Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 330/19 - wyrok Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim z 2020-09-25

Sygn. akt II K 330/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

dnia 27 sierpnia 2020 r.

Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim w Wydziale II Karnym w składzie:

Przewodniczący: SSR Michał Świć

Protokolant: (...)

po rozpoznaniu w dniu: 27 sierpnia 2020 r.

sprawy (...) (...) w (...) (...) (...) i (...) oskarżonego o to, że:

w okresie czasu od bliżej nieustalonego (...) roku w miejscowości (...), gm. (...), woj. (...) znęcał się psychicznie nad żoną (...) poprzez wszczynanie awantur, wyzywanie jej słowami wulgarnymi i obelżywymi trzaskanie drzwiami, uderzanie w piec centralnego ogrzewania, nie łożenie na utrzymanie wspólnego gospodarstwa domowego, krytykowanie to jest o czyn z art. 207§1 kk

1.  na podstawie art. 66§1 kk i art. 67§1 kk postępowanie karne wobec (...) warunkowo umarza na okres 2 (dwóch) lat próby;

2.  na podstawie art. 72§1 pkt. 5 kk w zw. z art. 67§3 kk zobowiązuje (...) powstrzymywania się od nadużywania alkoholu;

3.  na podstawie art. 72§1 pkt. 5 kk w zw. z art. 67§3 kk zobowiązuje (...) powstrzymywania się od przebywania w towarzystwie osób nadużywających alkoholu;

4.  na podstawie art. 67§2 kk oddaje oskarżonego w okresie próby pod dozór kuratora sądowego;

5.  na podstawie art. 624§1 kpk zwalnia oskarżonego od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych.

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

II K 330/19

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1.  USTALENIE FAKTÓW

1.1.  Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.1.1.

(...)

jak w wyroku

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

1. (...) i (...) są małżeństwem,
z którego mają dzieci (...), (...)
i (...). Wspólnie zamieszkują w miejscowości (...). (...) nadużywa alkoholu i jest od niego uzależniony. Został zgłoszony do (...).

wyjaśnienia oskarżonego (...)

k. 70-71.

zeznania pokrzywdzonej (...)

k. 1-3.

zeznania świadka (...)

k. 7-8.

zeznania świadka (...)

k. 16-17.

zeznania małoletniego świadka (...) wraz z opinią psychologiczną

k. 21-22

i k. 45-46.

zeznania małoletniego świadka (...) wraz z opinią psychologiczną

k. 23-24

i k. 47.

2. (...) będąc pod wpływem alkoholu wszczynał awantury z żoną (...), podczas których wyzywa ją słowami wulgarnymi i obelżywymi, trzaska drzwiami, uderza w piec centralnego ogrzewania, nie łoży na utrzymanie wspólnego gospodarstwa domowego, krytykuje żonę. Stan ten trwa od bliżej nieustalonego dnia listopada 2018 r. W dniu 4 lutego 2019 r. (...) wrócił z pracy pod wpływem alkoholu. Wszczął kolejną awanturę, trzaskał drzwiami, wychodził wielokrotnie z domu, czepiał się żony
o wszystko. Gdy usłyszał, że ta dzwoni na Policję, uciekł
z domu. Wobec (...) prowadzona jest Niebieska Karta.

wyjaśnienia oskarżonego i zeznania pokrzywdzonej oraz świadków jak wyżej

notatka urzędowa

k. 14.

3. w ramach mediacji (...) i (...) doszli do porozumienia.

ugoda mediacyjna

k. 118-119.

1.2.  Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.2.1.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

2.  OCena DOWOdów

2.1.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.1.1

wyjaśnienia oskarżonego (...)

Oskarżony początkowo nie przyznał się do stawianego mu zarzutu. Jednakże mając na względzie wyniki mediacji, treść ugody mediacyjnej oraz wniosek o warunkowe umorzenie postępowania należy uznać, że finalna postawa oskarżonego wskazuje na uznanie swej winy za całość przypisanego mu czynu. W ten sposób oskarżony nie negował treści pozostałych dowodów i zgodził się
z ustalonym na ich podstawie stanem faktycznym. Dlatego dowód
z jego wyjaśnień, jednakże w formie jego końcowej postawy procesowej, nie mógł podlegać odrzuceniu.

zeznania pokrzywdzonej (...), świadka (...), świadka (...), małoletniego świadka (...), małoletniego świadka (...)

Zeznania pokrzywdzonej i świadków są wiarygodne w całości, albowiem są logiczne, spójne i konsekwentne. Świadkowie nie mieli żadnego obiektywnego, ani subiektywnego powodu bezpodstawnie pomawiać oskarżonego. Złożone zeznania były wyważone i nie zmierzały do obciążania oskarżonego ponad miarę - w końcu świadkowie wskazali, że do zdarzeń dochodzi jedynie, gdy oskarżony jest po alkoholu. Świadkowie (...) i (...) są funkcjonariuszami Policji, zatem dla oskarżonego osobami obcymi
i pełniącymi zawód zaufania publicznego. Natomiast małoletni świadkowie (...) i (...) zgodnie z treścią opinii psychologicznych zeznawały bez śladów konfabulacji. Ich procesy poznawcze i zdolności spostrzegania, zapamiętywania i odtwarzania nie budzą żadnych wątpliwości. Dlatego zeznania wyżej wymienionych świadków w sposób wiarygodny potwierdziły wersję przedstawioną przez pokrzywdzoną. Ostatecznie oskarżony również nie negował tej wersji w ramach ugody mediacyjnej. Nie było więc żadnych podstaw odmowy wiary któremukolwiek dowodowi osobowemu.

opinie psychologiczne

Sporządzone opinie psychologiczne nie budzą wątpliwości, albowiem zostały sporządzone w sposób pełny, jasny, fachowy i nie stanowiły przedmiotu zastrzeżeń żadnej ze stron.

notatka urzędowa, ugoda mediacyjna

Pozostałe dowody pozaosobowe jako pochodzące od osób uprawnionych także nie budziły żadnych wątpliwości Sądu.

2.2.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

1.1.1

zeznania świadka (...) (k. 26-27)

Świadek odmówił składania zeznań, zatem dowód ten nie mógł zostać uwzględniony.

zeznania świadka E. K. (k. 60-61)

Świadek odmówił składania zeznań, zatem dowód ten nie mógł zostać uwzględniony.

3.  PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

3.1. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

pkt 1

(...)

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Zachowanie oskarżonego wyczerpywało znamiona przestępstwa z art. 207 § 1 kk. Zadawanie przez oskarżonego opisanych w stanie faktycznym cierpień psychicznych swojej żonie było niewątpliwie celowe i nacechowane złośliwością. Zachowania oskarżony dopuszczał się pod wpływem alkoholu
i miało ono niewątpliwie charakter intensywny, było więc wyrazem jednorodnego zamiaru oskarżonego. Zdaniem Sądu oskarżony dopuścił się przypisanego mu czynu umyślnie w zamiarze bezpośrednim.

3.2. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.3. Warunkowe umorzenie postępowania

pkt 1

(...)

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

Wbrew treści art. 66 § 1 kk Sąd warunkowo umorzył postępowanie karne w sprawie niniejszej, mimo że oskarżony był już uprzednio karany za przestępstwo umyślne. Z tego względu zaniechano dalszego sporządzania niniejszego uzasadnienia w tym zakresie.

3.4. Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

3.5. Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

4.  KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

(...)

pkt 2, 3 i 4

pkt 1

Z uwagi na uzależnienie oskarżonego od alkoholu i popełnienie przypisanego mu czynu pod jego wpływem, Sąd postanowił zobowiązać oskarżonego od powstrzymywania się od nadużywania alkoholu oraz powstrzymywania się od przebywania w towarzystwie osób nadużywających alkoholu. Aby mieć kontrolę nad spełnianiem przez oskarżonego tych zobowiązań, Sąd nałożył na niego dozór kuratora.

5.  Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

6.  inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

pkt 5

Z uwagi na to, że oskarżony (...), Sąd postanowił go zwolnić z ponoszenia kosztów sądowych.

8.  Podpis

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Marta Bochenek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim
Osoba, która wytworzyła informację:  Michał Świć
Data wytworzenia informacji: