Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 2112/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Lubinie z 2018-05-18

Sygn. akt: I C 2112/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

L., dnia 18 maja 2018 r.

Sąd Rejonowy w Lubinie I Wydział Cywilny w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Anna Lisiecka

Protokolant: sekr. sąd. Joanna Halczak

po rozpoznaniu w dniu 18 maja 2018 r.

na rozprawie

sprawy z powództwa R. S.

przeciwko (...) na (...) z siedzibą w W.

o zapłatę

I.  oddala powództwo,

II.  zasądza od powoda R. S. na rzecz strony pozwanej (...) na (...) z siedzibą
w W. kwotę 1.217,00 złotych tytułem zwrotu kosztów procesu,

III.  nakazuje powodowi R. S., aby uiścił na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Lubinie kwotę 136,87 złotych tytułem wydatków poniesionych tymczasowo przez Skarb Państwa.

Sygn. akt I C 2112/16

UZASADNIENIE

Powód, R. S., wniósł o zasądzenie na jego rzecz od strony pozwanej, (...) na (...). z siedzibą w W., kwoty
2.100,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 31 sierpnia 2016 r. do dnia zapłaty oraz wraz z kosztami procesu, w tym kosztami zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

W uzasadnieniu pozwu powód podał, że w dniu 28 lutego 2015 r. spadł z drabiny
i uderzył głową w narożnik ściany, wskutek czego zaczął odczuwać ból głowy i karku. Dodał, że udał się na Chirurgiczną Izbę Przyjęć (...) w L., gdzie opatrzono mu ranę ciętą głowy. Powód wskazał, że wskutek w/w zdarzenia doznał skręcenia kręgosłupa szyjnego, w związku z którym przebywał na zwolnieniu lekarskim, leczył się
u neurologa i odbywał rehabilitację. Podniósł, że posiadał u strony pozwanej dwie polisy ubezpieczenia (...). Podał, że kwestią sporną między stronami jest rozmiar trwałego uszczerbku na jego zdrowiu, gdyż strona pozwana ustaliła u niego zaniżony procent trwałego uszczerbku na zdrowiu. Powód wskazał, że wzywał stronę pozwaną do dobrowolnej zapłaty świadczenia, ale strona pozwana nie uregulowała należności. Żądanie zasądzenia odsetek ustawowych powód uzasadnił art. 481 k.c. w zw. z art. 817 k.c., licząc je po upływie 30 dni od dnia zgłoszenia szkody.

W odpowiedzi na pozew strona pozwana, (...)na (...). Oddział we W., wniosła o oddalenie powództwa w całości i zasądzenie na jej rzecz od powoda kosztów procesu wraz z kosztami zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

W uzasadnieniu odpowiedzi na pozew strona pozwana przyznała, że powód był u niej ubezpieczony na podstawie dwóch polis na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem (kod warunków (...) 30), tj. na podstawie polisy nr (...), gdzie na podstawie zawartej umowy ubezpieczenia ustalono kwotę 1.100,00 zł za 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu oraz na podstawie polisy nr (...), gdzie na podstawie zawartej umowy ubezpieczenia ustalono kwotę 1.000,00 zł za 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu. Strona pozwana przyznała również, że z tytułu tego ubezpieczenia zobowiązała się do wypłacenia ubezpieczonemu świadczenia pieniężnego za każdy ustalony procent trwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem. Strona pozwana wskazała, że po zakończonym przez powoda leczeniu lekarz orzecznik strony pozwanej na podstawie dokumentacji medycznej powoda ustalił u niego 2% trwałego uszczerbku na zdrowiu z obu polis i dodała, że wypłaciła powodowi świadczenia za 2% trwałego uszczerbku na zdrowiu z obu polis, tj. z jednej polisy wypłaciła kwotę
2.200,00 zł, a z drugiej – kwotę 2.000,00 zł. Strona pozwana podkreśliła, że zgodnie
z ogólnymi warunkami ubezpieczeniowymi świadczenie może być wypłacone, gdy w wyniku badania lekarskiego stwierdzony zostanie trwały uszczerbek na zdrowiu, w związku z czym nie miała podstaw prawnych do wypłaty powodowi świadczenia ponad ustalony procent trwałego uszczerbku na zdrowiu. Nadto strona pozwana wskazała, że zgodnie z umową nie ponosi odpowiedzialności za koszty leczenia, ból i doznane cierpienia, zaś przy ustalaniu stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu nie bierze się pod uwagę długości okresu niezdolności do pracy, rodzaju pracy lub czynności wykonywanych przez ubezpieczonego (§ 18 pkt 6 owu). Podniosła również, że obowiązująca u niej tabela norm oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu jest integralną częścią umowy ubezpieczenia i nie jest ona tożsama z tabelą ZUS, czy tabelą innego zakładu ubezpieczeń.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 28 lutego 2016 r. powód R. S. wskutek nieszczęśliwego wypadku polegającego na upadku z drabiny doznał urazu głowy z widoczną raną ciętą długości
ok. 5 cm. Bezpośrednio po zdarzeniu powód udał się na Chirurgiczną Izbę Przyjęć (...) z siedzibą w L., gdzie ranę głowy opatrzono mu szwami, zalecając kontrolę w poradni chirurgicznej. Następnego dnia powód stawił się na wizytę w poradni chirurgicznej, gdzie otrzymał zwolnienie lekarskie do dnia 10 marca 2016 r. Powód kontynuował leczenie w poradni neurologicznej z powodu zdiagnozowanego u niego skręcenia i naderwania odcinka szyjnego kręgosłupa. Przechodził także rehabilitację.

Dowody:

- karta informacyjna z izby przyjęć z dnia 28.02.2016 r. – k. 17 akt sprawy,

- karta historii choroby powoda w poradni chirurgicznej – k. 18, k. 21 – 22 akt sprawy,

- wynik badania rtg kręgosłupa szyjnego powoda z dnia 18.03.2016 r. – k. 19 akt sprawy,

- karty wizyt powoda w poradni neurologicznej – k. 20, k. 22 verte akt sprawy,

- skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne wraz z kartą zabiegów – k. 23 akt sprawy.

Powód R. S. w chwili wypadku z dnia 28 lutego 2016 r. był objęty ochroną ubezpieczeniową świadczoną przez stronę pozwaną – (...) na (...) z siedzibą w W. w ramach umowy dodatkowego grupowego ubezpieczenia pracowniczego na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem, potwierdzonej polisą nr (...) oraz polisą numer (...) (kod warunków (...) 30). W umowie ubezpieczenia stwierdzonej polisą numer (...) przewidziano, że za 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem ubezpieczonemu przysługuje świadczenie
w wysokości 1.100,00 złotych, zaś w umowie ubezpieczenia stwierdzonej polisą numer (...) postanowiono, że za 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem ubezpieczonemu przysługuje świadczenie
w wysokości 1.000,00 złotych.

/okoliczność bezsporna/

Na mocy § 4 Ogólnych warunków dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem – zakres ubezpieczenia obejmuje wystąpienie u ubezpieczonego trwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem zaistniałym w okresie odpowiedzialności (...).

Stosownie do treści § 2 ust. 1 cyt. ogólnych warunków ubezpieczenia, trwały uszczerbek na zdrowiu oznacza trwałe, nie rokujące poprawy uszkodzenie danego organu, narządu lub układu, polegające na fizycznej utracie tego organu, narządu lub układu lub upośledzeniu jego funkcji.

Na podstawie § 18 ust. 5 w/w ogólnych warunków ubezpieczenia – przy ustalaniu stopnia (procentu) trwałego uszczerbku na zdrowiu stosuje się Tabelę norm oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu, stanowiącą załącznik do ogólnych warunków ubezpieczenia.

Zgodnie z pozycją H.I. 87.a Tabeli norm oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu obowiązującej w (...), w przypadku uszkodzenia kręgosłupa w odcinku szyjnym w postaci skręcenia, stłuczenia, niewielkiego uszkodzenia aparatu więzadłowego –
z przemieszczeniem kręgów poniżej 3 mm lub niestabilnością kątową poniżej 12º –
w zależności od stopnia zaburzenia ruchomości przewidziano stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu w granicach od 1% do 5% .

Dowody:

- Ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem ( (...)) – k. 66 – 67 akt sprawy,

- wyciąg z Tabeli norm oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu obowiązującej w (...) – k. 68 – 70 akt sprawy.

W dniu 10 maja 2016 r. powód zgłosił u strony pozwanej trwały uszczerbek na swoim zdrowiu, wynikający ze zdarzenia z dnia 28 lutego 2016 r. i wniósł o wypłacenie mu przez ubezpieczyciela świadczenia z tytułu umowy dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem, potwierdzonej polisą nr (...). W dniu 12 maja 2016 r. powód w związku
z w/w zdarzeniem wniósł o wypłacenie mu przez stronę pozwaną świadczenia z polisy nr (...).

W następstwie powyższego zgłoszenia strona pozwana przeprowadziła postępowanie likwidacyjne, w ramach którego w dniu 20 maja 2016 r. lekarz orzecznik strony pozwanej ocenił, że trwały uszczerbek na zdrowiu powoda w związku z przebytym urazem powłok czaszki wynosi wynosi 2%, zgodnie z punktem 1/A Tabeli norm oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu obowiązującej u strony pozwanej.

Mając powyższe na uwadze, decyzją z dnia 23 maja 2016 r. strona pozwana przyznała powodowi za 2% trwałego uszczerbku na zdrowiu świadczenie z polisy nr (...)
w kwocie 2.200,00 zł oraz świadczenie z polisy nr (...) w kwocie 2.000,00 zł.

Pismem z dnia 14 czerwca 2016 r. powód zwrócił się do strony pozwanej o ponowne przeanalizowanie sprawy. Lekarz orzecznik strony pozwanej w opinii z dnia
24 czerwca 2016 r. podtrzymał swoje wcześniejsze stanowisko co do rozmiaru trwałego uszczerbku na zdrowiu powoda, w związku z czym decyzją z dnia 4 lipca 2016 r. strona pozwana odmówiła powodowi wypłaty dalej idącego świadczenia.

Pismem z dnia 17 sierpnia 2016 r. powód wezwał stronę pozwaną do dopłaty świadczenia w kwocie 6.300,00 zł tytułem zadośćuczynienia w związku z obrażeniami ciała, jakich doznał wskutek wypadku z dnia 28 lutego 2016 r., wyznaczając termin zapłaty do dnia 30 sierpnia 2016 r. pod rygorem skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego. Decyzją z dnia 9 września 2016 r. strona pozwana podtrzymała swoje dotychczasowe stanowisko w sprawie.

Dowody:

- druk zgłoszenia trwałego uszczerbku na zdrowiu z dnia 10.05.2016 r. – k. 53 – 54 akt sprawy,

- druk zgłoszenia trwałego uszczerbku na zdrowiu z dnia 12.05.2016 r. – k. 51 – 52 akt sprawy,

- opinia lekarza orzecznika strony pozwanej z dnia 20.05.2016 r. – k. 55 – 56 akt sprawy,

- decyzje strony pozwanej z dnia 23.05.2016 r. – k. 58 – 61 akt sprawy,

- pismo powoda z dnia 14.06.2016 r. wraz z potwierdzeniem nadania – k. 24 – 27 akt sprawy,

- opinia lekarza orzecznika strony pozwanej z dnia 24.06.2016 r. – k. 57 akt sprawy,

- decyzja strony pozwanej z dnia 04.07.2016 r. – k. 62 – 63 akt sprawy,

- wezwanie do zapłaty z dnia 17.08.2016 r. wraz z potwierdzeniem nadania – k. 28 – 29 akt sprawy,

- pełnomocnictwo – k. 30 akt sprawy,

- decyzja strony pozwanej z dnia 09.09.2016 r. – k. 64 – 65 akt sprawy.

W wyniku wypadku z dnia 28 lutego 2016 r. powód R. S. doznał zranienia głowy i urazu odcinka szyjnego kręgosłupa.

Obrażenia ciała odniesione przez powoda w następstwie w/w zdarzeń skutkowały wystąpieniem u powoda trwałego uszczerbku na zdrowiu w rozmiarze 2% (z uwagi na skręcenie odcinka szyjnego kręgosłupa) – zgodnie z punktem 87a Tabeli norm oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu obowiązującej w (...).

Dolegliwości bólowe powoda w niedużym stopniu wynikają z przebytego urazu,
a w znacznie większym stopniu są związane ze zmianami zwyrodnieniowymi w obrębie kręgosłupa szyjnego.

Dowód:

- opinia biegłego sądowego z zakresu ortopedii – dr n. med. M. J.
z dnia 27.09.2017 r. – k. 103 – 106, k. 109 – 112 akt sprawy.

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo było nieuzasadnione i dlatego podlegało oddaleniu w całości.

W niniejszej sprawie bezspornym między stronami był fakt, że powód R. S. w chwili zdarzenia z dnia 28 lutego 2016 r. był objęty ochroną ubezpieczeniową świadczoną przez stronę pozwaną w ramach umowy dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem, której integralną część stanowiły Ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem (Kod warunków (...) 30) oraz Tabela norm oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu. Bezspornym było również, że na podstawie polisy nr (...) strona pozwana zobowiązała się wobec powoda jako ubezpieczonego do wypłaty świadczenia w kwocie 1.100,00 zł za 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu, zaś na podstawie polisy nr (...) – do wypłaty świadczenia w kwocie 1.000,00 zł za 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Spór między stronami procesu dotyczył wyłącznie rozmiaru trwałego uszczerbku na zdrowiu powoda, wynikającego ze zdarzenia z dnia 28 lutego 2016 r., a co za tym idzie – zasadności i wysokości świadczenia przysługującego powodowi w związku z owym trwałym uszczerbkiem na zdrowiu z tytułu zawartej ze stroną pozwaną umowy ubezpieczenia.

Zgodnie z art. 805 § 1 k.c. przez umowę ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowiązuje się, w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa, spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę.

Stosownie do treści art. 805 § 2 pkt 2 k.c., świadczenie ubezpieczyciela polega
w szczególności na zapłacie przy ubezpieczeniu osobowym – umówionej sumy pieniężnej, renty lub innego świadczenia w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku w życiu osoby ubezpieczonej.

Na podstawie art. 808 § 1 k.c. ubezpieczający może zawrzeć umowę ubezpieczenia na cudzy rachunek. Ubezpieczony może nie być imiennie wskazany w umowie, chyba że jest to konieczne do określenia przedmiotu ubezpieczenia.

Na mocy art. 808 § 3 k.c. ubezpieczony jest uprawniony do żądania należnego świadczenia bezpośrednio od ubezpieczyciela, chyba że strony uzgodniły inaczej.

Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy w postaci dokumentacji medycznej
z leczenia powoda oraz opinii biegłego sądowego z zakresu ortopedii M. J. jednoznacznie wykazał, że powód w dniu 28 lutego 2016 r. uległ nieszczęśliwemu wypadkowi, wskutek którego doznał urazu głowy i skręcenia odcinka szyjnego kręgosłupa. Biegły sądowy z zakresu ortopedii, w oparciu o obowiązującą u strony pozwanej i stanowiącą integralną część umowy ubezpieczenia Tabelę norm oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego, stwierdził przy tym wyraźnie, że w wyniku w/w zdarzenia powód doznał 2% trwałego uszczerbku na zdrowiu – zgodnie z punktem 87.a wspomnianej Tabeli. Z opinii biegłego wynika, że u powoda występuje lekko ograniczona ruchomość bierna i czynna kręgosłupa szyjnego, ale istniejące u powoda obecnie dolegliwości bólowe są związane głównie ze zmianami zwyrodnieniowo-dyskopatycznymi, co biegły wziął pod uwagę przy określaniu rozmiaru trwałego uszczerbku na zdrowiu powoda.

Sąd ocenił w/w opinię biegłego sądowego ortopedy jako wiarygodną i przydatną do rozstrzygnięcia niniejszej sprawy, bowiem opinia została sporządzona w sposób fachowy
i rzetelny, zgodnie ze wskazaniami specjalistycznej wiedzy medycznej. Ponadto żadna ze stron nie wniosła do tej opinii żadnych zastrzeżeń, co pozwala przyjąć, że strony zgodziły się z wnioskami sformułowanymi przez biegłego co do wysokości trwałego uszczerbku na zdrowiu powoda z przyczyn ortopedycznych.

Choć powód wnioskował również o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego neurologa i Sąd pierwotnie dopuścił dowód z takiej opinii, ostatecznie – postanowieniem wydanym na rozprawie w dniu 18 maja 2018 r. Sąd pominął dowód z opinii biegłego tej specjalności, gdyż powód kilkukrotnie nie stawił się na badanie wyznaczone przez biegłą neurolog i tym samym swoim zachowaniem uniemożliwił wydanie opinii. Wprawdzie pełnomocnik powoda wnioskował, aby Sąd do wydania opinii wyznaczył biegłego sądowego z zakresu neurologii pracującego najbliżej miejsca zamieszkania powoda, ale mimo podjętych przez Sąd prób w tym zakresie, zlecenie wydania opinii biegłemu sądowemu z zakresu neurologii z listy Sądu Okręgowego w Legnicy okazało się niemożliwe, gdyż biegła E. M. leczyła powoda, biegły T. W. nie odebrał zlecenia, biegła E. G. zawiesiła wydawanie opinii, a biegła M. Z. zgłosiła przerwę
w wykonywaniu czynności biegłego. Ponadto, zlecając wydanie opinii biegłej sądowej
z zakresu neurologii z listy Sądu Okręgowego we Wrocławiu – J. W., Sąd poinformował pełnomocnika powoda, że jeżeli powód ponownie nie stawi się na termin badania wyznaczony przez biegłą, dowód z opinii biegłego neurologa zostanie pominięty. Mimo to powód nie stawił się na badanie, co skutkowało zwrotem akt sprawy przez biegłą neurolog bez wydania opinii. W tym stanie rzeczy Sąd uznał, że wniosek powoda
o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego sądowego z zakresu neurologii zmierza do przedłużenia postępowania i na podstawie art. 217 § 3 k.p.c. pominął ten dowód.

Zgodnie z § 5 Ogólnych warunków dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem, (...) na (...) wypłaca świadczenie
w przypadku wystąpienia trwałego uszczerbku na zdrowiu w wysokości określonej we wniosku o zawarcie umowy i potwierdzonej polisą jako procent sumy ubezpieczenia aktualnej w dniu nieszczęśliwego wypadku za 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu, przy czym, jak już wcześniej wspomniano, bezspornym w niniejszej sprawie jest, że z tytułu polisy nr (...) powodowi jako ubezpieczonemu w/w świadczenie przysługiwało w wysokości 1.100,00 zł za każdy procent trwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem, zaś z tytułu polisy nr (...) – w wysokości 1.000,00 zł za każdy procent trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Mając powyższe na uwadze, jako że strona pozwana wypłaciła powodowi
w postępowaniu likwidacyjnym z obu polis świadczenie ubezpieczeniowe za 2% trwałego uszczerbku na zdrowiu, zaś z opinii biegłego sądowego z zakresu ortopedii wyraźnie wynika, że powód wskutek zdarzenia z dnia 28 lutego 2016 r. doznał właśnie 2% trwałego uszczerbku na zdrowiu, stwierdzić należy, że roszczenie powoda zostało już w całości zaspokojone przez stronę pozwaną, która należycie wywiązała się z umowy ubezpieczenia.

Wobec powyższego brak było podstaw do uwzględnienia powództwa, dlatego Sąd –
w punkcie I sentencji wyroku – orzekł o oddaleniu żądania powoda w całości.

Rozstrzygnięcie o kosztach procesu, zawarte w punkcie II sentencji wyroku, Sąd oparł o treść przepisów art. 98 § 1 i 3 k.p.c. i art. 99 k.p.c.

Zgodnie z treścią przepisu art. 98 § 1 k.p.c., strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony (koszty procesu).

W niniejszej sprawie powód przegrał proces w całości, dlatego powinien zwrócić stronie pozwanej poniesione przez nią koszty procesu.

Stosownie do brzmienia przepisu art. 98 § 3 k.p.c., do niezbędnych kosztów procesu strony reprezentowanej przez adwokata zalicza się wynagrodzenie, jednak nie wyższe niż stawki opłat określone w odrębnych przepisach i wydatki jednego adwokata, koszty sądowe oraz koszty nakazanego przez sąd osobistego stawiennictwa strony.

Na mocy art. 99 k.p.c. stronom reprezentowanym przez radcę prawnego zwraca się koszty w wysokości należnej według przepisów o wynagrodzeniu adwokata.

Wysokość kosztów zastępstwa procesowego strony pozwanej wynikała z § 2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 265) – w brzmieniu obowiązującym do spraw wszczętych do dnia 26 października 2016 r., zgodnie z którym przy wartości przedmiotu sporu powyżej 1.500,00 zł do 5.000,00 zł stawka minimalna wynagrodzenia adwokata wynosi 1.200,00 zł.

Ponadto Sąd zważył, że na koszty procesu poniesione przez stronę pozwaną, poza kosztami zastępstwa procesowego, złożyła się także opłata skarbowa od pełnomocnictwa
w kwocie 17,00 zł. W sumie poniesione przez stronę pozwaną koszty procesu wyniosły zatem 1.217,00 zł i taką też kwotę Sąd zasądził na rzecz strony pozwanej od powoda z w/w tytułu
w punkcie II sentencji wyroku.

Rozstrzygnięcie o nieuiszczonych kosztach sądowych, zawarte w punkcie III sentencji wyroku, zapadło w oparciu o treść przepisu art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r.
o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 300), zgodnie
z którym kosztami sądowymi, których strona nie miała obowiązku uiścić, sąd
w orzeczeniu kończącym sprawę w instancji obciąży przeciwnika, jeżeli istnieją do tego podstawy, przy odpowiednim zastosowaniu zasad obowiązujących przy zwrocie kosztów procesu, tj. w niniejszej sprawie – przy odpowiednim zastosowaniu art. 98 § 1 k.p.c.

Sąd wyliczył, że w niniejszej sprawie pozostały nieuiszczone koszty sądowe
w wysokości 141,87 zł i złożył się na nie wydatek poniesiony tymczasowo przez Skarb Państwa z tytułu niepokrytego zaliczką powoda wynagrodzenia biegłego sądowego z zakresu ortopedii. Skoro powód przegrał sprawę w całości, to on powinien zwrócić Skarbowi Państwa w/w brakujące koszty sądowe. Sąd miał przy tym na względzie, że powód uiścił opłatę sądową od pozwu w kwocie 105,00 zł, podczas gdy opłata należna wynosiła 100,00 zł – zgodnie z art. 28 pkt 2 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (postępowanie uproszczone). Dlatego też Sąd zaliczył 5 zł nadwyżki opłaty sądowej od pozwu na poczet brakujących kosztów sądowych, stąd też nakazał powodowi uiścić tytułem owych brakujących kosztów sądowych związanych z wydatkiem na opinię biegłego sądowego kwotę 136,87 zł (141,87 zł – 5 zł).

Mając powyższe na uwadze, orzeczono jak w sentencji wyroku.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Małgorzata Chudek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Lubinie
Osoba, która wytworzyła informację:  Anna Lisiecka
Data wytworzenia informacji: