Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 168/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Bolesławcu z 2013-11-13

Sygn. akt III RC 168/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 13 listopada 2013 r.

Sąd Rejonowy w Bolesławcu, III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie :

Przewodniczący : SSR Aleksander Kościelski

Protokolant : Marcin Pawłowicz

po rozpoznaniu w dniu 06.11.2013 r. w Bolesławcu

sprawy z powództwa małoletniej Z. P. reprezentowanej przez matkę E. M.

przeciwko S. P.

o alimenty

oraz

z powództwa S. P.

przeciwko E. M.

o alimenty

I-  zasądza od pozwanego S. P., na rzecz małoletniej Z. P., alimenty, za okres od dnia 01 kwietnia 2013 roku do dnia 31 sierpnia 2013 roku w kwocie po 300 złotych miesięcznie, zaś poczynając od 01 września 2013 w kwocie po 450 zł (czterysta pięćdziesiąt złotych) miesięcznie, płatne z góry do rąk, E. M., jako ustawowej przedstawicielki małoletniej powódki, do dnia 10-ego każdego miesiąca, z odsetkami ustawowymi w razie zwłoki w płatności którejkolwiek z rat;

II-  dalej idące powództwo E. M. oddala;

III-  umarza postępowanie w zakresie pozwu S. P.;

IV-  zasądza od pozwanego S. P. na rzecz Skarbu Państwa – Sąd Rejonowy w Bolesławcu kwotę 276 zł (dwieście siedemdziesiąt sześć złotych) tytułem opłaty od pozwu od której małoletnia powódka była zwolniona oraz od opłaty za nadanie wyrokowi klauzuli wykonalności;

V-  koszty zastępstwa procesowego stron wzajemnie znosi;

VI-  wyrokowi w pkt I nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.

Sygn. akt III RC 168/13

UZASADNIENIE

Powódka E. M., działająca jako przedstawicielka ustawowa małoletniej Z. P., skierowała w dniu 16 kwietnia 2013 roku, do Sądu Rejonowego w Bolesławcu, pozew przeciwko S. P., o zasądzenie od niego na rzecz małoletniej córki, alimentów w kwocie po 800 złotych miesięcznie, poczynając od dnia 01 kwietnia 2013 roku. Wskazała, iż pozwany ma bardzo dobrą sytuację materialną z uwagi na prowadzoną działalność gospodarczą, zaś powódka spełnia swój obowiązek alimentacyjny poprzez bezpośrednią opiekę nad dzieckiem (k.2-3).

Pozwany uznał powództwo co do zasady (k. 7-8) i do kwoty po 300 złotych miesięcznie (k.19).

S. P. skierował w dniu 12 lipca 2013 roku, pozew przeciwko E. M. o zasądzenie od niej na rzecz małoletniej córki stron alimentów w kwocie po 300 złotych miesięcznie.(k. 127-130).

Sąd połączył sprawy do wspólnego rozpoznania (k. 135).

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Strony są rodzicami małoletniej Z. P. urodzonej w dniu (...). W wyniku ugody stron małoletnia pozostaje pod opieką E. M., zaś władza rodzicielska S. P. nad małoletnią powódką jest ograniczona do współdecydowania w istotnych sprawach dziecka.

S. P. na rozprawie w dniu 06 listopada 2013 roku cofnął pozew o alimenty na rzecz małoletniej córki stron (k. 194).

Dowód: odpis zupełny aktu urodzenia k. 4, wydruk odpisu protokołu z systemu Sędzia 2 k. 192.

Strony wraz z dzieckiem zamieszkiwały wspólnie do dnia 31 sierpnia 2013 roku. Wraz ze stronami mieszkały dwie córki E. M.. Koszty utrzymania mieszkania w całości pokrywał pozwany S. P.. Powódka wskazywała, iż koszty utrzymania małoletniej córki stron wynoszą ok. 1650 złotych miesięcznie. Na koszty te składały się: koszty wyżywienia dziecka ok. 375 złotych, środki czystości ok. 453 złote miesięcznie, udział dziecka w kosztach mieszkania 125 złotych, koszty medyczne ok. 363 złote, zabawki ok. 30 złotych, koszty ubrań ok. 206 złotych. Odkładanie na wakacje dziecka i ferie ok. 33,30 złotych. Powódka otrzymywała wynagrodzenia z tytułu urlopu macierzyńskiego w kwocie 1100 złotych miesięcznie. E. M. wraz z córkami od 01 września mieszka w wynajętym mieszkaniu. Ponosi koszty utrzymania mieszkania w postaci czynszu z odstępnym 850 złotych, gaz ok. 100 złotych, prąd ok. 150 złotych, telewizja kablowa 47 złotych, 50 złotych internet. Obecnie uzyskuje dochód w kwocie 700 złotych miesięcznie. Na starsze córki, które są w wieku 13 i 10 lat, ma zasądzone alimenty po 400 złotych. W dalszym ciągu ocenia koszty utrzymania córki na kwotę ok. 1600 złotych miesięcznie, na którą składają się koszty wyżywienia ok. 375 złotych, koszty ubrań ok. 450 złotych, koszty medyczne ok. 350 złotych, koszty higieny ok. 450 złotych, w tym koszty pieluch 220 złotych, koszty płynu do kąpieli 60 złotych oraz koszty szamponów, oliwek, chusteczek.

Dowód: zeznania powódki E. M. k. 19-20, 194v-195,

zaświadczenie o dochodach k. 12.

Pozwany S. P. do niedawna prowadził własną działalność gospodarczą, jednak utracił podstawowe źródło dochodu na skutek wypowiedzenia przez (...) (...) na rzecz której świadczył usługi – z dniem 01 września 2013 roku. Pozwany mieszka w swoim mieszkaniu własnościowym. Spłaca kredyt, za który je zakupił po 800 złotych miesięcznie, przez okres jeszcze 25 lat. Ponosi koszty utrzymania mieszkania w kwocie ok. 1000 złotych z mediami. Łoży na utrzymanie dwóch starszych córek, na które ma zasądzone alimenty po 300 złotych miesięcznie. Koszty utrzymania pozwanego na które składają się koszty wyżywienia, ubrania, środków higieny kształtują się na poziomie ok. 500 złotych miesięcznie. Jak twierdzi ma obecnie ograniczone możliwości zarobkowe z uwagi na ustalone kontakty z małoletnią powódką codziennie w godzinach między 17.00 a 19.00.

Dowód: zeznania pozwanego S. P. k. 19v-20, 98v

195, pismo (...) k. 97.

Urząd Pracy w B. dysponuje wieloma ofertami pracy dla (...)posiadających takie uprawnienia jak pozwany.

Dowód: pismo PUP k. 138.

Sąd zważył co następuje:

Materialnoprawną podstawę żądania świadczenia alimentacyjnego stanowi art. 133 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (k.r.o.). Zgodnie ze wskazanym przepisem rodzice są zobowiązani do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie. Z kolei zakres świadczeń alimentacyjnych reguluje artykuł 135 k.r.o., który stanowi, że wyznaczają go z jednej strony usprawiedliwione potrzeby uprawnionego, a drugiej strony możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego. Przez usprawiedliwione potrzeby rozumie się potrzeby polegające na stworzeniu uprawnionemu normalnych warunków bytowania, odpowiadających jego wiekowi, stanowi zdrowia itp. Współzależność między tymi dwoma czynnikami wyraża się w tym, że usprawiedliwione potrzeby powinny być zaspokojone w takim zakresie w jakim pozwalają na to możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego.

Należy podkreślić, że możliwości to nie faktyczne uzyskiwane dochody, ale takie jakie przy dołożeniu należytej staranności możliwe są do uzyskania przez zobowiązanego. Zdaniem Sądu wprawdzie na obecną chwilę S. P. wykazuje praktycznie brak dochodów ( z uwagi na jak twierdzi brak możliwości jego zatrudnienia), to jednak jego możliwości zarobkowe są znaczne. Zdaniem Sądu, świadczy o tym fakt, iż pozwany z zawodu jest (...). Dysponuje uprawnieniami (...), a także posiada świadectwo kwalifikacji. Przyjęcie jednej z ofert jakimi dysponuje urząd pracy, pozwoliłoby pozwanemu na uzyskanie wysokiego wynagrodzenia. Pozwany nie może zasłaniać się faktem chęci codziennego widzenia się z dzieckiem. Zdaniem Sądu, pozwany powinien dostosować terminy spotkania z dzieckiem do terminów ewentualnej pracy tak, by nie kolidowały one ze sobą i by pozwany mógł uzyskiwać wynagrodzenie o jakim mowa w cytowanym dokumencie.

Jednocześnie należy podkreślić, że obowiązek alimentacyjny obciąża także matkę małoletniej powódki, która realizuje go z jednej strony poprzez osobiste starania w wychowanie dziecka, z drugiej strony poprzez współfinansowanie kosztów jego utrzymania.

W świetle doświadczenia życiowego Sądu, koszty utrzymania małoletniej powódki, jakie podała E. M. nie są wiarygodne i realnie kształtują się na niższym niż wskazanym przez nią poziomie. Powódka wskazała, iż ogólny koszt utrzymania córki to koszt ok. 1600 złotych. Nie można tracić z pola widzenia faktu, iż dziecko stron jest obecnie w wieku 10 miesięcy. Podstawowe potrzeby niemowlaka to potrzeby w zakresie zaspokojenia głodu dziecka, potrzeb higienicznych, snu. Zdaniem Sądu, nie jest wiarygodne twierdzenie powódki, iż ponosiła w czasie gdy strony mieszkały razem częściowo koszty utrzymania mieszkania. Już w pozwie wskazywała, iż swój obowiązek alimentacyjny realizuje poprzez bezpośrednią opiekę nad dzieckiem

Uwzględniając powyższe, Sąd zasądził od pozwanego S. P. na rzecz małoletniej Z. P., alimenty za okres od dnia 01 kwietnia 2013 roku do dnia 31 sierpnia 2013 roku w kwocie po 300 złotych miesięcznie. Sąd uznał, iż w okresie tym powódka nie ponosiła kosztów mieszkania. Koszty takie zaczęła ponosić po 31 sierpnia 2013 roku i dlatego poczynając od 01 września 2013 roku sąd zasądził alimenty w kwocie po 450 zł miesięcznie, oddalając dalej idące powództwo jako niezasadne.

W ocenie Sądu, tak ustalona wysokość alimentów odpowiada usprawiedliwionym potrzebom małoletniej powódki, z drugiej strony możliwościom majątkowym i zarobkowym pozwanego. Ponieważ orzeczenie o ustaleniu obowiązku alimentacyjnego jest orzeczeniem konstytutywnym, Sąd określił początek tego obowiązku w sposób jak opisano wyżej. Sąd umorzył postępowanie w zakresie pozwu S. P..

Na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o kosztach sądowych sąd obciążył pozwanego S. P. kosztami sądowi w kwocie po 276 złotych.

W oparciu o przepis art. 100 k.p.c. sąd wzajemnie zniósł koszty zastępstwa procesowego.

W oparciu o przepis art. 333 § 1 k.p.c. sąd orzekł o rygorze natychmiastowej wykonalności wyroku w punkcie zasądzającym rentę alimentacyjną

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Elżbieta Michalicka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Bolesławcu
Osoba, która wytworzyła informację:  Aleksander Kościelski
Data wytworzenia informacji: