Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Ns 59/16 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Koninie z 2016-04-14

Sygnatura akt I Ns 59/16

POSTANOWIENIE

K., dnia 12.04.2016r.

Sąd Okręgowy w K. I Wydział Cywilny w następującym składzie:

Przewodniczący SSO Jolanta Tembłowska

Protokolant st sekr sąd Małgorzata Urban

po rozpoznaniu w dniu 12-04-2016 r. na rozprawie sprawy

z wniosku J. K. (1)

przy udziale S. M.

sprawy z wniosku złożonego w trybie art. 35 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku o referendum lokalnym

POSTANAWIA:

1.  zobowiązać uczestnika S. M. do zamieszczenia w najbliższym wydaniu gazety (...) na stronie 6 czcionką o tych samych wymiarach i układzie jak w artykule „Dlaczego referendum to fikcja?” oświadczenia o następującej treści: „Ja, S. M., prostuję nieprawdziwe informacje podane przeze mnie w artykule zamieszczonym w Przeglądzie K. z dnia 5.04.2016 roku, iż Państwowa Komisja Wyborcza na etapie weryfikacji odrzuciła grubo ponad 100 podpisów zebranych przez grupę referendalną.

2.  oddalić wniosek w pozostałym zakresie;

3.  kosztami postępowania obciążyć wnioskodawcę i uczestnika w zakresie przez nich poniesionym.

Jolanta Tembłowska

Sygn. akt I Ns 59/16

UZASADNIENIE

Wnioskodawca J. K. (1) na podstawie art. 35 ust.l ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym wniósł o:

-zakazanie uczestnikowi postępowania S. M. rozpowszechniania informacji nieprawdziwych o rzekomym narażeniu przez J. K. (1) miejskiej spółki na ogromną szkodę, ok. 300 tys. złotych;

- zakazanie uczestnikowi postępowania S. M. rozpowszechniania nieprawdziwych informacji o nieuczciwych i niskich pobudkach podjęcia działania w zakresie referendum przez inicjatora referendum;

- nakazanie uczestnikowi postępowania S. M. opublikowania sprostowania nieprawdziwych informacji przez zamieszczenie ogłoszenia o następującej treści:

„Ja S. M. oświadczam że podane informacje oraz pomówienia Pana J. K. (1) nie znalazły na dzień dzisiejszy jakiegokolwiek odzwierciedlenia w wydanych prawomocnych orzeczeniach, natomiast ocena zamiarów i intencji inicjatora referendum jest jedynie moim wymysłem i nie znajduje żadnej innej podstawy. Pomówienia o naruszaniu postanowień prawnych są nieprawdziwe, bowiem postanowień takich nie potrafię wskazać. Nie potrafię wskazać również podstaw wiedzy o tym, by podpisy były zbierane za pieniądze. Nigdy nie weryfikowałem takich okoliczności i nie potrafię podać ich źródeł. Nie potrafię wskazać rezultatów działania Państwowej Komisji Wyborczej, aktu jej powołania ani też źródeł wiedzy co do ilości „odrzuconych podpisów";

- zakazanie uczestnikowi postępowania S. M. nawoływania i przymuszania do niebrania udziału w referendum;

- zasądzenie od uczestnika postępowania na rzecz J. K. (1) kwoty 10.000,OOzł tytułem odszkodowania;

Następnie na rozprawie w dniu 12.04.2016 roku wnioskodawca zmodyfikował żądanie punktu 3 wniosku wnosząc o nakazanie uczestnikowi opublikowania oświadczenia następującej treści:

"Ja S. M., Burmistrz Miasta K. oświadczam, że podawane przeze mnie informacje w postaci:

a/ rzekomego działania Pana J. K. (1) narażały spółkę (...) na ogromna szkodę ok. 300.000-zł.

b/ Państwowa Komisja Wyborcza odrzuciła grubo ponad 100 podpisów,

c/ organizatorzy referendum w tym pan J. K. (1) kierowali się chęcią odsunięcia mnie od władzy, powrotu do starego układu, myśleniem tylko o swoich utraconych wpływach,

d/ organizatorzy referendum w tym pan J. K. (1) naruszali przepisy prawa w szczególności " dochodziło do takich sytuacji, że podpisy były zbierane za pieniądze",

podawanie przeze mnie informacji nie miało podstaw, są to informacje nieprawdzie, a w dniu wygłaszania lub publikowania tych wypowiedzi nie miałem uzasadnionej podstawy do ich wygłaszania lub ich publikowania.

Nadto wniósł , aby to nastąpiło poprzez opublikowanie oświadczenia co do punktów a, b i c - w gazecie (...), na tej samej stronie czyli na stronie 6, tą samą czcionką i w ramce zajmującej obszar tej samej wielkości, odnośnie punku d- o wygłoszenie oświadczenia poprzez zorganizowanie konferencji prasowej, na koszt uczestnika.

Uczestnik S. M. wniósł o oddalenie wniosku, przy czym w zakresie podanych informacji o ilości odrzuconych przepisów zadeklarował wolę sprostowania tych informacji na portalu e..pl i w Przeglądzie K.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Komisarz Wyborczy w K. w sporządzonym Protokole z badania wykazu podpisów osób uprawnionych do głosowania popierających inicjatywę przeprowadzenia referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Miasta K. z dnia 4.04.2016 roku wskazał ,iż w wyniku przeprowadzonej weryfikacji ustalono , iż przedłożono 2015 podpisów, w tym 1981 prawidłowych i 34 wadliwe. Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego A. D. udzieliła informacji M. K. o liczbie deklarowanych podpisów oraz o liczbie prawidłowych podpisów. M. K. podczas spotkania uczestnikiem poinformował go ,iż w biurze wyborczym uzyskał informacje o weryfikacji i odrzuceniu ponad 100 podpisów dostarczonych przez komisję referendalną. Uczestnik nigdzie tej informacji nie weryfikował.

Podczas spotkań uczestnika z mieszkańcami miasta K., jego rozmów prywatnych z mieszkańcami w drodze do pracy i z pracy oraz w formie pisemnej anonimowej docierały do uczestnika informacje jakoby zbierane były podpisy przez inicjatorów referendum za pieniądze. Takie informacje przekazane zostały R. M. , M. S. i Z. K. .

Do uczestnika jako Burmistrza Miasta K. Rada Nadzorcza (...) sp. Z o.o. skierowała w dniu 5.11.2015 roku pismo , w którym przedstawiła stwierdzone nieprawidłowości w Miejskim Z. (...) sp.zoo w K. poprzez naruszenie:

- art. 5 ustawy kominowej poprzez przyznanie prezesowi zarządu dodatkowego wynagrodzenia rocznego,

- art. 6 ustawy kominowej oraz § 25 ustęp 3 umowy spółki poprzez przyznanie prezesowi zarządu wynagrodzenia bez podstawy prawnej,

- art. 5 i 7 ustawy kominowej poprzez przyznanie prezesowi zarządu nagrody,

- art. 10 ustawy kominowej poprzez przyznanie nagrody rocznej bez zachowania procedury,

- przepisów ustawy z 3.03.2000r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi

Z protokołu numer (...) posiedzenia Rady Nadzorczej (...) sp. Z o.o w K. odbytego w dniu 19.11.2015 roku wynika, iż Rada Nadzorcza podjęła uchwałę numer (...) w sprawie odwołania prezesa zarządu J. K. (1) oraz rozwiązania umowy o pracę w trybie art. 52 § 1 pkt 1 kp.

W dniu 24.03.2016 roku K. S. - Prezes Zarządu skierował do wnioskodawcy wezwanie o zapłatę kwoty 300.316,11 złotych.Z uzasadnienia żądania wynika, iż wypłata wynagrodzeń oraz dodatkowych dodatków bez podstawy prawnej stanowi wyrządzoną spółce szkodę w ramach art. 293 ksh. Powyższe dokumenty znane były uczestnikowi.

Wnioskodawca odwołał się do sądu pracy od decyzji o rozwiązaniu z nim umowy w trybie dyscyplinarnym. Orzeczenie jeszcze nie zapadło.

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie:

- zeznań świadków R. M., M. S., Z. K., S. S. (2), T. B., K. S..

- artykułu Dlaczego referendum to fikcja ?

- pisma Rady Nadzorczej do Zgromadzenia Wspólników z 5. 11.2015 r

- protokołu nr (...) z posiedzenia Rady Nadzorczej (...) sp. zoo w K. odbytego w dniu 19.11.2015 r

-wezwania do zapłaty z dnia 24.03.2016 r

- oświadczenia M. K.

- nagrania z przebiegu konferencji prasowej w udziałem uczestnika 4.04.2016 r

- pism Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego A. D. wraz z protokołem z dnia 4.04. 2016 r

Sąd zważył, co następuje:

Art.35 ustawy o referendum lokalnym stanowi, że jeżeli plakaty, hasła, ulotki, wypowiedzi lub inne formy propagandy i agitacji wyborczej, zawierają nieprawdziwe dane i informacje każdy zainteresowany ma prawo złożyć do sądu okręgowego wniosek o:

1) orzeczenie konfiskaty tych materiałów;

2) wydanie zakazu publikowania takich materiałów;

3) nakazanie sprostowania informacji;

4) nakazanie przeproszenia pomówionego;

5) nakazanie uczestnikowi postępowania wpłacenia kwoty do 10 000 złotych na rzecz instytucji charytatywnej;

6) zasądzenie od uczestnika postepowania na rzecz wnioskodawcy kwoty do 10 000 złotych tytułem odszkodowania.

Do udzielenia ochrony prawnej w myśl art. 35 ustawy o referendum lokalnym koniecznym jest wykazanie przez wnioskodawcę, że wypowiedzi uczestnika zamieszczone w artykule w Przeglądzie K. – Dlaczego referendum to fikcja? i sformułowane podczas konferencji prasowej z dnia 4.04.2016 roku zawierają informacje i dane nieprawdziwe, czego skutecznie wnioskodawca nie zdołał dowieść poza wnioskiem obejmującym informację odnośnie zakwestionowania przez komisarza wyborczego części podpisów. Jak wynika z wypowiedzi uczestnika zamieszczonej w Przeglądzie K. podał , iż na etapie weryfikacji Państwowa Komisja Wyborca odrzuciła ponad 100 podpisów. Jest to informacja nieprawdziwa, albowiem weryfikacji podpisów dokonuje komisarz wyborczy , który jak wynika z protokołu z dnia 4.04.2016 roku z badania wykazu podpisów osób uprawnionych do głosowania popierających inicjatywę przeprowadzenia referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Miasta K. przed upływem kadencji wskazał, iż podpisów wadliwych było 34. Dla zasadności przedmiotowego żądania nie ma znaczenia ,że uczestnik mógł zostać wprowadzony w błąd co do ilości wadliwych podpisów przez M. K. ( dlatego oddalono wniosek o przesłuchanie w charakterze świadka M. K. na okoliczność jaką informację uzyskał w Delegaturze Krajowego biura Wyborczego ),albowiem przed podaniem takiej informacji winien zweryfikować jej prawdziwość bądź też sformułować swoją wypowiedź jako uzyskaną od konkretnej osoby, czego nie uczynił, tak aby mieć pewność , że podawane dane czy informacje są prawdziwe . W tym zakresie uczestnik zadeklarował wolę sprostowania nieprawdziwej informacji na portalu internetowym i gazecie . Jednakże zobowiązano uczestnika do złożenia oświadczenia o treści jak w punkcie 1 postanowienia tylko w gazecie (...) z uwagi na kształt wniosku.

Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy, a w szczególności zeznania świadków: R. M., M. S., Z. K. wskazują iż docierały do uczestnika informacje o zbieraniu podpisów za pieniądze. Analiza zeznań wyżej wymienionych świadków pozwala na przyjęcie, iż zeznania są wiarygodne , albowiem są spójne, spontaniczne , a nadto nie zostały skutecznie zakwestionowane przez wnioskodawcę. Wobec powyższego wypowiedź uczestnika sformułowana podczas konferencji prasowej, iż docierają do niego sygnały od mieszkańców miasta K., że podpisy zbierane były za pieniądze jest prawdziwa. Nie można jak chce pełnomocnik wnioskodawcy, dokonywać analizy tej wypowiedzi jedynie w jej części przyjmując, iż uczestnik stwierdził tylko fakt, iż podpisy były zbierane za pieniądze. Odnośnie zeznań świadków S. S. (2) i T. B. nie dokonywano analizy ich wiarygodności w zakresie , czy faktycznie podpisy zbierane za pieniądze , albowiem w świetle analizowanej wypowiedzi uczestnika w powiązaniu z żądaniem wniosku pozostawało to poza rozpoznaniem sądu. Z uwagi jednakże na treść tych zeznań zawiadomiono Prokuratora Rejonowego w Kole o możliwości popełnienia przestępstwa przeciwko wyborom.

Odnośnie wypowiedzi uczestnika ,iż działania wnioskodawcy doprowadziły do narażenia miejskiej spółki na ogromną szkodę ok. 300.000 złotych Sąd uznał iż załączone do akt sprawy dokumenty w postaci

- pisma Rady Nadzorczej do Zgromadzenia Wspólników z 5. 11.2015 r

- protokołu nr (...) z posiedzenia Rady Nadzorczej (...) sp. zoo w K. odbytego w dniu 19.11.2015 r

-wezwania do zapłaty z dnia 24.03.2016 r

znane wnioskodawcy , uprawniały go do podania informacji o możliwości narażenia spółki na szkodę. Po pierwsze informacja ta nie ma charakteru przesadzającego , iż wnioskodawca taką szkodę spowodował. Analiza cytowanej wypowiedzi niw wskazuje , że doszło do kategorycznego przesądzenia , z wnioskodawca szkodę w takiej wysokości spowodował . Ponadto treść wskazanych powyżej dokumentów znanych uczestnikowi , pochodzących od uprawnionych do kontroli podmiotów w powiązaniu z informacją o dyscyplinarnym zwolnieniu wnioskodawcy nie nakładała na uczestnika obowiązku ich weryfikacji , a udzielona wypowiedź stanowi kompilację ich treści, w szczególności przywołać należy treść ostatniego akapitu pisma Rady Nadzorczej do Zgromadzenia Wspólników wraz z treścią uzasadnienie wezwania do zapłaty.

W pozostałym zakresie wypowiedzi uczestnika , co do których wnioskodawca domaga się ochrony prawnej z powołaniem na art. 35 ustawy o referendum lokalnym mają charakter oceny , czy stanowią swoisty apel do mieszkańców i ewentualnej ochrony wnioskodawca może domagać się w trybie przepisów o ochronie dóbr osobistych Wypowiedzi te ( o nieuczciwych i niskich pobudkach podjęcia działania w zakresie referendum przez inicjatora referendum , dotyczące nawoływania i przymuszania do niebrania udziału w referendum , organizatorzy referendum , w tym J. K. (2) kierowali się chęcią osunięcia uczestnika od władzy , powrotu do starego układu , myśleniem tylko o swoich utraconych wpływach ) nie stanowią natomiast informacji i danych weryfikowalnych jako prawda czy fałsz.

Z tych przyczyn, działając na podstawie art.35 ustawy o referendum lokalnym orzeczono jak w sentencji.

O kosztach postępowania rozstrzygnięto na podstawie art. 520 kpc obciążając wnioskodawcę i uczestnika poniesionymi kosztami.

Jolanta Tembłowska

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Górska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Koninie
Osoba, która wytworzyła informację:  Jolanta Tembłowska
Data wytworzenia informacji: