Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VI Gz 245/16 - zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie Sąd Okręgowy w Rzeszowie z 2016-11-21

Sygn. akt VI Gz 245/16

POSTANOWIENIE

Dnia 21 listopada 2016 r.

Sąd Okręgowy w Rzeszowie VI Wydział Gospodarczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Andrzej Borucki

Sędziowie: SO Anna Harmata (spr.)

SO Marta Zalewska

Protokolant: Małgorzata Florek

po rozpoznaniu w dniu 21 listopada 2016 r. w Rzeszowie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa S. G.

przeciwko R. S.

o zapłatę

na skutek zażalenia pozwanego na postanowienie Sądu Rejonowego w Rzeszowie V Wydziału Gospodarczego z dnia 5 sierpnia 2016 r., sygn. akt V GNc 5555/14

postanawia:

uchylić zaskarżone postanowienie oraz sprawę przekazać Sądowi Rejonowemu w Rzeszowie do dalszego rozpoznania.

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem z dnia 5 sierpnia 2016r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie odrzucił sprzeciwy wniesione przez pozwanego w dniu 13 kwietnia 2016 roku ( sygn. akt V GNc 5555/14, V GNc 5556/14) oraz w dniu 1 czerwca 2016 roku ( sygn. akt V GNc 5566/14).

W uzasadnieniu dla niniejszego wskazał, iż w dniu 4 grudnia 2014 roku w sprawach o sygn. akt V GNc 5555/14 , V GNc 5556/14 i V GNc 5566/14 Referendarz Sądowy wydał nakazy zapłaty w postępowaniu upominawczym w sprawach z powództwa S. G. przeciwko R. S., a następnie doręczył je pozwanemu ( na niewłaściwy adres) i nadał klauzulę wykonalności na rzecz powoda. O wydanych nakazach zapłaty pozwany dowiedział się w dniu 6 maja 2015 roku po wszczęciu postępowań egzekucyjnych i w dniu 12 maja 2015 roku złożył sprzeciwy od nakazów zapłaty. W dniu 6 maja 2015 roku pozwany udzielił pełnomocnictwa do reprezentowania go adwokatowi P. D. (k.49), który złożył zażalenia na postanowienia o nadaniu klauzuli wykonalności, w konsekwencji których postanowieniem z dnia 7 czerwca 2016 roku Sąd uchylił zaskarżone postanowienie Referendarza Sądowego i oddalił wnioski powoda o nadanie klauzuli wykonalności (k. 179). W dniu 25 sierpnia 20015 roku Sąd odrzucił sprzeciwy pozwanego (k. 100, k. 272, k.438), a następnie na skutek zażaleń pełnomocnika pozwanego postanowieniami z dnia 11 marca 2016 roku uchylił we własnym zakresie postanowienia w przedmiocie odrzucenia sprzeciwów pozwanego (k.138). Sąd połączył powyższe sprawy do wspólnego prowadzenia i rozpoznania. W dniach 13 kwietnia 2016 roku i 1 czerwca 2016 roku pełnomocnik pozwanego złożył sprzeciwy od wyżej wyszczególnionych nakazów zapłaty.

Zważywszy na powyższe Sąd Rejonowy powołując treść art. 504 § 1 kpc i 502 § 1 kpc uznał, iż w niniejszej sprawie termin do wniesienia sprzeciwów należało liczyć od dnia doręczenia pozwanemu odpisów nakazów zapłaty, które nastąpiło w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez komornika w dniu 6 maja 2015 roku. Stąd też skoro, przedmiotowe sprzeciwy zostały wniesione po upływie 2 tygodni od doręczenia odpisu nakazu zapłaty w toku postępowania egzekucyjnego jako wniesione po terminie podlegały odrzuceniu.

Zażalenie na w.w postanowienie złożył pozwany, zarzucając zaskarżonemu postanowieniu naruszenie przepisu art. 502 § 2 kpc i 504 § 1 kpc poprzez uznanie, że sprzeciwy zostały złożone po terminie, gdy w rzeczywistości sprzeciwy te zostały złożone w terminie 2 tygodni od prawidłowego doręczenia przez Sąd pełnomocnikowi pozwanego nakazów zapłaty z dnia 4.12.2014r. wraz z pozwami i załącznikami w sprawach sygn. akt V GNc 5555/14, V GNc 5556/14, V GNc 5566/14. Prawidłowe doręczenie nastąpiło odpowiednio w dniach 30.03.2016 i 18.05.2016r. Podnosząc powyższy zarzut pozwany na podstawie art. 394 § 3 kpc wniósł o uchylenie zaskarżonego postanowienia przez Sąd II instancji i nadanie sprawie dalszego biegu, wnosząc o zasądzenie na rzecz pozwanego od powoda kosztów postępowania zażaleniowego, w tym kosztów zastępstwa procesowego wg. norm przepisanych.

Sąd Okręgowy zważył co następuje.

Zażalenie jest uzasadnione.

W sprawie o sygn.V GNc 5555/14 wniesionej z powództwa S. G. przeciwko R. S. w dniu 4.12.2014r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, następnie nakaz zapłaty został zaopatrzony klauzulą wykonalności. W toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego na podstawie w.w tytułu wraz z zawiadomieniem o wszczęciu egzekucji został doręczony w dniu 6.05.2015r. odpis nakazu zapłaty ( k. 9 (...)). W dniu 12.05.2015r. pozwany złożył sprzeciw od w.w nakazu (k. 57 do 91), postanowieniem z dnia 25.08.2015r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie odrzucił sprzeciw (k. 100 ). Na skutek wniesionego zażalenia pozwanego postanowieniem z dnia 11.03.2016r. na podstawie art. 395 § 1 kpc Sąd uchylił we własnym zakresie postanowienie z dnia 25.08.2015r. w przedmiocie odrzucenia sprzeciwu, jednocześnie doręczając odpis nakazu zapłaty wraz z odpisem pozwu i załącznikami. Niniejsze pełnomocnik pozwanego otrzymał w dniu 30.03.2016r. i w terminie 2 tygodni bo w dniu 13.04.2016r. wniósł sprzeciw (k.148) . Odrzucenie niniejszego sprzeciwu stanowiło przedmiot zaskarżonego postanowienia.

W sprawie o sygn. V GNc 5556/14 wniesionej z powództwa S. G. przeciwko R. S. Sąd Rejonowy w Rzeszowie w dniu 4.12.2014r. wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, następnie nakaz zapłaty został zaopatrzony klauzulą wykonalności. W toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego na podstawie w.w tytułu wraz z zawiadomieniem o wszczęciu egzekucji został doręczony w dniu 6.05.2015r. odpis nakazu zapłaty ( k.(...)). W dniu 12.05.2015r. pozwany złożył sprzeciw od w.w nakazu (k. 237 do 263), postanowieniem z dnia 25.08.2015r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie odrzucił sprzeciw (k. 272). Na skutek wniesionego zażalenia przez pozwanego postanowieniem z dnia 11.03.2016r. na podstawie art. 395 § 1 kpc Sąd uchylił we własnym zakresie postanowienie z dnia 25.08.2015r. w przedmiocie odrzucenia sprzeciwu, doręczając odpis nakazu zapłaty wraz z odpisem pozwu i załącznikami. Niniejsze pełnomocnik pozwanego otrzymał w dniu 30.03.2016r. i w terminie 2 tygodni bo w dniu 13.04.2016r. wniósł sprzeciw (k.320-343) . Odrzucenie niniejszego sprzeciwu stanowiło przedmiot zaskarżonego postanowienia.

W sprawie o sygn.V GNc 5566/14 wniesionej z powództwa S. G. przeciwko R. S. Sąd Rejonowy w Rzeszowie w dniu 4.12.2014r. wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, następnie nakaz zapłaty został opatrzony klauzulą wykonalności. W toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego na podstawie w.w tytułu wraz z zawiadomieniem o wszczęciu egzekucji został doręczony w dniu 6.05.2015r. odpis nakazu zapłaty ( k. (...)). W dniu 12.05.2015r. pozwany złożył sprzeciw od w.w nakazu (k.400 - 428), postanowieniem z dnia 25.08.2015r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie odrzucił sprzeciw (k. 438). Na skutek wniesionego zażalenia przez pozwanego postanowieniem z dnia 4.04.2016r. Sąd na podstawie art. 395 § 1 kpc uchylił we własnym zakresie postanowienie z dnia 25.08.2015r. w przedmiocie odrzucenia sprzeciwu, doręczając odpis nakazu zapłaty wraz z odpisem pozwu i załącznikami. Niniejsze pełnomocnik pozwanego otrzymał w dniu 18.05.2016r. i w terminie 2 tygodni bo w dniu 1.06.2016r. wniósł sprzeciw (k.482-508). Odrzucenie niniejszego sprzeciwu stanowiło przedmiot zaskarżonego postanowienia.

W dniu 1.06.2016r. Sąd Rejonowy wydał postanowienie o połączeniu spraw o sygn. V GNc 5555/14, V GNc 5556/14 i akt V GNc 5566/14 do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia pod sygn. V GNc 5555/14. Pod w/w sygnaturą zostało wydane zaskarżone postanowienie o odrzucenie sprzeciwów.

Sąd Rejonowy uznał sprzeciwy wniesione w dniu 13 kwietnia 2016r. (sygn. V GNc 5555/14, V GNc 5556/14) oraz sprzeciw wniesiony w dniu 1.06.2016r. (sygn. V GNc 5566/14) za spóźnione przyjmując, że zostały one wniesione po upływie 2 tygodniowego terminu przewidzianego treścią art. 502 § 1 kpc – liczonego przez Sąd Rejonowy od doręczenia odpisu nakazu zapłaty w toku postępowania egzekucyjnego tj. 6.05.2015r.

W ocenie Sądu Okręgowego oznaczenie przez Sąd Rejonowy początkowego biegu terminu do wniesienia sprzeciwu jako tożsamego z datą doręczenia pozwanemu odpisu nakazu zapłaty przez komornika w postępowaniu egzekucyjnym nie znajduje podstaw w treści art. 502 kpc. Stosownie do treści art. 502§ 2 kpc pozwanemu doręcza się nakaz zapłaty wraz z pozwem i pouczeniem o sposobie wniesienia sprzeciwu. Nakaz ten winien być doręczony przez Sąd i to jak wynika wprost z treści omawianej normy wraz z pozwem. W tym zakresie należy przytoczyć poglądy doktryny, zgodnie z którymi dzień doręczenia pozwanemu nakazu zapłaty z pozwem i pouczeniem rozpoczyna bieg terminu do wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty, przy czym dla skuteczności doręczenia, a co za tym idzie- rozpoczęcia biegu terminu do wniesienia sprzeciwu- istotne jest to, aby wraz z doręczeniem nakazu zapłaty doręczony został pozew i stosowne pouczenie, bowiem w razie zaniechania przez organ procesowy temu obowiązkowi, nie rozpocznie się bieg terminu dla wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty. Sprzeciw od nakazu zapłaty należy wnieść w terminie 2 tygodni od dnia skutecznego doręczenia nakazu zapłaty ( L. , art. 502 Terminy procesowe KPC red. Flaga – G. 2016, wyd. 1) . Bieg terminu do wniesienia sprzeciwu wobec nakazu zapłaty rozpoczyna się od dnia doręczenia pozwanemu nakazu zapłaty oraz pozwu. Dla rozpoczęcia biegu tego terminu jest bez znaczenia okoliczność , że pozwany w inny sposób dowiedział się o wydaniu przeciwko niemu nakazu zapłaty. Jednak doręczenie nakazu zapłaty bez doręczenia pozwu i odpisów dokumentów nie wywołuje skutków prawnych związanych z prawidłowym doręczeniem (Legalis, art. 502 red. Zieliński 2016, wyd. 8/ Flaga –Gieruszyńska).

Konsekwencją niniejszego stanowiska, jak Sąd Okręgowy wywnioskował, było po uchyleniu postanowienia o odrzuceniu sprzeciwu, ponowne doręczenie przez Sąd Rejonowy stronie pozwanej odpisu nakazu wraz z odpisem pozwu i załącznikami.

Tym samym przyjąć należało, iż skoro przedmiotowe sprzeciwy zostały wniesione w terminie 2 tygodniowym od doręczenia w/w korespondencji to brak było podstaw dla uznania ich za spóźnione. W dalszym toku Sąd Rejonowy winien więc wziąć pod uwagę tratując jako całościowe stanowisko pozwanego wyrażone w sprzeciwie co do sprawy prowadzonej uprzednio pod sygn. V GNC 5555/14, V GNc 5556/14 stanowisko wyrażone w sprzeciwie wniesionym w dniu 12.05.2015r. jak i w dniu 13.04.2016r., co do sprawy prowadzonej uprzednio pod sygn. akt V GNc 5566/14 stanowisko wyrażone w sprzeciwie wniesionym w dniu 12.05.2015r. oraz w dniu 1.06.2016r.

Zważywszy na powyższe orzeczono jak w sentencji na mocy art. 386 § 1 kpc, rozstrzygnięcie o kosztach postępowania zażaleniowego pozostawiając orzeczeniu kończącemu postępowanie w sprawie.

ZARZĄDZENIE

1.  (...)

2.  (...)

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Barbara Dziopak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Rzeszowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Andrzej Borucki,  Marta Zalewska
Data wytworzenia informacji: