstawie art. 98 § 1 i 3 kpc i art. 99 kpc, zgodnie z którym strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony (koszty procesu). Koszty poniesione przez stronę pozwaną obejmują- 17 zł tytułem opłaty od pełnomocnictwa i koszty zastępstwa procesowego w kwocie 2400 zł - stosownie do § 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 roku w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz.U. 2015.1804).

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Marta Kulig
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Kłodzku
Osoba, która wytworzyła informację:  Grzegorz Kuriata
Data wytworzenia informacji: