Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 69/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze z 2016-05-30

Sygnatura akt I C 69/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 06-05-2016 r.

Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze I Wydział Cywilny w następującym składzie:

Przewodniczący: SSR Marek Dziwiński

Protokolant: Magdalena Popławska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 06-05-2016 r. w K.

sprawy z powództwa (...) Bank (...) S.A. z siedzibą we W.

przeciwko P. T.

o zapłatę

I  zasądza od pozwanego P. T. na rzecz strony powodowej (...) Bank (...) S.A. z siedzibą we W. kwotę 26.216,40 zł (dwadzieścia sześć tysięcy dwieście szesnaście 40/100) wraz z odsetkami umownymi w wysokości czterokrotności stopy lombardowej NBP od kwoty 24.154,54 zł od dnia 25 sierpnia 2015r. do dnia zapłaty, z tym że od dnia 01.01.2016r. nie więcej niż w wysokości dwukrotności odsetek ustawowych za opóźnienie,

II  zasądza od pozwanego P. T. na rzecz strony powodowej (...) Bank (...) S.A. z siedzibą we W. kwotę 328,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Sygn. akt I C 69/16

UZASADNIENIE

Strona powodowa (...) Bank (...) S.A. z siedzibą we W. wystąpiła z pozwem przeciwko pozwanemu P. T., żądając zasądzenia kwoty 26.216,40 zł z odsetkami umownymi w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego NBP od kwoty 24.154,54 zł od 25 sierpnia 2015r. do dnia zapłaty, z tym że od dnia 1 stycznia 2016r. w wysokości odsetek maksymalnych (k – 17) oraz zasądzenia kosztów procesu.

Uzasadniając swoje żądanie strona powodowa podała, że w dniu 9 grudnia 2013r. udzieliła pozwanemu kredytu w wysokości 27.347,06 zł a ten zobowiązany był go spłacić zgodnie z harmonogramem spłaty. Strona powodowa podała dalej, że pozwany nie wywiązał się z zobowiązania wynikającego z umowy co spowodowało, że całość zadłużenia stała się wymagalna z dniem 9 sierpnia 2015r. Strona powodowa wskazała, że zadłużenie pozwanego na dzień 24.08.2015r – dzień sporządzenia wyciągu z ksiąg Banku, wynosiło kwotę dochodzoną pozwem, na którą składają się: 24.154,54 zł – należność główna, 1.876,86 zł – odsetki za okres od 9.12.2013r. do dnia wystawienia wyciągu z ksiąg banku, 185,00 zł – koszty, opłaty i prowizje oraz dalsze odsetki naliczone po dniu wystawienia wyciągu z ksiąg banku do dnia zapłaty obliczone według zmiennej stopy procentowej wyznaczonej jako czterokrotność kredytu lombardowego NBP.

Pozwany P. T. wniósł sprzeciw od nakazu zapłaty wydanym w elektronicznym postępowaniu upominawczym i wnosił o zawarcie ugody z Bankiem oraz rozłożenie należności na raty.

Pozwany podniósł, że spłacał kredyt do marca 2015r. jednakże w tym czasie została mu wypowiedziana umowa najmu lokalu i był zmuszony do zawieszenia działalności gospodarczej.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Strona powodowa (...) Bank (...) S.A. zawarła z pozwanym P. T. umowę nr (...), której przedmiotem była pożyczka gotówkowa w wysokości 22.104,90 zł a pozwany był zobowiązany ją spłacić wraz z odsetkami oraz pozostałymi kosztami uruchomienia w 72 ratach miesięcznych po 550,00 zł każda, płatnych do 15 dnia każdego miesiąca, począwszy od 15 stycznia 2014r. W przypadku opóźnienia płatności którejkolwiek z rat w terminie pozwany zobowiązany był do uiszczenia odsetek w wysokości czterokrotności stopu kredytu lombardowego NBP.

/dowód: umowa pożyczki gotówkowej z 9 grudnia 2013r. – k – 22-24/

Pozwany płacił raty do końca 2014 r. i zaprzestał płacenia dalszych rat od 2015 r.

/okoliczność bezsporna/

W związku z tym w czerwcu 2015 r. Bank wypowiedział przedmiotowa umowę.

/dowód: wypowiedzenie umowy – k – 18/

Na dzień wyciągu z ksiąg Banku z 24 sierpnia 2015r. zadłużenie pozwanego z umowy wynosiło 26.216,40 zł, na którą składały się: 24.154, 54 zł – należność główna, 1.876,86 zł – odsetki za okres od 9.12.2013r. do 24.08.2015r., 185,00 zł – opłaty i prowizje.

Sąd zważył co następuje:

Dołączone do pozwu dokumenty potwierdzały w sposób niewątpliwy zawarcie przez strony umowy i podstawy obliczenia dochodzonego roszczenia. Pozwany przyznał te fakty i w oparciu o treść przepisu art. 229 k.p.c. kwestia wysokości dochodzonej należności nie mogła budzić wątpliwości.

Pozwany nie wywiązał się z zobowiązania i jego odpowiedzialność wynikała z treści przepisu art. 471 k.c.

W tych warunkach, zasądzono od pozwanego na rzecz strony powodowej kwotę dochodzoną pozwem tj. 26.216,40 zł wraz z odsetkami umownymi w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego NBP od dnia 29.10.2015r. do dnia zapłaty od kwoty 24.154,54, z tym że na podstawie przepisu art. 481 § 2 1 k.c., odsetki za opóźnienie od 1 stycznia 2016r. zostały określone w ten sposób, że nie mogą być wyższe niż dwukrotność odsetek ustawowych za opóźnienie.

Sąd nie znalazł podstaw do rozłożenia świadczenia na raty. Pozwany od ponad roku nie uiszczał rat pożyczki, a deklarowana przez niego sytuacja materialna nie dawała jakichkolwiek podstaw do przyjęcia przypuszczenia, że będzie świadczył kwoty na rzecz pożyczkodawcy. W takiej sytuacji, rozkładanie należnego świadczenia na raty byłoby sprzeczne z potrzebą ochrony słusznego interesu wierzyciela.

O kosztach procesu orzeczono na podstawie przepisu art. 98 k.p.c. obciążając nimi w całości pozwanego. Koszty poniesione przez stronę powodową to opłata sądowa w wysokości 328,00 zł i taką kwotę zasądzono od pozwanego na rzecz strony powodowej.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Lidia Wąchała
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze
Osoba, która wytworzyła informację:  Marek Dziwiński
Data wytworzenia informacji: