Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VI Gz 273/16 - zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie Sąd Okręgowy w Rzeszowie z 2016-12-23

Sygn. akt VI Gz 273/16

POSTANOWIENIE

Dnia 23 grudnia 2016 r.

Sąd Okręgowy w Rzeszowie VI Wydział Gospodarczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Andrzej Borucki

Sędziowie: SO Anna Harmata (spr.)

SO Marta Zalewska

protokolant: Małgorzata Florek

po rozpoznaniu w dniu 23 grudnia 2016 r. w Rzeszowie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa J. K., M. K., J. T. wspólników spółki cywilnej (...).K. M.K. J.T. w G.

przeciwko Wojewódzkiemu (...) Z. (...) w T.

o zapłatę

na skutek zażalenia powodów na postanowienie zawarte w pkt IV wyroku Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu V Wydział Gospodarczy z dnia 29 czerwca 2016 r. sygn. akt V GC 523/16

postanawia:

1.  zmienić zaskarżone postanowienie o kosztach procesu zawarte w pkt IV wyroku Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu z dnia 29 czerwca 2016 r. sygn. akt V GC 523/16 w ten sposób, że :

zasądza od pozwanego na rzecz powodów kwotę 5.472 zł (pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt dwa złote) tytułem zwrotu kosztów procesu.

2.  zasądzić od pozwanego Wojewódzkiego (...)z Z. (...) w T. na rzecz powodów J. K., M. K., J. T.(...)J.K. M.K. J.T. s. c. w G. kwotę 330 zł (trzysta trzydzieści złotych) tytułem kosztów postępowania zażaleniowego.

UZASADNIENIE

Wyrokiem z dnia 29 czerwca 2016 r. Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu umorzył postępowanie co do kwoty 12.987 zł (pkt I), zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 101,38 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 16 lutego 2016 r. (pkt II), zasądził od pozwanego na rzecz powoda odsetki ustawowe od kwot 4.995 zł od dnia 16 lutego 2016 r. do dnia 18 lutego 2016 r., 2.997 od dnia 16 lutego 2016 r. do dnia 14 marca 2016 r. (pkt III), zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 3.781 tytułem zwrotu kosztów procesu (pkt IV). W uzasadnieniu wyroku Sąd odnosząc się do kosztów procesu wskazał, że rozstrzygnięcie zawarte w pkt IV oparto na treści art. 98 § 1 i § 3 k.p.c.

Na powyższe postanowienie powodowie złożyli zażalenie zarzucając mu naruszenie art. 98 k.p.c. i 99 k.p.c. oraz § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych poprzez ich błędne zastosowanie. Mając powyższe na uwadze wnieśli o zmianę postanowienia i zasądzenie kosztów procesu w kwocie 5.472 zł (pismo z dnia 27.09.2016r. k- 67). Nadto wnieśli o zasądzenie kosztów postępowania zażaleniowego.

W odpowiedzi na zażalenie pozwany wniósł o jego oddalenie w całości oraz o zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów postępowania zażaleniowego.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie powodów jest uzasadnione.

Podstawową zasadą rozstrzygania w zakresie kosztów jest zasada odpowiedzialności za wynik procesu wynikająca z art. 98 k.p.c., według której strona przegrywająca sprawę zwraca na rzecz przeciwnika koszty procesu. W okolicznościach tej sprawy nie budzi wątpliwości zasadność rozstrzygnięcia o kosztach postępowania w oparciu o powyższą, podstawową zasadę. Jak wynika ze zgromadzonego w toku postępowania materiału procesowego powodowie wygrali niniejszą sprawę w całości.

Jednak Sąd I instancji koszty należne powodom określił na podstawie przedłożonego do pozwu zestawienia kosztów. Powodowie w pozwie wskazali, że w przypadku złożenia sprzeciwu przez pozwanego wnoszą o zasądzenie kosztów procesu według norm przepisanych. W sprawie został wniesiony sprzeciw. W toku postępowania na koszty poniesione przez powodów składała się opłata od pozwu w wysokości 655 zł, koszty zastępstwa procesowego w wysokości 4.800 zł (obliczone na podstawie § 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych) oraz opłata skarbowa od pełnomocnictwa w wysokości 17 zł. Łącznie poniesione przez powodów koszty wyniosły więc 5.472 zł.

Skoro powództwo zostało w całości uwzględnione to tym samym pozwany na podstawie art. 98 § 1 k.p.c. zobowiązany jest zwrócić powodom wszelkie poniesione przez nich koszty służące do celowego dochodzenia przez nich swych praw przed Sądem. Jak wskazano powyżej koszty te wyniosły ostatecznie 5.472 zł, a nie jak przyjął Sąd Rejonowy 3.781 zł, co nakazywało zmienić zaskarżone rozstrzygnięcie w sposób wskazany w zażaleniu.

Sąd Okręgowy nie podzielił argumentacji wyrażonej w odpowiedzi na zażalenie co do nieobciążania pozwanego kosztami procesowymi stosownie do dyspozycji art. 102 kpc. Pozwany nie wskazał i nie wykazał żadnych konkretnych okoliczności uzasadniających zastosowanie w/w normy.

Stąd Sąd Okręgowy orzekł jak w sentencji podstawie art. 386 § 1 w związku z art. 397 § 2 k.p.c.

O kosztach postępowania zażaleniowego orzeczono na podstawie art. 98 k.p.c. w zw. z art. 108 § 1 k.p.c. w zw. z § 10 ust. 2 pkt 1 i § 2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych. Na zasądzone koszty w pkt 2 sentencji postanowienia złożyło się wynagrodzenie pełnomocnika powoda w wysokości 300 zł oraz opłata od zażalenia w wysokości 30 zł.

ZARZĄDZENIE

1.  (...)

2.  (...)

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Barbara Dziopak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Rzeszowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Andrzej Borucki,  Marta Zalewska
Data wytworzenia informacji: