Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 2538/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Świdnicy z 2016-03-04

Sygn. akt IC 2538/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 4 marca 2016 r.

Sąd Okręgowy w Świdnicy Wydział I Cywilny

w składzie :

Przewodniczący: SSO Maciej Ejsmont

Protokolant: Marcelina Nowicka

po rozpoznaniu w dniu 19 lutego 2016 r. w Świdnicy

powództwa Województwa (...) Wojewódzkiego Urzędu Pracy w W.

przeciwko Federacji (...) w L.

o zapłatę

I.  zasądza od strony pozwanej Federacji (...) w L. na rzecz Województwa (...) Wojewódzkiego Urzędu Pracy w W. kwotę 324 000 (trzysta dwadzieścia cztery tysiące złotych) zł z odsetkami ustawowymi liczonymi jak dla zaległości podatkowych:

- od kwoty 57 348 zł od dnia 25 maja 2005 roku do dnia zapłaty;

- od kwoty 119 556 zł od dnia 3 grudnia 2005 roku do dnia zapłaty;

- od kwoty 81 000 zł od dnia 8 lipca 2006 roku do dnia zapłaty;

- od kwoty 66 096 zł od dnia 6 grudnia 2006 roku do dnia zapłaty.

II.  zasądza od strony pozwanej na rzecz strony powodowej kwotę 7 200 zł tytułem zwrotu kosztów procesu;

III.  nakazuje stronie pozwanej aby uiściła na rzecz Skarbu Państwa - Sąd Okręgowy w Świdnicy kwotę 16 200 zł tytułem opłaty sądowej od pozwu.

Sygn. akt IC 2538/14

UZASADNIENIE

Województwo (...) Wojewódzki Urząd Pracy w W. wniósł pozew przeciwko Federacji (...) w L.. Zażądał w nim zasądzenia od strony pozwanej na jego rzecz kwoty 324.000 zł wraz z ustawowymi odsetkami, liczonymi jak dla zaległości podatkowych, od kwoty 57.348 zł od dnia 25 maja 2005 r., od kwoty 119.556 zł od dnia 3 grudnia 2005 r., od kwoty 81.000 zł od dnia 8 lipca 2006 r., od kwoty 66.096 zł od dnia 6 grudnia 2006 r. oraz zasądzenia od strony pozwanej na jego rzecz kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

W uzasadnieniu pozwu powódka podniosła, że w dniu 22 kwietnia 2006 r. strony niniejszego procesu zawarły umowę Nr (...).(...), na podstawie której przyznała ona stronie pozwanej dofinansowanie w kwocie nie większej niż 723.407,46 zł na realizację projektu nr (...) pt. „Języki obce kluczem do wzrostu konkurencyjności firm z regionu (...) i (...)”. Zgodnie z § 5 ust. 10 umowy, rozliczeniu w ramach projektu podlegały jedynie wydatki kwalifikowalne poniesione w okresie realizacji projektu. W przypadku gdy beneficjent - strona pozwana - była zobowiązana do stosowania przepisów o zamówieniach publicznych, wydatki są kwalifikowane, jedynie jeżeli zostały poniesione zgodnie z tymi

przepisami.

W § 13 umowy przewidziano obowiązek stosowania przepisów o zamówieniach publicznych.

Na podstawie § 7 ust. 1 umowy, strona pozwana zobowiązała się do zwrotu całości lub części dofinansowania -jeżeli zostanie stwierdzone, że wykorzystała dofinansowanie niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrała całość lub część dofinansowania w sposób nienależny lub w nadmiernej wysokości - wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych naliczonych odpowiednio od dnia przekazania środków wykorzystanych niezgodne z przeznaczeniem lub od dnia stwierdzenia pobrania tych środków w sposób nienależny bądź w nadmiernej wysokości.

Strona powodowa przeprowadziła kontrolę doraźną realizacji projektu, w czasie której stwierdzono istnienie dwojakiego rodzaju dokumentacji dotyczącej tej samej usługi – przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na prowadzenie lektoratów języka angielskiego i niemieckiego. Strona powodowa zarzuciła, że doszło do podzielenia zamówienia poprzez dwukrotne przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówień (wybór lektorów na kursy językowe tożsame co do zakresu, odmienne jedynie co do miejsca przeprowadzenia szkoleń). Stanowi to naruszenie prawa zamówień publicznych. Pismem z dnia 9 kwietnia 2009 r. i 8 maja 2009 r. strona powodowa wezwała stronę pozwaną do zapłaty kwoty 324.000 zł. Strona pozwana kwestionowała stanowisko strony powodowej, wobec czego przeprowadzono ponowną analizę sprawy. Wojewoda (...) oraz Minister Rozwoju Regionalnego uznali wydatki poniesione przez stronę pozwaną za niekwalifikowalne. Pismem z dnia 28 sierpnia 2013 r. strona powodowa ponownie wezwała stronę pozwaną do zapłaty. Wezwanie to pozostało bez odpowiedzi.

Strona powodowa podała, że podstawę żądania przez nią należności stanowią postanowienia umowy zawartej ze stroną pozwaną, Wytyczne K. Wydatków w Ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (tzn. zasady akceptacji do finansowania wydatków ponoszonych w projektach przez podmioty otrzymujące środki z Unii Europejskiej), Wytyczne Instytucji Zarządzającej ZPORR zawarte w poradniku dla beneficjentów 2 Priorytetu Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz fakt nieprawidłowego udokumentowania przez stronę pozwaną procedury udzielenia zamówienia publicznego dotyczące wyboru lektorów do przeprowadzenia zajęć językowych.

Zgodnie z wytycznymi K. Wydatków, ogólne warunki kwalifikacji takich wydatków są następujące:

- wydatki zostały poniesione w ramach realizacji projektu współfinansowanego z (...),

- wydatki te są niezbędne do realizacji projektu,

- są rzetelnie udokumentowane i możliwe do zweryfikowania,

- zostaną uwzględnione w budżecie projektu,

- są spójne z obowiązującymi przepisami.

Zgodnie z poradnikiem dla beneficjentów 2 Priorytetu (...) określone zostało pojęcie wydatków kwalifikowalnych. Pojęcie to dotyczy wszystkich pieniężnych wydatków i rzeczowych wkładów związanych z realizacją projektu. Za wydatki kwalifikowalne mogą być uznane wszystkie wydatki związane z projektem realizowanym w ramach Priorytetu (...), jeżeli:

- są niezbędne do realizacji projektu i bezpośrednio z nim związane,

- zostaną uwzględnione w budżecie projektu,

- spełniają wymogi efektywnego zarządzania finansami, w szczególności osiągania wysokiej jakości za daną cenę,

- zostały faktycznie poniesione (niekoniecznie w formie gotówkowej), wykazane w dokumentacji finansowej beneficjenta i są poparte stosownymi dokumentami (fakturami lub innymi dokumentami księgowymi o równoważnej wartości dowodowej).

Powódka podniosła, że dokumenty zgromadzone w trakcie przeprowadzenia u strony pozwanej kontroli prawidłowości realizacji projektu oraz w trakcie postępowania wyjaśniającego, wykazały istnienie dwojakiego rodzaju dokumentacji związanej z procesem wyboru lektorów. Świadczy to o tym, że wydatki są udokumentowane nierzetelnie, nieprzejrzyście, niespójnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności ustawą prawo zamówień publicznych.

Strona powodowa wskazała, że sprawa w takich samym stanie prawnym, dotyczącym projektu realizowanego przez stronę pozwaną, toczyła się przed Sądem Okręgowym w Świdnicy (sygn. IC 26/12) oraz Sądem Apelacyjnym we Wrocławiu, a skarga kasacyjna strony pozwanej była przedmiotem rozważań Sądu Najwyższego. W obydwu instancjach powództwo zostało uwzględnione, a Sąd Najwyższy postanowieniem z dnia 8 lipca 2014 r. odmówił przyjęcia do rozpoznania skargi kasacyjnej. Z zeznań świadków – lektorów wynika, że postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego było fikcyjnie przeprowadzone. Strona powodowa w niniejszym procesie podtrzymuje tezę o braku faktycznego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Strona powodowa zarzuciła, iż pozwana w dotychczasowej korespondencji celowo pomija fakt istnienia dokumentacji udzielenia zamówienia publicznego w trybie negocjacji bez ogłoszenia i twierdzi, że jedyną ważną dokumentacją udzielenia zamówienia publicznego na wybór lektorów jest dokumentacja zamówienia z wolnej ręki. Istnieje jednocześnie druga dokumentacja uzyskana w trakcie czynności kontrolnych, w której skład wchodzą:

- zaproszenie do negocjacji bez ogłoszenia na wybór lektorów językowych na podstawie art. 63 pkt. 2 ustawy prawo zamówień publicznych,

- protokół z przeprowadzonego wyboru lektorów na podstawie trybu „negocjacje bez ogłoszenia”.

W oświadczeniu z dnia 2 kwietnia 2008 r. S. D. Rady Federacji Stowarzyszeń (...) w L., partner projektu odpowiedzialny za przeprowadzenie zamówienia publicznego, oświadczył, że wybór lektorów został przeprowadzony w trybie negocjacji bez ogłoszenia przy udziale i nadzorze przedstawiciela strony pozwanej.

Strona powodowa wskazała, iż na podstawie umowy zawartej z Wojewodą (...) z dnia 4 października 2004 r., przyznano powódce środki finansowe na finansowanie działania nr 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie województwa (...) w ramach (...) 2004-2006. W związku z realizacją w/w umowy zostało przyznane stronie pozwanej dofinansowanie na podstawie umowy nr (...).(...). Zgodnie z § 3 pkt. 2.1 umowy zawartej z Wojewodą (...), strona powodowa zobowiązana była do realizowania działania zgodnie z zaleceniami i wytycznymi Instytucji zarządzającej, zgodnie z § 1 pkt. 3 umowy jest to minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, oraz zgodnie z § 3 pkt 25 zobowiązana była do odzyskiwania środków nienależnie wypłaconych beneficjentom lub wydatkowanych przez nich niezgodnie z umową dofinansowania projektu. Kwestia zwrotu dochodzonej należności w związku z nieprawidłowym przeprowadzeniem procesu wyboru lektorów była przedmiotem wielu spotkań i konsultacji między stronami . Po jednym z takich spotkań, strona powodowa anulowała wezwanie do zapłaty. Pismem z dnia 31 grudnia 2010 r. Wojewoda (...) zwrócił się do strony powodowej o przekazanie dokumentacji w związku ze zmianą jej stanowiska. Strona powodowa przekazała dokumentację i była ona przedmiotem analizy również Ministra Rozwoju Regionalnego. W piśmie z dnia 27 maja 2011 r. skierowanym do M. D. (1) Wydziału Certyfikacji i Funduszy (...), Minister Rozwoju Regionalnego, wskazał na fakt, iż od czasu przeprowadzenia kontroli projektu realizowanego przez stronę pozwaną, nie zaistniały nowe okoliczności w sprawie, które umożliwiłyby rewizję stanowiska strony powodowej na korzyść strony pozwanej. W dniu 10 czerwca i 20 lipca 2011 r. strona powodowa otrzymała pismo od (...) Urzędu Wojewódzkiego, informujące o konieczności dochodzenia od pozwanej należności na drodze sądowej. Strona powodowa wskazała, iż decyzje związane z realizacją projektu strony pozwanej podlegają kontroli Instytucji Pośredniczącej i Zarządzającej. Dysponentem środków publicznych jest Minister Rozwoju Regionalnego i jego decyzje, w zakresie windykacji środków wykorzystanych niezgodnie z projektem, są ostateczne i wiążące.

[k. 1– 10]

Strona pozwana Federacja (...) w L. wniosła o oddalenie powództwa w całości oraz zasądzenie od strony powodowej na jej rzecz kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa adwokackiego.

Podniosła, że oświadczeniem woli z dnia 6 grudnia 2010 r. M. S.D. (...) Wojewódzkiego Urzędu Pracy, uznała wydatki związane z wyborem lektorów za kwalifikowalne i anulowała wcześniejsze wezwania do zapłaty. Oświadczenie to, zgodnie z art. 88 k.c., jest obowiązującym dokumentem. Pozwana zarzuciła, że strona powodowa nie udowodniła okoliczności i zarzutów wskazanych w pozwie. W szczególności, strona powodowa nie udowodniła posiadania przez stronę pozwaną podwójnej dokumentacji związanej z wyborem lektorów w ramach projektu.

Strona pozwana wskazała też na konflikt istniejący między stronami niniejszego procesu, a wynikający z wykrywania przez stronę pozwaną istotnych nieprawidłowości w realizacji obowiązków przez powódkę. Informowanie przez pozwaną instytucji krajowych i międzynarodowych o powyższych uchybieniach powódki przyczyniło się do zwolnienia czterech dyrektorów (...) i spowodowało nieustanne zastraszanie i szantażowanie strony pozwanej.

Podała, że Federacja (...) w dniu 29 października 2014 r. złożyła do Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Krzyków pozew przeciw (...) Wojewódzkiemu Urzędowi P. o zwrot weksla in blanco z uwagi na podejrzenie, iż weksel jest na rynku wtórnym. Konsekwencją tego było złożenie niniejszego pozwu.

Strona pozwana podkreśliła, iż oświadczenie woli złożone przez dyrektora strony powodowej w dniu 6 grudnia 2010 r. zostało sporządzone zgodnie z zakresem obowiązków zawartym w załączniku do uchwały nr (...) Sejmiku Województwa (...) z dnia 30 listopada 2005 r. Ustalenie obowiązku zwrotu środków stanowi władczy akt właściwego organu konkretyzujący prawa i obowiązki strony. Skoro właściwy w sprawie organ wydał decyzję o odwołaniu wezwań do zapłaty, oznacza to, że na podstawie przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego, organ ustalił, że brak było podstaw do żądania zwrotu środków przyznanych w ramach dofinansowania. Decyzja ta jest ostateczna i nie jest możliwe niweczenie jej skutków we wszczętym postępowaniu.

Strona pozwana zgłosiła także zarzut przedawnienia roszczenia wynikającego z zawartej umowy o dofinansowanie. Powołała się na art. 118 k.c. zgodnie z którym roszczenia majątkowe o świadczenia okresowe przedawniają się z upływem trzech lat. Skoro wezwania do zapłaty zostały wystawione w kwietniu i w maju 2009 r., to roszczenia wynikające z nich przedawniły się w maju 2012 r.

W dniu 8 czerwca 2007 r. zapisy umowy o dofinansowanie projektu zostały uchylone i aneksem nr (...) wprowadzono nowe. Wobec powyższego stracił ważność weksel in blanco wniesiony jako zabezpieczenie realizacji projektu do pierwotnej umowy o dofinansowanie. Weksel, który w 2007 r. stracił ważność, został bezprawnie wypełniony przez stronę powodową, zgodnie z informacją zawartą w jej piśmie z dnia 27 stycznia 2010 r., w którym wskazała datę wykupu 10 lutego 2010 r. Strona pozwana wskazała na treść art. 70 prawa wekslowego, zgodnie z którym roszczenia wekslowe przeciw akceptantowi ulegają przedawnieniu z upływem lat trzech, licząc od dnia płatności weksla. Powód domaga się zapłaty kwoty 324.000 zł, która stanowi kwotę wydatków poniesionych na wynagrodzenia lektorów. Kwotę 324.000 zł strona pozwana wydatkowała i rozliczyła zgodnie z przeznaczeniem, co potwierdzają zawarte z lektorami umowy zlecenia, rachunki do umów zleceń przedstawione przez lektorów, noty księgowe otrzymane od partnera projektu, rozliczenie z Urzędem Skarbowym, wyciągi bankowe potwierdzające poniesione wydatki. Wydatki spełniają zatem wszystkie warunki kwalifikowalności, zgodnie z wytycznymi, na które powołuje się strona powodowa. Strona pozwana zaprzeczyła, aby była w posiadaniu podwójnej dokumentacji dotyczącej wyboru lektorów. Wybór lektorów nastąpił w ramach zamówienia z wolnej ręki. Dokumenty z negocjacji bez ogłoszenia, na które powołuje się strona powodowa są „brudnopisami-fałszywkami” niezgodnymi z przepisami prawa zamówień publicznych, to z uwagi na niewłaściwy tryb i brak odpowiednich druków określonych ustawą prawo zamówień publicznych. Dokumentacja ta nigdy nie została przyjęta do rozliczeń projektu. Decyzją R. B. – Dyrektora Generalnego Federacji (...) przeprowadzono procedurę wyboru lektorów w trybie z wolnej ręki, w ramach której lektorzy złożyli własnoręcznie podpisanie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki. Na podstawie tej dokumentacji, tj. procedury z wolnej ręki, zostały poniesione i rozliczone wynagrodzenia lektorów, co ma odzwierciedlenie w dokumentacji rozliczeniowej znajdującej się w siedzibie strony powodowej. Strona pozwana zaprzeczyła, aby dokonała podziału zamówienia. Strona pozwana nie przeprowadziła dwukrotnie tego samego zamówienia, a jedynie przeprowadziła dwa odrębne zamówienia. Jedno dotyczyło wyboru lektorów języka angielskiego i niemieckiego w P., a drugie wyboru lektorów języka angielskiego i niemieckiego w B.. Każde z postępowań stanowiło odrębne zamówienia, gdyż były to zamówienia dotyczące wyboru osób do prowadzenia zajęć językowych lektorów, a nie zamówienie na usługi szkoleniowe. Wynika to także z opinii Prezesa Zamówień Publicznych w zakresie szacowania wartości zamówienia w przypadku wykładowców, która mówi, że podział zamówienia nie wynika z autonomicznej decyzji zamawiającego lecz uzależniony jest od charakteru zamówienia, czyli od czynników niezależnych od zamawiającego. Poszczególne zamówienia udzielane wykładowcom należy traktować jako zamówienia odrębne.

[k. 395– 401]

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 22 kwietnia 2005 r. pomiędzy stronami niniejszego procesu została zawarta umowa nr (...).(...) o dofinansowanie Projektu(...) pt. „Języki obce kluczem do wzrostu konkurencyjności firm z regionu (...) i (...)” w ramach Priorytetu 2 – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach (z wyłączeniem Działania 2.5 – (...)). Umowa ta została następnie zmodyfikowania aneksem nr (...) z dnia 30 września 2005 r.

Kontrahenci ustalili, że rozliczeniu w ramach projektu podlegają jedynie wydatki kwalifikowalne, które zostały poniesione w okresie realizacji projektu i nie wcześniej niż w dniu złożenia przez beneficjenta wniosku. W przypadku, gdy beneficjent (strona pozwana) jest zobowiązany do zastosowania przepisów o zamówieniach publicznych, wydatki są kwalifikowalne, jeśli zostały poniesione zgodnie z tymi przepisami (§ 5 ust. 10 umowy). Beneficjent, wydatkując uzyskane środki, zobowiązany był do stosowania przepisów o zamówieniach publicznych (§13 umowy) W przypadku, gdy na podstawie wniosków o płatność, sprawozdań z realizacji projektu lub czynności kontrolnych przeprowadzonych przez uprawnione organy zostanie stwierdzone, że beneficjent wykorzystał całość lub część dofinansowania niezgodnie z przeznaczeniem, bez zachowania obowiązujących procedur lub pobrał całość lub część dofinansowania w sposób nienależny lub w nadmiernej wysokości, beneficjent jest zobowiązany do zwrotu tych środków odpowiednio w całości lub w części wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w terminie i na rachunek wskazany przez Instytucję Wdrażającą. (§ 7 ust. 1 umowy)

Dowód: odpis umowy z dnia 22 kwietnia 2005 r. k. 14 - 21

odpis aneksu nr (...) do w/w umowy k. 23 - 30

Partnerem projektu, którego dotyczyła powyższa umowa była Rada Federacji Stowarzyszeń (...) w L.. (...) pozwanej był odpowiedzialny za prawidłowy przebieg szkoleń z języka angielskiego i niemieckiego zaś pozwana za prawidłową realizację i nadzór oraz rozliczenie projektu.

/bezsporne/

(...) Wojewódzki Urząd Pracy w W., w dniach 18 – 21 marca 2008 r. i 1 – 3 kwietnia 2008 r. przeprowadził kontrolę końcową, której wyniki zamieścił w (...) pokontrolnej nr (...) (...)/(...) (...) z dnia 1 kwietnia 2009 r. Kontrola ta przeprowadzona została u lidera projektu, to jest strony pozwanej, oraz partnera projektu. W czasie kontroli stwierdzono m.in. iż:

- dokumentacja z czterech odrębnych postępowań na udzielenie zamówienia w trybie WR – wybór osób do prowadzenia zajęć językowych z języka niemieckiego i angielskiego znajduje się u Beneficjenta, mimo iż zamawiającym był (...) projektu,

- w posiadaniu Partnera projektu są kserokopie następujących dokumentów: „Zaproszenie do negocjacji bez ogłoszeń na wybór lektorów” oraz „Protokół z negocjacji bez ogłoszeń na wybór lektorów na podstawie art. 63 ust.2 Pzp”,

- brak pisemnych zaproszeń do negocjacji,

- kryteria oceny oferty nie zawierały ceny,

- brak było ogłoszeń o zawartych umowach, o których mowa w art.95.1 Pzp w brzmieniu na dzień wszczęcia postępowania, co może stanowić podstawę do sformułowania wniosku iż doszło do podzielenia zamówienia, o którym mowa w art.32.2Pzp.

We wnioskach pokontrolnych stwierdzono, że zamówienie na usługi szkoleniowe zostało przeprowadzone przez partnera projektu w 4 postępowaniach z wolnej ręki, tj. 2 postępowania na udzielenie zamówienia na usługę szkolenia z zakresu języka niemieckiego i 2 postępowania na udzielenie zamówienia na usługę szkolenia z zakresu języka angielskiego o wartości szacunkowej każdego z nich 162.000 zł, tj., 40.013,83 euro. Stwierdzono także, że w posiadaniu Partnera projektu znajduje się dokumentacja świadcząca iż postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi szkoleniowe (lektorskie) odbyło się w innym trybie niż wynika to z protokołów przedstawionych przez Beneficjenta. Wobec tego nie można stwierdzić iż poniesiony wydatek, zgodnie z wytycznymi „K. wydatków w ramach (...), został rzetelnie udokumentowany i w sposób możliwy do zweryfikowania. Wydatek ten został uznany za niekwalifikowany.

Dowód: informacja pokontrolna z dnia 1 kwietnia 2009 r. k. 50 – 62

zeznania świadków: R. M. k. 744

M. M. k. 668

S. S. (1) w okresie realizacji projektu, którego dotyczy umowa łącząca strony zatrudniony był na podstawie umowy zlecenia u strony pozwanej oraz pełnił funkcję D. Partnera strony pozwanej.

Dowód: zeznania świadka S. S. (1) k. 744

Pismem z dnia 2 kwietnia 2008 r. S. S. (1) poinformował stronę powodową,, że w celu realizowania projektu będącego przedmiotem niniejszej sprawy, Rada Federacji Stowarzyszeń (...) w L. dokonała wyboru lektorów językowych w trybie negocjacji bez ogłoszenia. Postępowanie w tym przedmiocie przeprowadzone zostało przy udziale i pod ścisłym nadzorem przedstawiciela strony pozwanej.

Dowód: pismo z dnia 2 kwietnia 2008 r. k. 300 - 301

Kontrola doraźna projektu, przeprowadzona przez (...) Urząd Wojewódzki w dniach 9-10 października 2008 r., w oparciu o dokumentację uzyskaną od lidera i partnera kontraktu, wykazała wystąpienie dwojakiego rodzaju dokumentacji dotyczącej tej samej usługi o czym świadczyło istnienie:

- zaproszenia do negocjacji bez ogłoszenia na wybór lektorów językowych na podstawie art. 63 pkt 2 Pzp nie oznaczone datą, zgodnie z którego treścią dnia 10 czerwca 2005 r. godz. 13.00 miały się odbyć negocjacje, których przedmiotem miał być wybór osób do prowadzenia zajęć z języka angielskiego i niemieckiego na trzech poziomach zaawansowania w ciągu 18 miesięcy od daty zawarcia umowy,

- protokołu z przeprowadzonego wybory lektorów na podstawie trybu „negocjacje bez ogłoszenia” z dnia 10 maja 2005 r., z którego treści wynikało iż przedmiotem negocjacji był wybór lektorów do prowadzenia zajęć z języka angielskiego i niemieckiego w okresie sześciu miesięcy(czerwiec-listopad 2005 r.) w ramach I etapu szkolenia, poziom podstawowy,

- dokumentów nie opatrzonych datą pod nazwą „zamówienie w wolnej ręki na wybór lektorów językowych”, z których wynikało, że zamówienie dotyczy wyboru lektorów w ramach kursów językowych o trzech poziomach zaawansowania na 18 miesięcy, przy czym negocjacje przewidziane zostały na dzień 23 maja 2005 r.,

- protokołów (po 2 dla każdego z (...)) z postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60.000 euro, zatwierdzone w dniu 23 maja 2005 r.,

- dwóch rozbieżnych protokołów z postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60.000 euro w ramach wyboru lektorów języka angielskiego, przy czym w jednym z nich wymieniona jest A. K., a w drugim nie, nadto według listy umów zlecenia zostały udzielone osobom, które nie uczestniczyły w negocjacjach, tj. K. O., J. E. J. G.).

Ustalono, iż okoliczności powyższe uzasadniają przyjęcie, że wydatki poniesione w ramach realizacji usługi polegającej na wyborze osób do prowadzenia zajęć językowych są niekwalifikowalne, ponieważ nie są rzetelnie udokumentowane i możliwe do zweryfikowania zgodnie z wytycznymi „K. wydatków w ramach (...).

Dowód: Informacja pokontrolna z dnia 5 marca 2009 r. k.63 - 72

W dokumentacji dotyczącej przedmiotu umowy łączącej strony, która była w posiadaniu strony pozwanej w okresie przeprowadzania w/w kontroli, znajdowały się protokoły postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60.000 euro w trybie zamówienia z wolnej ręki podpisane przez S. S. (1), bez daty ich sporządzenia.

W tym samym okresie w dyspozycji partnera projektu znajdowały się dokumenty związane z wyborem lektorów do projektu będącego przedmiotem umowy stron, w trybie art. 63 pkt 2 Pzp – zaproszenie do negocjacji bez ogłoszenia, podpisane przez S. S. (1), również bez daty ich sporządzenia. W treści tego dokumentu wskazano, że negocjacje z zamawiającym odbędą się 10 czerwca 2005 r. w siedzibie Rady Federacji Stowarzyszeń (...) w L..

Jako zamawiający w obu tych dokumentacjach występowała Rada Federacji Stowarzyszeń (...) w L..

W toku kontroli w siedzibie partnera projektu znajdował się protokół z przeprowadzonego wyboru lektorów na podstawie trybu negocjacji bez ogłoszeń. Protokół datowany był na dzień 10 maja 2005 r. na godzinę 16.00. Wynikało z niego, że komisja w składzie (...), R. B. i S. S. (1) dokonała wyboru najkorzystniejszych ofert złożonych prze wykładowców języków angielskiego i niemieckiego w odpowiedzi na zaproszenie do negocjacji bez ogłoszeń dotyczące przeprowadzenia szkoleń językowych przez lektorów z języków niemieckiego i angielskiego do projektów finansowanych przez Unię Europejską ze wskazanego wyżej programu. Do negocjacji przystąpić miało 17 wykonawców.

Do realizacji projektu, którego dotyczy umowa, zostali wybrani następujący lektorzy: J. K., G. D., A. K., S. P. (1), M. D. (2), C. Z., A. R..

Dowód: protokoły k. 532-543

zaproszenie do negocjacji bez ogłoszenia k. 295 – 296

zaproszenie do negocjacji bez ogłoszenia k. 295 – 296

protokół z przeprowadzonego wyboru lektorów k. 297 – 299

Strona pozwana została wezwana do zapłaty kwoty dochodzonej pozwem pismami z dnia 9 kwietnia 2009 r., 8 maja 2009 r. i 28 sierpnia 2013 r. Wezwanie z dnia 28 sierpnia 2013 r. strona pozwana otrzymała w dniu 2 września 2013 r.

Dowód wezwania k. 77-81

Pismem z dnia 6 grudnia 2010 r. D. (...) Wojewódzki Urząd Pracy we W. zawiadomił stronę pozwaną iż wydatki poniesione przy wyborze lektorów języka angielskiego i niemieckiego, dokonane we wskazanym wyżej programie, zostały uznane za kwalifikowalne oraz, że anulowano wcześniejsze wezwania do zapłaty.

Zajęcie powyższego stanowiska przez Wojewódzki Urząd Pracy we W. spowodowało przeprowadzenie postępowania kontrolnego przez Instytucję Pośredniczącą, jaką jest (...) Urząd Wojewódzki we W. oraz przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w W. jako Instytucję Zarządzającą ZPORR. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w W. stwierdziło, iż wobec uznania, iż nie nastąpiły żadne nowe okoliczności uzasadniające możliwość uznania wydatków za kwalifikowalne, należy dochodzić na drodze sądowej zwrotu wypłaconych środków finansowych.

Dowód: pismo z dnia 6 grudnia 2010 r. k. 402

pisma z dnia 31 grudnia 2010 r. k. 363

pismo z dnia 27 maja 2011 r. k. 364

pismo z dnia 10 czerwca 2011 r. k. 365

pismo z dnia 20 lipca 2011 r. k.366

W dokumentach dotyczących trybu zamówienia z wolnej ręki znajdują się oświadczenia C. Z., G. D., J. K., S. P. (2), A. K., M. D. (2), A. R. o spełnieniu przez nich warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego udzielonego przez Partnera strony pozwanej w trybie „zamówienia z wolnej ręki” zgodnie z przepisami art. 22 Pzp.

Z C. Z. zostały zawarte dwie umowy zlecenia na realizację szkolenia z języka niemieckiego na poziomie podstawowym w okresie od 16.06.2005 r. do 30.11.2005 r. i na poziomie średnio – zaawansowanym w okresie od 14.11.2005 r. do 30.06.2006 r. Z M. D. (2) zostały zawarte dwie umowy zlecenia na realizację szkolenia z języka niemieckiego na poziomie średnio – zaawansowanym w okresie od 14.11.2005 r. do 30.06.2006 r. i z języka niemieckiego na poziomie podstawowym w okresie od 14.06.2005 r. do 30.11.2005 r. Z K. O. została zawarta umowa zlecenia na realizację szkolenia z języka angielskiego na poziomie średnio - zaawansowanym w okresie od 2.08.2006 r. do 30.11.2006 r. Z A. R. zostały zawarte dwie umowy zlecenia na realizację szkolenia z języka niemieckiego na poziomie średnio – zaawansowanym w okresie od 14.11.2005 r. do 30 czerwca 2006 r. i na poziomie podstawowym w okresie od 16.06.2005 r. do 30.11.2005 r. Z A. K. zostały zawarte dwie umowy na realizację szkolenia z języka angielskiego na poziomie podstawowym w okresie od 16.06.2005 r. do 30.11.2005 r. i na poziomie średnio – zaawansowanym w okresie od 14.11.2005 r. do 30.06.2005 r. Z G. D. zostały zawarte dwie umowy na realizację szkolenia z języka angielskiego na poziomie podstawowym w okresie od 14.06.2005 r. do 30.11.2005 r. i na poziomie średnio – zaawansowanym w okresie od 14.11.2005 r. do 30.06.2006 r. Z S. P. (2) zostały zawarte dwie umowy na realizację szkolenia z języka angielskiego na poziomie podstawowym okresie od 16.06.2005 do 30.11.2005 r. i na poziomie średnio – zaawansowanym w okresie od 14.11.2005 r. do 30.06.2006 r. Z J. K. została zawarta umowa zlecenia na realizację szkolenia z języka angielskiego na poziomie średnio – zaawansowanym w okresie od 14.11.2005 r. do 30.06.2006 r. Wszystkie te umowy w imieniu Partnera strony pozwanej zawierał S. S. (1).

Dowód: umowy zlecenia k. 568 i 583-607

zeznanie świadka: S. S. (1) (k. 740)

W rzeczywistości wybór lektorów odbył się w taki sposób, że S. S. (1) zaproponował im prowadzenie szkoleń językowych w ramach projektu, podał im cenę usługi za jedną godzinę oraz ilość godzin szkolenia, a osoby te od razu zgodziły się na to bez żadnych zastrzeżeń, uznając iż oferta jest dla nich bardzo korzystna, przekraczająca cenę rynkową. Wynagrodzenie lektorów było pomniejszane o sumę, którą wpłacali w ramach składki na rzecz strony pozwanej.

Dowód: zeznania świadków: J. K. k. 668,

G. D. k. 515,

A. K. k. 515

M. D. (2) k. 668,

A. R. k. 668

C. Z. k. 706 –707

Sąd zważył co następuje:

Powództwo podlegało uwzględnieniu.

Strony niniejszego procesu łączyła umowa z dnia 22 kwietnia 2005 r. o dofinansowanie Projektu (...)pt. „Języki obce kluczem do wzrostu konkurencyjności firm z regionu (...) i (...)” w ramach Priorytetu 2 – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach. Umowa ta została następnie zmodyfikowania aneksem nr (...) z dnia 30 września 2005 r. Treść tejże umowy i aneksu Sąd ustalił w oparciu o ich dokumenty, które nie były kwestionowane przez strony i nie nasunęły się wątpliwości co do ich zgodności z rzeczywistością. Istotne znaczenie na gruncie tejże umowy miał § 5 ust. 10do umowy, który stanowił, że rozliczeniu w ramach projektu podlegają jedynie wydatki kwalifikowane. W przypadku, gdy beneficjent, czyli strona pozwana był zobowiązany do zastosowania przepisów o zamówieniach publicznych, wydatki są kwalifikowane, jeśli zostały poniesione zgodnie z tymi przepisami. Jednocześnie § 13 umowy stanowił, że beneficjent, wydatkując uzyskane środki, zobowiązany był do stosowania przepisów o zamówieniach publicznych.

Jeżeli na podstawie czynności kontrolnych przeprowadzonych przez uprawnione organy zostałoby stwierdzone, że beneficjent wykorzystał całość lub część dofinansowania bez zachowania obowiązujących procedur lub pobrał całość lub część dofinansowania w sposób nienależny lub w nadmiernej wysokości, beneficjent jest zobowiązany do zwrotu tych środków odpowiednio w całości lub w części wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w terminie i na rachunek wskazany przez Instytucję Wdrażającą. (§ 7 ust.1 aneksu).

Zebrany w sprawie materiał dowodowy wskazuje jednoznacznie, że strona pozwana przy zawieraniu umów z lektorami języka niemieckiego i angielskiego, a także samym wyborze tychże lektorów, nie stosowała przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Nie przeprowadziła w istocie jakichkolwiek czynności, które przewidziane są tak w trybie negocjacji z ogłoszeniem (art. 55 Pzp), negocjacji bez ogłoszenia (art. 61 Pzp) i w trybie zamówienia z wolnej ręki (art. 66 Pzp).

Z zeznań przesłuchanych świadków - lektorów wynika, że nie uczestniczyli w negocjacjach bez ogłoszenia ani w postępowaniu w trybie zamówienia z wolnej ręki. Negocjacje bez ogłoszenia przewidziane w art. 61 Pzp, to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający zaprasza wybranych przez siebie wykonawców do negocjacji obejmujących warunki umowy, a następnie zaprasza do składania ofert tych, z którymi negocjował. Tryb ten zapewnia konkurencyjność i możliwość porównania ofert. Zamówienie z wolnej ręki przewidziane w art.55 Pzp jest natomiast sposobem zawarcia umowy odpowiadającej negocjacjom z art.72 § 1 k.c., co oznacza, że w tym trybie nie dochodzi do zawarcia umowy w drodze złożenia oferty i jej przyjęcia, lecz wówczas, gdy strony prowadzące negocjacje dojdą do porozumienia co do wszystkich jej postanowień, które były przedmiotem negocjacji, przy czym konieczne jest zachowanie pisemnej formy umowy w sprawie zamówienia publicznego. Celem opisanych wyżej postępowań jest uzyskanie przez zamawiającego jak najkorzystniejszych warunków umowy.

Dostrzec należy, że wskazani w stanie faktycznym lektorzy języków obcych przyjęli ofertę w rozumieniu art.66 k.c. złożoną im przez S. S. (1). Świadczy o tym treść ich zeznań, z których wynika, że nie prowadzili ze S. S. (2) negocjacji choćby tylko co do ceny usługi lub co do ilości godzin szkolenia, lecz zgodzili się od razu na jego propozycję. Wynikało to, jak twierdzili, tak z braku propozycji negocjacji ze strony zamawiającego, jak i z nader korzystnej pod względem ekonomicznym propozycji wynagrodzenia dla lektorów. Nie mieli oni zatem ani możliwości, ani nawet celu prowadzenia negocjacji. Nadto, dopiero w późniejszym czasie złożyli u Partnera strony pozwanej swoje ankiety personalne i podpisali oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, nie mając żadnej wiedzy na temat istoty tego postępowania i świadomości iż uczestniczą w postępowaniu o zamówienie publiczne. Okoliczności te wynikają jednoznacznie z zeznań świadków, będących lektorami języków obcych, a także z zeznań S. S. (1), z których wynika, że przy zawieraniu umów z lektorami nie kierowano się jakimikolwiek wymogami wynikającymi z przepisów dotyczących zamówień publicznych. Okoliczności powyższe wskazują jednoznacznie, że strona pozwana naruszyła obowiązek z § 13 umowy łączącej strony. Uniemożliwia to uznania analizowanych tu wydatków za wydatki kwalifikowane.

Niezależnie od powyższego, wskazać należy, że zasadny okazał się zarzut strony powodowej co do istnienia dwojakiego rodzaju dokumentacji dotyczącej przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na prowadzenie lektoratów języka niemieckiego i angielskiego. Wbrew twierdzeniom strony pozwanej, istnieje nie tylko dokumentacja wyboru lektorów w trybie zamówienia z wolnej ręki, ale i w trybie negocjacji bez ogłoszeń.

Ustalając tę okoliczność Sąd oparł się na dokumencie zaproszenia do negocjacji bez ogłoszenia na wybór lektorów językowych na podstawie art. 63 pkt 2 Pzp, które wskazywało termin negocjacji na dzień 10 czerwca 2005 r. w siedzibie Partnera strony pozwanej (k. 296), protokole z przeprowadzonego wyboru lektorów na podstawie trybu „negocjacje bez ogłoszeń” art.63.pkt 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych ( k. 297), z którego wynika, że w dniu 10 maja 2005 r. komisja w składzie: C. A., R. B. i S. S. (1), spośród wykładowców języka niemieckiego i angielskiego, którzy zgłosili swój udział w negocjacjach bez ogłoszenia w celu realizacji projektu pn. ”J. obce kluczem do wzrostu konkurencyjności firm z regionu (...) i (...)” wybrała do realizacji projektu regionu (...) i (...) J. K., G. D., A. K., S. P. (1), M. D. (2), C. Z. i A. R. (k. 297). Wbrew zarzutom strony pozwanej, dokumenty te nie mogą zostać uznane za „brudnopisy”. Zawierały nie tylko datę czynności, których dotyczyły, lecz także pieczęci i podpisy osób wskazanych w treści tychże dokumentów. Dokumenty te odnalezione zostały w siedzibie partnera projektu w toku przeprowadzonej tam kontroli. Korespondują one z treścią pisma sporządzonego przez S. S. (1), dyrektora Rady Federacji Stowarzyszeń (...) NOT z dnia 2 kwietnia 2008 r. (k. 300), w którym wskazał on, że wyboru lektorów języków obcych w toku wskazanego wyżej projektu szkolenia językowego dokonano w trybie negocjacji bez ogłoszenia.

Z drugiej strony, w toku czynności kontrolnych w stosunku do strony pozwanej strona powodowa ustaliła istnienie dokumentacji trybu zamówienia z wolnej ręki, z której wynika, iż wyboru lektorów języka angielskiego i języka niemieckiego dokonano w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 66 ustawy prawo zamówień publicznych, w wyniku którego na lektorów obu tych języków wybrano J. K., G. D., A. K., S. P. (1), M. D. (2), C. Z. i A. R..

Okoliczności powyższe Sąd ustalił w oparciu o treść przywołanych wyżej dokumentów, a także informacje pokontrolne z dnia 1 kwietnia 2009 r. 5 marca 2009 r. oraz zeznania świadków: R. M. i M. M.. Z dowodów tych wynika przebieg kontroli przeprowadzonej u strony pozwanej i partnera projektu, a także ustalenia poczynione w toku tychże czynności.

Podkreślić należy, że strona pozwana nie może skutecznie podnosić zarzutu, że nie ponosi odpowiedzialności za istnienie podwójnej dokumentacji. To właśnie ona, na podstawie umowy z dnia 22 kwietnia 2006 r., była zobowiązana do prowadzenia dokumentacji dotyczącej całego projektu, a zatem także w tej części, w jakiej należało to do jej Partnera. Odpowiadała zatem wobec strony powodowej także za należyte prowadzenie dokumentacji znajdującej się u Partnera projektu. Miała ku temu możliwość tym większą, że S. S. (1) w ramach realizacji przez stronę pozwaną umowy z dnia 22 kwietnia 2006 r. występował w podwójnej roli – jako dyrektor partnera pozwanej oraz osoba pracująca u strony pozwanej na podstawie umowy zlecenia, co jest bezsporne. Nie budzi wątpliwości fakt, że strona powodowa jako Instytucja Wdrażająca miała prawo w ramach kontroli wykonania projektu sprawdzać dokumentację znajdującą się u Beneficjenta jak i u jego Partnera.

Mając powyższe na uwadze, należało uznać, iż strona pozwana przy wyborze lektorów do realizacji projektu, którego dotyczy umowa z dnia 22 kwietnia 2006 r., nie zastosowała przepisów o zamówieniach publicznych, do czego była zobowiązana na podstawie § 13 tej umowy. Nie spełniła też innego wymogu do uznania wydatków poniesionych w ramach realizacji usługi polegającej na wyborze osób do prowadzenia zajęć językowych za kwalifikowalne. Zgodnie bowiem z wytycznymi K. wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z marca 2005 r., jednym z warunków kwalifikowalności wydatków jest to, że muszą być rzetelnie udokumentowane i możliwe do zweryfikowania. Ponieważ istnieje zarówno dokumentacja dotycząca postępowania o zamówienie publiczne w trybie negocjacji bez ogłoszenia jak i dokumentacja trybu zamówienia z wolnej ręki dotycząca wyboru tych samych lektorów języka angielskiego i niemieckiego, należy uznać, że wydatki związane z wyborem tych lektorów nie są rzetelnie udokumentowane i możliwe do zweryfikowania.

W oparciu o powyższe dowody, Sąd uznał, że nie zasługują na uznanie za wiarygodne zeznania świadka R. B. (k. 515). Wynika z nich, że jedyną formą wyłonienia lektorów, w ramach analizowanego tu projektu, był tryb zamówienia z wolnej ręki. Pozostaje to w sprzeczności z przedstawionym wyżej materiałem dowodowym, a w szczególności z uzyskaną w toku kolejnych kontroli - opisaną wyżej - dokumentacją,

Podstawą oddalenia powództwa nie może być też pismo D. (...) Wojewódzkiego Urzędu Pracy M. S. z dnia 6 grudnia 2010 r. Oczywiste jest, że pismo to nie stanowiło oświadczenia woli o zwolnieniu z długu w rozumieniu 508 k.c. Nie wynika to w żaden sposób z jego treści. Nie odnosiło się w do kwestii istnienia zobowiązania, a jedynie do uprzednio wystosowanych wezwań do zapłaty. Stanowisko wyrażone przez Instytucję Wdrażającą w powyższym piśmie nie stanowiskiem ostatecznym. Podlegało kontroli (...) Urzędu Wojewódzkiego we W., a następnie przez Ministra Rozwoju Regionalnego, czego strona pozwana miała świadomość przystępując do wykonania umowy finansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Decyzja D. (...) Wojewódzkiego Urzędu Pracy w tej sprawie nie była decyzją suwerenną i mogła zostać zmieniona przez jednostkę nadrzędną po przeprowadzonej kontroli.

Nieuzasadniony jest także podniesiony przez stronę pozwaną zarzut przedawnienia roszczenia dochodzonego pozwem. Uzasadniając go, strona pozwana wskazała na okresowy charakter świadczenia, którego dotyczy roszczenie strony powodowej. Konsekwencją jego ma być trzyletni okres przedawnienia tego roszczenia z mocy art. 118 k.c. Pozwana zdaje się wywodzić okresowy charakter świadczenia, będącego przedmiotem powództwa, z wystąpienia przez stronę powodową z wezwaniami o zapłatę w kwietniu i maju 2009 r., co spowodować miało przedawnienie roszczenia w maju 2012 r., (arg. z uzasadnienia odpowiedzi na pozew), względnie z wypłacania przez powódkę dofinansowania w kolejnych transzach (arg. z pisma z 18 marca 2015 r., k. 438 i nast.). Argumentacja ta nie zasługuje na uwzględnienie. Dochodzone pozwem roszczenie nie ma charakteru okresowego. Posiadają taki charakter roszczenia o świadczenia powtarzające się, które dłużnik ma spełniać w z góry oznaczonych okresach. Nie są świadczeniem okresowym np. poszczególne raty, na które rozłożona została spłata długu, czy też zastrzeżony w umowie obowiązek przekazywania należności w miarę realizowanego zamówienia (vide: Stanisław Dmowski i Stanisław Rudnicki w: „Komentarzu do Kodeksu cywilnego. Księga pierwsza. Część ogólna. Wydawnictwo Prawnicze. Warszawa 1998. Str. 267). Przyjąć zatem należy, że wypłata dofinansowania w kolejnych transzach nie przesądza o okresowym charakterze roszczenia o zwrot tego świadczenia. Od początku realizacji umowy kontrahenci wiedzieli, jaka kwota zostanie wypłacona maksymalne na rzecz pozwanej, lecz podzielili w czasie kolejne transze jej wypłaty. Tym bardziej nie powoduje nabycia przez świadczenie charakteru okresowego fakt wystąpienia przez wierzyciela kilkukrotnie z wezwaniem do zapłaty.

Umowa łącząc strony była umową nienazwaną, której przedmiotem było dofinansowanie projektu, który strona pozwana zobowiązała się wykonać. Konsekwencją tego jest przyjęcie dziesięcioletniego okresu przedawnienia świadczenia dochodzonego pozwem. Wynika to z art. 118 k.c.

Z uwagi na powyższe powództwo jest uzasadnione co do zasady. Wysokość kwoty uzyskanej przez stronę pozwaną od powódki w ramach realizacji wskazanego wyżej programu była między stronami bezsporna. Strona powodowa określiła tę kwotę w pozwie, zaś pozwana przyznała w odpowiedzi na pozew (k. 399), że kwotę w tej wysokości od powódki uzyskała, podnosząc jednocześnie, że należycie ją rozliczyła. Należało zatem uznać, że wysokość kwoty dochodzonej pozwem - z mocy art. 229 k.p.c. – nie wymagała dowodzenia. W tej sytuacji Sąd uznał, że powództwo zasługuje na uwzględnienie w całości i z tych przyczyn orzeczono jak w pkt I wyroku.

Ustalając stan faktyczny w sprawie Sąd oparł się na dowodach przywołanych w stanie faktycznym niniejszego uzasadnienia. Nie nasunęły się bowiem wątpliwości co do ich zgodności z rzeczywistości. Pozostałe dowody nie miały wpływu na rozstrzygnięcie sprawy.

W tym miejscu wskazać należy, że Sąd pominął dowód z akt sprawy prowadzonej przed Sądem Okręgowym w Świdnicy pod sygnaturą I C 26/12, zgłoszony w pozwie albowiem niedopuszczalne jest dopuszczenie dowodu z akt postępowania.

O kosztach procesu orzeczono zgodnie z zasadą odpowiedzialności za wynik procesu wyrażoną w art. 98 § 1 k.p.c. Ponieważ strona powodowa wygrała proces, strona pozwana winna zwrócić jej koszty procesu, na które składają się koszty zastępstwa procesowego w wysokości 7.200 zł (§ 6 pkt 7 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu). Nadto, nakazano stronie pozwanej aby uiściła na rzecz Skarbu Państwa kwotę 16.200 zł tytułem opłaty od pozwu.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Krystyna Karwat
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Świdnicy
Osoba, która wytworzyła informację:  Maciej Ejsmont
Data wytworzenia informacji: