Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 319/15 - zarządzenie, wyrok, uzasadnienie Sąd Rejonowy w Krośnie z 2015-10-21

Sygn. akt: I C 319/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 21 października 2015 r.

Sąd Rejonowy w Krośnie I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Bartłomiej Fiejdasz

Protokolant:

st. sekr. sądowy Agnieszka Woźniak

po rozpoznaniu w dniu 21 października 2015 r. na rozprawie

sprawy z powództwa M. M. (1)

przeciwko (...) Spółdzielni Mieszkaniowej w K.

o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności

I.  oddala powództwo.

II.  zasądza od powódki M. M. (1) na rzecz strony pozwanej (...) Spółdzielni Mieszkaniowej w K. kwotę 617 zł ( słownie: sześćset siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu.

III.  nieuiszczoną opłatą sądową od pozwu, od uiszczenia której powódka była zwolniona, obciąża Skarb Państwa - Kasę Sądu Rejonowego w Krośnie.

Sygn. akt I C 319/15

UZASADNIENIE

wyroku z 21 października 2015 r.

Powódka M. M. (1), w pozwie wniesionym w dniu 10 marca 2015 r., domagała się pozbawienia wykonalności prawomocnego nakazu zapłaty wydanego przez Sąd Rejonowy w Krośnie w dniu 03 stycznia 2006 r., sygn. akt VII Nc 962/05, w części dotyczącej kwoty 3 000 zł wraz z ustawowymi odsetkami. Wniosła także
o zasądzenie od pozwanej (...) Spółdzielni Mieszkaniowej w K. kosztów procesu według norm przepisanych.

W uzasadnieniu powódka zarzuciła, że w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego w oparciu o wskazany tytuł wykonawczy spełniła w ratach świadczenie w łącznej kwocie 3 000 zł. Mimo tego komornik nadal prowadzi egzekucję z jej majątku bez uwzględnienia tych wpłat.

W odpowiedzi na pozew (k. 17) (...) Spółdzielnia Mieszkaniowa
w K. (dalej: (...)) wniosła o oddalenie powództwa i zasądzenie od powódki kosztów procesu. W uzasadnieniu przyznała, że powódka dokonała wpłat na poczet zadłużenia w kwotach wskazanych w pozwie, jednak z ewidencji wpłat komornika wynika, że nadal do zapłaty pozostaje kwota wskazana w zajęciu komorniczym
i działania komornika są prawidłowe.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Prawomocnym nakazem zapłaty z dnia 03 stycznia 2006 r., sygn. akt VII Nc 962/05, Sąd Rejonowy w Krośnie nakazał A. C. (1), A. C. (2), S. C., M. C. (obecnie M.), T. C. oraz A. C. (3), aby zapłacili solidarnie (...) kwotę 9 893,13 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 01 października 2005 r. do dnia zapłaty oraz kwotę 1 397,90 zł

tytułem kosztów procesu. Nakaz ten został zaopatrzony w klauzulę wykonalności
w dniu 13 lutego 2006 r.

/dowód: nakaz zapłaty z 03.01.2006 r. – w aktach egzekucyjnych Km 412/06/

W oparciu o ten tytuł wykonawczy Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
w K. R. L., na wniosek wierzyciela z dnia 10 marca 2006 r., prowadzi przeciwko dłużnikom, w tym przeciwko powódce M. M. (1), postępowanie egzekucyjne. W chwili wszczęcia egzekucji nieuiszczona należność główna wynosiła 9 893,13 zł, odsetki ustawowe na dzień 30 marca 2006 r. wynosiły 571,77 zł plus 3,12 zł za każdy następny dzień aż do dnia zapłaty, koszty procesu i klauzuli wykonalności – 1 463,90 zł, koszty zastępstwa wierzyciela w egzekucji – 600,00 zł oraz opłata egzekucyjna – 1 968,45 zł i dalsze opłaty od odsetek dziennych po 0,52 zł za każdy dzień aż do dnia zapłaty.

/dowód: wniosek o wszczęcie egzekucji z dnia 10.03.2006 r., zawiadomienie powódki o wszczęciu egzekucji z dnia 30.03.2006 r. – w aktach egzekucyjnych Km 412/06/

M. M. (1) w toku egzekucji dokonała następujących wpłat na poczet zadłużenia:

- w dniu 17 sierpnia 2006 r. – 100 zł,

- w dniu 29 września 2006 r. – 100 zł,

- w dniu 09 listopada 2006 r. – 100 zł,

- w dniu 13 grudnia 2006 r. – 100 zł,

- w dniu 13 lutego 2007 r. – 100 zł,

- w dniu 24 kwietnia 2007 r. – 50 zł,

- w dniu 11 lipca 2007 r. – 100 zł,

- w dniu 10 sierpnia 2007 r. – 100 zł,

- w dniu 17 października 2007 r. – 100 zł,

- w dniu 09 stycznia 2008 r. – 100 zł,

- w dniu 07 marca 2008 r. – 100 zł,

- w dniu 16 maja 2008 r. – 50 zł,

- w dniu 30 lipca 2008 r. – 150 zł,

- w dniu 16 listopada 2008 r. – 50 zł,

- w dniu 17 lutego 2009 r. – 1 700 zł.

Łącznie powódka wpłaciła kwotę 3 000 zł. Dodatkowo, po wniesieniu pozwu, komornik wyegzekwował od niej kwotę 200,13 zł z tytułu zajęcia jej wynagrodzenia za pracę. Ponadto komornik od momentu wszczęcia egzekucji do chwili wydania wyroku wyegzekwował od pozostałych dłużników solidarnych kwotę 5 345,40 zł.

Łącznie zatem komornik na poczet zadłużenia wyegzekwował od wszystkich dłużników kwotę 8 545,53 zł.

Ściągnięte należności komornik zaliczał w pierwszej kolejności na koszty egzekucji, potem na koszty procesu i na odsetki. Od każdej wpłaty komornik pobierał opłate stosunkową w wysokości 15%. Wpłacone przez dłużników kwoty pokryły koszty procesu i klauzuli wykonalności (1 463,90 zł), koszty zastępstwa wierzyciela
w egzekucji (600 zł), koszty egzekucji (1 837,46 zł) oraz część odsetek (4 619,77 zł). Wierzyciel otrzymał łącznie kwotę 7 359,35 zł.

Do zapłaty pozostała cała należność główna w kwocie 9 893,13 zł, pozostałe odsetki w kwocie 6 882,68 zł (na dzień 19 października 2015 r.) oraz opłata stosunkowa i koszty egzekucji w kwocie 2 544,54 zł.

/dowód: zestawienie operacji na koncie k. 24-27; wykaz obliczeń do sprawy Km 412/06 – k. 33-34/

W dniu 26 lutego 2015 r. komornik zajął wynagrodzenie za pracę powódki w celu zaspokojenia należności głównej w kwocie 9 893,13 zł, odsetek wyliczonych na dzień 26 lutego 2015 r. w kwocie 7 662,32 zł oraz opłaty i kosztów egzekucji w kwocie 2 701,80 zł.

/dowód: pismo komornika z dnia 26.02.2015 r. – k. 5/

Ustalając stan faktyczny w niniejszej sprawie Sąd oparł się na zgromadzonych
w sprawie dokumentach. Zostały one sporządzone w wymaganej przez prawo formie, przez osoby do tego upoważnione, a żadna ze stron nie kwestionowała ich legalności lub autentyczności.

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo jest bezzasadne.

Zgodnie z art. 840 § 1 pkt 2 kpc dłużnik może w drodze powództwa żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub części albo ograniczenia, jeżeli po powstaniu tytułu egzekucyjnego nastąpiło zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie wygasło albo nie może być egzekwowane; gdy tytułem jest orzeczenie sądowe, dłużnik może powództwo oprzeć także na zdarzeniach, które nastąpiły po zamknięciu rozprawy, a także zarzucie spełnienia świadczenia, jeżeli zarzut ten nie był przedmiotem rozpoznania w sprawie.

Niewątpliwie zdarzeniem, które powoduje wygaśnięcie zobowiązania, jest spełnienie przez dłużnika świadczenia po powstaniu tytułu egzekucyjnego. Z taką sytuacją jednak, wbrew twierdzeniom powódki, nie mamy do czynienia w niniejszej sprawie.

Jak wskazano wyżej tytuł wykonawczy opiewał na kwotę 9 893,13 zł należności głównej, odsetki ustawowe od dnia 01 października 2005 r. oraz koszty procesu
i klauzuli wykonalności w kwocie 1 463,90 zł. Do tego należy dodać koszty postepowania egzekucyjnego, tj. koszty zastępstwa wierzyciela w egzekucji w kwocie 600 zł, opłatę egzekucyjną w kwocie 1 968,45 zł oraz dalsze opłaty od odsetek dziennych. Należności te zostały szczegółowo wskazane w zawiadomieniu powódki
o wszczęciu egzekucji z dnia 30 marca 2006 r.

Wpłaty dokonane przez powódkę w toku egzekucji oraz należności ściągnięte od pozostałych dłużników solidarnych komornik zaliczał, zgodnie z art. 1025 § 1 kpc
i art. 1026 § 2 kpc, w pierwszej kolejności na koszty egzekucji, potem na koszty postępowania i na odsetki. Szczegółowe wyliczenie zostało przedstawione przez komornika w piśmie z dnia 19 października 2015 r. (k. 33-34).

Kwoty wpłacone przez powódkę i ściągnięte od innych dłużników pokryły jedynie koszty procesy i egzekucji oraz część odsetek. Cała należność główna pozostała nieściągnięta. Zatem na dzień zajęcia powódce wynagrodzenia za pracę (26 lutego 2015 r.) do zapłaty pozostały kwoty wskazane w tym zajęciu, w tym cała należność główna.

Powódka nie wzięła pod uwagę, że odsetki ustawowe od nalezności głównej cały czas rosły i o ile w chwili wszczęcia egzekucji wynosiły 571,77 zł, w chwili pierwszej wpłaty (17 sierpnia 2006 r.) – 1 008,16 zł, o tyle w dniu zajęcia jej wynagrodzenia za pracę – już 7 662,32 zł.

W tym stanie rzeczy brak jakichkolwiek podstaw do pozbawiania tytułu wykonawczego wykonalności, dlatego powództwo musiało zostać oddalone, o czym Sąd orzekł na podstawie art. 840 § 1 pkt 2 kpc a contrario.

O kosztach procesu orzeczono na podstawie art. 98 kpc. Na koszty pozwanej składają się koszty zastępstwa radcowskiego w kwocie 600 zł (§ 6 pkt.
3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie
w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu
(t. j.: Dz. U. z 2013 r., nr 490) oraz opłata skarbowa od pełnomocnictwa w kwocie 17,00 zł.

ZARZĄDZENIE

1.  odpis wyroku wraz z uzasadnieniem doręczyć pełnomocnikowi powódki.

2.  kal. 14 dni.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Elżbieta Jabłonska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Krośnie
Osoba, która wytworzyła informację:  Bartłomiej Fiejdasz
Data wytworzenia informacji: