Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 282/17 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Lubinie z 2020-10-29

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

dnia 29 października 2020 roku

Sąd Rejonowy w Lubinie Wydział I Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący sędzia Marek Tęcza

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym 29 października 2020 roku w L.

sprawy z powództwa K. P.

przeciwko (...) Zakładowi (...) na (...) S.A. w W.

o zapłatę

I.  oddala powództwo,

II.  na podstawie art. 102 kpc nie obciąża powódki kosztami procesu,

III.  wydatkami związanymi z wynagrodzeniem i zwrotem kosztów poniesionych przez biegłych, tymczasowo poniesionymi przez Skarb Państwa – Sądu Rejonowy w Lubinie, obciąża Skarb Państwa.

sygn. akt: I C 282/17

UZASADNIENIE

Powódka K. P. wystąpiła z powództwem przeciwko (...) Zakładowi (...) na (...) S.A. w W. domagając się zapłaty kwoty 10.000, zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz zasądzenia na swoją rzecz kosztów procesu w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. W uzasadnieniu pozwu oświadczyła, że jesienią 2015 roku doznała ugryzienia przez kleszcza i mimo że początkowo nie występowały żadne objawy wskazujące na związane z nim powikłania, to od stycznia 2016 roku zaczęły występować u niej bardzo poważne problemy zdrowotne. W związku z występującymi objawami była czterokrotnie hospitalizowana oraz korzystała z leczenia neurologicznego, terapii psychologicznej oraz psychiatrycznej. We wrześniu 2016 roku przeprowadzono u niej testy diagnostyczne, które potwierdziły boreliozę i w związku z tym wszczęto odpowiednie leczenie. Jak wskazała powódka od tamtej pory pozostaje pod stałą opieką lekarską. Oświadczyła również, że była ubezpieczona w ramach dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek ciężkiej choroby u strony pozwanej, której zgłosiła szkodę i zwróciła się o wypłatę odszkodowania. Strona pozwana stwierdziła jednak, że stwierdzona u powódki borelioza nie jest jednostką chorobową, która odpowiada zapisom zawartym w § 3 pkt 5 ogólnych warunków dodatkowego ubezpieczenia na wypadek ciężkiej choroby, tym samym nie jest objęta jego odpowiedzialnością. Zdaniem powódki zgromadzona dokumentacja medyczna jednoznacznie potwierdza, że została u niej zdiagnozowana borelioza, która mieści się w definicji zawartej w ogólnych warunkach dodatkowego ubezpieczenia. Ponieważ w ramach umowy i wybranego wariantu ubezpieczenia w przypadku wystąpienia ciężkiej choroby przewidziano wypłatę świadczenia w wysokości 10.000, zł powódka domagała się zasądzenia takiej właśnie kwoty.

W odpowiedzi na pozew strona pozwana wniosła o oddalenie powództwa i zasądzenie od powódki na jej rzecz kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego. Uzasadniając swoje stanowisko (...) Zakład (...) na życie S.A. w W. przyznała, że pozwana była ubezpieczona w ramach umowy dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek ciężkiej choroby, a suma ubezpieczenia w przypadku wystąpienia ciężkiej choroby wskazanej w ogólnych warunkach ubezpieczenia wynosiła 10.000, zł. Strona pozwana oświadczyła, że odmówiła powódce wypłaty świadczenia, ponieważ z dokumentacji medycznej wynika, że podczas hospitalizacji wykluczono u niej neuroboreliozę, dlatego objawów neurologicznych, z powodu których była hospitalizowana nie można uznać za objawy boreliozy. W związku z powyższym jej odpowiedzialność z tytułu umowy ubezpieczenia została wyłączona i brak jest podstaw do wypłaty świadczenia.

Przed zamknięciem rozprawy powódka podtrzymała swoje stanowisko, natomiast mając na uwadze treść sporządzonych w toku postępowania opinii biegłych, z daleko posuniętej ostrożności procesowej, wniosła o nieobciążanie jej kosztami postępowania na podstawie art. 102 kpc.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

K. P. od 07 października 2006 roku była zatrudniona w (...) S.A. w L. Zakładach (...) w K.. Od 01 stycznia 2015 roku została objęta ochroną ubezpieczeniową (...) S.A. w W. na podstawie umowy dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek ciężkiej choroby pracowników zakładu. W przypadku wystąpienia ciężkiej choroby u ubezpieczonego przewidziano wypłatę świadczenia w wysokości 10.000, zł. Zgodnie z ogólnymi warunkami dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek ciężkiej choroby – ciężka choroba to między innymi tylko taka borelioza, która oznacza krętkowicę przenoszoną przez kleszcze przebiegającą z różnorodnymi objawami narządowymi, między innymi ze zmianami skórnymi objawiającymi się rumieniem, zapaleniem stawów, zapaleniem mięśnia sercowego oraz różnorodnymi objawami neurologicznymi i skutkującą koniecznością leczenia szpitalnego. Zdiagnozowanie choroby skutkujące hospitalizacją powinno być jednoznacznie potwierdzone przez lekarza specjalistę chorób zakaźnych wraz ze wskazaniem właściwego kodu choroby (A 69.2) według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (...) 10 i podane w karcie informacyjnej leczenia szpitalnego. Rozpoznanie musi być potwierdzone dodatnim wynikiem swoistego badania immunologicznego.

Dowód: operat zgłoszenia szkody z 16 grudnia 2016 roku k. 99, wysokość świadczeń z tytułu ubezpieczenia k. 13, ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek ciężkiej choroby k. 14-20 i 103-109.

K. P. jesienią 2015 roku została ugryziona przez kleszcza w skórę głowy. Wokół miejsca ugryzienia nie pojawił się rumień i nie odczuwała jakichkolwiek dolegliwości związanych z tym ukąszeniem.

Dowód: przesłuchanie informacyjne powódki e-protokół z 11 września 2019 roku 00:01:12 – 00:08:14 k. 234.

Od stycznia 2016 roku u K. P. pojawiły się prawostronne zaburzenia czucia i mrowienia prawej ręki i nogi, zaburzenia mowy, bóle głowy, drętwienie stóp, rąk oraz języka. Ponadto zaczęło występować osłabienie, obniżenie sprawności fizycznej, nawracające bóle kręgosłupa w odcinku krzyżowo-lędźwiowym, przeczulica prawego przedramienia, nudności, lęki, napady paniki i stany depresyjne. W związku z powyższymi objawami w okresie od 16 do 20 stycznia 2016 roku przebywała na (...) sp. z o.o. w L. z rozpoznaniem przemijającego ataku niedokrwiennego. Następnie w okresie od 01 do 08 lutego 2016 roku przebywała na Pododdziale Udarowym Oddziału Neurologicznego Wojewódzkiego Szpitala (...) w L. z rozpoznaniem przemijającego niedokrwienia mózgu. W dniu 22 stycznia 2016 roku została poddana badaniu RTG kręgosłupa szyjnego i lędźwiowo-krzyżowego, w którym nie stwierdzono przemieszczenia kręgów, natomiast 03 lutego 2016 roku badaniu (...) głowy oraz badanie H. E. oraz 07 lutego 2016 roku badanie USG doppler tętnic szyjnych i 08 lutego 2016 roku badanie echikardiograficzne serca, w których nie stwierdzono zmian i zaburzeń. W dniach od 16 do 18 lutego 2016 roku ponownie przebywała na Oddziale (...) sp. z o.o. w L.. Rozpoznano u niej przemijający atak niedokrwienny mózgu, hiperlipidemię, a wobec ustania objawów i dobrego stanu ogólnego wróciła do domu. W dniu 19 lutego 2016 roku przeszła badanie USG serca i H. E. oraz 24 lutego 2016 roku próbę tężyczkową, w których nie stwierdzono zaburzeń rytmu i przewodzenia.

Dowód: historia zdrowia i choroby poradni podstawowej opieki zdrowotnej k. 68-71 , karta informacyjna leczenia szpitalnego (...) sp. z o.o. w L. k. 61-64, karta informacyjna leczenia szpitalnego Wojewódzkiego Szpitala (...) w L. k. 58-60, karta informacyjna leczenia szpitalnego (...) sp. z o.o. w L. k. 55-57, wynik gastroskopii z 29 grudnia 2015 roku k. 67, wyniki badania RTG z 23 stycznia 2016 roku k. 65, wynik badania w pracowni (...) z 24 lutego 2016 roku k. 54, badanie RTG kręgosłupa k. 65, przesłuchanie informacyjne powódki e-protokół z 11 września 2019 roku 00:01:12 – 00:08:14 k. 234.

Od 16 lutego do 06 września 2016 K. P. korzystała z konsultacji w Centrum Psychiatrii i Psychologii” M. w L.. Ponadto w okresie od 23 marca do 20 lipca 2016 roku korzystała z konsultacji neurologicznych. W dniu 02 czerwca 2016 roku przeszła badanie EKG oraz dopplerowskie przezczaszkowe, w którym nie stwierdzono zaburzeń przewodnictwa i zmian odcinka ST, jak również odchyleń od norm w przepływie przez tętnice mózgowe.

Dowód: historia zdrowia i choroby poradni podstawowej opieki zdrowotnej k. 68-71, historia choroby poradni zdrowia psychicznego k. 72-74, zaświadczenie lekarskie o konsultacji z 15 czerwca 2016 roku k. 50, wynik badania EKG z 02 czerwca 2016 roku k. 51-53, zaświadczenie specjalisty neurologa k. 66, zaświadczenie lekarza psychiatry z 16 maja 2017 roku k. 112-113.

W lipcu 2016 roku doszło do ponownego pogorszenia stanu zdrowia K. P. i w okresie od 21 do 26 lipca 2016 roku przebywała w Oddziale Neurologii (...) Szpitala (...) we W.. Rozpoznano u niej tętniczo-żylne wady rozwojowe naczyń mózgowych oraz zespoły bólu głowy, a ponadto podjęto obserwację w kierunku podejrzewanych zaburzeń układu nerwowego. Ponadto konsultowała się u specjalisty genetyki klinicznej we W..

Dowód: karta informacyjna (...) Szpitala (...) we W. z 26 lipca 2016 roku k. 47-48, historia zdrowia i choroby poradni podstawowej opieki zdrowotnej k. 68-71, zaświadczenie lekarskie z 08 lipca 2016 roku k. 49.

K. P. 24 sierpnia 2016 roku przeszła badanie B. burgdorfei i została poddana obserwacji w kierunku choroby z L.. W dniu 02 września 2016 roku była na konsultacji u specjalisty medycyny pracy w (...) Centrum Usług (...) ZOZ S.A. w P., a 16 listopada 2016 roku u specjalisty chorób zakaźnych w W.. W trakcie wizyty 10 października 2016 roku lekarz specjalista medycyny pracy zalecił leczenie pod kątem boreliozy późno rozsianej. Następnie 15 i 18 listopada 2016 roku K. P. przeszła badania u specjalisty z zakresu diagnostyki w kierunku boreliozy.

Dowód: historia zdrowia i choroby poradni neurologicznej k. 68-71, wyniki badań z 24 sierpnia 2016 roku k. 44-46, zaświadczenie lekarskie z 02 września 2016 roku k. 43, karta informacyjna z 10 października 2016 roku k. 157, konsultacja specjalistyczna z 16 listopada 2016 roku k. 41, zaświadczenie lekarskie z listopada 2016 roku k. 42, zaświadczenie lekarskie z 21 stycznia 2017 roku k. 153, przesłuchanie informacyjne powódki e-protokół z 11 września 2019 roku 00:01:12 – 00:08:14 k. 234.

W dniach 18-20 listopada 2016 roku K. P. przebywała w Oddziale Chorób Zakaźnych (...) im. dra A. S. w W., gdzie podjęto obserwację w kierunku rozpoznania neuroboreliozy, którą po weryfikacji 01 grudnia 2016 roku wykluczono. Weryfikacji dokonano po uzyskaniu ujemnych wyników badań serologicznych. W dniu 02 grudnia 2016 roku K. P. była na konsultacji u specjalisty neurologa w L., a 27 grudnia 2016 roku przeszłą badanie Borelioza I. metodą western-blot. W marcu 2017 roku podjęła leczenie pod kątem boreliozy późno rozsianej i neuroboreliozy B..

Dowód: karta informacyjna leczenia szpitalnego (...) im. dra A. S. k. 34-37 oraz 38-40, zaświadczenie lekarskie z 21 stycznia 2017 roku k. 21, sprawozdanie z badania z 27 grudnia 2016 roku k. 26-28, wezwanie Powiatowego Inspektora Sanitarnego w P. k. 29, konsultacja neurologiczna z 02 grudnia 2016 roku k. 30, informacja o wyniku badania serologicznego z 18 listopada 2016 roku k. 31-33, karta informacyjna z wizyty 04 marca 2017 roku k. 154-156, przesłuchanie informacyjne powódki e-protokół z 11 września 2019 roku 00:01:12 – 00:08:14 k. 234.

W okresie od 19 kwietnia 2017 roku do 20 lipca 2017 roku K. P. leczyła się w Poradni Reumatologicznej. Natomiast 08 maja 2017 roku przeszła kolejne badania pod kątem boreliozy. Od marca 2018 roku pozostaje pod stałą opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Dowód: historia zdrowia i choroby poradni reumatologicznej k. 129-130 i 135-136, wyniki badań z 08 maja 2017 roku k. 137-138, recepta z 24 maja 2017 roku k. 114, faktura z 25 czerwca 2017 roku k. 115, skierowanie z 20 lipca 2017 roku k. 131.

Aktualnie K. P. nie leczy się na boreliozę, przy czym nadal przyjmuje lekarstwa wzmacniające odporność.

Dowód: zaświadczenie lekarskie z 05 lutego 2020 roku k. 258, przesłuchanie informacyjne powódki e-protokół z 11 września 2019 roku 00:01:12 – 00:08:14 k. 234.

W dniu 02 grudnia 2016 roku K. P. zgłosiła (...) Zakładowi (...) na (...) S.A. w W. wystąpienie wypadku ubezpieczeniowego w postaci wystąpienia ciężkiej choroby. Ubezpieczyciel po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego odmówił wypłaty odszkodowania. Ubezpieczona odwołała się od tej decyzji, jednak bezskutecznie.

Dowód: zgłoszenie szkody z 02 grudnia 2016 roku k. 97-98, operat zgłoszenia szkody z 16 grudnia 2016 roku k. 99, opinia strony pozwanej z 09 grudnia 2016 roku k. 100, pismo strony pozwanej z 16 grudnia 2016 roku k. 25 i 102, pismo powódki z 02 stycznia 2017 roku k. 22-23, pismo strony pozwanej z 12 stycznia 2017 roku k. 24 i 101.

Mając na uwadze występujące u K. P. objawy oraz wyniki przeprowadzonych badań należy wykluczyć u niej wystąpienie boreliozy w rozumieniu ogólnych warunków dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek ciężkiej choroby (...) Zakładu (...) na (...) S.A. w W..

Dowód: opinia biegłej z zakresu chorób zakaźnych lek. med. E. O. wraz z jej pisemnym uzupełnieniem k. 133-138 oraz 162-164, opinia biegłej z zakresu chorób zakaźnych dr n. med. B. S. (1) wraz z jej pisemnym uzupełnieniem k. 189-204 oraz 239-242.

Sąd zważył co następuje:

Powództwo jako niewykazane podlegało oddaleniu. W sprawie bezspornym było, że powódka w 2015 roku była objęta dodatkowym grupowym ubezpieczeniem na wypadek ciężkiej choroby pracowników (...) S.A. w L. Zakłady (...) w K.. Jak również fakt, że w przypadku wystąpienia u powódki ciężkiej choroby w rozumieniu ogólnych warunków ubezpieczenia strona pozwana zobowiązana była do wypłaty świadczenia w wysokości 10.000, zł. Sporną kwestią była ocena występujących u powódki od początku 2016 roku objawów, bowiem sama powódka twierdziła, że zdiagnozowano u niej boreliozę, a tym samym doszło do wypadku ubezpieczeniowego objętego odpowiedzialnością strony pozwanej, natomiast (...) Zakład (...) na (...) S.A. w W. twierdził, że brak jest podstaw do zakwalifikowania schorzenia powódki jako boreliozy w rozumieniu ogólnych warunków umowy.

Stan faktyczny został ustalony w oparciu o niekwestionowaną dokumentację medyczną złożoną przez powódkę, co do hospitalizacji, przebytych badań i zaleceń lekarskich oraz złożonych przez obie strony co do zawarcia umowy ubezpieczenia i przebiegu postępowania po zgłoszeniu szkody. Spornym była ocena złożonej dokumentacji medycznej, bowiem powódka twierdziła, że uzasadnia ona przyjęcie zaistnienia wypadku ubezpieczeniowego, czemu strona pozwana przeczyła. W tym zakresie Sąd dokonał ustaleń w oparciu o opinie biegłych z zakresu chorób zakaźnych.

Zgodnie z art. 805 § 1 kc przez umowę ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę.

Jak wskazano wyżej powódka przystąpiła jako osoba ubezpieczona do oferowanego przez stronę pozwaną grupowego ubezpieczenia pracowniczego, w ramach którego w przypadku wystąpienia ciężkiej choroby ubezpieczonego, ubezpieczyciel winien wypłacić świadczenie w wysokości 10.000, zł. Do umowy zastosowanie miały „Ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek ciężkiej choroby”, kod: (...) (dalej OWU).

Zgodnie z § 3 ust. 5 OWU, użyte w ich treści określenie ciężkiej choroby oznacza tylko taką boreliozę, która oznacza krętkowicę przenoszoną przez kleszcze przebiegającą z różnorodnymi objawami narządowymi, między innymi ze zmianami skórnymi objawiającymi się rumieniem, zapaleniem stawów, zapaleniem mięśnia sercowego oraz różnorodnymi objawami neurologicznymi i skutkującą koniecznością leczenia szpitalnego. Zdiagnozowanie choroby skutkujące hospitalizacją powinno być jednoznacznie potwierdzone przez lekarza specjalistę chorób zakaźnych wraz ze wskazaniem właściwego kodu choroby (A 69.2) według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (...) 10 i podane w karcie informacyjnej leczenia szpitalnego. Rozpoznanie musi być potwierdzone dodatnim wynikiem swoistego badania immunologicznego.

W zakresie ustalenia czy schorzenie powódki wypełnia znamiona tak opisanej ciężkiej choroby Sąd oparł się na opiniach biegłych z zakresu chorób zakaźnych. Obie opinie wraz z ich pisemnymi uzupełnieniami wykluczyły wystąpienie u powódki boreliozy w rozumieniu OWU. Powódka do wskazanych opinii zgłaszała zarzuty powołując się na zdiagnozowanie u niej boreliozy przez leczących ją lekarzy. Ponadto wskazała, że zastosowane leczenie spowodowało poprawę jej stanu.

Podkreślić należy, że z istoty celu dowodu z opinii biegłego wynika, że jeśli rozstrzygnięcie sprawy, jak w tym przypadku, wymaga wiadomości specjalnych, dowód z opinii biegłego jest konieczny. W takim przypadku Sąd nie może poczynić ustaleń sprzecznych z opinią biegłego, jeśli jest ona prawidłowa i jeśli odmienne ustalenia nie mają oparcia w pozostałym materiale dowodowym.

Zdaniem Sądu sporządzonym w niniejszym postępowaniu opiniom biegłych wraz z ich pisemnym uzupełnieniem należy przyznać pełen walor wiarygodności, bowiem były one jasne, logiczne i wyprowadzone przez biegłe wnioski co do wykluczenia wystąpienia u powódki boreliozy w rozumieniu OWU były zasadne w świetle wskazań wiedzy medycznej oraz zasad doświadczenia życiowego i bogatego doświadczenia zawodowego oraz naukowego biegłych. Należy również podkreślić, że biegła lek. med. E. O. oraz biegła dr n. med. B. S. (2) odniosły się do zastrzeżeń powódki, wskazując na brak w dokumentacji medycznej jednoznacznego zdiagnozowania boreliozy, ponadto powołując się na rekomendacje (...) (C. for (...) and P. w A.) oraz (...) ( (...) Towarzystwa (...)) biegła dr n. med. B. S. (2) oświadczyła, że należy wykluczyć wystąpienie u powódki jakiejkolwiek postaci boreliozy z L., a poprawa kliniczna powódki mogła być związana z wyleczeniem jakiejś innej infekcji.

Należy podkreślić, że przez cały 2016 rok i część 2017 powódka była wielokrotnie hospitalizowana, oraz wszechstronnie diagnozowana. Więc biegłe sporządzając opinie w toku niniejszego postępowania dysponowały wszechstronnym i wyczerpującym materiałem dowodowym. Powódka co prawda wskazywała na brak konsekwencji w opinii biegłej dr n. med. B. S. (2), która przyznała wystąpienie możliwości pokłucia powódki przez kleszcza, zakażania jej boreliozą i wyleczenia, jednak zakażenie to musiałoby nastąpić latem 2016 roku. Tymczasem powódka przez cały czas stanowczo wskazywała na jesień 2015 roku jako termin ukąszenia, a objawy, które spowodowały podjęcie leczenia pojawiły się u niej od stycznia 2016 roku (co wynika z dokumentacji medycznej). Tym samym brak jest podstaw do przyjęcia, aby doszło do wypadku ubezpieczeniowego. Wskazuje na to chociażby ilość i wszechstronność badań, którym została poddana powódka, bowiem lekarze nie byli w stanie jednoznacznie zdiagnozować schorzenia, na które cierpiała powódka i zastosować adekwatnego leczenia, co oznacza, że nie była to borelioza.

Ponadto zgodnie z § 3 pkt 5 OWU pod względem formalnym zdiagnozowanie choroby skutkujące hospitalizacją powinno być jednoznacznie potwierdzone przez lekarza specjalistę chorób zakaźnych wraz ze wskazaniem właściwego kodu choroby (A 69.2) według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (...) 10 i podane w karcie informacyjnej leczenia szpitalnego. Tymczasem o zdiagnozowaniu boreliozy przy hospitalizacji świadczy jedynie karta leczenia szpitalnego w W., która to diagnoza jednak po weryfikacji została wykluczona (k. 34-37). Ponadto na diagnozę boreliozy wskazują wyłącznie karty informacyjne z wizyty lekarskiej z 10 października 2016 roku (k. 157), 04 marca 2017 roku (k. 154-156) i 16 listopada 2016 roku (k. 41), podkreślić jednak należy, że ze stawiających tą diagnozę lekarzy Pan C. K. jest specjalistą medycyny pracy, a dr n. med. E. D. jest specjalistą chorób zakaźnych, przy czym diagnozę opatrzyła znakiem zapytania (k. 41). Specjalistą z medycyny pracy jest również zlecający obserwację w kierunku choroby z L. Pan P. M. (k. 43), natomiast opinie w toku postępowania zostały sporządzone przez specjalistki chorób zakaźnych i obie biegłe wykluczyły aby doszło do wypadku ubezpieczeniowego w okolicznościach podanych przez powódkę oraz w rozumieniu ogólnych warunków dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek ciężkiej choroby.

Mając na uwadze powyższe Sąd pominął (art. 235 2 § 1 kpc) wnioski powódki o dopuszczenie dowodu z zeznań świadków C. K. i E. D., lekarzy leczących powódkę, bowiem nie sposób przyjąć, aby zeznali w sposób sprzeczny z postawionymi diagnozami i prowadzonym leczeniem, jak również wniosek o przeprowadzenie dowodu z opinii instytutu medycznego, bowiem treść dotychczas sporządzonych opinii jest zgodna a przedstawione wnioski kategoryczne i stanowcze. Tym samym przeprowadzenie tych dowodów spowodowałoby przedłużenie postępowania.

W konsekwencji powództwo jako niewykazane (art. 6 kc ) należało oddalić, jednak biorąc pod uwagę skomplikowany stan kliniczny powódki oraz postawione przez leczących ją lekarzy diagnozy, jak również uzasadnione tymi diagnozami przekonanie powódki o zakażeniu boreliozą w zakresie rozstrzygnięcia o kosztach postępowania Sąd zastosował przepis art. 102 kpc i nie obciążył powódki kosztami postępowania. Sąd uznał, że skomplikowany materiał dowodowy oraz konieczność posiadania specjalistycznych kwalifikacji dotyczących interpretacji wyników badań i zweryfikowania objawów boreliozy, neuroboreliozy czy babeszjozy uzasadniał przekonanie powódki o wystąpieniu wypadku ubezpieczeniowego, a dopiero opinie specjalistów przesądziły o niespełnieniu warunków ubezpieczenia. Mając na uwadze powyższe Sąd wydatkami związanymi z wynagrodzeniem i zwrotem kosztów poniesionych przez biegłe obciążył Skarb Państwa.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Małgorzata Chudek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Lubinie
Osoba, która wytworzyła informację:  sędzia Marek Tęcza
Data wytworzenia informacji: