Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II C 898/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Warszawie z 2016-06-07

Sygn. akt II C 898/15

WYROK ZAOCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 07 czerwca 2016 roku

Sąd Okręgowy w Warszawie – II Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Sylwia Urbańska

Protokolant: Olga Kamińska

po rozpoznaniu w dniu 24 maja 2016 roku w Warszawie

na rozprawie

sprawy z powództwa K. S.

przeciwko (...) Bank (...) Spółce Akcyjnej w W.

o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego

I.  pozbawia wykonalności tytuł wykonawczy w postaci bankowego tytułu egzekucyjnego nr(...), któremu Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie nadał klauzulę wykonalności postanowieniem z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie VII GCo 262/13 na rzecz (...) Bank (...) Spółki Akcyjnej w W. w zakresie należności głównej określonej w tym tytule oraz w zakresie odsetek ponad kwotę 1.345,89 zł (jeden tysiąc trzysta czterdzieści pięć złotych osiemdziesiąt dziewięć groszy);

II.  oddala powództwo w pozostałym zakresie;

III.  zasądza od (...) Bank (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz K. S. kwotę 20.076,00 zł (dwadzieścia tysięcy siedemdziesiąt sześć złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu.

Sygn. akt II C 898/15

UZASADNIENIE

W pozwie z dnia 10 listopada 2015 r. skierowanym przeciwko (...) Bank (...) Spółce Akcyjnej w W., powódka K. S. wniosła
o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego – bankowego tytułu egzekucyjnego z dnia 29 czerwca 2010 r., nr (...), wystawionego przez (...) Spółkę Akcyjną Oddział w Polsce, zaopatrzonego w klauzulę wykonalności na rzecz (...) Bank (...) Spółki Akcyjnej
w W. postanowieniem Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ
w Warszawie z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie VII GCo 262/13.

W uzasadnieniu powódka wskazała, że zaistniały okoliczności skutkujące niemożnością egzekwowania zobowiązania określonego w bankowym tytule egzekucyjnym wystawionym na rzecz pozwanego. Pozwany natomiast posiada tytuł wykonawczy i na jego podstawie dochodzi należności, pomimo zbycia wierzytelności na rzecz osoby trzeciej.

Jako podstawę prawną dochodzonego roszczenia powódka podała
art. 840 § 1 pkt 2 kpc.

Pozwany nie złożył odpowiedzi na pozew, nie stawił się również
na rozprawie w dniu 31 marca 2016 r. (k. 44), ani na rozprawie w dniu 24 maja 2016 r. (k. 66).

W piśmie z dnia 21 kwietnia 2016 r. (k. 53) powódka wskazała, że domaga się pozbawienia wykonalności tytułu wykonawczego – bankowego tytułu egzekucyjnego w zakresie należności głównej w kwocie 257.507,55 zł oraz
w zakresie odsetek naliczanych zgodnie z tytułem wykonawczym ponad kwotę 1.345,89 zł.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

(...) Spółka Akcyjna Oddział w Polsce wystawił w dniu 26 czerwca 2010 r. bankowy tytuł egzekucyjny przeciwko K. S.,
nr (...) Łączna kwota zobowiązania objęta tym tytułem określona została na kwotę 257.507,55 zł (bankowy tytuł egzekucyjny k. 6-8).

Postanowieniem z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie VII GCo 262/13 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie nadał klauzulę wykonalności ww. tytułowi egzekucyjnemu na rzecz (...) Bank (...) Spółki Akcyjnej
w W., będącemu następcą prawnym pierwotnego wierzyciela (postanowienie k. 9).

Pismem z dnia 04 listopada 2014 r. pozwany poinformował powódkę
o dokonaniu cesji wierzytelności określonej w bankowym tytule wykonawczym
z dnia 26 czerwca 2010 r. na rzecz (...) w W. (zawiadomienie k. 10, pismo k. 55).

Pomimo zbycia wierzytelności Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w O. E. Ś. prowadziła egzekucję przeciwko powódce na wniosek pozwanego w sprawie o sygn. akt KM 583/12 (bezsporne, akta sprawy KM 583/12).

Komornik w postępowaniu egzekucyjnym wyegzekwował łącznie kwotę 12.422,46 zł. Z kwoty tej wierzycielowi przekazane zostało 5.712,95 zł,
a pozostała część zaliczona została na opłatę egzekucyjną i koszty egzekucji.
Z przekazanej wierzycielowi kwoty na należność określoną w tytule wykonawczym zaliczone zostało 1.345,89 zł. Pozostała należność została zaliczona na koszty zastępstwa w egzekucji i zwrot wydatków poniesionych przez wierzyciela w jej toku (bezsporne, zaświadczenie Komornika k. 57).

Pismem z dnia 12 czerwca 2015 r. powódka zwróciła się do pozwanego
z żądaniem złożenia wniosku do Komornika Sądowego o umorzenie postępowania egzekucyjnego (pismo k. 11).

Postanowieniem z dnia 17 lipca 2015 r. Komornik Sądowy po rozpoznaniu wniosku wierzyciela, na podstawie art. 825 pkt 1 kpc umorzył w całości wszczęte przeciwko K. S. postępowanie egzekucyjne (postanowienie k. 12).

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie powołanych dowodów
w postaci dokumentów, w tym dokumentów zebranych w aktach sprawy
KM 583/12. Co istotne, stan faktyczny sprawy pozostaje zgodny z twierdzeniami strony powodowej. Pozwany bowiem nie zajął stanowiska, a zatem zgodnie
z art. 230 kpc w zw. z art. 339 § 2 kpc, Sąd przyjął za prawdziwe twierdzenia powódki o okolicznościach faktycznych przytoczonych w pozwie.

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo co do zasady podlegało uwzględnieniu.

Powódka K. S. ostatecznie domagała się pozbawienia wykonalności tytułu wykonawczego – bankowego tytułu egzekucyjnego wystawionego przez (...) Spółkę Akcyjną Oddział w Polsce, zaopatrzonego w klauzulę wykonalności na rzecz pozwanego (...) Bank (...) Spółki Akcyjnej w W. w zakresie należności głównej w kwocie 257.506,55 zł oraz w zakresie odsetek naliczanych zgodnie z tytułem wykonawczym ponad kwotę 1.345,89 zł. Powódka powołała się na fakt zbycia wierzytelności przez pozwanego na rzecz osoby trzeciej, skutkującego niemożnością egzekwowania zobowiązania określonego w tytule wykonawczym.

Pozwany, pomimo wezwania, nie odniósł się do stawianych przez stronę powodową zarzutów, nie zajął stanowiska w sprawie. Zaistniały zatem przesłanki uzasadniające wydanie wyroku zaocznego w trybie art. 339 § 1 kpc.

Jako podstawę prawną dochodzonego roszczenia przyjąć należało
art. 840 § 1 pkt 2 kpc, zgodnie z którym dłużnik może w drodze powództwa żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub części albo ograniczenia, jeżeli po powstaniu tytułu egzekucyjnego nastąpiło zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie wygasło albo nie może być egzekwowane;
gdy tytułem jest orzeczenie sądowe, dłużnik może powództwo oprzeć także
na zdarzeniach, które nastąpiły po zamknięciu rozprawy, a także zarzucie spełnienia świadczenia, jeżeli zarzut ten nie był przedmiotem rozpoznania
w sprawie.

W doktrynie i judykaturze do zdarzeń powodujących wygaśnięcie zobowiązania zalicza się: wykonanie zobowiązania, zrzeczenie się roszczenia przez wierzyciela, potrącenie, świadczenie w miejsce wypełnienia, odnowienie, wydanie wyroku, który zapadł na korzyść jednego z dłużników solidarnych, jeżeli uwzględnia zarzuty, które są wszystkim dłużnikom solidarnym wspólne, zmianę wierzyciela, zmianę stosunków, z powodu których zobowiązanie albo obowiązek gaśnie lub ulega ograniczeniu, dokonanie świadczenia przez dłużnika
po wszczęciu egzekucji, ziszczenie się warunku rozwiązującego, odnowienie zobowiązania, dobrowolne zwolnienie dłużnika od długu lub rozwiązanie ugody. Do zdarzeń powodujących niemożliwość egzekwowania należą m.in.: odroczenie uiszczenia świadczenia, rozłożenie na raty dochodzonej należności, niemożliwość świadczenia o charakterze przemijającym i wykonanie prawa zatrzymania (zob. E. Wengerek, Sądowe postępowanie egzekucyjne w sprawach cywilnych, Warszawa 1978, s. 139 i n.; E. Wengerek, glosa do orzeczenia Sądu Najwyższego z dnia 12 kwietnia 1962 r., 2 CR 549/61, NP 1964, nr 3, s. 307
i n. oraz uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego z dnia 15 listopada 1996 r.,
II CKN 7/96, OSNC 1997, nr 4, poz. 39, a także uzasadnienie uchwały Sądu Najwyższego z dnia 25 stycznia 1977 r., III CZP 71/76, OSNCP 1977, nr 9,
poz. 157).

W niniejszej sprawie powódka podała, że wierzytelność przysługująca (...) Bank (...) Spółce Akcyjnej w W. została przeniesiona
na rzecz (...) w W..
Na poparcie swoich twierdzeń powódka przedłożyła korespondencję stron oraz postanowienia Komornika Sądowego wydane w ramach prowadzonego postępowania egzekucyjnego. Spełniona zatem została przesłanka legitymacji czynnej powódki do wystąpienia z niniejszym powództwem, nie budzi także wątpliwości legitymacja bierna pozwanego jako poprzednika obecnego wierzyciela, na rzecz którego bankowy tytuł egzekucyjny został zaopatrzony klauzulą wykonalności.

Powództwo opozycyjne z art. 840 kpc może być wytoczone dopiero
po nadaniu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności, nawet jeżeli nie doszło jeszcze do wszczęcia egzekucji. Dłużnik traci zaś prawo do wytoczenia takiego powództwa z chwilą wyegzekwowania przez wierzyciela świadczenia objętego tytułem wykonawczym, co nie odbiera mu możliwości poszukiwania sądowej ochrony jego praw w odrębnym postępowaniu (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 04 kwietnia 2002 r., I PKN 197/01, Wokanda 2002, nr 12, poz. 27; wyrok Sądu Najwyższego z dnia 17 listopada 1988, I CR 255/88,
LEX nr 8929; wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 stycznia 1978 r.,
III CRN 310/77, LEX nr 8055).

Biorąc pod uwagę powołane stanowisko doktryny i orzecznictwa, które Sąd podziela, roszczenie powódki należało uwzględnić tylko w takim zakresie,
w jakim przysługująca wobec powódki wierzytelność nie została wyegzekwowana. Z pisma Komornika Sądowego z dnia 19 kwietnia 2016 r.
(k. 57), jak również z samych twierdzeń strony powodowej wynika bowiem,
że z przekazanej wierzycielowi kwoty na należność określoną w tytule wykonawczym zaliczone zostało 1.345,89 zł, w takim zatem zakresie doszło
do skutecznego wyegzekwowania świadczenia. Skoro natomiast w stosunku
do wyegzekwowanej w toku postępowania egzekucyjnego kwoty nie można żądać pozbawienia wykonalności tytułu wykonawczego, w pkt. I wyroku Sąd pozbawił wykonalności tytuł wykonawczy w postaci bankowego tytułu egzekucyjnego nr (...), któremu Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie nadał klauzulę wykonalności postanowieniem z dnia
30 kwietnia 2013 r. w sprawie VII GCo 262/13 na rzecz (...) Bank (...) Spółki Akcyjnej w W. w zakresie należności głównej określonej w tym tytule oraz w zakresie odsetek ponad kwotę 1.345,89 zł, oddalając powództwo
w pozostałym zakresie w pkt. II wyroku.

O kosztach procesu Sąd orzekł na podstawie art. 98 kpc, zgodnie z którym strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony. Oddalenie powództwa dotyczyło jedynie jego nieznacznej części, wobec czego pozwany został uznany za przegrywającego niemal w całości, co uzasadniało obciążenie kosztami procesu pozwanego.

W pkt. III wyroku Sąd zasądził od (...) Bank (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz K. S. kwotę 20.076,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu, na którą składa się uiszczona opłata od pozwu w wysokości
12.876,00 zł oraz kwota 7.200,00 zł tytułem poniesionych kosztów zastępstwa procesowego, zgodnie z § 6 pkt 7 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu z dnia 28 września 2002 r. (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 490).

Z tych względów, na podstawie powołanych przepisów, Sąd orzekł jak
w wyroku.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Iwona Lubańska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Sylwia Urbańska
Data wytworzenia informacji: