Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XVII AmE 89/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Warszawie z 2015-01-19

Sygn. akt XVII AmE 89/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 19 stycznia 2015 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w składzie:

Przewodniczący:

SSO Dariusz D ąbrowski

Protokolant:

Sekretarz sądowy Wioleta Żochowska

po rozpoznaniu w dniu 19 stycznia 2015 r. w Warszawie

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W.

przeciwko Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki

przy udziale zainteresowanych A. C. i (...) Spółki Akcyjnej w R.

o wstrzymanie dostaw energii elektrycznej

na skutek odwołania powoda od decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 15 marca 2013 roku Nr (...)

orzeka:

1.  oddala odwołanie,

2.  zasądza od powoda (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. na rzecz pozwanego Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki kwotę 360 zł (trzysta sześćdziesiąt złotych) tytułem kosztów zastępstwa procesowego

Sygn. akt XVII AmE 89/13

UZASADNIENIE

Decyzją nr (...) z dnia 15 marca 2013 roku Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (zwany dalej „Prezesem URE” lub „Prezesem Urzędu”) na podstawie art. 8 ust. 1 w zw. z art. 30 ust. 1 ustawy prawo energetyczne oraz art. 104 § 1 k.p.a. po rozpatrzeniu wniosku Pana A. C. z dnia 19 listopada 2012 roku w sprawie rozstrzygnięcia sporu dotyczącego nieuzasadnionego wstrzymania dostarczania energii elektrycznej do nieruchomości położonej w W. przy ul. (...), przez (...) Sp. z o.o. na polecenie (...) S.A. z siedzibą w R. postanowił stwierdzić, że wstrzymanie w dniu 15 listopada 2012 roku dostarczania energii elektrycznej do nieruchomości położonej w W. przy ul. (...), przez (...) Sp. z o.o. na polecenie (...) S.A. z siedzibą w R.., było nieuzasadnione.

W uzasadnieniu decyzji Prezes URE wskazał, iż w jego ocenie nie zostały spełnione w świetle obowiązującego prawa przesłanki uprawniające przedsiębiorcę do wstrzymania dostaw energii. Jak wskazał organ, w przypadku zwłoki w uiszczaniu należności za pobraną energię elektryczną wstrzymanie dostaw energii możliwe jest dopiero wówczas, gdy odbiorca zwleka z zapłatą za pobraną energię co najmniej miesiąc po upływie terminu płatności, pomimo uprzedniego powiadomienia odbiorcy na piśmie o zamiarze wypowiedzenia umowy i wyznaczenia dodatkowego, dwutygodniowego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności. Wstrzymanie dostaw i wypowiedzenie umowy następuje w sytuacji spełnienia opisanych w art. 6 ust. 3a Prawo energetyczne, w brzmieniu obowiązującym na dzień wstrzymania dostawy energii elektrycznej. Prezes URE uznał, że (...) S.A. nie dochowała należytej staranności w prowadzonej działalności gospodarczej, gdyż nie zachowała procedury określonej w przepisie art. 6 ust. 3a ustawy prawo energetyczne i tym samym wstrzymała dostawę energii elektrycznej w sposób nieuzasadniony.

W odwołaniu od powyższej decyzji, powód (...) Sp. z o.o. z siedzibą w W. (zwany dalej również (...)) zaskarżył przedmiotową decyzję w całości i wniósł o jej zmianę w całości i stwierdzenie, iż wstrzymanie dostawy energii elektrycznej do lokalu Wnioskodawczy nie było nieuzasadnione, ewentualnie uchylenie zaskarżonej decyzji w całości i umorzenie postępowania administracyjnego w sprawie, ewentualnie uchylenie decyzji w całości. Nadto powód wniósł o zasądzenie na jego rzecz kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych

Odwołujący się zarzucił wydanej decyzji naruszenie prawa materialnego, tj:

-art. 6 ust. 3a ustawy prawo energetyczne poprzez błędną jego wykładnię, polegającą na przyjęciu, że nieuiszczenie przez odbiorcę należności wskazywanych przez spółkę obrotu energią z uprzednio wystawionych przez nią faktur w przypadku poinformowania o powyższym (...) nie stanowi podstawy do wstrzymania dostaw energii elektrycznej w trybie art. 6 ust. 3a ustawy prawo energetyczne, a w konsekwencji błędne orzeczenie, iż wstrzymanie dostaw energii elektrycznej do lokalu wnioskodawcy było nieuzasadnione, pomimo dopuszczalności zgodnego z prawem wstrzymania dostaw energii elektrycznej do lokalu Wnioskodawcy;

-art. 8 ust. 1 ustawy prawo energetyczne przewidującego, że w sprawach spornych dotyczących m.in. przypadku nieuzasadnionego wstrzymania dostarczenia energii rozstrzyga Prezes URE – przez zastosowanie tego przepisu w sytuacji, w której wnioskodawcą a powodem nie było sprawy spornej co do nieuzasadnionego wstrzymania dostarczenia energii,

oraz przepisów prawa procesowego, tj.:

- art. 105 § k.p.a. w związku z art. 30 ust. 1 ustawy prawo energetyczne przez nieuwzględnienie oko9licznosci uzasadniających umorzenie postępowania administracyjnego, pomimo oczywistego i znanego roztryśnięcia w sprawie,

- naruszenia przepisów art. 6,7, i 8 k.p.a. oraz art. 19 i 20 k.p.a. w związku z art. 30 ust. 1 i art. 23 ust. 2 pkt. 12 ustawy prawo energetyczne poprzez błędną ich wykładnię polegającą na przyjęciu, że pozwany jest organem właściwym do rozstrzygania sprawy, w której de facto nie miał formalno i materialno prawnych podstaw do władczej ingerencji w formie decyzji administracyjnej, co w konsekwencji skutkowało wydaniem przez niego wadliwej decyzji administracyjnej z naruszeniem przepisó o właściwości (art. 156 § 1 pkt. 1 k.p.a.) oraz bez podstawy prawnej (art. 156 § 1 pkt. 2 k.p.a.).

W odpowiedzi na odwołanie zainteresowany – (...) S.A. (obecnie (...) S.A. z siedzibą w K., zwany dalej również (...)) wniósł o oddalenie odwołania z uwagi na brak podstaw do jego uwzględnienia, oddalenie wniosku dowodowego powoda dotyczącego przedłożenia przez zainteresowanego obowiązujących umów o świadczenie usługi przesyłania wraz z załącznikami i aneksami jako niemających istotnego znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy, dopuszczenie dowodu z wydruku ze strony internetowej powoda zawierającego ogólne warunki umów o świadczenie usług dystrybucji stosowane przez powoda w relacjach umownych z jego odbiorcami oraz zasądzenie od powoda na rzecz zainteresowanego kosztów zastępstwa procesowego, według norm przepisanych.

W uzasadnieniu zainteresowany podniósł, że brak jest podstaw do uwzględnienia odwołania, gdyż zaskarżona decyzja nie narusza przepisów prawa, a w szczególności przepisów prawa materialnego wskazanych w odwołaniu przez powoda.

W odpowiedzi na odwołanie pozwany – Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wniósł o jego oddalenie w całości i zasądzenie od powoda na rzecz pozwanego kosztów procesu wg norm przepisanych. Pozwany podtrzymał swoje przedstawione w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji stanowisko i odniósł się do przedstawionych przez powoda w odwołaniu zarzutów.

Sąd ustalił, co następuje:

(...) sp. z o.o. z siedzibą w W. jest przedsiębiorstwem energetycznym prowadzącym działalność gospodarczą m.in. w zakresie dystrybucji energii elektrycznej.

Na podstawie umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej nr (...) z dnia 1 maja 2012 roku do lokalu nr (...) i umowy świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej nr (...) z dnia 1 kwietnia 2012 roku do lokalu nr (...) oraz na podstawie umów sprzedaży energii elektrycznej nr PL (...) i nr PL (...) dnia 09 grudnia 2011 roku, (...) Sp. z o.o. dostarczała oraz sprzedawała energię elektryczną do nieruchomości Pana A. C. (zwanego dalej „ Wnioskodawcą”) nr (...) i (...) mieszczących się przy ul. (...) w W.. Wraz z umowami sprzedaży energii elektrycznej zostały zawarte łącznie umowy ubezpieczeniowe w pakietach podstawowych tzw. „(...)”. Składka ubezpieczeniowa w każdym z pakietów została określona w wysokości 19 zł (przy dwóch umowach to jest 38 zł).

W dniu 9 sierpnia 2012 roku (...) Centrum S.A, wystosowała listem poleconym do Wnioskodawcy wezwanie do zapłaty kwoty 152 zł nieuregulowanych należności z tytułu sprzedaży energii elektrycznej i pozostałych należności. Jednocześnie wezwanie to zawierało informację, że w przypadku nieuregulowania przez Wnioskodawcę ww. należności w wyznaczonym 14 dniowym terminie Spółka dokona wstrzymania dostarczania energii elektrycznej do punktu poboru wskazanego w umowie sprzedaży energii elektrycznej oraz informację, iż niniejsze wezwanie stanowi powiadomienie, o którym mowa w art. 6 ust. 3a ustawy - Prawo energetyczne.

Na zlecenie (...) S.A. z dnia 16 października 2012 roku zostało dokonane wstrzymanie dostaw energii elektrycznej do lokalu nr (...) w budynku przy ul. (...) w dniu 15 listopada 2012 roku przez (...) Sp. z o.o., , zgodnie z zapisem łączącej te przedsiębiorstwa energetyczne Generalnej Umowy Dystrybucji z dnia 5 sierpnia 2011 roku. Jako podstawę skierowania do Operatora wniosku o wstrzymanie dostaw energii elektrycznej, o którym mowa powyżej, (...) S.A. wskazała istnienie po stronie Wnioskodawcy zaległości płatniczych, o uiszczenie których Wnioskodawca został wezwany pismem z dnia 9 sierpnia 2012 roku znak (...).

Pismem z dnia 19 listopada 2012 roku Pan A. C., zwrócił się do Prezesa URE z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu w sprawie zasadności wstrzymania w dniu 15 listopada 2012 roku dostaw energii elektrycznej do nieruchomości położonej w W. przy ul. (...). W przywołanym piśmie Wnioskodawca uznał to wstrzymanie za nieuprawnione wobec braku spełnienia przez dostawcę energii elektrycznej przesłanek wskazanych w art. 6 ust. 3 a ustawy prawo energetyczne, w tym wobec braku zaległości za dostarczoną mu energię elektryczną. Wnioskodawca zwrócił się o wydanie postanowienia nakazującego kontynuowanie dostaw energii elektrycznej, o którym mowa w art. 8 ust. 2 ustawy prawo energetyczne.

Pismem z dnia 22 listopada 2012 roku Prezes URE wezwał Wnioskodawcę do usunięcia braków poprzez uiszczenie opłaty skarbowej za wydanie decyzji przez Prezesa URE.

W dniu 28 listopada 2012 roku do Urzędu Regulacji Energetyki wpłynął oryginał wniesionej opłaty skarbowej za dokonanie czynności w zakresie rozstrzygnięcia sporu przez Prezesa URE.

Pismem z dnia 22 listopada 2012 roku wezwano (...) Sp. z o.o. do niezwłocznego przedstawienia wyjaśnień dotyczących braku realizacji dostaw energii elektrycznej do nieruchomości Wnioskodawcy, a w szczególności do nadesłania potwierdzenia daty dokonania wstrzymania dostaw do nieruchomości Wnioskodawcy oraz do wskazania podstawy faktycznej i prawnej tego wstrzymania.

W dniu 22 listopada 2012 roku, wezwano (...) S.A. z siedzibą w R. do nadesłania informacji w jakiej dacie został skierowany do (...) Sp. z o.o. wniosek o wstrzymanie dostaw energii elektrycznej do nieruchomości Wnioskodawcy oraz do wskazania podstawy faktycznej i prawnej tego wstrzymania.

Pismem z dnia 23 listopada 2012 roku (...) Sp. z o.o. udzieliła odpowiedzi na wezwanie Prezesa URE z dnia 22 listopada 2012 r. do nadesłania wyjaśnień w przedmiotowej sprawie. W przedmiotowym piśmie spółka potwierdziła fakt dokonania wstrzymania dostaw energii elektrycznej do nieruchomości Wnioskodawcy w dniu 15 listopada 2012 roku oraz wyjaśniła, że przedmiotowe wstrzymanie dostaw zostało zrealizowane na żądanie sprzedawcy energii dla powyższego odbiorcy, tj. (...) Centrum S.A. z siedzibą w R., zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 2 Generalnej Umowy Dystrybucji nr (...).

Pismem z dnia 29 listopada 2012 roku Prezes Urzędu zawiadomił Wnioskodawcę, (...) Sp. z o.o. i (...) S.A. o wszczęciu w dniu 19 listopada 2012 roku postępowania administracyjnego w sprawie rozstrzygnięcia sporu dotyczącego nieuzasadnionego wstrzymania dostaw energii elektrycznej do nieruchomości Wnioskodawcy. W tym samym piśmie wezwano (...) S.A. do zajęcia stanowiska w sprawie, a także do nadesłania wskazanych informacji.

W dniu 29 listopada 2012 roku Prezes URE wydał postanowienie nakazujące (...) Sp. z o.o. podjęcie i kontynuowanie dostaw energii elektrycznej do nieruchomości Wnioskodawcy na zasadach wynikających z obowiązujących dotychczas umów regulujących sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji tej energii elektrycznej.

Pismem z dnia 3 grudnia 2012 roku (...) Sp. z o.o. potwierdziła fakt wznowienia dostaw energii elektrycznej do nieruchomości Wnioskodawcy w dniu 30 listopada 2012 roku.

Pismem z dnia 17 grudnia 2012 roku (...) S.A. udzieliło odpowiedzi na wezwanie Prezesa URE, z której wynika, że wniosek o wstrzymanie dostaw energii elektrycznej został skierowany do (...) Sp. z o.o. w dniu 16 października 2012 r. Ponadto z powyższego pisma wynika, że wstrzymanie dostaw energii elektrycznej w dniu 15 listopada 2012 r. nastąpiło na podstawie art. 6 ust. 3a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, za zadłużenie w wysokości 152 zł wskazane w przedsądowym wezwaniu do zapłaty z dnia 9 sierpnia 2012 r. wystawionego w trybie art. 6 ust. 3a ustawy - Prawo energetyczne. Jednocześnie Spółka oświadczyła, że ww. zaległości wynikały z następujących faktur VAT nr: (...) - kwota 3,59 zł, (...) - kwota 34,41 zł, (...) - kwota 38,00 zł i (...) - kwota 76,00 zł, a na dzień 15 listopada 2012 r. na koncie Wnioskodawcy widniały niezapłacone należności z tytułu sprzedaży energii elektrycznej w wysokości 111,19 zł.

Pismem z dnia 7 stycznia 2013 roku wezwano (...) S.A. do nadesłania następujących informacji: czy skierowane do Operatora zlecenie wstrzymania dostaw dot. lokalu Wnioskodawcy dotyczyło umowy sprzedaży energii elektrycznej nr PL (...) czy umowy sprzedaży energii elektrycznej nr PL (...) czy też obu; przedstawienia wykazu oraz kopii wszystkich faktur VAT skierowanych do Wnioskodawcy z tytułu rozliczeń wynikających z umowy sprzedaży energii elektrycznej nr PL (...) (od dnia zawarcia tej umowy do 15 listopada 2012 r.); przedstawienia wykazu oraz kopii wszystkich faktur VAT skierowanych do Wnioskodawcy z tytułu rozliczeń wynikających z umowy sprzedaży energii elektrycznej nr PL (...) (od dnia zawarcia tej umowy do 15 listopada 2012 r.); szczegółowego wskazania poszczególnych należności (poprzez wskazanie numeru faktury i kwoty oraz wskazanie czy poszczególne pozycje stanowią należność za energię elektryczną/należność z innego tytułu - jakie? ubezpieczenie, odsetki) składających się na zadłużenie Wnioskodawcy w łącznej wysokości 111,19 złotych, które to zadłużenie zgodnie z oświadczeniem Sprzedawcy istniało na dzień 15 listopada 2012 r.; wykazu wpłat dokonanych przez Wnioskodawcę na konto Sprzedawcy (od dnia zawarcia umów sprzedaży energii elektrycznej do 15 listopada 2012 r.) - w układzie następującym tabelarycznym: data wpłaty, kwota, tytułu należności wskazanej przez Wnioskodawcę lub na jakie należności została zaksięgowana wpłata (numer faktury).

Pismami z dnia 7 stycznia 2013 roku wezwano Wnioskodawcę do ustosunkowania się do pisma Sprzedawcy oraz wezwano (...) Sp. z o.o. do nadesłania wyjaśnień

Pismem z dnia 17 grudnia 2012 roku Wnioskodawca przedstawił swoje stanowisko i złożył wyjaśnienia w sprawie.

W dniu 24 stycznia 2013 roku do Oddziału Centralnego URE wpłynęła odpowiedź (...) Sp. z o.o. na wezwanie z dnia 7 stycznia 2013 roku.

Pismem z dnia 28 stycznia 2013 roku (...) S.A. nadesłało wyjaśnienia na wezwanie Prezesa URE z dnia 7 stycznia 2013 roku.

Pismem z dnia 31 stycznia 2013 roku Prezes URE ponownie wezwał (...) S.A. do nadesłania szczegółowych wyjaśnień dotyczących przedstawienia szczegółowych wykazów poszczególnych należności, numerów faktur w formie tabelarycznej zgodnie z zaproponowanym wzorem, wskazujących, że Wnioskodawca zalegał w opłatach za energię elektryczną w Wysokości 111,19 zł na dzień wstrzymania dostaw.

Odpowiedzi na powyższe wezwanie (...) S.A. udzieliło pismem z dnia 11 lutego 2013 roku, w którym podtrzymało swoje stanowisko w sprawie dotyczące widniejących na koncie Wnioskodawcy, na dzień wstrzymania dostaw, zaległości za energię elektryczną w wysokości 111,19 zł.

Pismem z dnia 14 lutego 2013 roku zawiadomiono strony o zakończeniu postępowania dowodowego i poinformowano o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym w terminie 14 dni od dnia doręczenia tego pisma z jednoczesnym pouczeniem.

W dniu 28 lutego 2013 roku ze zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym zapoznał się Wnioskodawca nie zgłaszając do niego żadnych uwag. W dniu 4 marca 2013 roku ze zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym zapoznał się przedstawiciel (...) Sp. z o.o. nie zgłaszając do niego żadnych uwag. (...) S.A. nie skorzystało z możliwości zapoznania się ze zgromadzonym w niniejszej sprawie materiałem dowodowym.

Decyzją nr (...) z dnia 15 marca 2013 roku Prezes Urzędu Regulacji Energetyki stwierdził, że wstrzymanie w dniu 15 listopada 2012 roku dostarczania energii elektrycznej do nieruchomości położonej w W. przy ul. (...), przez (...) Sp. z o.o. na polecenie (...) S.A. z siedzibą w R.., było nieuzasadnione.

Od powyższej decyzjo powód (...) Sp. z o.o. z/s w W. wniósł odwołanie zaskarżając ją w całości.

Powyższe fakty pozostają bezsporne i zostały ustalone na podstawie dokumentów załączonych przez strony do pism procesowych oraz znajdujących się w aktach administracyjnych.

Sąd zważył, co następuje:

Odwołanie podlega oddaleniu.

Istota sporu w niniejszym postępowaniu sprowadza się do interpretacji przepisu art. 6 ust. 3a ustawy prawo energetyczne (w brzmieniu obowiązującym w dniu wstrzymania dostaw energii elektrycznej oraz obowiązującym w czasie prowadzenia postępowania administracyjnego) w celu odpowiedzi, czy istniała podstawa prawna do wstrzymania dostaw energii, w szczególności, czy działania powoda podjęte w związku ze wstrzymaniem dostaw energii odpowiadały wymogom określonym w tym przepisie.

Z uprawnienia wskazanego w art. 6 ust. 3a przedsiębiorstwa energetyczne mogą korzystać jedynie po wyczerpaniu określonej w tym przepisie procedury, która ze swego założenia winna chronić odbiorców przed uciążliwościami spowodowanymi brakiem dostaw energii oraz jej przedwczesnym wstrzymaniem.

Powyższy przepis dopuszcza możliwość wstrzymania dostaw energii elektrycznej, jeśli odbiorca zwleka z zapłatą za energię co najmniej miesiąc po pływie terminu płatności, pomimo uprzedniego powiadomienia na piśmie o zamiarze wypowiedzenia umowy i wyznaczenia dodatkowego dwutygodniowego terminu do zapłaty bieżących i zaległych należności. Podkreślenia wymaga, iż powyższe przesłanki muszą być spełnione kumulatywnie.

Należy zaznaczyć, że unormowanie zawarte w powołanym wyżej przepisie miało na celu zapobieżenie dowolnemu kształtowaniu zasad wstrzymywania dostaw energii i jednocześnie stanowić charakter gwarancyjny oraz równoważący wobec silnej pozycji przedsiębiorców energetycznych. Dostęp do energii elektrycznej ma dla odbiorców znaczenie zasadnicze, zaś jego wstrzymanie może nastąpić jedynie w ściśle określonych wypadkach uregulowanych w ustawie, której przepisy winny być interpretowane ściśle. Sąd w tym zakresie podziela stanowisko wyrażone w wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 18 czerwca 2013 r., sygn. VI ACa 1361/12 ( LEX nr. 1372487 ), w którym stwierdzono, iż „przepis art. 6 ust. 3a p.e. chroni przede wszystkim interesy odbiorcy energii elektrycznej, który musi mieć zarówno świadomość istnienia zaległości w opłatach należności za dostarczoną energię, terminów płatności poszczególnych należności oraz poszczególnych okresów zwłoki za konkretnie wskazane czynniki energetyczne jak i świadomość skutków związanych z brakiem uregulowania należności w wyznaczonym terminie, wobec dotkliwości sankcji, jaką jest wstrzymanie dostaw energii elektrycznej. Wymogi określone w tym przepisie muszą być więc bezwzględnie spełnione, aby wstrzymanie dostaw energii było zasadne. Oznacza to, że samo istnienie zadłużenia nie jest wystarczające dla wstrzymania dostarczania energii elektrycznej, a konieczne jest jeszcze należyte, szczegółowe uprzednie poinformowanie odbiorcy o wysokości zadłużenia i o skutkach braku uiszczenia należności”

Mając na względzie ustalony stan faktyczny, Sąd na tak postawione zagadnienie może jedynie stwierdzić, iż nie została zachowana procedura określona we wskazanym wyżej przepisie, gdyż żadna ze wskazanych przesłanek nie została spełniona. W dacie skierowania do Wnioskodawcy wezwania tj. 9 sierpnia 2012 roku nie zwlekał on z zapłata za pobrana energię a jedyne zaległości jakie posiadał on względem dostawcy były opłaty z tytułu składek ubezpieczeniowych. Dokonanie wstrzymania dostawy energii elektrycznej na podstawie niezapłaconych składek ubezpieczeniowych jest całkowicie nieuzasadnione, a wręcz należy je uznać za bezprawne. Tym samym należy uznać, iż zarzut naruszenia art. 6 ust. 3a ustawy prawo energetyczne jaki został przez powoda podniesiony w przedmiotowym odwołaniu jest całkowicie chybiony i bezzasadny.

Odnosząc się zaś do zarzutu naruszenia art. 8 ust. 1 ustawy prawo energetyczne należy podkreślić, ze z owego przepisu nie aby do rozstrzygnięcia sporu dotyczącego nieuzasadnionego wstrzymania dostaw energii niezbędna była ciągłość takiego wstrzymania. Wznowienie dostaw nie odbiera zasadności podjęcia postępowania administracyjnego, choćby ze względu na wyjaśnienie i ocenie okoliczności w jakich doszło do wstrzymania dostaw energii elektrycznej.

Odnosząc się do zarzutu powoda naruszenia przepisów postępowania administracyjnego poprzez naruszenie przepisów postępowania administracyjnego, to stwierdzić należy, że takie naruszenie nie jest przedmiotem postępowania sądowego i nie stanowi samoistnej podstawy uchylenia decyzji w tym postępowaniu. Wniesienie do Sądu odwołania od decyzji administracyjnej wszczyna dopiero cywilne, pierwszoinstancyjne postępowanie sądowe, w którym Sąd dokonuje własnych ustaleń, rozważając całokształt materiału dowodowego, na co wielokrotnie wskazywał tak Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jak też Sąd Apelacyjny oraz Sąd Najwyższy w swoich orzeczeniach (np.: wyrok Sądu Najwyższy z dnia 29 maja 1991 roku, sygn. akt III CRN 120/91, wyroku z dnia 19 stycznia 2001 roku sygn. akt I CKN 1036/98, wyrok SOKiK z dnia 18 lutego 2004 roku o sygnaturze akt XVII AmT 2/03). Celem postępowania nie jest przeprowadzenie kontroli postępowania administracyjnego, ale merytoryczne rozstrzygnięcie sprawy, której przedmiotem jest spór między stronami powstający dopiero po wydaniu decyzji przez Prezesa Urzędu. Postępowanie sądowe przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest postępowaniem kontradyktoryjnym, w którym uwzględnia się materiał dowodowy zebrany w postępowaniu administracyjnym, co nie pozbawia jednak stron możliwości zgłoszenia nowych twierdzeń faktycznych i nowych dowodów, według zasad obowiązujących w postępowaniu odrębnym w sprawach gospodarczych. Sąd antymonopolowy jest sądem cywilnym i prowadzi sprawę cywilną, wszczętą w wyniku wniesienia odwołania od decyzji Prezesa Urzędu, w tym wypadku Urzędu Regulacji Energetyki, według reguł kontradyktoryjnego postępowania cywilnego, a nie sądem legalności decyzji administracyjnej, jak to czynią sądy administracyjne w postępowaniu sądowo-administracyjnym. Tylko takie odczytanie relacji pomiędzy postępowaniem administracyjnym i postępowaniem sądowym może uzasadniać dokonany przez racjonalnego ustawodawcę wybór między drogą postępowania cywilnego i drogą postępowania sądowo-administracyjnego dla wyjaśnienia istoty sprawy.

Mając powyższe na uwadze Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie art. 479 53 § 1 k.p.c. oddalił odwołanie powoda orzekając jak w sentencji.

O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 98 k.p.c. w zw. z § 14 ust. 3 pkt 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z zasądzając od powoda, który przegrał proces w całości, na rzecz pozwanego kwotę 360 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

SSO Dariusz Dąbrowski

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Wioleta Żochowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Dariusz D ąbrowski
Data wytworzenia informacji: